Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1910 del 1

 

 

Offentlige embeder

Nordby

Distriktslæge

S. H. Jensen

Havnefoged

M. Pedersen

Læge

N. H. Anthonisen

Præst

B. Nielsen (provst)

Postmester

Von Linstow

Sognefoged

P. Sv. Ankersen

Toldforvalter

Harms

Toldassistent

H. Grejs

 

Birkefuldmægtig Jørgensen

 

 Birkefuldmægtig Jørgensen, der har været ansat i 13 år i Nordby, er fra den 1. april 1919 forflyttet som byfogedsekretær til Neksø, og forlader således til denne tid Nordby.

Hr. Jørgensen har i de 13 år røgtet sit hverv her med stor dygtighed og med aldrig svigtende elskværdighed og imødekommenhed, så man forstår, at befolkningen i Nordby gerne ville have beholdt ham.

 Når hr. Jørgensen overhovedet har tænkt på at søge bort herfra, da skyldes det for en del, at der er sandsynlighed for, at birkedommer-embedet her skal nedlægges til efteråret, når den nye retsreform træder i kraft.

Vi havde håbet at beholde det, og en deputation herfra og fra Sønderho har været i København for at tale vor sag hos justitsministeren. At ministeren tog venligt mod deputationen og lovede at tage sagen under overvejelse, var kun, hvad man kunne vente, men vi har ikke af den grund nogen som helst garanti for at beholde birkekontoret, og i indviede kredse mener man ikke, der er stor sandsynlighed for, at dette store ønske hos øens befolkning vil blive imødekommet.

 

 

B1143 birkefuldmaegtig j a j

 

B8649-birkekontor

 

Sognerådsformand P. N. Pedersen  

 

Sognerådsformand Peder Nielsen Pedersen var født i Nordby den 25. marts 1874. Oprindelig var han beskæftiget ved mejerivæsenet, men gik senere over til landbruget og drev gennem mange år den gård ved Strandvejen 12, som senere blev ejet af hans ældste søn, Niels Nørby Pedersen, senere sognefoged.

Den 22. november 1906 valgtes P. ind i sognerådet sammen med to andre betydende mænd, nemlig læge Anthonisen og forstander L. Nic. Sørensen. P. var den af dem der holdt længst, idet han først udtrådte 1932, efter at have været formand i 14 år. 1924 afløste P. gamle Andersen som sognefoged, en stilling han beklædte indtil han i midten af 30erne afløstes af kapt. Warrer. I 12 år var han strandfoged. I 1904 indvalgtes han i bestyrelsen for Nordby Brugsforening, han blev senere formand, og fra 1912 til sin død i 1937 havde han stillingen som regnskabsfører. P. har tillige været forligsmand, lægdsmand, formand for Venstreforeningen, vurderingsmand for anbringelse af umyndiges midler samt i mange år medlem af Nordby skolekommission.

Sin største indsats i sin offentlige virksomhed gjorde han som sognerådsformand. Alle - selv hans modstandere - måtte erkende, at han virkelig var sin plads voksen, han var en mand med både indsigt og oversigt, en vidtfavnende mand af større format end de fleste.

Arbejdet i skolekommissionen havde også P.'s store interesse. Ved de årlige eksaminer mødte han år efter år som censor. Han holdt meget af børn, og de små var ikke længe om at opdage, at han ikke kom som den strenge censor, men derimod som deres ven.

 

 

B1318

 

strandvejen-12

 

Strandvejen 12

Sønderho

Læge

Erik Lund

Præst

N. M. Poulsen

Postmester

J. Marolly

Postmester

Meyer (1912)

Sognefoged

H. P. Nielsen

Strandfoged

Jens Thomsen

Strandkontrollør

Jul. Svendsen

 

Strandkontrollør Julius Svendsen  

 

Strandkontrollør Julius Svendsen i Sønderho har fra 1. januar 1918 taget afsked fra sit embede.

Hr. Svendsen er født den 2. juli 1842 og er således en mand på 75 år. Han kom ind i toldvæsenet som krydsbetjent, blev 1881 krydstold-assistent, og det var i denne egenskab, han i marts måned 1888 kom til Sønderho som tjenestegørende om bord på toldkrydseren, men allerede i sommeren f.å. blev han ansat som strandkontrollør i Sønderho, hvilket embede han altså har beklædt i 30 år.

Som embedsmand vil hr. Svendsen altid mindes i Sønderho med venlighed af de mennesker, han i følge sin stilling kom i forbindelse med. Hr. toldforvalter Harms, som med meget elskværdighed har givet os forskellige oplysninger, betegner på vort spørgsmål hr. Svendsen som en ualmindelig ærlig og samvittighedsfuld embedsmand, der stedse har røgtet sit kald på den mest pligtopfyldende og trofaste møde.

Om hr. Svendsen som privatmand er der sikkert kun een mening, den nemlig, at der bag hans stille og tilbageholdne væsen skjuler sig en brav og nobel karakter – en fin og taktfuld personlighed.

H. S. er veteran fra den sidste slesvigske krig; han deltog i søslaget ved Helgoland. – Siden 1889 har han været enkemand, og han har selv sørget for sine 5 sønners opdragelse – et kunststykke, som sikkert ikke mange kan gøre ham efter.

 

 

B00044-35 pastor-Poulsen-og

 

Pastor Poulsen og hustru

 

Arbejdsmænd

 

Nordby

Chr. Kierkegaard

Jens H. Lauridsen

M. J. Jepsen

Lars A. Hansen

Sonnich Jensen

Chr. Pedersen

A. A. Christensen

M. J. Jepsen

Chr. Kjærgaard

Hans Lange

P. Math. Hansen

L. P. Villadsen

Anton Enné

S. A. Berthelsen

N. Mathiasen

A. Jensen

P. Nic. Hansen

P. N. Poulsen

Math. Bennedsen

Jens Jensen

 

Arbejdsmand Poul Nielsen Poulsen, f. 10. august 1864, d. 23. april 1941. Han var i en lang årrække pedel ved Nordby Borgerskole og før det var han ansat ved Fanø Bad. I mange år var han også hyrde på Grønningen.

 

Bagere og brødudsalg

 

Nordby

Chr. Pedersen

Martin Olsen

A. Hansen

O. H. Olsen

Søren Winther, lærling

Anker Peter Jensen, svend

 

1912

Bager M. H. Olsen åbner brødudsalg i snedker P. Svarrers ejendom

Hjemmebageri i S. Cl. Hansens ejendom

M. og H. Mathiasen

 

Hansine Mathiasen

 

Frk. Mathiasen, d. 9. september 1961, der var ud af gammel Fanøslægt, drev i sine yngre dage sammen med en søster, frk. Maren Mathiasen, Nordby, et hjemmebageri her i byen, det havde til huse i samme karré som Flensborglageret, hvor senere Karl N. Sørensen havde slagterforretning.

Senere flyttedes forretningen til Esbjerg, hvor den hurtigt opnåede ry for sine fine produkter. Om sommeren havde man en filial ved Vejers strand. – De sidste mange år af sit lange liv tilbragte frk. Mathiasen her på fødeøen, hvor hun levede stilfærdigt og tilbagetrukket i hjemmet på Skolevej.

 

 

August 1919

Tirsdag den 19de d. M. begynder undertegnede

Et Udsalg af

                      Hjemmebagning

I S. N. Brinchs Ejendom, og anbefaler sig

Til Beboernes Velvillie

                      Ingen Søndagshandel

                      Mette Brinch

 

1910: enke Dusine Jensen begynder brødudsalg

 

Broedudsalg        bekendtgoerelse-bagere-1917        Hjemmebageri 30081919

 

Sønderho

N. Sonnichsen

Engsted

N. S. Hansen

A. Lorentzen

 

 

Bager Asmus Lorentzen  

Bager Asmus Lorentzen der den 15. oktober 1922 fyldte 80 år, var født i Flensborg. I 1867 gifter han sig og begyndte en bagerforretning i Vilslev. 1889 etablerede han et bageri i Sønderho, som han omkring 1918 lejede ud til bager Engsted.

 

Wester bager i Sønderho

Spredte glimt af Anna E. Sonnichsen (1907 - 1987)

Min far (Niels Sonnichsen 1863-1939) var bagermester i ca. 40 år i byen. Hans far (Jeppe Andersen Sonnichsen 1835-1866) var sømand, der forliste og aldrig kom hjem. Samme tid døde hans hustru (Anne f. Møller 1838-1867). Far var 2 år gammel. Hans farmor (Mette Jepsdatter 1812-1896) opdrog ham, men døde, da han var 12 år gammel.

Der var dengang strenge moralske regler, som kommuner skulle følge overfor forældreløse børn. Far havde en slægtning på Rømø, som dengang var tysk. Vor grænse var Kongeåen og en strækning syd for Ribe. Slægtningene på Rømø hed Møller. De har været energiske hjælpere for min far kom i lære som bager efter endt skolegang og fik undervisning i violinspil hos gode musikere.

Han oprettede et bageri på Als. Tjente en del penge, og satte dem i en bank samme sted, og forlovede sig. Den unge kvinde døde. Det har sikkert været årsag til, at han flyttede til danske områder, til sin fødeby Sønderho. Han ville være bagermester her. Valgte at købe et gammelt hus, som han lod rive ned, og begyndte at lade et stort rummeligt hus bygge med indbygget ovn, som man brugte dengang.

 

Alle håndværkere var i gang, da katastrofen kom. Banken på Als gik fallit, fars penge var tabt. Hvad nu? Far har fortalt mig, at Sønderhos smed (smed Edvard Anthonisen var Niels Sonnichsens onkel) kom ham til hjælp og sagde: "Hvor mange penge mangler du?" Far har nok svaret, så mange penge der skal til for at få huset færdigt. Det fik han, og huset blev bygget færdigt.

En bagermester er ikke meget værd uden en hustru, så han giftede sig med mor. Og bagefter gik det godt, kunne jeg mærke, da jeg blev mig i 1909.

Efter Anne Cathrine Nielsdatters død i 1892 og derefter Hans Nielsen Pedersens i 1894 købte bagermester Niels Sonnichsen som nævnt det gamle hus, brød det ned og opførte det nye, fremmedartede "købstadshus" på stedet.

Dette nye hus til beboelse og bageri, der takseres til brandforsikring i august 1895, beskrives som 33 ¾ alen langt og 13 ½ alen bred, og brandforsikres for 6.190 kr. - vel svarende til byggesummen for huset.

Niels Sonnichesen - kaldet "Wester Bager" - drev bageriet indtil 1930, hvor bagermester N. S. A. Engsted - hidtil kaldet "Øster Bager" - overtog det efter at hans eget hus og bageri, der lå i den senere rutebil-gård, var nedbrændt.

 

 

 

Sønderho Bageri har 100 års jubilæum

Lørdag den 1. februar 2003 har Sønderho bageri været i samme familie i 100 år.

 

 nengsted med svend engsted

 

   N. S. A. Engsted med Svend Engsted ca 1925

 

 

Bagermester Niels Erik Engsted er tredje generation af bagere på Landevejen i Sønderho. En af Fanø Ugeblads læsere, Signora Jacobsen, født Engsted har fundet følgende i de gamle arkiver, fra dengang hendes far og Niels Erik Engsteds farfar holdt 40 års jubilæum. Dengang i 1943 blev der bragt følgende omtale af bageriet.

"Mandag den 1. februar kan en indenfor bagerfaget velanset og afholdt mand, bagermester Niels Sonnichsen Andreas Engsted, Sønderho, Fanø, fejre 40 års jubilæum.

Den 27. april 1883 er Engsted født i Sønderho som søn af skibstømrer Frederik Hansen. For ca. 25 år siden tog familien navneforandring til Engsted, der betegner det lille Fanøhjem, der lå ude ved engene lidt uden for byen.

Sin læretid fik Engsted hos bagermester Christiansen, "Rosenborg", Esbjerg. Efter endt læretid var han først svend hos en bagermester i Kjellerup ved Silkeborg og derefter hos bagermester Olsen, Nordby.

Allerede knap 20 år gammel startede Engsted sin egen forretning i sin fødeby. Det var under ret beskedne forhold, idet han begyndte med at leje et bageri og butik hos den gamle bagermester Lorentzen, men da det hurtigt viste sig, at der var gang i forretningen, blev dette snart for småt, og han købte da en ejendom på hovedlandevejen, hvor nu Marinus Pedersens garage er bygget. Efterhånden blev dog også her forholdene for små, og i året 1930, da den gamle bagermester Niels Sonnichsen, på grund af alder ville afhænde sin forretning, købte Engsted denne og blev eneste bagermester i Sønderho, hvilket han stadig er.

 

 

Bagersvend-N-S-A-Engsted-19

 

Bagersvend N. S. A. Engsted 1901

 

kirstine-og-niels-sa-engste

 

Kirstine og Niels S. A. Engsted 1905

 

1924-fam-N-S-A-Engsted---Sv

 

1924 familien N. S. A. Engsted - Svend - Frida - Julius - nederst - Victor - Signora - Knud.

 

 

Forretningen er nu god og solid med moderne bageri, og der er altid godt at bestille både i bageri og butik, thi Engsted sørger godt for sine kunder og skaffer dem godt brød, selv i disse vanskelige år. Mest travlt er der naturligvis om sommeren, når de mange gæster kommer til byen, men Engsted kan præstere det alt sammen, og selv de gæster, der kommer fra storbyen, erklærer, at Engsteds brød smager dem bedst. Hans Fanøkringle var i den tid, da man endnu kunne bage den af hvedemel, så berømt, at den ikke alene blev spist derovre, men også sendt til slægt og venner.

På jubilæumsdagen kan Engsted se tilbage på en lang og travl arbejdsdag med stadig fremgang i sine kår. Sin del af æren herfor har dog også hans hustru, fru Kirstine Engsted, der i alle måder med stor dygtighed har bistået ham og med energi og opofrelse har skabt et godt og hyggeligt hjem for sin mand og deres 8 børn, 2 døtre og 6 sønner. 3 af sønnerne har lært bageriet hos faderen, og den ældste af disse er selv bagermester i Nordby.

Engsted har, skønt optaget af forretningen, dog fået tid til på mange måder at yde en god indsats for sin bys velfærd, og han er nu en af byens mest ansete og afholdte borgere, der er mange tillidshverv betroet.

Han er således mangeårigt medlem af Skolekommissionen, han var med ved stiftelsen af Sønderho Turistforening og har i de sidste 6 år været dens formand. Ligeledes medvirkede han ved oprettelsen af Sønderho Vandværk og er stadig i dets bestyrelse og tillige et virksomt medlem af bestyrelsen for "Fonden Gamle Sønderho".

Inden for sin stand er han velagtet og respekteret som en god mand for denne, og han har i hele sin mestertid været medlem af Centralforeningen for Bagermestre.

Som der i enhver by må være enkelte, der går foran for at få en god sag sat i gang, så er også ethvert bysamfund disse tak skyldig, og dette vil Engsted sikkert få at mærke på jubilæumsdagen. Han har gennem årene vundet sig mange venner, og han er sine venner en trofast ven, ikke mindst i modgangstider. At Engsted selv er taknemmelig for de 40 lykkelige år, viser han derved, at han markerer jubilæet ved trods de for tiden vanskelige forhold at indbyde hele sognets beboere til jubilæumsfest i Sønderho Andelshus tirsdag aften.

Selve dagen fejres i hjemmet sammen med den nærmeste familie samt kolleger fra Nordby. Der er ingen tvivl om, at den afholdte bagermester på jubilæumsdagen vil blive genstand for stor opmærksomhed fra nær og fjern".

2. generation i bageriet blev sønnen Knud Engsted, der overtog bageriet d. 1. maj 1946. Knud Engsted drev bageriet frem til 1. maj 1975, hvor hans søn, og altså 3. generation, Niels Erik Sonnichsen Engsted overtog bageriet.

 

 

p42

 

Postkort ca. 1910. Vester bager.

 

p76

 

"Øster Bager" - lå bag nuværende "Den danske Banks" hus. Huset nedbrændte d. 24.8. 1930. bager N. S. A. Engsted (1883 - 1950)

genopførte ikke huset, men overtog i stedet "Vester Bager", og på brandtomten kom i stedet rutebilholdeplads og garager.

 

bageriet-nedbraendt 1-1930bageriet-nedbraendt 2-1930

 

Branden 1930

 

svend-og-Knud-Engsted-ca-19

Svend og Knud Engsted ca. 1934.

 

Barberer og frisører

 

Nordby

A. S. Sørensen

Fr. Hansen

Emilie Christiansen

Carl Hansen

 

Juli 1914

Undertegnede aabner den 1. juli en Barber- & Frisørforretning i skrædder Johansens Ejendom, og anbefaler mig til det ærede publikum.

                      Proper og Hygiejnisk Betjening

                      Ærbødigst

                      A. S. Sørensen

 

Skrædder Johansen boede i Hovedgaden 58.

 

Den 1 maj 1915 flytter A. S. Sørensen hen til Flensborg bygningen og åbner forretning der, hvor der

tidligere var hjemmebageri og senere kom der en slagterforretning der. I dag huses Fanø Bolcher i lokalerne..

 

Damefrisering       dyrtid-barberer        barber-hansen-1918

 

Carl Hansen døde i 1922.

 

Blikkenslager

Nordby

H. M. Mathiasen

Jes Mathiasen

Chr. Madsen

 

 

Blikkenslagermester Jes Mathiasen  

 

Blikkenslagermester Jes Mathiasen var født i Nordby den 19. august 1892. Hos sin far blev han uddannet som blikkenslager og denne forretning overtog han efter faderens død. Han var en solid og dygtig håndværksmester, som nød sine kunders tillid. I de senere år tog han ikke længere så hårdt fat på værkstedet, idet han kun påtog sig mindre arbejder og enkelte reparationer. Han fandt en stor glæde i at passe sin bigård ude i statsplantagen, han elskede at færdes i Fanøs natur, og var særlig i de yngre år, en ivrig jæger.

Mathiasen har gennem adskillelige år været medlem af Industriforeningens bestyrelse, hvor han, ligesom hans far tidligere havde gjort det, omhyggelig varetog kassererposten. Ved sin død 1960 var han kasserer for folkepensionisternes forening i Nordby.

Jes Mathiesen, kaldet ”Jes Blikkenslaager”, havde sit lille værksted i den anden ende af Krogvej 2

.

 

 

blikkenslagermester-jes-mat

 

Sønderho

Niels Anthonisen

 

 

Blokkedrejer

J. S. Enné

H. J. Ende

 

Bogbinder

Jørgen Andersen

 

 

Boghandlere, papirhandlere

J. N. Hansen

S. Cl. Hansen

Hans Hansen

 

 

fotografiapparater-1917        ugens-nyheder-1918

 

Bogholdere

Nordby

N. Gundersen

C. J. Tingberg

N. Andersen

Poulsen

Kaptajn Ankersen (Fanø Spare- og Laanekasse)

J. Clausen Jessen (Fanø Spare- og Laanekasse)

 

Bogholder J. Clausen Jessen  

 

Bogholder J. Clausen Jessen,  f. 27-10-1863, d. oktober 1943, 80 år. Han var født i Nordby som søn af skibsfører Jens Nielsen Jessen. Han drog til søs som så mange andre drenge, og var ikke hjemme i sin fødeby fra sit 16. til sit 20ende år. Han tog nautisk eksamen ved Fanø Navigationsskole, og sejlede derefter med engelske skibe – mest med Nielsens skibe fra Hartlepool.  Senere blev han fører på ”Winnie”.

Omkring 1914 sagde han søen farvel, slog sig ned i Nordby og afløste kaptajn Ankersen som bogholder i Fanø Sparekasse, en stilling han bestred med megen dygtighed og pligttroskab. Præcis som et urværk gik han til og fra kontoret. Jessen var gift med en datter af snedkermester Lars Svendsen, og boede i mange år i svigerfaderens hus ved Vestervejen.

 

 

B1648-6 Jes-Clausen-Jessen-

 

Bogholder, kapt. Hans Svarrer

 

Svarrer, der er født her i Nordby, kom i sine unge år til søs, først i Nordsøen med småskonnerter, senere 3 år på Kinakysten. Så vendte han hjem for at tage eksamen, hvilket skete 1871. og så kom han ud som styrmand med barken ”Feiga” (kapt. J. Christiansen), derefter med skonnerten ”Anna” (kapt. P. Sv. Ankersen) og forskellige andre skibe. 1875 blev han kaptajn på skonnertbriggen ”Dorthea”, som han førte i 6 år. Så førte han skonnertbriggen ”Argus”, og da han forlod dette skib, byggede han ”Medor” (forkortelse og sammensætning af navnene Mette og Dorthea). Med dette fartøj gjorde han bl.a. 5 rejser rundt Kap Horn og 4 rundt Kap ”Det gode Haab”. Men Svarrer fik endnu flere skibe at føre, således barkskibene ”Sørine” og ”Laura”, 3m skonnerten ”Maracaibo”, briggen ”Rosa” o.s.v. Det sidste skib han førte, var ”Merdor”, det var i 1910, og så gik han i land. Dog skulle han endnu en gang pløje søen – ganske vist ikke over de dybe vande. Han var nemlig fra 1914 til 1916 fører af passagerbåden ”Prins Hamlet”, der gik i fart mellem Ringkøbing og Hvide Sande; men så var det også forbi med sejladsen. Sidstnævnte år blev han nemlig bogholder på Fanø Skibsværft. Denne stilling varetog han med flid og dygtighed til 1929, da hans syn desværre svækkedes så meget, at han måtte opgive pladsen.

Trods den høje alder er Svarrer en forholdsvis rask mand. Hans åndsevner er usvækkede; han har således en udmærket hukommelse; men desværre er hans øjne så svagtseende, at han ikke kan læse, hvilket er ham et stort savn. Dog kan han færdes omkring overalt og aflægge sin herboende familie visitter og få sig en god passiar. Men i sine ensomme timer går den gamle skipper i tankerne på langfart med de stolte sejlere. Det er vist kun få, der har gennemkrydset Atlanten, som han har gjort det. 68 gange har han passeret Ækvator; det er ikke så lidt; og 12 gange har han passeret det berygtede kap Horn, så han har i bogstavelig forstand været med, hvor bølgerne gik højt. Der er således oplevelser nok at opfriske og minder nok at dvæle ved for ham, når tiden bliver ham lang.

 

 

B1595-4-hans-svarrer

 

Sønderho

J. Johansen

 

 

Bogholder Jens Johansen, Sønderho, der har lært købmandshandelen, kom i 1890 til sin nuværende plads ved S. M. Kromanns Fabriker. Han har i en årrække været i bestyrelsen for Sønderho Turist- og Forskønnelsesforening og i de senere år kasserer.

 

Bogtrykkeri

Fanø Bogtrykkeri

 

 

Brændselsforretning

Johannes Knudsen

J. J. Clausen

A.N. Jensen

N. C. Nondal

 

Februar 1919

Tørv

Bestilling på gode Tørv for Sommeren 1919 modtages af

Fisker Johannes Knudsen

 

Marts 1919

Bestilling af Tørv

Til 8 kr. pr. Læs, frit tilkørt, modtages af formanden indtil 1ste April

                      J. J. Clausen

 

toerv-1918       petroleumsmangel-1917        klyne-N-C-Nondal-1918

 

Kokessalget-fra-gasvaerket 1      optaendingstrae        Brunkul

 

Skibsvaerftet---braende       NCNondal---kokes-og-kul

 

Briketfabrikation

 

I september 1916 søger snedker P. Sv. Svarrer om patent på briketfabrikation. Disse ville kunne sælges en krone billigere end kul, nemlig for 5 kr. pr. hl. Fabrikationen er ikke kommet i gang endnu, idet man afventer svar fra patentstyrelsen. Svarrer påtænker at starte produktionen i det gamle bryggeri, men faren for oversvømmelse og prisen for bygningerne, gør, at han i stedet mener at kunne starte produktionen på sin egen grund.

 

 

Byens budbringere

 

Nordby       

J. N. Brinch

A. Frank

 

Bødker

 

Nordby

N. P. Madsen

 

 

Cykelhandlere

 

Nordby

Chr. Nielsen

P. Toft

C. Nedergaard

 

 

1914

1. november overtager Chr. Nielsen hr. Neergaards cykelhandel og udvider med forarbejdning af træsko.

 

cykelhandler-peder-toft        Cykler---Peder-Toft          Cykleforretning

 

Cykleforretning 2      nordby-cyklebørs-1913---15          forretningsovertagelse-1914

 


Gå til top

End Of Slide Box