Bilag C


Reglement

for det frivillige Korps af Nordby Sogns unge Mandskab, som nu er oplærte i Vaabenbrug eller herefter lærer samme og i Korpset indtræder.

 

Ligesom daglig Erfaring lærer, at intet Selskab kan bestaa uden Ordens. love og Vedtægter, saa indser ogsaa dette Korps, at Regler, som binder det til stadig Harmoni, Orden og Fasthed, er fornøden, og i det glade Haab, at Øvrigheden, ja selv Regeringen vil se mildt til dette vort Foretagende, har Korpset Haand i Haand villig selv bekostet sig øvet af en Militær Under. Officer, at det i paakommende Tilfælde vil vide at kunne værge og forsvare sin Fødeø mod ikke alt for overlegent fjendtligt Overfald.

 

Korpset bestaar nu af ca. 100 saaledes øvede Mænd og disse for sig, og de som herefter indtræder i samme, underkaster sig følgende Forholds Regler:

 

 

 

A.    Officerernes Pligter:

 

 

1. Officererne møder til Eksercits paa den af dem med Kaptajner forud bestemte Tid og Sted. Efterkommes dette ikke, straffes saaledes 14 Times Udeblivelse med 1 Rigsdaler for Over. Officererne og 1 Mark for Under.Officererne. En halv Time anses som ganske udebleven, og derfor bødes det dobbelte. Naar lovligt Forfald beviser, at nogen ikke kunde møde før, fritages de for Bøderne.

 

2. Officererne føjer sig under Eksercitsen ordentlig og beskedenlig og udviser den fornødne Alvorlighed samt ufortrøden kommanderer og under. viser Mandskabet og formaner dem til god Orden og det med saadan Fasthed, Sindighed, som enhver Officer paa den Post, han beklæder, egner og anstaar.

 

3. Handler nogen Officer herimod, straffes efter Omstændigheder.

 

4. Kommandøren og Over.Officererne aftaler og bestemmer Tiden til Eksercits og føjer Anstalt til Bekendtgørelse for deres underhavende Mandskab; det sker ved hvert Kompagnis Underofficerer eller vekselvis af et Par af Mandskabet i hans Fraværelse.

 

5. Hver Officer holder en Liste over hans Kompagnis Mandskab, hvori Mandskabets Af. og Tilgang optegnes.

                            

 

                                                       B. Mandskabets Pligter.

    

Mandskabet møder til bestemt Tid og Sted, dem Dagen forud bliver til­sagt, i ordentlige Klædninger samt Læder.Fodtøj med Tilbehør.

 

Den, som ikke møder til bestemt Tid, straffes for 14 Time med 1 Mark Bøde, og 1/2  Time anses som udebleven og bøder derfor hver 3 Mark. Naar lovligt Forfald beviser Udeblivelse, er de fri for Straf.

 

2. Den; som ikke holder sit Gevær og alt rent og i god Stand, bøder derfor efter Omstændighederne 1 til 4 Mark og er pligtig under dobbelt Straf at rengøre samme inden næste Dags Eksercits.

 

3. Mandskabet adlyder deres ansatte Officerer, i hvad der kommanderes, saalænge de er under Eksercits, samt iagttager, hvad der kommanderes og det i al Stilhed uden Snak og Latter.

Hver, som handler herimod, saasom genstridig Opførsel, straffes efter Forseelsens Beskaffenhed, og for Snak og Latter under Gevær bødes der, naar samme begaas første Gang 8 Skill., anden Gang dobbelt o. s. v.

    

4. Bliver under Eksercitsen fyret med Patroner, og noget Gevær ej skulde gaa af, afleverer de efter Anfordring de overblevne Patroner tilbage.

    

Den, som handler herimod, bøder for hver Patron, han ulovlig beholder, eller tilvender sig, 2 Mark.

 

5. Det staar Mandskabet frit for, naar det tror at være fornærmet, at anklage deres Fornærmere, men straks efter den Dags Eksercits, til Kommandøren, som han ej uden Lovens Hjælp kan afgøre det paaklagede. Indgives Klagen til Politimesteren paa denne hans Dom kan appelleres til Stiftamtmandens Resolution, som andet Landets Politikendelse.

 

6. Hver, som bruger sit Gevær eller Patron taske etc. uden for Eksercitsen, straffes for hver Gang og for hvert Skud, der bevislig gøres, 1 Rigs. daler.

 

7. Den eller de af Korpset, være sig Officer eller Gemen, som begaar nogen ærefornærmende Handlinger, udslettes af Selskabet som uværdig at være Medlem i samme foruden den Straf, han ellers efter Loven paadrager sig.

    

8. De ifaldne eller idømte Mulkter udpantes fra de skyldige ved den ved deres Kompagni staaende Under.Officer.

 

9. Adjudant.Officeren modtager og holder Regnskab over Mulkterne, som hvert Aars 2. Januar for Mandskabet fremlægges, og da ved Pluraliteten afgøres, hvordedes og hvortil samme skal anvendes.

 

10. Naar fra Øvrigheden eller Kaptajnen forlanges Geværerne af Mandskabet, nogle eller alle, tilbageleveret, er enhver dertil pligtig, og da maa alt være rent, komplet og ubeskadiget, som det er modtaget, thi al Mangel, der aarsages af Mandskabets Uforsigtighed eller Skødesløshed, erstatter den skyldige.

 

11. Men anden Brøst, som under Ekscersitsen tilfældigvis sker paa Geværet eller Tilbehør, bekostes af den indkomne Mulkt saavidt denne kan tilstrække.

 

12. Naar Mandskabet vil rejse bort eller give sig i Søfart, meldes det til en saadan Officer, som da modtager deri Rejsendes Gevær m. v. i behørig Stand, og da ophører Ansvaret for samme, indtil det ved Hjemkomsten modtages. Til den Ende melder enhver sig ligeledes, naar han kommer tilbage.

 

13. Skulde Officererne eller Pluraliteten af Mandskabet herefter finde flere Poster nødvendige at tilføje dette Reglement, underkaster hele Korpset sig samme.

    

14. Det hele Korps er enig om, at dette Reglement ansøges Stiftamtmandens Approbation.

    

Det underskrives imidlertid af alle Over. og Under.Officerer paa hele

Korpsets Vegne.

    

Nordby Fanø.

 

Som Korpsets Anfører: N. Jacobsen.

Officerer: Hans Jensen Rødgaard, Morten Andersen, Jens Pedersen Clausen, Niels Nielsen Grethes. Under.Officerer: Hans Nielsen Jessen, Hans Jensen Clausen, Morten Jessen Rødgaard, Morten Nielsen Jessen, M. J. Rødgaard, Jes Nielsen Jessen.


Gå til top