Mitfanoe
Set og sket på Fanø omkring 1890 del 3

 

festdag-i-1892

 

Billedet er fra Tinghustorvet og var en mægtig festdag i 1892 i anledning af kong Christians og dronningens guldbryllup. Det synes som om hele Nordby er samlet.

 

Færgeriet

Færgeriet overtages den 1. april 1891 af et konsortium bestående af møller H.C Hansen, skibsbygmester Th. Dahl og proprietær Breinholdt. Hans Svarrer blev "stråmand" for færgeriet, fordi færgemonopolet forlangte at at ejerne skulle bo på Fanø.

 

fanoe damper

 

”S/S Fanø” i drift fra 26. maj 1878 til 1891.

Denne lille damper var alene om overfarten til 1890, hvor Svarrer solgte færgeriet med Færgegården til et konsortium bestående af møller H.C. Hansen, Spangsberg Mølle, Skibsbygmester Th. Dahl og proprietær Breinholdt for en købesum af 102.500 kr. til overtagelse 1. april 1891. Dette konsortium anskaffede en damper mere, en 2 ½ halvt år gammel damper, der havde sejlet mellem Berlin og Hamborg. Den havde en længde på 80 fod og fik navnet "Esbjerg". Pris 24.000 kr. Man solgte senere damperen "Fanø" til ophugning og anskaffede en ny der fik navnet "Nordby".

 

Faergedamperen-Esbjerg 1891

 

 

”S/S Esbjerg”. Bygget i 1888, i drift fra 28. august 1891 til 1904.

 

B1691 095 Fanoe-faergen-Nordb

 

Damperen ”Nordby”, bygget 1896, i drift fra 1896 til 1932.

 

 

Brevsamlingssted ved Fanø Bad i 1892.

 

Filial af Esbjerg-Fanø bank på Fanø starter i 1892.

 

B5192 Hovedgaden-72 2809190

 

Hovedgaden 72. 28. september 1909.

 

 

Banken havde filialer i Nordby og Sønderho. I Nordby bestyredes filialen af skibsrederne C. C. Nielsen, H. H. Clausen, P. N. Harbye og P. N. Winther, filialen i Sønderho bestyredes af skibsrederne N. H. Brinch og S. H. Fischer.

I marts 1911 blev kaptajn N. M. Harbye ansat som medbestyrer af Esbjerg-Fanø banks Sønderho afdeling i stedet for afdøde kaptajn Fischer.

Esbjerg-Fanø bank klarede sig godt, men kort før 1. verdenskrig måtte den give op, og den blev i 1913 overtaget af Landmandsbanken, nu Den danske Bank.

 

 

Nordby Realskole

Nordby Realskole opføres i 1892 og blev indviet den 8. juni, og havde da 100 elever.

 

B1481-1 Realskolen

 

 

Opført 1891. Realskole indtil 1975. I 1868 oprettes Nordby Realskole (3 vestligste klasser i Borgerskolen). "I overensstemmelse med Nordby sogns Skoleplan oprettedes der i kommunen en realskole, først med 2 drengeklasser og 1 pigeklasse. Senere blev der oprettet en ny drengeklasse, og klassernes antal ere nu 4. I året 1868 trådte realskolen i virksomhed og har i de forløbne 23 år gennemsnitlig været besøgt af 82 elever årlig, hvoraf ca. 20 piger. For tiden besøges Skolen af 84 elever, deraf 17 piger.

Undervisningsfagene er religion, dansk, tysk, engelsk, matematik, naturlære, naturhistorie, fædrelands- og verdenshistorie, Skrivning, regning og sang, drengene tillige geometrisk tegning og gymnastik, pigerne tillige håndarbejde.

Årsagen til at kommunen den gang - uden ængstelige hensyn til udgifterne - bestemte sig til at oprette realskolen, var alene den, at kommunens mandlige ungdom næsten udelukkende valgte søfart til deres næringsvej, og derfor straks efter konfirmationen - da de i reglen forlade skolen - søgte og søge deres brød udenfor fædrelandet, allerede i skoletiden kunne erhverve sådanne kundskaber, som de kunne have nytte og støtte af hele deres liv. Om eksamen var der derimod slet ikke tale."

Nordby Realskole opføres i 1891 og blev indviet den 8. juni 1892, og havde da 100 elever.

Fanø bibliotek flyttede ind i bygningen i 1981 og i 1982 oprettedes Nordby Sognearkiv, der fik til huse på 1. salen.

 

 

 

Sønderho Mejeri

 

soenderho mejeri

 

 

Sønderho Mejeri begyndte i 1893 med 25 leverandører med i alt 70 køer. Bestyrer er R. Ludvigsen som overtog pladsen som bestyrer i Sønderho den 1. februar 1916.

Mejeriet blev som fortalt oprettet i 1893 i marts måned. De mænd der i sin tid anlagde mejeriet var: mølleejer kapt. A. M. Knudsen, blikkenslagermester N. J. Anthonisen, købmand P. Sonnichsen, kroejer Broder Christensen og gdr. Peder Brinch.

Mejeriet begyndte driften med en håndcentrifuge, senere gik man over til et mindre dampanlæg. dette blev i 1922 erstattet af et turbineanlæg. senere kom elektriciteten.

 

 

Sønderho får et badested med pavillon, Restauration og badevogne

 

B00092 042 Badepavillon

 

 

I Sønderho fik man i mindre stil i sommeren 1893, væsentligst på initiativ af dr. Møller og pastor Carøe, etableret et badested med pavillon, restauration og adskillige badevogne 26

På Sønderho strand ved Hønen var der badevogne, som Fanø Vesterhavsbad administrerede, og der var også bygget en lille pavillon hvor der serveredes kaffe og lign

 

 

B1144 navigationsskolen nor

 

Ny bygning til Navigationsskolen

 

Som betingelse for skolens fortsatte eksistens skulle der opføres en ny bygning der blev indviet 21. november 1893. Murermester Thobøl og snedkermester Gyde Jørgensen, begge Varde, stod for bygningen og skabte her byens mest monumentale bygning og landets smukkeste navigationsskole. Bygningen med inventar stod forstander Sørensen i 72.000 kr.

Forstander L. Nic. Sørensen skaffede ved lån, som kommunen kautionerede for, kapital til opførelse af den nye bygning. De følgende år blev en opgangstid for Fanø Navigationsskole; i midten og slutningen af 90'erne lå denne skoles elevtantal i enkelte år over elevantallet ved de seks andre godkendte navigationsskoler. Det højeste antal, 66, forekom i 1898-99, senere faldt antallet af elever noget og steg hen imod slutningen af 30'erne. I 1940 var der på et vist tidspunkt 75 elever.

 

 

Sognepræst C. Stockholm stifter læserforeningen Sønderho Sognebibliothek. 

 

Fanø Statsplantage

 

Første spadestik til anlæggelse af Fanø Statsplantage, 5. maj 1893. De gamle optegnelse, som den første plantør, Heegaard Christensen har efterladt sig i Plantørboligens Arkiv, meddeler, at han kom til Fanø for at overtage sin stilling den 5. maj 1893, og at arbejdet samme dag blev påbegyndt. Plantørboligen blev så bygget sommeren 1893, og haven placeret og anlagt. Samme år blev også assistentboligen opført. Det første plantningsarbejder skete omkring de to embedsboliger for at skaffe dem lidt hyggelige og lunende omgivelser i de øde klitter, så beboerne kunne befinde sig vel derude i ensomheden.

 

 

Vestre Kirkegård anlægges 1893

 

Rindby kapel

Rindby kapel skænkes i 1894 af konsul Jens Chr. Nielsen, Hartlep

 

rindby-kapel

 

Sønderho Mølle nedbrænder

 

30. september 1894. Sønderho Mølle nedbrænder. Laurids Frederiksen døde i 1886, men havde i 1871 afstået møllen og møllegården til sin svigersøn, Peder Thomsen Jessen. Efter hans død i 1888 solgtes møllen til skibsfører Anders M. Knudsen. Han solgte den i 1891 til møllerne D. B. Thyssen og J. Mortensen i Nordby for 4725 Kr. De solgte den efter kort tid til styrmand Julius Svarrer og mens han ejede møllen brændte den.

 

 

B00152 016 Soenderho-Mølle

 

 

Nuværende vindmølle i Sønderho bygges i 1895

Dette skete 30. september 1894, det var da den næstsidste stubmølle i Ribe amt. Han opførte året efter en ny, som kort efter solgtes til Niels Sørensen for 7600 kr. I 1928 købes møllen af "Fonden gamle Sønderho", og bliver grundigt restaureret. Det er fondens mening at den skal bevares for eftertiden som et levende museum. 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box