Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1850 del 1

 

Offentlige embeder

Birkedommer til Fanøe Birk

Troels Smith 

Nordby

Districtslæge

Frederik Vilhelm Greibe 

Gjordemoder

Karen Christensdatter Beck 

Sognefoged

Morten Jensen Nørby  

Pastor emeritus

Las Nielsen 

Organist 

Niels Gundesen  

Sognepræst

Carl Peter Biering  

Toldassistent 

Carl Wilhelm Gronnemann  

Toldbetjent  

Jens Høyberg Nielsen

Toldcontrolleur

Christopher Breyen

Sognefoged

W. J. A. Lybecker

Sogneforstanderskabsformand

Carl Peter Biering

 

Sognepræst Las Nielsen  

Sognepræst Las Nielsen var født i Ribe 11. december 1796 og kom til Fanø i 1829. Han blev senere meget syg, og der ansattes en kapellan til at afhjælpe ham i embedet. Den første hed Hjort, og i 1841 ansatte Carl Peter Biering.

 

 

carl-peter-biering,-praest-o 2

 

Carl Peter Biering, præst og sogneforstander

 

Distriktslæge Frederik Vilhelm Greibe  

Distriktslæge Frederik Vilhelm Greibe, f. 16. april 1791 i København, ustuderet, tog kirurgisk eksamen 1818, batallionskirurg ved Fodgarden 30. november 1818, ansat på Fanø fra 21. august 1822 til 20. marts 1853. Død 8. juli 1857 i Horsens. Hans hustru var datter af birkedommer Nørup, Nordby. En søn, Johan Carl Christian Greibe, var en kendt skibsreder i Altona med stærk økonomisk interesse i Fanø sejlskibene.

Jordemoder Karen Christensdatter Beck  

Jordemoder Karen Christensdatter Beck, gift med skipper Andreas Nielsen. Hendes bestalling er af 29. december 1837; hun fungerede indtil 1 juli 1881, da hun blev afskediget med en årlig pension på 140,- kr. Hun boede i jordemoderboligen Skolevej 5 & 7.

Sognefoged og gårdmand, Dannebrogsmand Morten Jensen Nørby

B1143 sognefoged morten jen 2

Sognefoged og gårdmand, Dannebrogsmand Morten Jensen Nørby, f. 27. september 1804, d. 9. november 1864. Han havde til huse i Bjerges Toft 1 & 3 fra 1831 til 1860.

I 1853 lyder det i en skrivelse fra sogneforstanderskabet: ”.. sognets repræsentanter skylder sandheden ved denne lejlighed at afgive det hæderligste vidnesbyrd for den indsigt og kyndighed i sognets sager, den omhu og strenge nøjagtighed, hvormed M. J. Nørby varetager sin gerning.”

Nørby sørgede hvert år for at skatterne der skulle inddrives blev prompte betalt, ellers lagde han selv ud, og ofte tog det lang tid før alle skyldnere fik indfriet deres gæld til ham. Nørby var desuden også klitfoged. Da man 21 marts 1860 dannede et aktieselskab for oprettelse af en navigationsskole i Nordby, fik Nørby sæde i bestyrelsen. 

 

 

Sønderho

Jordmoder

Johanne Marg. Pedersen

Sognefoged og Lægdsmand

Peder Sonnichsen

Sognepræst

Niels Nielsen Lund

Toldfuldmægtig

Jeppe Thorsen Feerup

Sogneforstanderskabsformand

N. N. Lund

Læge

J. N. Schrøder

 

Læge Jacob Nikolaj Schrøder  

Læge Jacob Nikolaj Schrøder, f. 2. april 1797 i Heide, var ustuderet. Tog kirurgisk eksamen 1816 i København. Praktiserede først i Haderslev, Møgeltønder og Skærbæk og kom 1854 til Sønderho, hvor beboerne havde sikret ham en årlig fast løn af 300 Rdl., foruden hvad hans praksis kunne indbringe ham. Han døde i Sønderho den 28. marts 1875.

Jordmoder Anne Cathrine Clausen 

Jordmoder Anne Cathrine Clausen blev ansat 1. juli 1850 efter Johanne Margrethe Westphal Pedersen, der havde virket siden 1816. Hendes årlige løn fastsattes til 20 Rdl. fra amtskassen, 18 Rdl. af Sønderho Sognekasse, fri bolig, græs til 1 ko og 10 Rdl. til brændsel. Hun forflyttedes 1859 til Ballum, hvor hun var født 1829,

 

 

Arbejdsmænd

 

Nordby

 

Anders Hansen Andersen,saltrafinaderi    

Marius Jensen Gundesen, saltrafinaderi  

Søren Pedersen, saltrafinaderi   

 

 

Arbejdsmand Søren Pedersen  

 

Arbejdsmand Søren Pedersen, f. 1. maj 1830 i Bryndum, d. 1. juni 1892, var ved siden af arbejdet på raffinaderiet, vognmand og jordbruger. Han boede i 1850 til leje på Saltværksvej 4 og havde hus på Saltværksvej 9 fra juli 1853 til sin død i 1892. Han blev gift i 1850 med Karen Lauridsdatter.

 

Sønderho

 

Hans M. Knude

 

 

 

 

Bagere og brødudsalg

 

Nordby

 

Dorthe Marie Christensdatter

Dorthe Marie Hansdatter

Karen Hansdatter Svarrer  

Anne Andersdatter

Anne Mortensdatter 

Anne Pedersdatter

 

 

Bager Anne Mortensdatter

 

Bager Anne Mortensdatter,  d. 12. november 1862 var gift med skipper Peder Jensen Pedersen og boede på Willemoesvej 6. Hun var i 1845 opført som bagerske og i 1850 som at ernære sig ved landbrug.

 

 

Byens budbringere

 

Nordby

 

Mathias Nielsen Ting 

 

 

 

 

Sønderho

 

Niels J. Fischer 

 

 

 

 

Bødker

 

Nordby      

 

Jes Abrahamsen

Thomas Meiner Hansen

 

 

 

Bødker Jes Abrahamsen  

 

Bødker Jes Abrahamsen, f. 19. februar 1813, d. 27. marts 1870. Han ernærede sig udover at være bødker som søfarende. Han havde bopæl på Batterivej 2.

 

 

Direktører

 

Jens Peter Christ. Fischer, Saltrafinadeur

 

 

 

Formand i Fischers Saltrafinad.[erie]: Jens Peter Thomsen 

 

Formand Johnsens Saltrafinad: Heinrich Harder  

 

Fuldmægtig i Fischers Saltrafinad.[erie] Magnus Schaarup 

 

 

 

Færgemænd

 

Nordby

 

Jacob Hansen  

Niels Peter Nielsen

Carl Wilhelm Kolvig  

 

 

 

 

Husholder, husjomfru, husbestyrerinde

 

Nordby

 

Johanne Iversdatter

Karen Hansdatter 

Marie Laurenze Bjering

Karen Sørensdatter  

Susanne Schlichtkrüll 

Lovise Fred. Husted  

 

 

Håndarbejde

 

Nordby

 

Ingeborg Hansdatter  

Anne Jepsdatter

Karen Jesdatter 

Karen Nielsdatter 

Karen Hansdatter

Kirsten Sonnicksdatter

Maren Hansdatter 

Anne Jepsdatter 

Dorthe Pedersdatter

Kirsten Pedersdatter

Margrethe Hansdatter

Mette Clausdatter

Anne Hansdatter

Anne Kirst. Eriksdatter

Anne Pedersdatter

Bodil Marie Jensdatter 

Anne Cathr. Sørensdatter  

Anne Hansdatter

Johanne Hansdatter

Kirsten Maren Andersdatter

Maren Clausdatter  

Mette Hansdatter

Mette Jensdatter

Karen Pedersdatter

Maren Jesdatter  

Mette Jepsdatter

Anne Gregersdatter 

Ellen Jesdatter  

Ellen Pedersdatter

Ingeborg Iversdatter

Karen Hansdatter  

Karen Olesdatter

Margrethe Pedersdatter  

Mette Hansdatter

Ingeborg M. Jepsdatter  

Anne Cathr. Christensdatter  

Ellen Hansdatter 

Kirsten Jensdatter

Kirsten Pedersdatter  

Maren Lauridsdatter

Maren Christensdatter

Anne Simonsdatter

Dorthe Pedersdatter 

Johanne Simonsdatter 

 

 

 

Sønderho

 

Mette Jepsdatter

 

 

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

 

Nye spillere på banen

 

Apoteker Helms i Varde, der drev Fanø apotek ansøgte i 1842 om bevilling til handel men forstanderskabet svarede ham: 

"at der næppe for Tiden er nogen videre Grund til at ønske flere Handelsprivilegiers Tilstedelse her paa Øen. Det formenes, at den i saa Fald opstaaende Konkurrence ikke vil bevirke lavere Priser, eftersom den nu med Handel privilegerede Mand ved at forskrive større Kvantiteter efter gjort Erfaring ser sig i stand til at holde Priser med de nærmestliggende Handelspladser". 

Apotekets bestyrer, J. P. Fischer, søger i 1843 om bevilling til handel, men han havde heller ikke heldet med sig, selvom han tilbød altid at føre brødkorn, en vare der ofte var mangel på, på Fanø. 

I 1851 ansøgte handelsbetjent E. S. Pontoppidan fra Ribe om handelsbevilling - denne gang var forstanderskabet delt i sin mening, om at give tilladelse men svaret blev et nej. 

Året efter fik apoteket handelsbevilling, så der nu var to handlende i byen. 

Der kom senere flere ansøgninger, men de blev alle afslået. 

Den mest ihærdige var Math. A. Nørby, der var handelsbetjent i Altona og han søgte i 1853 om bevilling til både handel og gæstgiveri. 

Forstanderskabet melder: "For saavidt Ansøgeren har tænkt at forene begge Entrepriser, vil saadant for Tiden ikke kunne tilstedes. At der i Badetiden kunde være Brug for et Gæstgiveri, kan vel være Sandt, men for øvrigt findes næppe Trang til saadant, der derfor vist ikke vil give Ansøgeren et anstændigt udkomme. Man finder heller ikke Grund til at anbefale flere Handelsprivilegier". 

Handelen i Krogården var dermed den mest dominerende foreløbig. 

I 1855 havde Johnsen i sin tjeneste (efter Mandtalslisterne) 1 handelsbetjent, 2 lærlinge, 1 husjomfru, 1 køkkenpige, 2 tjenestepiger, 1 gårdskarl, 1 stalddreng, 1 avlskarl, 1 brænderikarl, 1 karl på Saltværket og 1 brænderibestyrer. Alle disse mennesker fik foruden løn kost og logi. Desuden var der flere løse arbejdere ansat i brænderiet og på saltværket. Hele sin store virksomhed passede han med største nøjagtighed og overvågede personligt, at enhver af hans folk udførte det dem betroede arbejde. Han fik dog tid til også at varetage sognets interesser, idet han i flere år var medlem af sogneforstanderskabet og Skolepatron, var Strandingskommissionær, Forligsmægler og svensk-norsk vicekonsul. I 1850 blev han Dannebrogsmand. Simon Johnsen døde 9. september 1855, knap 50 år.

 

 

Nordby

 

Hendrick Chr. Schou, Handelsbetjent 

Jens Peter Harpøth, Handelslærling

Peter Schou, Handelslærling  

Simon Johnsen, Vice-Consul - Kjøbmand

 

Sønderho

 

Thomas Mortensen, butiksdreng

Mads Nielsen, butikssvend

Laurids Chr. P. Christensen

 

 

Klodsmager

 

Sønderho

 

Niels Hansen Agger  

 

 

Maler

 

Nordby

 

Peder L. Pedersen 

 

 

Møller

 

Nordby

 

Hans Peter Thyssen  

 

 

 

 

 

 

Sønderho

 

Laust Frederiksen

 

 

 

 

Møller Laurids Frederiksen  

 

Laurids Frederiksen var født i 1798, arvede faderens halve part, og i 1838 fik han skøde på denne og den anden halvpart, som tilhørte skibsfører Jes Jensen Sonnichsen yngre, der havde været gift med Sonnich Pedersens datter, og Karen Nielsdatter, enke efter skibsfører Peder Thomsen Sonnichsen, ovennævnte Sonnich Pedersens søn. I 1829 er møllehuset i 1829 med 7 fag hus, 5 fag salshus og 11 fag ladehus vurderet til 2736 Rdl. 

Møllen malede på dette tidspunkt 1200 tdr. korn årligt. 

Møllen blev dette år vurderet til 1500 Rdl. Og bestod da af 2 lofter a 6 ½ alen høj og hver 52 kvadratmeter. 

Både hus og lade blev udvidet i Laurids Frederiksens tid, og til mølleriet blev knyttet en maltmølle, hvor den spirede byg (grønmalten) blev tørret inden ølbrygningen. Folketællingen 1845 fortæller, at Laurids Frederiksen havde en stor husstand. Foruden mølleren, hans kone Ane Pedersdatter og deres 5 børn var der møllersvenden Hans Jensen Clausen, dennes kone og tre børn. Tilknyttet møllen som ansatte var desuden møllerdrengen Hans Jørgen Hansen og tjenestefolkene Hans Christian Pedersen fra Tjæreborg og Mette Nielsdatter. 

Laurids Frederiksen døde i 1886, men havde i 1871 afstået møllen og møllegården til sin svigersøn, Peder Thomsen Jessen. Efter hans død i 1888 solgtes møllen til skibsfører Anders M. Knudsen. Han solgte den i 1891 til møllerne D. B. Thyssen og J. Mortensen i Nordby for 4725 Kr. De solgte den efter kort tid til styrmand Julius Svarrer og mens han ejede møllen brændte den. 

Dette skete 30. september 1894, det var da den næstsidste stubmølle i Ribe amt. Han opførte året efter en ny, som kort efter solgtes til Niels Sørensen for 7600 kr.

 

 

Ravdrejer

 

Sønderho

 

Niels Jør. Møller

Johan Jørgensen

Caroline Børresen

 

 

 

Ravdrejer Fru Carline Børresen   

Fru Carline Børresen, født i Oksby 1827, død i Sønderho 1895, ernærede sig udelukkende ved forarbejdning af ravsmykker. Hun havde lavet en spinderok om til drejelad, og herpå forarbejdede hun mange smukke ting i rav og erhvervede sig på flere udstillinger i ind- og udland medaljer og præmier. Hun skænkede kong Christian IX en smuk samling ravsager og modtog i flere år en understøttelse af kongen.

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box