Mitfanoe

Skibsdata

Forklaring til nedenstående, hvor detaljer om alle større Fanøsejlskibe er opført i alfabetisk orden:

Alle skibes længde, bredde og dybde er opgivet i fod og tiendedele deraf.

Bruttoregisterton: Dette er et skibs totalerummål - 1 registerton svarer til 100 engelske kubikfod, der modsvarer 2,83 m³.

Nettoregisterton: Dette er et skibs rummål med fradrag af rum til beboelse mm.

Et skibs lasteevne er også angivet som DW, tallet er ofte noget større end bruttotonnagen.

Plimsoll-mærke, er det uformelle navn for lastelinjemærke, det anvendte danske udtryk, der viser det mindste tilladelige fribord under forskellige forhold, i forbindelse med skibes lastekapacitet, hvor der tages højde for forskellene i vandets massefylde på forskellige steder og årstider. Mærket er påført alle handelsskibe og bliver kontrolleret og godkendt af fartøjets klassifikationsselskab. Dette er indført i 1875.

Kml = kommercelæst - var et mål for skibes rummelighed og bæreevne. Indtil 1867 svarede kommercelæsten til 150 danske kubikfod og 2600 kg, derefter blev den ved lov fastsat til 2 registertons a 100 engelske kubikfod = 2,83 m³. F. eks. er 6 kml = 12 reg.t.

End Of Slide Box