Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1900 del 6

Maler

 

Nordby

Claus Andreas Jensen, svend

Jacob Amorsen, lærling

Søren Mortensen, mester

Peder N. Svarrer

Anton Nielsen

Mathias Nielsen Thing

Niels Jensen Brodersen

Hans Jessen, lærling

Søren M. Clausen, lærling

Søren Jensen Hansen, lærling

Andreas J. Holst, lærling

Peder Laurids Sørensen, lærling

Hans C. Andersen, mester

Niels Brodersen, mester

Otto Alfred Olsen, svend

Christian Jacobsen, svend

Anders J. Mathiasen, svend

F. Riis

Christian Jacobsen, svend

Søren Mortensen

L. H. Lauridsen

Th. Bruun

Morten Dam Madsen, Willemoesvej 3 

C. Grunsberg

B1540 1 Malermester-Th-Bruu

Mellemgaden 21

 

 

Malermester Th. Bruun

Malermester Søren H. Mortensen

Malermester Søren H. Mortensen var født i Nordby og blev 78 år gammel. Han lærte malerhåndværket hos malermester Svarrer i Nordby. Som maler var han dygtig og samvittighedsfuld, der anvendte de bedste varer og udførte sit arbejde omhyggeligt. I over 20 år var han ringer ved Nordby kirke. Død juli 1932.

 

Niels Jessen Brodersen

 

malerforretning-23031901

 

1901

 

 

Niels Jessen Brodersen, Valdemarsvej. B. er født i Nordby som søn af skibstømrer Bernd Brodersen. Han kom i malerlære i Varde og arbejdede som svend ved Statsbanerne. Senere nedsatte han sig som mester i Nordby, hvor han overtog barndomshjemmet og drev forretning der. I 1907 flyttede han med familien til København, hvor han blev mestersvend i malermester Larsens store forretning, der beskæftigede ca. 30 svende.

I 1914 åbnede han sammen med en kollega i Smedegade på Nørrebro firmaet, Hansen & Brodersen, der blev anerkendt som et førende firma indenfor branchen. De beskæftigede sig udelukkende med at male møbler, og specialiteten var at male sovekammermøblementer.

Han flyttede tilbage til Fanø og tog ophold i sit barndomshjem på Valdemarsvej, hvor to af hans sønner, skræddermester Axel Brodersen og Bernt Brodersen, gennem mange år drev forretning.

B. var en ualmindelig dygtig håndværker, der gik stærkt op i sit arbejde. Uden for dette var det sporten der fangede hans interesse, ikke som aktiv men meget sportsinteresseret

 
Malermester H. C. Andersen 

 

maler-09031901

1901

 

Malermester H. C. Andersen, kan søndag den 19. maj 1940 fejre sin 70 års fødselsdag.

Andersen er født i Assens 1870. Som ung kom han i malerlære, først i Odense, senere i Assens, hvor han lavede svendestykke. Derefter arbejdede han et par år i København og drog så - som en rigtig svend jo den gang skulle det - til udlandet. Han rejste gennem Tyskland Og Schweiz til Bukarest. På vejen arbejdede han dels i Berlin, dels i München, hvor han også gik til undervisning på en tysk malerskole. I Bukarest tilbragte han en sommer, og han havde i den tid arbejde hos en dansk mester, der drev forretning i denne by. Så gik turen videre til Ægypten og Palæstina. I sidstnævnte land besøgte han de mest fremtrædende bibelhistoriske steder: Jerusalem, Betlehem, Det røde Hav, etc. Hjemvejen lagde han over Italien, Schweiz og Tyskland, og han arbejdede undervejs i Hamborg en sommer.

Vel ankommet igen til Danmark, aftjente han sin værnepligt som marinesoldat om bord i korvetten "Dagmar". Han var således med på dette skibs togt til Middelhavet, og han havde på denne tur den ære at blive udtaget som oppasser for den danske prins Carl - den senere norske konge.

Da alt dette var overstået, tog Andersen atter fat med penslen, idet han fik arbejde hos den kendte malermester Holm i Esbjerg. Her arbejdede han i seks år til 1901, da han den 1. marts nedsatte sig som mester her i Nordby, hvor han har været siden. Ved sin dygtighed og hele sin soliditet lykkedes det ham at oparbejde en god forretning her i Nordby, og han havde ofte flere svende på værkstedet for overhovedet at kunne få alt arbejde fra hånden. I håndværkerkredse her i byen er han da også meget anset; dette har blandt andet givet sig udslag i, at han er blevet udnævnt til æresmedlem af F. H. & I.

Angående Andersens offentlige virksomhed da har han siddet i sognerådet i 16 år. Her har han taget mangen alvorlig dyst og slået mange slag for sine tanker og meninger. Undertiden led han som hørende til mindretallets nederlag; men han lod sig aldrig slå helt ud i en debat. Han kæmpede for det, han anså for at være det rigtigste, og han førte altid kampen med åbent visir. I Teknisk Skole var han lærer i over 25 år; desuden har han gennem mange år beklædt posterne som revisor i Fanø Sparekasse og F. H. & I. Men det arbejde der uden for hans håndværk har haft størst interesse for ham, er sikkert hans arbejde i Sygekassen. Her han været med lige fra starten i 1905. han var formand indtil han efter eget ønske for få år siden trak sig tilbage til kassererstillingen. Som sygekassemand har Andersen gjort et overmåde dygtigt arbejde, og få er som han inde i den labyrint af paragraffer, der også omspænder denne virksomhed. Død juli 1946.

Andersens hustru, Inger Andersen, f. 10. August 1873 i Oddense Sogn, datter af skræddermester Hans Bodilsen og hustru Dorthe. Ægteparret Andersen blev gift i 1897. Inger andersen var medlem af menighedsrådet i flere år, og af Værgerådet 1929.

Medlem af sognerådet (Sociald.) 1929. Medlem af aldersrenteudvalget, valgbestyrelse og plejebørnstilsynet.

 

B1417 malermester H-C-Ander

 

maler-claudius-andersen

 

Drengen der står i midten, Hans Claudius Dunois Grandt (født 1928), pigen er hans kusine Irma og den anden dreng hans fætter Henning. Malermester H.C. Andersen til venstre, og den ældre dame med hat og briller er hans kone, Inger.

Marius Sørensen, f. 1904, husker fra sin barndom, naboen mod syd, malermester H. C. Andersen, Galeasevej 4 sådan:

” Syd for os boede malermester H.C. Andersen. I huset havde tidligere været posthus, der havde også boet en kvindelig fotograf, og der havde også været pogeskole. Det var altsammen før min tid, og jeg husker ikke navnene på fotograf eller pogeskole­lærerinde, måske var det samme person, men vor afdøde broder 'lille Laurids' har gået i pogeskole der.

Malermester Andersen er vist kommet til huset i 1904. Udbygningen mod nord, hvor der nu er pensionatstue, har måske været både postkontor, atelier og skolestue, nu blev det malerværksted. En stor brunmalet, dobbelt køreport vendte ud til nord, hvor der kunne køres vogne ind i værkstedet for at blive malet. Andersen var fra Assens, han havde været viden om på valsen og var kommet til Esbjerg. Fru Andersen var fra Durup i Salling. De var altså ikke Fanøfolk. Andersen var socialdemokrat. Vi havde ikke noget samvær med dem som sådan.

Jeg fik siden min læreplads hos Andersen og blev derved knyttet mere til familien.

Andersen var formand for sygekassen og medlem af sognerådet. Fru Andersen var med i Dansk Kvindesamfund og senere medlem af sogneråd og menighedsråd. To af fru Andersens søsterbørn fra Durup var en overgang tilknyttet familien. Jens Toft Jensen læste til styrmand og skibsfører, han kom ofte til os. Boede en tid i et værelse hos Karoline, hvor nu "Højbo" er. Han blev forlovet og gift med Anna Pedersen (Mine-Pedersens datter). Han kunne ikke rigtig klare sig som styrmand, skønt han havde en stor eksamen, blev senere politibetjent i Hurup og døde ret tidligt. Kristense var pige i huset, livlig og solid.

Gården foran huset var ofte tilholdssted og samlingsplads. Jeg husker, at de store drenge ofte som "byttevarer" kom med glasplader, negativer, fra den tidligere fotografs efter ladenskaber. De gik jo til, og siden har jeg tænkt, at det måske var værdifulde motiver fra Nordby, der på den måde gik til.

Andersen døde i 1940. Fru Andersen kom på De gamles Hjem og døde der nogle år senere. Huset blev solgt. Alle børn er væk fra øen.”

 

 

Malemester F. Ries

 

maler-ries

 

 

Ny malerforretning, F. Ries, ved siden af snedkermester Thing i N. M. Mathiasens ejendom. Arbejdet som svend hos malermester Nielsen.  

 

Ries var født i Århus 1876, d. januar 1934, nedsatte sig i 1905 som malermester i Nordby, omfattende forretning også uden for Fanø, DSB var en af de store kunder. Jæger. Død januar 1934.

 

Claus Andreas Jensen

 

Maler Claus Andreas Jensen var født i Rindby og blev i sine unge dage udlært som maler. Efter sit ægteskab med fru Olga Jensen overtog han en landejendom i Rindby, som han gennem nogle år drev, samtidig med, at han var beskæftiget som maler ved DSB. Men hermed blev der jo lagt meget på hustruens skuldre ved det daglige arbejde derhjemme, så i de sidste mange år ernærede han sig ved sin profession og var her delvis beskæftiget hos færgeriet.

Død april 1953.

 

Malervarer MN Thing       maler-m-n-thing-05101901

 

malermester-m-n-thing-12071

 

 

12071902

 

Sønderho

 

Sonnich P. Thomsen

Søren M. Thøgersen

Søren M. Sørensen

Søren B. Nielsen

Jens Th. Dækker

Jens K. Hansen

 

spthomsen 402

 

Sonnich P. Thomsen

Manufakturhandler

Nordby

C. W. Holms Enke, Sidsel Holm

Niels Holring Bentzon, Crome og Goldschmidts Fabr. Udsalg

Hans A. Nielsen

P. C. Poulsens Enke, Mette Kjerstine Poulsen

Peder Clausen Poulsen, medhjælper

P. Vaupell

Thomas Peter Thomsen

Regina Kjerstine Jørgensen, modehandlerinde

H. Sørensen

S. J. Pedersen

Hans Morten Nielsen

Niels Bentzen

Else Marie Johnsen

Jørgen Peter List

Engelbak Svarrer, modehandlerinde

Nielsine Pedersen, modehandlerinde

Maria Nielsen, Trikotageforretning

 

 

modeforretning-08041905 ann

 

 

08041905

 

p-cl-paulsens-enke-30011904

 

30011904

 

manufaktur-Th-P-Thomsen-190

 

   1901

21. januar  1905: Th. P. Thomsen fratræder som oplagshaver for Crome & Goldschmidt

 

thomsen-09041904 annonce

 

09041904

 

crome-og-goldschmidt-100519

 

10051902

H. Sørensen Crome & Goldschmidts Udsalg, skræddermester og manufakturhandler

1907: Manufakturhandlere: Crome & Goldschmidts Fabr. Udsalg, Bestyrer N. Holring Bentzon

 

Tugthusudsalget-02011904 an

 

02011904

Overdragelse Tugthusudsalget 1. sept. 1906

Den 6. september 1906 åbner Niels Bentzon manufakturforretning i Tugthuslokalet.

 

B1630-271 Nordby

 

Den 1. november 1906 åbner Niels Bentzen systue i Crome & Goldschmidts lokaler. Købmand Bøttger til højre.

 

crome-og-goldschmidt-290419

 

   29041905

 

vaupell

 

P. Vaupell dør i november 1900. Var broder til oberst Vaupell. Startede som købmand i Ribe, og hørte til veteranerne fra 48.

 

B1335

 

j-p-list-20041901

 

 

1901

 

list-manufaktur-18011902

 

18011902

 

manufaktur-06071901

 

06071901

 

Manufakturhandler Sidsel Marie Holm

Fru Holm var født i Nordby den 29. oktober 1856, som datter af skibsfører N. N. Gregersen, d. 15. maj 1946. i 1877 blev hun gift med kaptajn C. V. Holm, der var kaptajn ombord i barken ”Dania”. Allerede i 1890 blev hun enke. Hendes mand blev syg om bord, mens skibet befandt sig i søen. Ved ankomsten til Falmouth døde kaptajnen på hospitalet.

Fru Holm måtte nu klare alt for sig selv og børnene og hun ofrede sig helt for sit hjem og sine børn, samtidig med, at hun drev en manufakturhandel.

 

modeforretning-07121901

 

07121901

Modeforretning

Undertegnede aabner den 8. April i Hr. W. M. Bøttgers

Ejendom, et udsalg af pyntede og upyntede Hatte fra

Fru C. Bolvig i Varde. Mit Lager vil stedse være forsynet

Med de sidste nye, moderne Ting. Gamle Hatte moderniseres.

                      Krandse og Ligsenge føres.

                      Ærbødigst      

                      Regina Jørgensen

 

manufakturforretning-sj-Ped

 

Onsdag den 3. oktober 1906.

 
Søren Jessen Pedersen

Søren Jessen Pedersen, f. 28 juli 1855 i Nordby, d. i november 1934. Han gik til søs i en ung alder og tog eksamen fra Fanø Navigationsskole i 1874 og sejlede så som styrmand med københavnerbarken "Jonas Refling" og skonnertbriggen "Johanne" og "Jørgiane Anne", hvilket sidste han overtog i 1887. Det sidste skib han førte var skonnertbriggen "Nancy", der tilhørte grosserer Mathiasen, Nordby.

I 1906 forlod Pedersen søen og overtog sin svigermors manufakturhandel i Nordby, som han drev til sin død i Hovedgaden 35

.

 

CVHolms-enke

 

manufaktur-03051902

 

   03051902, Hovedgaden 24.

Sønderho

Carl H. Berg

Lene M. Nielsen

Søren A. Fischer

Karen Jessen

N. J. Kromann’s enke

Modehandlerinde: Maren Hansine Brinch

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box