Mitfanoe
Fanø Skibsrederforening

Man havde i løbet af året 1888 forsøgt på nordisk plan at danne en fælles Rederiforening, men da dette stødte på adskillige vanskeligheder, besluttede man her på Fanø at lave sin egen forening, idet man på øen ejede og disponerede 124 sejlskibe på tilsammen 16.337 registertons – eller sagt på en anden måde 1/3 af den daværende danske handelsflåde.
Den 18. november 1888 afholdtes konstituerende generalforsamling på Hotel Nordby, hvor foreningen Fanø Skibsrederforening blev dannet.

 laese

Den første bestyrelse bestod af skibsrederne Jens Hansen Christiansen som formand. Endvidere M.N. Mathiasen, P. Clausen Svarrer, P.N. Winther og Jørgen N. Hansen.

En del af formålet dengang var bl.a., at foreningens medlemmer havde et sted at mødes, hvor de gensidigt kunne opnå kendskab til forholdene i fremmede oversøiske havne, og ved Foreningen abonnerede på søfartsblade for at gøre medlemmerne bekendt med konjunkturerne i fragtmarkedet samt skibenes fart i udlandet.

 

Da man manglede egnede lokaler til disse formål blev det i 1889 besluttet, sammen med den daværende Nordby Assuranceforening at opføre en bygning, hvor grundstenen blev lagt den 10. juli 1891.
Den daværende formand afsluttede sin tale ved denne grundstensnedlæggelse med følgende ord: " Et ønske om , at vore dristige, ædruelige sømandsstand, som vi fannikere stedselig har glædet os ved, og at de fra vore fædre nedarvede dyder, nemlig redelighed, nøjsomhed og virksomhed må vedblive at være den bedste pryd for vor sømandsstand, og de vigtigste og stærkeste grundpiller, hvorpå Skibsrederforeningens bygning må hvile".
Efter indvielsen "steg man til vogns ca. 140 i tal på 20 hestevogne og kørte til Sønderho, drak dér kaffe og kørte hjem langs engene".

 

I de efterfølgende år oprettede Fanø Skibsrederforening bl.a :
-Invalidefond for tilskadekomne søfolk for skibe hjemmehørende på Fanø.
-Støtte til efterladte efter forlis.
- Pensionsfond.
- Fanø Sømandsskole i Skibsrederforeningens lokaler.
-Syge-og ulykkesforsikring for søfolk hjemmehørende i Nordby.

 

Igennem de forløbne 125 år – efterhånden som sejlskibene forsvandt, skiftede Skibsrederforeningens virke også karakter.kortspil3
Behovet for lokalerne mindskedes, og i en årrække blev en del af de ejede lokaler udlejet til Nordby Kommune til brug som Kommunekontor.


I 1976 blev lokalerne udlejet til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, som bl.a. viser Fanø's stolte sejlskibs historie.

 

Fanø Skibsrederforening råder i dag over et lokale i bygningen, som stadig flittigt benyttes af foreningens medlemmer for læsning af diverse fagblade samt dagligt kortspil hver eftermiddag.

 

Galionsfiguren der pryder Skibsrederforeningens bygning i Nordby, placeret ud mod Langelinie stammer fra barken "Sixtus", der med sine 1817 brt. er det største skib, der har været hjemmehørende på Fanø. Figuren blev sat op i juni 1973.

sixt
Barken hed tidligere "Swanmore" og byggedes 1886 i Belfast og købtes fra Liverpool den 22. maj 1896 for 8300 pund sterling af "Rederiselskabet Sixtus" med Casper P. Holm som korresponderende reder og blev ført af kaptajnerne Hans P. Lassen, W. B. Eriksen og Frithof Struckmann. Det fuldførte flere rejser før den skæbnesvangre, der endte med forlis i 1905. Bl.a. en rejse 1898 – 99 i hvedefarten med 108 dage fra Astoria til Queenstown på 108 dage. Den hurtigste rejse blev udført af "Semanbra", der brugte 101 dage, og det langsomste var "Cambrian Queen" med 172 dage.


Den 17. maj 1905 afsejlede "Sixtus" fra Barry, Wales til Valparaiso lastet med 2300 tons kul og koks. Ifølge en observation 26. juli skulle kursen, som var lagt øst om Falklandsøerne, føre skibet sikkert uden om øerne, men den 27. juli løb skibet på nogle skær sydøst for Falklandsøerne,.Blev stående på grunden og fyldtes med vand. Alle mand kaldtes op, og besætningen bjergede sig i bådene. Om morgenen lykkedes det at lande på kysten lidt nordligere for Post Stanley, hvor den hurtigt blev sønderslået og solgtes senere som vrag med inventar for kun 750 kr. På fremtidige søkort blev de navnløse klipper benævnt som "Sixtus Rock".


I 1967 kom en dansk skibsfører, kaptajn A. Westergaard Pedersen til det område, hvor Sixtus var. Af en ukendt årsag var kaptajnen med til at fjerne galionsfiguren fra "Sixtus" og anbragt et sted på øerne. Fundet blev kendt af skibsreder J. D. Lauritzen som foranledigede, at galionsfiguren kom hjem til Fanø, og nu kigger ud over Nordby rhed.


Gå til top

End Of Slide Box