Bilag D

 

Reglement

 for de Mandskaber i Sønderho Sogn, som er ansatte under Bevæbning til Landets Forsvar.

 

 

1.             Naar nogen bliver tilsagt at komme paa Vagt, indfinder de sig paa det Sted og præcis paa det Klokkeslet, som Jens Sonnichsen lader dem til­sige, til den forrige Vagts Afløsning. Er de, som det tilkommer at gaa paa Vagt, paa Rejser til Lands eller til Vands eller er bleven svagelige, maa de forskaffe en anden i deres Sted.

 

Intet Sted fritages for Vagthold, undtagen Fattige, Enker og enlige Pi­ger, hvor ingen Mandspersoner er til Huse.

        Saa maa og ingen komme paa Vagt, som er under 18 Aar og over 60 Aar. Handler nogen derimod, mulkteres de hver Gang for -.*)

.

 

2.             Viger Vagterne fra deres Post, og der i det mindste ikke bestandig findes en Mand ved Udkiggen paa Bjergets Top ved SignaI.Stangen, eller Vagten falder i Søvn eller ikke straks giver de befalede Signal T egn efter de Forholds Ordre, som i Vagthuset forefindes eller i andre Maader viser sig skødesløs og efterladende, og de, som man udsender at patrouillere imellem Vagterne for at undersøge deres Forhold, befinder, at de betjener deres Post med saadan Ligegyldighed, da mulkteres de skyldige.

Og skulde fjendtlig Landgang desformedelst ske, straffes de med høje -Mulkter efter Sagens Beskaffenhed.

 

3.               Skulle Vagten ved Byen paa Kabe.Bjerget forsømme at give det befalede Signal. Tegn fra sig til Gensvar for de andre Vagter eller forsømme, at en af disse Vagtgaaende gør hastig Anmeldelse for de Kommanderende, forefalder i en Mulkt af -.

4

.                 Naar de ansatte Løjtnanter faar Ordre fra de højstkommanderende til en hastig Samling og ikke straks i Øjeblikket med deres underhavende Folk og Vaaben indfinder sig paa Samlingspladsen ved Kabe.Bjerget, især naar der gives T egn til fjendtlig Landgang, da mulkteres baade Officererne og de menige.

 

5.               Saa ofte Officererne med deres Bude tilsiger deres underordnede Mandskab at møde paa et bestemt Sted' til at eksercere og øve sig i at skyde, og de ikke til saadan Tid indfinder sig eller har lovlig Aarsag til deres Ude. blivelse, da er Mulkten for saadanne hver Gang -.

Og vil nogen ikke adlyde, hvad der bliver kommanderet af deres fore. satte Officer og den, som skal føre Kommandoen, men viser sig opsætsig mod dem og derved forstyrrer den fornødne Enighed til at stride som en Mand, da bøder saadanne -.

 

6.               Skulle nogen ville rejse fra Landet paa Fiskeri eller andre korte in. denlandske Rejser, til Lands eller Vands i Ærind           er, som er fornøden til de. res egen og andre Øboeres sande Gavn, da maa saadant ikke ske uden fore. gaaende Anmeldelse om Rejsens Hensigt og Folkets Udtagelse hos Told. fuldmægtig Sonnichsen og deres foresatte Officerer, af hvilke de alletider til saadanne Rejser maa have Tilladelse, inden de kan afsejle, samt give dem den forlangte Forsikring for, at de ikke skal overtræde og misbruge Rejse. tilladelsen; thi skulle det befindes, at derimod handles - eller nogen uan. meldt bortrejser, da bødes der hver Gang -.

 

7.       Naar det udfordres, skal ogsaa de i deres gamle Alder, nemlig fra 50 til 60 Aar, indfinde sig paa Samlingspladsen efter deres Officers Tilsigelse, hver med en Høfork..for at stride mod Fjenden; er nogen af dem modvillige eller forsømmelige til det, de kan taale at gøre, bliver de mulkteret for -.

 

8.       Alt det Pligt.Arbejde, som til Forsvarsvæsenet skal gøres, være sig med Folk eller Heste og Vogn, skal ske efter Omgang i Sognet, altsaa efter den Ordre, som bemeldte Sonnichsen - der over det holder Antegnelse ­udgiver.

                  Hver, som nægter' at efterkomme disse Befalinger, bøder hver Gang -.

 

9.       Skulle Hr. Peder Thomsen,*) som Højstkommanderende, i Overlæg med de andre Officerer finde fornødent til Landets Sikkerhed og Forsvar paa Landet eller paa Vandet noget andet at anordne og befale, maa enhver derudi være villig og lydig - eller bøde -.

Alle Bøder forfalder til Sognets Fattige, undtagen de, hvoruvedkom­mende er bevislig Angivere, da nyde de Halvdelen deraf.

 

*) Siden afløst af P. H. Brinch.


Gå til top