Bilag E

 

Instruktion

for Mandskabet og Vagterne ved Batterierne i Nordby Sogn.

 

1.   Batteriernes Mandskab skal som enhver anden i Sognet agte, naar fra Bavnen eller Hovedvagten hejses Flag ved Toppen, og da være parat. Ved første Kanonskud derfra iler de hver til sin Chef; den Kanon og Post der, som er ham anvist. Forsømmelse straffes med 1-10 Rdl.s Mulkt efter Omstændighederne.

 

2.. Naar 3. Skud løsnes fra Hovedvagten, lader Chefen beordre Kano­nerne skarp ladte, og paa hans Vink aabnes Battallien eller Forsvaret. En­hver underordnet maa da med Iver og Troskab gøre hvad ham befales til Landets Forsvar, alt under haard Straf for Efterladenhed.

 

3.   Ild, Lys, T ob aks ryge n eller Sligt maa ikke bruges eller findes ved Batterierne uden Chefens Tilladelse under anførte Straf.

 

4    Det nordre Batteri besættes hver Nat med 2 Mands Vagt, der, om Forseelse findes, straffes efter e Reglements Forskrift. Om Dagen deles denne Vagt saaledes, at en Mand gaar Vagt paa hvert Batteri. Vagterne afløses Kl. 6 Morgen og Aften.

 

5.   Stedse er det denne Vagts Pligt at være opmærksom paa Hoved­vagtens Signal, og naar derfra eller fra Indsejlingen erfares noget fjendtligt, hejses Batteriets Flag om Dagen og vippes dermed op og ned. Om Natten hejses Lygten, som ligesaa vippes med. I al Fald meldes det til nærmeste Officer, der straks melder det til Chefen.

 

6.   Naar Fartøjer og Baade om Dagen vil passere Batterierne, maa de føre det befalede Tegn og Flag fra Mastetoppen. Træffes det om Aften eller Nat, bør de med tændt Lanterne vippe op og ned for at vise Vagten, at de ej er fjendtlige, ligesom ogsaa, naar denne tilraaber dem, straks svarer og nærmer sig.

        Forsømmes noget heraf, maa de tilskrive sig selv Følgerne, om de fjendtlig behandles og desuden bøde fra 1-10 Rdl.

    

7. Alle Mulkter inddrive s og beregnes af Sognefogden efter det befalede

og i 4. Post nævnte Reglement af 13. April 1801.

    

     Fanø, den 2. Oktober 1807.

            Nørup.    N. Jacobsen. Morten Jensen Sørensen.

    Jes Madsen. Jens Pedersen Clausen.             Niels Nielsen Grethes.

 

 

Parole Kommunikations::Reglement f

or Nordby Sogn paa Fanø.

1. Naar Signal gives fra Vagten, Dag eller Nat, skal alt Mandskab være parat, og ved første Skud fra Hoved Signalen paa Bavnen forføjes Mandskabet med Geværer dertil og ligesaa Mandskabet til Batterierne, hver til sin anordnede Post.

 

2. Hvor Signal først hejses, har Hans Nielsen Christensen og Hr. Jacobsens Karl hver til Hest at føje sig did og forfare samt straks rapportere til Hoved.Signalen og Batterierne.

 

3. Naar Mandskabet efter given Advarsel maatte være forsamlet ­

enten Dag eller Nat - paa Batterierne eller Mandskabet med Geværerne posterede ved Stranden eller anden Steds, og man imidlertid erfarer, at intet fjendtligt er at befrygte, da stryges Signal en eller Lygten paa Hoved.Signalen og skydes saa derfra et Kanonskud til Advarsel, at alt Mandskab maa for. føje sig igen i Rolighed. Alt efter Officerernes anordningsmæssige Forgodt. befindende.

 

4. Dersom der sker fjendtlig Landgang, da sættes straks Ild i Tiære. tønder paa det Sted som nærmest værende Signal Vagt, hvorhen hele Mand. skabet efter Ordre da har at forføje sig.

 

5. Skulle tvende Kompagnier - Dag eller Nat - møde hinanden, er det ene Officererne, der holder Såmtalen, da Mandskabet altid maa være rolige, som altid skal være Regel for at forebygge Uorden; og de, der opfø. rer sig anderledes, underkaste r sig alvorlig Afstraffelse.

 

6. løvrigt forholder enhver sig efter Bestemmelserne af 13. April 1801 .og 1. Avgust samme Aar samt 3. Februar 1803 og Instruktionen af 2. hujus. Hr. Birkedommer Nørups paa benævnte Reglement af 13. April 1801 grun. dede Befaling dat. 4. hujus og efter alt hidtil eller herefter desangaaende iudkommende Anmodninger.

 

7.     Denne Kommunikations.Reglement opslaas i Signal Vagthusene.

 

Nordby, Fanø, 7. Oktober 1807.

Niels Nielsen Grethes.

Jens Pedersen Clausen.

 

Dette Reglement, der bliver sendt til Sønderho, faar følgende Paategning dersteds:

..Imod foreskrevne Reglements 1., 3., 4., 5. og 7. Poster haves intet at erindre, men kan tjene til Reglement for Sønderho ligesom for Nordby, naar 2. Post forandres saaledes:

Officeren Jens Brinch holder stedse en Hest ved Haanden for i en Hast ved Dag og Nat, enten selv eller hans Karl at forføje sig hen til den, der har .aabnet Signalet for at erfare, hvad der er paa Færde, som straks rapporteres til de andre Signaler, Hovedvagten og Batterierne; thi forinden drager Mand. skabet ej af sit Distrikt, undtagen Tegnet gives efter 4. Post.

6. Post har enhver paa det nøjeste at forholde sig efter Reglementet af 13. April 1801 og de i Vagthusene givne Regler samt de Anordninger, som herefter i Forsvarsvæsenets Anliggender maatte tilstilles Øen til Iagttagelse.

 

Sønderho, den 8. Oktober 1807.

Jens J. Sonnichsen.

P. H. Brinch.


Gå til top