Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1890 del 1

 

Officielle embeder   

Birkedommer til Fanøe Birk

N. Nielsen

Birkefuldmægtig

Jens Nielsen Svarrer

Nordby

Jordemoder

Maren Lorenzen

Distriktsjordemoder

C. Marie Madsen

Distriktslæge

Søren Hansen Jensen

Politibetjent

Hans Terkelsen

Toldforvalter

J. H. Jensen

Toldassistent

V. A. Thomsen

Toldfuldmægtig

Carl Marinus Svarrer

Toldmedhjælper

Gregers Peder Gregersen

Sognefoged

Jens Madsen Jensen

Sognerådsformand

S. Abrahamsen

Strandfoged

J. M. Jensen

Præst

P. L. Trojel

Postekspeditør og Telegrafbestyrer

F. C. H. Nagel

Brandinspektør

P. Winther

Mægler

N. H. Svarrer

Havnefoged

J. N. Hansen

 

Sognefoged Jens Madsen

Sognefoged Jens Madsen Jensen var født på Fanø i 1836, han blev ansat som sognefoged fra 1. januar 1889 til sin død i april 1902.

I sine yngre dage var han til søs i ca. 17 år og havde forskellige stillinger ombord på skibene, sidst som styrmand. Han var i slutningen af 1800-tallet formand for Hartkornskassen og havde siddet i dens bestyrelse siden 1868; endvidere var han lægdsmand siden 1891.

Jensen var aktiv indenfor Indre Mission.

 

Sønderho

Distriktsforstander

Jørgen Peder Brinch

Sognepræst

Martin Frederik Christian Carøe, O. Stochholm

Sognerådsformand

Kapt. N. H. Brinch

Sognerådsformand

B. P. Christensen

Sognefoged

P. M. Jensen

Læge

Henck

Læge

H. C. Møller

Jordemoder

Caroline Markusen

Jordemoder

Fru Andersen

Postmester

O. Schou, telegrafbestyrer

Toldkontrollør

A.Svendsen

Strandfoged

J. N. Petersen

Brandinspektør

H. Aarre

Forligsmægler

Købmand P. Sonnichsen

Badeanstalt

P. Penniksen

Præst

M. F. K. Carøe

Strandkontrollør

A.C. J. Svendsen

Postekspeditør og Telegrafbestyrer

C. B. Schau

 

 

B00071 pastor-Caroe-og-hustr

   Pastor Carø og hustru

 

Neg0861

Anne Berg, Andreas Carl Julius Svendsen. Toldkontrollør i Sønderho (1888 – 1914)

 

 

Arbejdsmænd

 

Nordby

 

Jørgen Hansen Jessen

Andreas J. Andersen

Hans A. Rasmussen

Hans Andersen

Anders Andreas Christensen

Mads Nielsen Rødgaard

Jens M. Jensen

Heinrich Christian Wilhelm Schnack

Jes Østen

 

 

 

Arbejdsmand Andreas J. Andersen 

 

70 år. Andreas J. Andersen, januar 1932. Var født i Tornum, Lintrup sogn i Sønderjylland. Som søn af en landmand kom han også til landvæsenet, allerede som 9-årig var han ude at tjene på en gård i Vilslev. Og siden tjente han hver eneste år, til han i 1885 blev gift. 

Hans sidste plads var på gården Billeslund, der hørte ind under Gram. Her traf han den unge pige fra Fanø, der senere blev han hustru. Vielsen fandt sted i Nordby kirke den 6. november 1885. med en afbrydelse på 4 ½ år da han opholdt sig i Sønderjylland, har han siden boet i Nordby, hvor han har haft forskellige stillinger at passe og forskellige arbejder at udføre. 

Han har således været vægter i Nordby i 17 – 18 år og skolepedel i 32 år – først på Realskolen, senere ved Borgerskolen. Desuden har han været bademester ved Fanø Bad, og hjulpet til ved forskelligt forefaldende arbejde. 

De der kender ham, ved, at han er en solid og dygtig mand, et trofast og ærligt menneske i al sin færd.

 

 

Sønderho

 

Anne Andersen

Jes Peder Brinch

Hans Peder Villumsen

Mads Tranekjær

 

 

 

 

Arbejdsmand Mads Tranekjær

Guldbryllup. Mads Tranekjær er født i Lemvig den 1. september 1845. Han blev tidligt forældreløs og blev derfor opdraget hos sine bedsteforældre i Harboøre; men da han var 10 år gammel, stod han ved bedsteforældrenes død alene i verden. Fra sit 10ende til sit 14tende år var han i huset hos fremmede, der ikke altid tog så blidt på ham.

Efter konfirmationsalderen, kom han ud at tjene, men det viste sig snart, at hans hu stod til søen, og han gik da på langfart med forskellige skibe som matros, 1875 kom han til Fanø, hvor han gik på Navigationsskole i Sønderho hos gamle Schmidt. Så sejlede han i mange år som styrmand med forskellige Fanøskibe, af hvilke vi nævner skonnertbriggen ”Anna og Ellen” (kapt. Niels Nielsen), skonnertbriggen ”Nielsine” (kapt. N. H Brinch) og skonnerten ”Marie” (kapt. Niels Thomsen). 1884 gik Tranekjær ind i fyrvæsenet, hvor han kom til at gøre tjeneste om bord i ”Horns Rev” og om bord i  ”Vyl”, hvilken sidste han var med til at udlægge i året 1888. 

I året 1893 tog han sin afsked fra fyrskibet og kom hjem for at deltage i plantningen på Fanø. Mange tusinde af Statsplantagens træer har han været med til at plante som spæde spirer; han anlagde veje og gravede grøfter i ”Plantagen” og var i det hele taget med i alt grundlæggende arbejde derude. I tiden fra 1895 til 1910 var han blandt Sønderho Redningsvæsens faste mandskab, og var også der med til at gøre mangen drøj tørn. I flere år var han graver ved Sønderho Kirke, ”men da jeg til sidst næppe selv kunne op af de grave, jeg kastede for andre, var det på tide at holde op”, siger han smilende. 

Guldbruden fru Anna Tranekjær, er født i Sønderho den 15. april 1856 som datter af kapt. Jes Brinch. Hun blev kendt med sin mand, da han gik på skolen, og gamle pastor Hilde, lyste velsignelsen over deres ægteskab, da de for 50 år siden blev viet i Sønderho kirke. De fik sammen en datter, der er gift med snedker August Pedersen i Sønderho. 

Fru Tranekjær har været sin mand en god hustru. Mens han var på søen eller sled i plantagen, passede hun hus og hjem. Ved siden af dette arbejde slog hun sig på syning af tøjsko, og hun blev så dygtig hertil, at hun endog kunne forsyne dem med såler, kapper og næser af læder. Mange tusinde tøjsko har hun syet med sine flittige hænder. Hendes kundekreds var stor og godt tilfredse, og det kan som et kuriosum nævnes, at dr. Oppermann fik tøjsko fra hende længe efter han havde forladt øen.

 

 

B00135 183 Mads-Tranekjaer-o         B00151 014 101a---Ann-og-Ma

Ann og Mads Tranekjær

 

Bagere og brødudsalg

Nordby

Niels Frederik Ole Jørgensen

Lene Andersen

Ole Henrik Olsen, conditor                 

Jørgen Breindahl, svend

Andreas Hansen, svend

 

 

Fanoekone-ved-ovn-(fra-Ellen 2

 

 

Fanøkone ved ovn.

 

Sønderho

 

Kirsten Larsen

J. Lorentzen

 

 

Bager Asmus Lorenzen  

 

Bager Asmus Lorenzen der den 15. oktober 1922 fyldte 80 år, var født i Flensborg. I 1867 gifter han sig og begyndte en bagerforretning i Vilslev. 1889 etablerede han et bageri i Sønderho, som han omkring 1918 lejede ud til bager Engsted. 

”Gamle Lorenzen” er trods de mange år endnu rask og rørig, går jævnlig lange strandture, sommetider hel om til ”Pælen”, ligesom han også gjorde turen til Sønderjylland for at deltage i afstemningen om landegrænsen. Han har været en dygtig havemand, og som en anerkendelse i så henseende har han flere gange fået præmie fra Haveselskabet.

 

 

Barberer og frisører

 

B7522

 

M. Ebbesens boghandel og barber M. Jørgensens forretning. Huset nedbrændte og gav plads til bygningen, hvor Fanø Sparekasse har til huse.

 

Blikkenslager

 

Nordby

Christian Nielsen Madsen

Hans Mathis Mathisen

S. Abrahamsen

Jens Sørensen

 

 

Blikkenslager S. Abrahamsen

I 1905 døde S. Abrahamsen, 37 år gammel. Afdøde lærte i sin tid hos den kendte og dygtige blikkenslagermester Ahrent i Hamborg, hvor han efter dennes død en tid var første mand på værkstedet. Senere drog han over til Amerika, men kom tilbage efter et par år. Vel nærmest på grund af hans dårlige helbred. Han arbejdede så med sine gode erfaringer i Nordby. Han var søn af skibsfører Johannes Abrahamsen.

 

 

blikkenslager-1899       blikkeslager-abrahamsen

 

S. Abrahamsen er flyttet til sin ejendom skråt over for købmand N. H. Svarrer, blikkenslager

 

Sønderho

Jens Thomsen Dækker

N. Anthonisen

 

Blokkedrejer

 

Nordby

Jens Hansen Ende

Hans Ende

 

 

Blokkedrejer J. H. Ende

Blokkedrejer J. H. Ende arbejdede i sine unge dage som skibstømrer og snedker, senere da skibsfarten tog til, - mente Ende – der var en begavet mand, med hoved på det rette sted, at skibene lige så godt kunne få deres forbrug af blokke hjemmefra. Hurtigt arbejdede han sig ind i denne branche og blev en meget dygtig og ihærdig drejer, som engang imellem knap nok kunne nå at udføre alt det arbejde, der var at gøre.

 

 

Boghandlere, papirhandlere

J. N. Hansen

M. Ebbesen

 

Bogtrykkeri

 

 Sidst i 1800-tallet havde der længe været et ønske, om at få et trykkeri på øen, men det var ikke tilladt at drive trykkeri uden for købstæderne. Dertil skulle man have en særlig kongelig bevilling og dette var ganske vanskeligt at opnå. 

Faber Daugaard, bosiddende i Nordby, udgav i 1872 et lille dagblad: "Esbjerg-Fanø Skibstidende". Det blev trykt i "Ribe Amts Tidendes" bogtrykkeri i Varde. 

Daugaard forsøgte mange gange, at opnå bevilling men uden resultat. 

Senere søgte boghandler J. C. Christiansen bevilling til, at drive et bogtrykkeri med det formål, at udgive et lokalt blad og får skam også sognerådets anbefaling. Også han fik afslag. 

Fabrikant S. M. Kromann i Sønderho drev en stor fabrik med pakfarver til hjemmefarvning, og havde brug for en del tryksager, herunder poser. Hans søn N. M. Kromann (Fanøs historiker), der var ansat i faderens forretning anlagde i 1888 et akcidenttrykkeri for at dække fabrikkens behov for tryksager. Der var 4 personer ansat i trykkeriet der kun lovligt kunne trykke poser, konvolutter, regningsblanketter o.l. småting.

 

 

B00044-41 NM-Kromann

 

 

N. M. Kromann som "bogtrykker" 18 år gammel

 

Først i 1896 bliver der oprettet et større bogtrykkeri i Nordby af Hugo Høgsted, der samtidig fra 1898 udgav og redigerede et ugeblad "Fanø Ugeblad". Dette skete dog uden bevillingsmyndighedernes viden.

 

hugo-hoegsted bogtrykker

 

 

Hugo Høgsted, bogtrykker, født 5. december 1858 i Frederikshavn

 

 

Da så endelig boghandler J. N. Hansen opnår bevilling, overtog han Høgsteds trykkeri og senere udgivelsen og bladets redaktion i ca. 30 år. Fanø Ugeblad udkommer stadig og holdes af de fleste indbyggere på Fanø, men sendes også til mange uden for Fanø. Trykkeriet blev bestyret af faktor Berg-Jensen, hvis søn Holger senere stod for trykkeriet. I Begyndelsen af 2005 overtages Fanø Bogtrykkeri og udgivelsen af Fanø Ugeblad, af to grafisk uddannede kvinder, Gedske Vind og Dorte Hembo.

 

 

Fanoe-Bogtrykkeri-1898

 

 

 

Jubilæum

 

1898 50 år 1948

 

Den 6. januar 1947 er det 50 år siden, Fanø Ugeblad begyndte at udkomme. 

Afdøde bogtrykker Hugo Høgsted var bladets stifter, og i det første års tid var han udgiver og redaktør, ligesom han repræsenterede hele bladets ”tekniske” side. Trykkeriet havde dengang til huse i tilbygningen til navigationslærer Pedersens ejendom ved Vestervejen. Bladet blev derefter købt af boghandler J. N. Hansen, og maskiner og sætteri flyttedes så til de lokaler, hvor det endnu har til huse. Bogtrykker Høgsted fortsatte med at trykke bladet, og i  de første 6 år var han behjælpelig med redigeringen af bladet, hvorefter overlærer Thyssen overtog stillingen som redaktør. Efter 4 års forløb afløstes han af navigationslærer Buch, der så efterfulgtes af viceskoleinspektør, daværende lærer Chr. Sneum, der bestred hvervet i omtrent 25 år. Da hr. Sneum i 1946 frasagde sig arbejdet som redaktør, efterfulgtes han af typograf Aage Nørholm Hansen. 

Som bladets korrespondent i Sønderho fungerede i mange år agent P. K. Pedersen, og efter hans død for nogle år siden overtog hans datter, frk. Maja Pedersen, arbejdet og videreførte det på en sådan måde, at Sønderhorubrikken ikke er den mindst interessante i bladet, det siger i det mindste Sønderhoningerne, og her må de betragtes som det højeste forum. 

Den 1. januar 1947 købte Ugebladets mangeårige typograf O. Berg Jensen, der i sin tid afløste bogtrykker Høgsted, blad og trykkeri af boghandler Henry Christensen. 

Det er i korte træk Fanø Ugeblads historie gennem de forløbne 50 år. 

Mangfoldige emner er blevet behandlet i bladets spalter i dette halve århundrede – ikke alle helt uden sprængstof. Men hvad enten redaktørposten nu har bekommet de skiftende indehavere behageligt eller mindre behageligt, så har man vist alligevel lov til at antage, at de alle har glædet sig over den interesse, der altid er blevet bladet til del. Ved et ”jubilæum” i anledning af bladets nr. 1.000 skrev bogtrykker Høgsted da også følgende: ”Interessant er det at lægge mærke til, at hver lørdag, når bladet ligger færdigtrykt fra min hånd, er det med en vis længsel, det imødeses fra publikum, hvilket beviser, at det nu er indgået i Fanøboernes bevidsthed som noget, der ikke kan undværes og betragtes som en kær ven og budbringer til slægtninge og venner og betragtes som en kær ven og budbringer til slægtninge og venner udenfor øen.”

 

 

Byens budbringere

Nordby

Niels Christian Christensen Spangsberg

Anker Frank

 

 

Bud Anker Frank

Anker Frank, født i Nordby i 1842, kom til søs i konfirmationsalderen. Han tog styrmandseksamen og sejlede i en årrække som styrmand. Omkring 1893 syntes han at tiden var inde for at sige søen farvel og blev bybud i Nordby.

Denne forretning drev han, til han i 1917 solgte sin ejendom med tilhørende landeri. Svigersønnen drev så bybud forretningen, men da han så fik en stilling i Selde pr. Roslev i Salling tog gamle Frank med derop.

I de mange 25 år har Frank besørget meget fra damper til publikum og omvendt, og altid med samvittighedsfuldhed. Når Frank havde lovet at besørge den eller den genstand til en bestemt tid, behøvede man ikke at tænke mere derpå, så gik resten af sig selv, vel at mærke, med A. Franks hjælp. Død december 1930.

Gift 1. gang den 1. november 1866 med Maren Cathrine Pedersen.

Gift 2. gang den 30. april 1878 med Ingeborg Petrea Oldefar.

 

 

anker-frank           maren-cathrine-pedersen

Ingeborg Petrea Oldefar og Ancher Lassen Frank                            

     Maren Cathrine Pedersen

 

 

 

B00098 013 Niels-Franks-fam

Familien Frank på Lodsvej

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box