Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1860 del 3

 

 

Snedker

 

Nordby

 

Jens Hansen Ende

Christian Nielsen Madsen

Anders Peder Jacobsen

Niels Hansen Ende

Hans Nielsen, snedkersvend

Claus Jørgen Olesen, lærling

Niels Hansen Nielsen

Fredrik Hansen, lærling

Jens Ussing

Søren Nielsen Svarrer, lærling

Mathias Nielsen Jensen, lærling

Niels Andersen Madsen, lærling

Peder Christensen Martinsen           

Jens Hansen Sørensen

Morten Anders Rødgaard, lærling

 

 

 

 

Snedkermester Hans Nielsen

 

 

Snedkermester Hans Nielsen var født 1839 i Fovrfeld i Guldager Sogn, hvorfor han i gamle dage undertiden kaldtes Hans Guldager. Kom til Fanø i 1854, lærte snedkerhåndværket hos Niels Ende. Dels som lærling, dels som svend arbejdede han hos E. i 10 år. Den højeste løn, der betaltes den gang, var kosten og 3 mark pr. dag – og arbejdsdagen var lang. 

I 1864 blev han selv mester. Nielsen var en ualmindelig dygtig håndværker. Død 28. marts 1922. 

Hans specialitet var særlig møbler, som han lavede med overordentlig akkuratesse og undertiden prydede med meget smukke udskæringer. 

En del af udskæringerne på den gamle altertavle og prædikestol I Nordby kirke er udført af Nielsen. 

Han arbejdede også som bygmester, således er arresthuset bygget af ham. 

Inden for byens håndværkerstand nød han megen anseelse. Han har været medlem af Nordby havneudvalg, i tolv år af Nordby sogneråd og i 40 år af styrelsen for Fanø Haandværker- og Industriforening, som han har været med til at stifte, og som han nu er æresmedlem af. 

50 år som vurderingsmand for offentlige og umyndiges midler, og i ca. 50 år var han vurderingsmand i den almindelige brandkasse. For hans trofaste og dygtige arbejde i brandkassen fik han på din 80årige fødselsdag overrakt et smukt sølvbæger.. 

Da Esbjerg Havn blev bygget var han statens tilsynsmand ved udsøgning af det tømmer der skulle anvendes.

 

 

Snedkermester Claus Jørgen Olsen

 

 

Snedkermester Claus Jørgen Olsen var født i Sædding den 21. november 1838. I 1855 kom han til Nordby, hvor han sammen med snedker Hans Nielsen stod i lære hos snedkermester N. H. Ende. Efter endt læretid rejste han som svend i Sønderjylland og Holsten, men vendte atter tilbage til Nordby. I efteråret 1863 måtte Olsen i soldatertrøjen, og han deltog i Danmarks sidste kamp for Sønderjylland og slap helskindet igennem. Som håndværker var Olsen anerkendt af alle. Selv om snedkerfaget var hans hovedfag, påtog han sig også murerarbejde, og alt hvad han udførte, var gjort med omhu og dygtighed. Han var i 25 år snedker ude ved Badet. 

Død marts 1923

.

 

 

Syersker

 

Nordby       

 

Karen Pedersdatter

Karen Jensen Pedersen

Mette Pedesdatter

Sidsel Jørgensdatter

Anne Hansdatter

 

 

Sæbesyder

Nordby

Abraham S. Abrahamsen

 

Tømrer

Nordby

Andreas Larsen Berg, Husbygningsmester

Søren Nielsen Madsen

Ancher Pedersen Clausen

Hans Nielsen Madsen

Peder Mathias Møller

Niels Rasmussen

Ditlef Pedersen Madsen, lærling

Jes Nielsen Christensen

Mathis Søren Mathisen

Zilles Lauridsen

Bakken Lauridsen

Søren Christiansen

Hans Peder Clausen

Hans Peder Sørensen

Christian Andersen Sørensen

Laurids Jensen, lærling

 

Skibsbygmestre

 

Nordby

Jes Thomsen Andersen

Niels Thomsen Christensen

Johan Christian Schrøder

Theodor Schønau

Fr. Carl Chr. Graff

Rasmussen Christensen

Henrik Bolvig

 

 

 

Skibsbygmester Henrik Bolvig

b312henrikbolvig---Kopi

Henrik Bolvig kom i 1860 til Nordby og arbejdede som snedkersvend hos Jes Th. Hansen, hvor han lærte skibsbyggeriet, rejste senere til København og lærte tegning og skibskonstruktion på Holmens Værft. Rejste så tilbage til Nordby og nedsatte sig som skibsbygmester. Han rejste til Husum og derefter til Amerika, hvor han døde i 1920.

 

 

Skibsbygmester Jes Thomsen Hansen

 

Jes Thomsen Hansen, eller som han hed i daglig tale ”River Jes” , født i Ribe, kom til Nordby omkring 1848 og arbejdede hos forskellige bygmestre som svend til 1854, hvor han på eget værft byggede en pram til Roborghus og 1855 ombyggede skonnerten "Borgmester Ræder" af Horsens, til en brig. Galeasen "Apis" fik sit navn, fordi en bisværm under bygningen fæstede bo under skibet (latinsk navn Apida).  Adskillelige af hans skibe kom i langfarten på Sydamerika.

 

Skibsbygmester Christian Graff 

 

b307chrgraff---Kopi

Christian Graff var født i Svendborg 1832. Han lærte skibsbyggeriet i Randers. Kom til Nordby i 1854 for at søge arbejde ved skibsbyggeriet. Graff havde fået en god skoleundervisning og under sin uddannelse som skibstømrer, erhvervede han sig kundskaber i matematik, tegning og konstruktion af skibe, hvilket han til fulde fik brug for på Fanø. Han arbejdede som svend til 1857, da han overtog at fuldføre bygning af skonnert "Cathrine" til N. P. Svarrer. Dette skibs bygning var påbegyndt af Mechlenburg, men standset på grund af hans afrejse til Kina. Året efter byggede han galeasen "Margrethe" til P. M. Lauridsen; men så kom der en standsning i skibsbyggeriet, og Graff søgte arbejde ved husbygning, men der var intet arbejde. Han besluttede sig derfor til at rejse udenlands og forsøge lykken der; men forinden måtte han søge om fritagelse for militærtjeneste, og hans ansøgning fik følgende anbefaling fra birkedommeren af 17. april 1859: 

"Andrageren er meget duelig i sit Fag, men for Tiden uden Arbejde og Erhverv paa Grund af, at Skibsbyggeriet her, som i hele Landet, næsten er standset, dels af Pengemangel og dels, fordi Fragterne er saa daarlige og lave, at det ikke kan betale sig at bygge, og han har ikke Evne til at byge dem for egen Regning. Hans Karakter er meget agtværdig, og hans Opførsel og Vandel har i den Tid, han har opholdt sig her, været eksemplarisk god og i enhver Henseende rosværdig. Idet jeg overensstemmende med Sandheden bevidner foranstaaende, beklager jeg, at han maaske af Mangel på Erhverv maa forlade dette Sted, hvor hans Flid og Dygtighed er anerkendt."   

Graff kommer vist ikke til at rejse; i hvert fald er han i 1860 beskæftiget med at bygge to fiskefartøjer sammen med I. N. Christensen, af en ny type, hvor man havde store forhåbninger om forbedret sødygtighed. 

Birkedommeren indstiller dem derfor til et rentefrit lån til hjælp ved bygningen af de to både. 

I 1879 byggede han den nye havnebro i Nordby. Dermed var det slut med hans virksomhed på Fanø, året efter flyttede han til Esbjerg, og anlagde et hvidtølsbryggeri, som senere blev overtaget af sønnen N. M. Graff.

 

 

 

 

 

Skibsbygmester Theodor Schønau

 

b311tgschoenau

Theodor Schønau, født i Lemvig den 30. oktober 1836 som søn af senere birkedommer V. Schønau på Fanø. Han lærte skibsbyggeriet i Randers og siden skibskonstruktion på Holmens Værft i København. Han byggede i 1859 en skonnert i Lemvig, og kom til Fanø i 1860.

 

Skibsbygmester Johan Jacob Christian Schrøder

 

b311christianschroeder---Kop

Johan Jacob Christian Schrøder, født i Klejs 12. juli 1839, var nevø til skibsbygmester Joh. Fr. Schrøder, han lærte skibsbyggeriet på Kalø ved Åbenrå og var der med til at bygge tre kinafarere, lærte derefter skibskonstruktion hos overkonstruktør Kildentoft i marinen. Kom til Nordby i 1859 som mestersvend og konstruktør hos Jes Th. Hansen. I 1864 løste han næringsbevis som skibsbygmester og byggede bark "Christian", 98 K.L, til Chr. Nielsen. 

Da dette skib var færdigbygget flyttede Schrøder til Horsens, hvor han i 1866 byggede skonnertbriggen "Grev Rantzau" til N. N. Svarrer i Nordby, derefter skonnerten "Anne Sørine" til Jes N. Nissen i Sønderho.

 

Skibsbygmester Niels Nielsen  

 

b311nielsnielsen

Niels Nielsen, født i Jejsing ved Tønder den 12. juli 1827. Under tre års krigen flygtede han, der var tømrer, til Fanø, hvor han fik arbejde ved skibsbyggeriet. I 1866 fik han næringsbevis som skibsbygmester. Hans værft lå lidt nord for Færgebroen.

 

 

 

 

Skibstømrere

 

Peder Mathiasen

Henrik Loenhard Blancfort

Mathis Hasen Lauridsen

Hans Nielsen Christensen

Hans Peder Svarrer

Niels Nielsen

Laust Hansen Clausen

Søren Sørensen

Bern Brodersen, lærling

Georg Laurids Engelbrect, lærling

Mads Johan Liimskou

Peder Nielsen Berg

Niels Bruun

Jens Hansen Sørensen

Hans Pedersen

Laust Morten Jepsen

Hans Morten Jepsen

 

 

 

 

Sønderho

 

Skibsbygmestre

 

Sonnich Jessen

Jørgen Nielsen

Emil Petersen

Th. Dahl

Peder Sonnichsen

 

 

 

 

 

Skibsbygmester Sonnich Jessen Sonnichsen

 

b330sonnichjsonnichsen

Sonnich Jessen Sonnichsen, født 1. maj 1812, lærte skibsbyggeriet hjemme i Sønderho. 

 

Skibsbygmester Jørgen Nielsen

 

b330joergennielsen

Jørgen Nielsen, født i Ribe 1810, havde værfter både i Ribe og Sønderho. Han byggede flere småfartøjer, enkelte fiskebåde og dæksfartøjer til sejlads "inden Rigs" samt ombygget og forlænget skibe. I 1855 forlængede han galeasen "Fides" fra 20 til 41 læster, galeasen "Aurora" 36 læster, ombyggede han i 1861 til skonnert på 45 læster og skonnert "Lene", 35 læster forlængede han i 1867 til 45 læster. 

 

Skibsbygmester Emil Petersen

 

b332emilpetersen

Emil Petersen er født i København den 26. maj 1842 og kom i lære hos onklen, skibsbygmester Møller i Horsens, og lærte efter udstået læretid, den teoretiske del af faget på Holmens Værft. Han var i 1862 - 63 i Grønland for dels at udsætte og istandsætte 3 strandede skibe, bygge nogle barakker samt anlægge en landgangsbro med spor til minerne for Kryolitselskabet i København. Han deltog som frivillig i krigen 1864 indenfor ingeniørtropperne. I 1866 kom han til Sønderho og etablerede sig som skibsbygmester.

 

Derefter rejste han til Esbjerg og fik ansættelse ved havneanlægget som ingeniørassistent, byggede i 1871-72 Tuborg Havn, 1873-76 atter tilbage i Esbjerg som ledende ingeniør efter Carlé's fratræden. I 1877 - 78 var han i Vestindien og byggede St. Croix sukkerkogeri, 1879 i Nordameika, byggede 1882 - 83 Masnedø dampfærgehavn, 1884 - 85 i Koldby Kaas Havn og blev året efter ansat som stadsingeniør i Vejle.

 

Skibsbygmester Th. Dahl

 

b332thdahl

Th. Dahl født i Kalundborg, startede i skibstømrerlære i Åbenrå, hvor han lærte Fanøboerne at kende, idet de på dette tidspunkt lod flere og flere skibe bygge der, da de hjemlige værfter ikke kunne producere mere. Han kom til Sønderho i 1866 og blev mestersvend hos Emil Petersen, og da denne tog til Esbjerg, begyndte Dahl for sig selv. Han fik dog kun bygget en lille galease til Gunde Lauridsen, så rejste også han til Esbjerg.

 

Her fik Dahl et rigt virkefelt. Til at begynde med byggede han skibe for Fanøboerne. I 1874 fuldførte han bygningen af skonnertbriggen "Esbjerg", 126 reg. Tons, til Mads M. Brinch, og en skonnertbrig "Termanne", 146 reg. Tons, til Peder Peter Thomsen, begge af Sønderho.

 

 

 

Skibsbygmester Peder Sonnichsen

 

b333psonnichsen

Peder Sonnichsen, født 21. april 1840. Han lærte skibsbyggeri hos Graff i Nordby, og fortsatte til Th. Dahls virksomhed, hvor han lærte tegning og konstruktion. Hos disse dygtige læremestre fik Sonnichsen, der havde medfødte evner til udførelse af sit fag, en så grundig uddannelse, at de skibe han byggede, var ikke alene ualmindelig smukke, men også stærke og dygtige sejlere, hvilket hans opbevarede modelsamling beviser.

 

 

b333psonnichsen skibe

 

 

P. Sonnichsen bygger i 80 års alderen "Skibe" til børnebørn

 

 

Hans første arbejde var en fiskebåd "Cecilie", som han byggede til Jes Sonnichsen. Da var han kun 23 år - altså umyndig - og kunne derfor ikke få næringsbevis som skibsbygmester og heller ikke ansætte medhjælpere, han fuldførte derfor bygningen alene på 102 dage, men det værste af det hele, var at han heller ikke som umyndig kunne udstede bilbrev (skibsattest) til ejeren. De andre skibsbyggere der ikke havde set med milde øjne på "denne Dreng", ville ikke hjælpe ham ud af kniben. Endelig var der en, der synes det var synd for "Knægten" så han påtog sig at lave et par mindre småting, og kunne så udstede bilbrevet. Så snart han havde fyldt de lovbefalede 25 år, løste han dagen efter næringsbevis som skibsbygmester. 

I 1864 blev han indkaldt til militærtjeneste, men fik, da han gjorde tjeneste på kanonbådene, der havde station på Fanø, jævnlig orlov for at kunne tilse arbejdet på sit værft. 

Da der ikke var udsigt til, at der skulle bygges flere skibe i Sønderho, gav han sig til at være købmand, hvilket han var til sin død i 1925.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box