Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1890 del 4

 

 

Skræddere

 

Nordby

Hans Martin Lauridsen

Johannes Johansen

Peder Andersen Svarrer

Ivar Nielsen, mester

Niels Christoffer Sørensen, mester

M. Jensen

 

 

Skrædder M. Jensen flytter til blikkenslager Christian N. Madsens ejendom den 1. oktober 1899

Skræddermester H. M. Lauridsen  

Skræddermester, senere landmand, H. M. Lauridsen var født i Nordby den 18. juni 1862, d. 22. juli 1942. Han var søn af skibstømrer Theodor Lauridsen. Som ung kom han i skrædderlære i Varde og arbejdede efter endt læretid både herhjemme og i udlandet - særlig i Hamborg. Senere nedsatte han sig som skræddermester og manufakturhandler i Nordby på Lodsvej 6. Da hans forældre døde, overtog han sit fødehjem og det dertil hørende landbrug og opgav så forretning og håndværk.

Som landmand udviste han stor dygtighed. Han var ihærdig og energisk. Han forøgede ejendommens jordtilliggender med årene og drev navnlig et betydeligt fårehold. Lauridsen indså, at fåreavl var en rentabel forretning på de magre jorder, og han havde undertiden op til 30 får. Omkring 1935 måtte han pga. af sin alder og svigtende kræfter opgive sit landeri, han solgte da besætningen, men beholdt jorden.

 

 

Sønderho

Christian Peder Jessen

Mads Jessen

Carsten Peter Petersen

 

 

b292carstenpedersen

 

   Carsten Pedersen, død 22. maj 1900, 74 år

 

skraedder-carsten-peter-pete

 

 

 

Carsten Peter Pedersen (1825 – 1900) kom som ung skræddersvend til Sønderho, ca. 1849 fra Jejsing, Rørkjær sogn ved Tønder. I mere end 50 år ejede han, beboede, drev skrædderforretning og havde butik i huset, Østerland 32, matr. Nr. 191, - senere kunstmaler Wilckens hus. 

I 1895 kunne han ifølge denne regning bl.a. levere ”Et par Buxer og 1 West” for 20 kr. Bemærk i øvrigt, at regningsblanketten er trykt af Niels Møller Kromann, Sønderho, altså før han flyttede til Esbjerg i 1895 og før han blev ”Fanøs historiker”

 

 

Spindere

 

Sønderho

 

Karen Nielsdatter

Maren Thomsen

Anne Meinertz

Anne Jessen

 

B00157 090

 

 

Slagtere

 

Nordby

 

Ditlev Pedersen Madsen

J. G. Alber

Hans Ludvig Alber

Niels Hansen Nielsen

Hans Jørgen Nielsen, svend

Peder Joachum Palmblad

 

Slagtermester Johs. G. Alber 

 

B00098 024 slagtehuset-i-Me

 

Slagtehuset i Mellemgaden 15

 

 

Slagtermester Johs. G. Alber var født i Nordby 8. oktober 1879, som søn af slagter Hans Ludvig Alber der havde sin forretning i det gamle hjem ved Mellemgaden 15. Efter sin konfirmation lærte han faget hos sin far, og her fik han en grundig og alsidig uddannelse, der gav ham kendskab til både at købe dyrene, slagte dem og sælge kødet. Han blev uundværlig for sin far, der efterhånden mistede synet. Til sidst overtog Johs. forretningen, hvorefter han købte daværende skomagermester Hansens ejendom på hjørnet af Hovedgaden og Svenskervej, Hovedgaden 60. Her indrettede han sin forretning og ved flid og dygtighed skabte han sig en solid og trofast kundekreds. A. var altid selv i sin forretning for at betjene sine kunder og altid forsøgte han at skaffe de fineste varer frem, en flink og behagelig mand var han, altid havde han et kvikt svar på rede hånd, selv når travlheden var størst, havde han tid til de enkelte kunder. Sønnen Carl Johan Alber overtog forretningen.

 

 

B1686-6--Slagter-Johannes-A

 

B1686-5--Slagter-Albers-for

 

Slagter Albers forretning på hjørnet af Hovedgaden/Svenskervej

 

 

Alber og hans hustru er flyttet ind i villaen på Lindevej, hvor de nyder hvilen efter den lange og arbejdsfyldte tid i forretningen.

Alber har gennem årene haft nok i sit eget – offentlige hverv har aldrig haft nogen tillokkelse for ham, dog har han sammen med sin hustru en stor interesse i havearbejdet, og deres store, smukke have bliver da også passet på mønsterværdig vis. Vi røber vel heller ingen hemmelighed ved at sige, at Alber også sætter megen pris på en rask L’hombre eller en god bridge.

Slagtermester Johs. G. Alber, Lindevej, Nordby, fredag den 3. februar 1950 afgået ved døden i sit hjem

 

 

 

”Gamle” Ingeborg  

B1310 slagter Ingeborg Niel

I torsdags, den 4. januar 1917, døde slagter N. H. Nielsens enke, Ingeborg f. Mathiasen, i daglig tale kaldt gamle Ingeborg. Hendes dygtighed til at købe og handle med kreaturer må søge sin lige. Når hun stod på markedet og købslog med bønderne, var det noget af det mest morsomme; thi hun forstod i sin raske tale ret, hvorledes landmændene den gang skulle have det. Hun var kendt over hele Vestjylland og rejste helt nord op til Ringkøbing, når der var marked

 

Slagtermester Hans Jørgen Nielsen  

Slagtermester Hans Jørgen Nielsen, fylder den 25. november 1943 80 år.

Nielsen er født i Nordby som søn af snedkermester N. H. Nielsen og hustru Ingeborg. Han lærte skomagerhåndværket hos Christoffer Sørensen og efter endt læretid tog han til Hamborg for at arbejde. Han gik dog senere fra faget og kom i slagterlære i Varde. 1893 nedsatte han sig som slagtermester i Nordby med forretning på Tinghustorvet. Denne forretning drev han, til han i 1909 flyttede til Esbjerg, hvor han i mange år havde en kiosk på havnen.

 

 

Sønderho

Sonnich Sonnichsen

 

 

Sonnich og Bothilde Sonnichsen

 

B00090-050 slagter-Sonnichs

 

 

Fru Bothilde Sonnichsen er født 14. april 1855 i Hygum i Sønderjylland som datter af landmand Gregers Nielsen, men hun havde sin barndom i Nørre Farup ved Ribe, hvortil familien flyttede. I sine unge år kom hun ud at tjene, indtil hun i 1876 d. 22. juni i Sønderho kirke blev viet til slagtermester Sonnichsen, og deres bryllup fejredes på god gammeldags Sønderho-maner med sang og klang – ja, sognepræsten, den for sin popularitet bekendte pastor Hilde, spillede endog egenhændig brudedansen til ære for de nygifte. Gennem mange år bistod hun sin mand på en enestående måde ved slagterforretningen idet hun næsten udelukkende foretog indkøb af levende kvæg. I den anledning kom hun rundt på markeder; og hun opnåede en sådan rutine, at selv den mest drevne handelsmand ikke kunne løbe ”om hjørnet” med hende. Omkring 1908 afstod de forretningen til deres ældste søn, der nu driver slagterforretning i København, og de købte sig så et hus i Sønderho. Her boede de, til de i 1919 flyttede til Nordby, hvor en søn og en datter er bosiddende.

Som et slags kuriosum kan vi anføre, at hun var den første, som lavede en handel den dag, da den såkaldte ”gamle markedsplads” ved banegården i Esbjerg blev åbnet. Af den grund blev hun, inden den gamle markedsplads i slutningen af 1912 blev nedlagt, af konsul Breinholt indbudt til en festlighed den 13. december nævnte år. Samtlige handelsmænd med fru Sonnichsen i forgrunden blev da fotograferet, og konsulen overrakte egenhændig fruen et smukt indrammet billede af dette flotte optrin.

 

 

sonnich-jessen-sonnichsen

 

 

Guldbryllup. Tirsdag den 22de juni 1926 kan fhv. slagterm. Sonnich Sonnichsen og hustru, Nordby (forhen Sønderho) fejre deres guldbryllup.

Sonnichsen er født i Sønderho den 18. april 1856 som søn af skibsbygmester S. J. Sonnichsen. I 14 års alderen kom han ud at sejle og gjorde mange rejser på Nord- og Østersøen – med en enkelt afstikker til Portugal -, udelukkende med Sønderho fartøjer. Efter nogle års forløb kom han hjem for at gå på navigationsskole. Han havde også begyndt, men da hans kæreste – hans senere hustru – ikke ønskede, at han skulle gå søvejen, tog han fat på skibstømrerhåndværket og arbejdede på faderens værft i Sønderho.

Da der imidlertid var ved at komme en stærk nedgang for de mindre skibsbyggerier, hvor træskibene blev til, og da det var at forudse, at den tid ikke var fjern, hvor det hele ville sige stop – i hvert fald i Sønderho – gav Sonnichsen sig til at arbejde ved skomagerfaget. Med dette fag beskæftigede han sig i ca. 8 år. På det tidspunkt var familien vokset så stærkt, at skomagerarbejdet ikke gav så stor fortjeneste, at de blot nogenlunde kunne leve deraf. Han lod da resolut skomagersylen ligge og tog fat på slagterkniven. Denne overgang var for ham ikke så vanskelig, som de fleste måske vil være tilbøjelige til at tro; thi der var flere i familien (faderen bl.a.), som i deres fritid slagtede for folk, da der på den tid ingen uddannet slagter var i byen. Ved dette håndværk fandt Sonnichsen sin rette plads, og han blev en dygtig slagter, der i ca. 20 år drev forretning i sit fødehjem i Sønderho (nu snedker Lambertsens ejendom). En af hans sønner fortsætter forretningen, der er flyttet hen til et mere centralt beliggende sted på byens ”Strøg”. Ved siden af sin forretning drev S. også lidt landeri, som han fortsatte, efter at han havde holdt op med slagtningen. S. har altid været en mand, der ikke gik af vejen for ny opgaver. Som eksempel herpå kan vi oplyse, at han i en alder af 55 år gav sig til at lære at spille orgel, og han opnåede trods den sene begyndelse så stor færdighed deri, at han i mange år kunne spille harmoniet ved møderne i Sønderho Missionshus.

I deres ægteskab har der i alt været ni børn, fem sønner og fire døtre. To døtre og en søn er døde. Af de øvrige har den ældste søn nu på grund af skrøbeligt helbred ophold hjemme. To sønner er slagtermestre, den ene i Sønderho, den anden i Nordby. Den yngste søn er planteskolebestyrer i Charlottenlund. Af døtrene er den ældste bosiddende i Nordby, hvor hun driver et pensionat; den yngste er gift med kaptajn Lydom, Helsingør.

1918 solgte guldbrudeparret deres ejendom i Sønderho og købte gamle bagermester Olesens ejendom ved Nordby havn; og her i det lille stråtækkede Fanøhus med de små hyggelige stuer har de indrettet sig et dejligt hjem, hvor de i fred og ro kan nyde deres alderdom.

I havestykket øst for huset kan de om sommeraftenen sidde og glæde sig ved den sjældne udsigt over vandet til fastlandet, hvor Esbjerg rejser sig på sin banke med sine huse og tårne. Og tillader vejret ikke ophold i det fri, kan de fra deres vinduer omtrent nyde det samme storslåede udsyn.

Endskønt begge er passeret de 70 og således nået støvets år er de dog ualmindelig raske efter deres alder. Naturligvis er det jo, som man siger, ”taget af” for dem begge, og fru S. vil ikke nu mere, som hun før i sine velmagtsdage så ofte har gjort det, kunne gå på sine ben de to mil fra Sønderho til Nordby, tage over med den første morgenbåd, stå på markedet dagen igennem for så at tage den samme vej tilbage med et eller to kreaturer og til fods nå Sønderho sent på aftenen. Og Sonnichsen er selvfølgelig ikke så rask i vendingen nu som hin sommerdag, da han på Mandø Hølade som tyveårig ungersvend for første gang traf den friske og kønne unge pige, der tog hans hjertefred. Men de kan glæde sig ved at være raske både på legeme og sjæl. Fru S. besørger selv husførelsen, og S. assisterer daglig sønnen i forretningen.

 

 

Smede

 

Nordby

N. H. Larsen                    

G. H. Hansen

Hans Peder Jørgensen

Mads Søren Abrahamsen

Søren Therkelsen Bech, grovsmed

Thomas Christensen

Jes Abraham Madsen, smedesvend, cykelsmed

 

 

Sønderho

Andreas Hansen Sørensen

Edv. Anthonisen

 

Snedker

 

Nordby

Jens Hansen Ende  

Jens Ussing  

Laurids Svendsen

Hans Morten Hansen

Niels Gregersen Jepsen

A. J. Hansen

S. A. Hansen                   

Simon Johnsen

S. A. Spellmann

J. H. Jepsen, lærling

M. P. Winther                  

H. P. Jørgensen

L. N. Hansen, lærling

P. A. Andreasen

H. M. Pedersen

J. H. Jepsen, lærling

Hans Nielsen                  

Johannes Lorentzen

Hans Jessen Lauridsen

Andreas Mathiasen

Jens Clausen Nielsen, svend           

N. S. Thing

Claus Jørgen Olsen

Jes Abraham Madsen, svend

 

 

Snedkermester Niels Søren Thing

B1329 Snedkerm N S Thing

Født i Nordby den 27. april 1861, d. november 1945. Lærte 1876 – 81 hos bygmester H. Nielsen, Nordby, svendestykke 1881, antaget med udmærkelse. Gik på Teknisk Skole. Arbejdede som svend hos forskellige mestre i Jylland og etablerede sig i Nordby den 1. oktober 1884, og drev sin forretning i over 50 år. Havde snedkerarbejdet ved opførelsen af Realskolen, Apoteket, elektricitetsværket, Skibsrederforeningen og Håndværker- og Industriforeningens bygninger samt flere af egnens større og mindre landbrugs- og beboelsesejendomme. Havde i entreprise adskillelige større og mindre villaer og almindelige beboelsesejendomme. Thing var i 1892 – 1910 medlem af bestyrelsen for Fanø Håndværker- og Industriforening og udnævntes i 1914 til æresmedlem. var 1913 – 17 medlem af Nordby sogneråd og var siden 1929 medlem af bestyrelsen for Fanø Spare- og Laanekasse. Var siden 1894 vurderingsmand for landbygningers almindelige brandforsikring, siden 1925 for jyske Grundejeres Kreditforening, siden 1913 vurderingsmand til Grundskyld og siden 1914 tilsynsmand for offentlige og umyndiges midler for Fanø, leder af Dansk Vare- og Industrilotteri. Brandinspektør for Nordby Kommune 1912 – 28.

Snedkermester S. N. Svarrer

Snedkermester S. N. Svarrer, f. 28.10.1840 I Nordby. Efter konfirmationen kom han til søs, men da sølivet ikke tiltalte ham, slog han sig til ro på landjorden og blev udlært som snedker. I foråret 1863 blev han indkaldt til søværnet, og var med i 1864 tjenestegørende på "Limfjorden", taget til fange.

Medlem af bestyrelsen for Våbenbrødrenes Fanø afdeling. Siden 1901 har han været formand for foreningen. Medstifter af F.H. & I., medlem af bestyrelsen. Medstifter af aktieselskabet "Fanø bogtrykkeri", ejes senere af Hansens boghandel. 1923 Dannebrogmændenes hæderstegn.

Bygnings- og Møbelarbejde, snedker V. Madsen

Snedkermester Jonas Olsen

Snedkermester Jonas Olsen var fra ungdommen af sømand. Som matros sejlede han med "Fyga" flere år på Kinakysten og på Nordamerika.

Senere sejlede han med en tysk bark, hvorefter han tog styrmandseksamen ved Fanø Navigationsskole. Af skibe han senere sejlede med kan nævnes "Cecilie" og "Mette Johanne". Så aftjente han sin værnepligt ombord på "Grønsund". 1886 gik han ud fra Hamborg med "Brunhilde", men strandede juleaften på Hollands kyst. Så sejlede han med "Ane Jørgiane" og den tyske bark "Bodil".

I 1890 forlod han søen og lærte snedkerhåndværket, som han drev sammen med broderen Andreas Olsen. Og som han var dygtig på søen, var han det også på landjorden, han hører til dem, der sætter en ære i at udføre et stykke arbejde solidt og godt. Jonas boede på Dagmarsvej 9 (1887 – 1942). Død november 1941.

 

Andreas Olsen, Willemoesvej 2.

 

Snedkermester Laurids Svendsen

 

Laurids Svendsen, f. 7. oktober 1847, d. 27. juni 1923. Boende på Stadionvej 1. Svendsen fik sin uddannelse hos snedkermester Jens Ussing, var kendt som en pligtopfyldende og dygtig håndværker.

 

 

Sønderho

Niels M. Nielsen

Niels Poulsen

Hans F. Jensen

Hans Hansen

Niels Sonnichsen Jensen

Holst

C. Markussen

M. Poulsen

N. Poulsen

 
 
 
 b291hansmoeller  b292hansforpagterjensen

 

Hans Møller, møbelsnedker, senere krydstoldbetjent. Død 28. oktober 1884, 78 år.

Hans Forpagter Jensen, snedker, død 28.juni 1892, 76 år.
 b292mortenjpoulsen  b293andrjholdt
Morten J. Poulsen, snedker. Død 24. december 1910, 69 år. Andr. J. Holdt, snedker. Født 10. maj 1868 i Skærbæk

 

 

Snedkermester Andreas Jørgen Holdt

En af Sønderhos velagtede og afholdte borgere, snedkermester Andreas Jørgen Holdt, er i tirsdags den 13. marts 1951 afgået ved døden i sit hjem 83 år gammel.

Andreas Holdt var en af de gamle, ægte danske sønderjyder født 1868 i Skærbæk, hvor hans fader var møbelsnedker, og han blev selv som ung uddannet i dette fag hos en mester i Løgumkloster. Andreas Holdts store interesse var sydslesvigernes sag, og det var for ham en hjertesag, at de måtte blive forenet med moderlandet.

I året 1891 nedsatte Holdt sig som snedkermester i Sønderho, og her fandt han sin hustru, fru Maren Holdt, født Jessen, der overlever ham. De fejrede i 1943 deres guldbryllup.

I 60 år har Andreas Holdt stilfærdigt øvet et dygtigt arbejde i Sønderho, og rundt om i hjemmene står mange smukke gamle møbler, der vidner om hans flid og ihærdighed helt op i den høje alder.

 

 

Syersker

Nordby       

Ane Cathrine Meinertz

Maren Svendsen

E. M. Olsen

Ane Cathrine Hansen

Ane Mathiasen

Ane Nielsen

Ane Jepsen

Mette Pedersdatter

Karen M. L. Jensen

Karen Rødgaard

Sidsel Rødgaard

Dorthea Cathrine Rødgaard

Karen Jensen                 

Karen Jensine Thomsen

Mette Jensine Pedersen

Sidsel Cathrine Jepsen

Sønderho

Hedevig Hansen

Mette Nielsine Nissen

Anne Jessen

 

 

Tobakshandlere

1897

Cigarforretning, Hans Jessen

 

Tømrer

Nordby

H. P. S. Krog                    

A. J Beck

Ole Andreas Olsen

Jens Morten Terkelsen

Hans Mathiasen

L. M. Jepsen

Chr. Pedersen

Hans Pedersen

 

Hans Pedersen, skibstømrer, husmand, hustømrer, f. 14. juli 1838, d. 17. december 1925, g. 11. juli 1861 med Maren Lassen, f. 18. december 1839, d. 24. december 1905. Gård i Storetoft 9 fra 1864 til 1919.

 

storetoft-9 1

 

Storetoft 9

 

storetoft-9 2

 

storetoft-9 3

 

 

   Vest for huset

 

Dagny, Anne Marie og Maren Hansine Pedersen

 

hans-pedersen

 

 

   Anne Marie Peder Hansen Maren Hansine

 

Mette Hansine Hans Pedersen Maren Lassen Karen

 

Sønderho

 

Hans Nielsen Dækker

Morten G. Poulsen

Niels Anthonis Thomsen

N. J. Clausen

H. F. Jensen

N. M. Nielsen

 

 

 

Skibsbygmestre 

 

Nordby

 

Søren Abrahamsen

M. Nielsen

 

B00098 020 Skibsvaerftet

 

Skibsværftet

 

B00098 040 barkskib-under-s

 

 

 Barkskib "Sørine" under søsætning. Fra højre: Jens Ussing, N. P. Svarrer, A. Svarrer Hansen.

 

Skibstømrere

 

Jens Carl Hhansen

H. L. Blandfort

Mogens Peter Willadsen

Jens Nielsen

Jes Nielsen Christensen

Jørgen Nielsen

N. Ankersen

Jes Nielsen, lærling

J. B. Jensen

Søren Christensen

Jens Marius Jensen

Bernt Brodersen

Jonas Olsen                    

Chresten Christensen

N. L. Nielsen, på søen

Peder Hansen Winther

Mathias Hansen

S. C. Jensen

Laurids Fogtmann Nielsen

Laurids Jessen

A. J. Madsen                   

Hans Terkelsen Hansen

Carl Jørgen Fallesen

Thomas Jessen Andersen

Niels Nielsen

Jens Sørensen

J. Ankersen, på søen

Jeppe H. Jepsen

Ditlev Madsen, skar galionsfigurer. Var også slagter og maler.

Laurids J. Jensen

 

 

 

 

Skibstømrer Jørgen Nielsen

 

f. 16. februar 1842, død juli 1928 

Arbejdede som skibstømrer, var første mand på pladsen, ringede med klokken for at indikere arbejdsdagens begyndelse. Han gjorde tjeneste i Nordby Redningsvæsen, og han var med til at redde besætningen fra galeasen "Boneitxen", der under en rejse fra Hamborg med træ i storm og uvejr drev ind på Nordby strand. Endvidere var han i tyve år markmand.

 

Skibstømrer Jes Nielsen

Jes Nielsen var født her i byen den 8. aug. 1871, d. den 9. oktober 1933. Som ung lærte han skibstømrerhåndværket på Abrahamsens Værft, og sejlede derefter nogle år som skibstømrer. Senere kom han igen i arbejde på Nordby Skibsværft; men da skibsbygningen blev indstillet, rejste han til Kolding, hvor han fik en stilling ved skibsbyggeriet. Kort tid efter at han igen var kommet til Nordby, blev han omkring 1906 ramt af den sygdom, som han bar på og led under helt til sin død. På grund af sygdommen blev han med et slag uarbejdsdygtig; og hvad det vil sige for et hjem, når forsørgeren mister sit helbred, er der vist ingen, der til fulde kan sætte sig ind i, når man ikke har prøvet det. Der blev under disse forhold lagt en tung byrde på hans hustrus skuldre; men det skal siges til hendes ros, at hun ved ihærdigt arbejde gjorde, hvad hun kunne for at holde hjemmet oppe. Gennem flere år udførte den syge mand børstenbinderarbejde, som han som dreng havde lært en del af i Husflidsskolen. På den måde tjente han også lidt til familiens underhold; men for nogle år siden blev han også for svag til at magte dette arbejde.

Skibstømrer Laurids J. Jensen

Laurids Jensen var født i Nordby den 3. juli 1880 som søn af skibstømrer Søren Chr. Jensen.

I 1894 kom han ud at sejle på en lægter og i 1895 kom han i skibstømrerlære hos skibsbygmester Søren Abrahamsen. På det tidspunkt var der seks lærlinge og 30 svende på værftet, der byggede barkskibe på omkring 350 T. Der var ingen maskiner så alting foregik med håndkraft. I 1897 flyttede værftet til Esbjerg og Jensen kom i hustømrerlære i tre år. Da han var udlært tog han ud at sejle og fra 1906 arbejdede han på skibsværfter i Esbjerg og havde livet igennem arbejde på havnen i Esbjerg.

 

 

B1347 skibstoemrer Jacobsen

 

   Skibstømrer Jacobsen

 

Sønderho

Skibstømrere

Sonnich Sonnichsen

Jes Thomsen (søs)

 

Tækker

Nordby

L. S. Nørby

 

 

Sønderho

Niels Jensen Clausen

 

 

Tøndelægger

Sønderho

 

 

Tøndelægger Jens H. Pedersen

Jens Hansen Pedersen, f. 27. juli 1854, d. 21. september 1940.

Tøndelægger og prikkesætter J. H. Pedersen i Sønderho er efter ansøgning afskediget fra 1. april 1914 fra Vagervæsenet, og under nævnte dato er hans søn, Hans Pedersen, beskikket til tøndelægger og prikkesætter

Pedersen tog i sin tid eksamen fra Sønderho Navigationsskole, og sejlede senere som fører af skonnerten ”Marie” og skonnertbriggen ”Mette”. I 1887 afløste han faderen som tøndelægger og 1914 arvede sønnen bestillingen. Han var i 32 år ansat i Sønderho redningsvæsen. Han var en overgang medlem af sognerådet.

 

 

Urmagere og guldsmede

Peter Poulsen Nielsen

P. Sørensen

Hans M. Brøns

H. J. Fogh

 

 

Urmager Peter Poulsen Nielsen  

Nielsen var født i 1839 i Jejsing, Hostrup sogn og døde den 26. januar 1907 i Nordby. Han var søn af husmand Duyes Nielsen og Johanne Sofie. Han giftede sig med Karen Jensen Clausen og var urmager omkring 1891 i Nordby, bopæl Ved Møllebanken 6 & 8. Han arbejdede foruden urmageriet som snedker, tømrer, ravsliber, og husflidsarbejde.

Peter underholdte også sin egen far, Duyes Nielse, f. 15. juli 1782, d. 11. september 1874, som var sejlmager. Af parrets sønner arbejdede som:

Jens Clausen Nielsen, f. 14. februar 1867, d. 19. jul.1961. I 1890 svend hos snedker Hans Jessen Lauridsen. 

Ditlev Nielsen, f. 17. marts 1874. I 1890 handelslærling hos Jens Morten Rødgaard Jessen.

 

Urmager Hans Marius Brøns  

Hans Marius Brøns var født den 5. januar 1865 i Vilslev og dør den 28. august 1942. han var søn af gårdejer Anders Jensen Brøns og Anne Else Lambertsen. Gift 1. gang med Lene Marie Rodendahl og 2. gang med Helene Ulrikke Clemens. Han etablerede sig som urmager i Nordby i 1887 i Hovedgaden 29, og var samtidig bestyrer af telefoncentralen. Han flyttede senere til Børkop og 1901 til Fredericia og nedsatte sig i 1921 som urmager i Vilslev. Han boede i Hovedgaden 24.

 

 

urmager-hans-broens---annonc

 

urmager-hans-broens---regnin

 

 

 

Urmager H. J. Fogh

 

b1167 urmager fogh h j

Hr. Brøns, urmager, takker af og H. J. Fogh overtager i maj 1899. Han var født den 26. august 1854 i Jelsted mølle og døde i Nordby den 28. maj 1931. Han var søn af møller Hans Joachim Fogh og Charlotte Amalie Bolvig. Gift i Chicago i 1887 med Mette Johansen. Han var lærling i 1870 og blev svend i 1875 fra Ribe. Han nedsatte sig som urmager og juveler i Chicago 1885 og kom til Fanø i 1891. Han var formand for Fanø Håndværker- og Industriforening fra 1900 – 1910, og var desuden æresmedlem af samme forening. Fogh ejede i en periode Fanø Biograf. Han boede privat på Lodsvej 5, og biografen havde til huse i Lodsvej 3. H. J. Fogh flyttede fra Fanø i 1916.

 

 

 

Vask og strygning

 

Nordby

 

A.G. Pedersen

Anne Margrethe Jensen

Maren Svarrer, linnedstrygerske

 

 

 

 

Fru Karen Jepsen, f. Sonnichsen var født i Nordby den 5. september 1847 og døde den 23. juli 1929 og blev således omtrent 82 år gammel. I sit ægteskab blev hun moder til to børn, en søn og en datter. Datteren døde som barn, hvorimod sønnen, tømrer J. H. Jepsen, døde i voksen alder efterladende sig hustru og børn. Allerede omkring 1880 mistede hun sin mand, så hun har været enke i omtrent 50 år. 

Trods det, at døden tog både mand og børn – altså alt, hvad der på den måde kunne tages fra hende, sank hun dog ikke modløs hen. Hun tog fat med ualmindelig flid på at tjene til udkommet. I over 25 år arbejdede hun i fru A. G. Pedersens vaskeri, og hendes gode helbred gjorde hende skikket til at tage fat hver dag. Hun havde også lyst til at bestille noget, og hendes glade sind og hendes rare væsen gjorde hende afholdt af alle dem, hun kom i berøring med. 

Enke Karen Jepsen kan i morgen, den 9. marts 1919, fejre sit 40årige jubilæum som vaskekone. Til trods for de mange års slid må hun siges at være forholdsvis rask og rørig. Vi ønsker hende til lykke med dagen.

 

Anne Margrethe Jensen

 

F. 2. februar 1853, d. 7. april 1935. hun var datter af blokkedrejer Jens Hansen Ende og hustru Lene Jesdatter. Hun arbejdede ved forskelligt arbejde, og var i mere end 25 år ansat i fru Martinis vaskeri. Hun blev med tiden døv.

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box