Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1910 del 4

 

Tobakshandlere

A. C. Madsen

 

 

cigar-og-tobaksforretning 1

 

 

Hovedgaden 34 og 36. Andreas Carl Madsen, f. 22. februar 1872, d. 5. februar 1957. Styrmand, arbejdsmand, forvalter.

I december 1917 sælger tobakshandler Jessen sin ejendom til en uldhandler i Esbjerg, der straks videresælger den til Nordby kommune, der af trafikmæssige årsager ønsker at nedbryde ejendommen, så Hovedgaden kan blive lidt bredere

 

 

Tømmerhandel

Købmand  Joh. Mathisen

Kommis S. Brinch Hansen

 

Tømrer

 

Nordby

Jens Nielsen

C. Chr. Jensen

Jørgen Nielsen

Hans J. Sørensen

H. J. S. Madsen

Julius Hansen

S. N. Madsen

P. H. Pedersen

H. Lydom Møller

J. Nielsen

Math. Hansen

Chr. Christensen

Th. J. Thomsen

Jens Sørensen

Hans Pedersen

Ferd. C. Jensen

A. J. Hansen

H. N. Christensen

N. P. Jepsen

Andreas Jessen

Ferd. C. Midtskov

Chr. Rasmussen

N. M. Jacobsen

Niels P. Nielsen

Bernt Brodersen

L. F. Nielsen

Jens Knudsen

Laurids Jensen

Hans Petersen

Hans Jensen

Carl Dinesen

Chr. Jacobsen

 

 

Tømmermester Thomas J. Thomsen

En gammel håndværker i Nordby tømmermester Thomas J. Thomsen døde i en alder af 81 år, juni 1942. Han var født i Nordby den 21. september 1860 som søn af for længst afdøde skibsbygmester Jes Th. Hansen. Han lærte til håndværker herhjemme, hvorefter han en del år sejlede som skibstømrer. Endskønt han også tog styrmandseksamen og således også havde adgangstegn til en karriere på søen, blev det dog alligevel håndværket, der tog ham.

Gennem mangfoldige år gjorde han sin gerning som håndværker her i byen, og han blev både anset og anerkendt for sin dygtighed inden for snedker- og tømrerfaget.

Han var en både oplyst og begavet mand, som man nok kunne have noget udbytte af at tale med. I sin fritid var han ofte at finde på bænken ved Svenskeren, og her viste han sig både som en hyggelig og fornøjelig mand som unge og gamle havde glæde af at passiare med.

Tømmermester Hans Jensen

Hans Jensen f. i Nordby, hvor han lærte sit håndværk. Tog til udlandet for at lære så meget som muligt. I hen ved en snes år rejste han rundt i Europa. Kom tilbage til Fanø omkring 1914, fik arbejde på Fanø Skibsværft. På grund af sin dygtighed, blev han hurtigt anerkendt som en dygtig håndværksmester. Han beskæftigede en overgang op til 10 svende på sit værksted. Han arbejdede en del ved Fanø Vesterhavsbad. Var med i bestyrelsen af Fanø Håndværkerforening. Død august 1935.

Tømrermester Peder Hansen Pedersen

Tømrermester Peder Hansen Pedersen var født i Rindby som søn af tømrer Hans Pedersen. I sine unge år lærte han som skibstømrer på værftet i Nordby. Han arbejdede derefter en tid i Esbjerg ved D.F.D.S, men slog sig senere ned i Nordby.

Trods sin ret høje alder var han stadig aktiv. Det var naturligvis kun mindre arbejder og reparationer.

Pedersen hørte til de gamle håndværkere, hvis uddannelse var så alsidig, at de så at sige kunne alting indenfor deres fag. I vor tid (1942), hvor uddannelsen bliver mere og mere specialiseret, bliver Pedersens type sjældnere og sjældnere. Mange savner disse gamle håndværkere.

 

 

Sønderho

S. Sonnichsen

 

 

Skibsbygmestre

F. Danielsen

Knud Sørensen ( Knud Huus)

J. Nielsen

 

 

Skibsbygger Knud Sørensen

 

Skibsbygger Knud Sørensen, som i daglig tale kaldtes Knud Huus, var født i Stadil sogn ved Ringkøbing den 27. oktober 1879. han gik i skole i Stadil, hvor han en tid havde den senere så bekendte I. C. Kristensen som lærer. Sørensen talte ofte om ham og lagde ikke skjul på, at I.C. Kristensen havde betydet meget for ham i drengeårene.

Sine første manddomsår tilbragte Sørensen på Holmsland klit. Her drev han fiskeri fra Ringkøbing Fjord og gik indimellem ud hos bønderne for at tjene en ekstra skilling ved andet arbejde. Senere boede han i Ringkøbing, men da han her kom ud for et slemt ulykkestilfælde, idet en båd faldt ned over ham og beskadigede hans skulder og den ene side af brystkassen, måtte han lade det svære arbejde ligge. Han gav sig da til at sy sejl og søstøvler med mere. for at tjene underholdet til familien, der voksede som årene gik.

1916 flyttede han med sin familie til Nordby. Gennem mange år var han en betroet mand på Fanø Skibsværft, men i de senere år drev han forretning for egen regning.

 

 

B1645 Fam-Huus-5

 

 

Han lod opføre et værksted på pladsen ved Svenskeren, og  her kunne man altid træffe Sørensen fuldt beskæftiget. Mange mindre både har han bygget her, en stor del af dem gik til Holmsland og andre steder udenfor øen. Hans materialer var altid 1. klasses og hans arbejde skulle ingen pege fingre ad - det var til den mindste enkelthed udført med den fineste nøjagtighed og den største akkuratesse. Når båden var klar til at gå i søen, var den helt igennem, som den skulle være. Men ved siden af sit bådebyggeri tog Sørensen sig meget andet for. Det var utroligt, hvad der blev indleveret til reparation på hans værksted, var en balje faldet i staver, blev den sendt ned til Knud, ville kødhakkemaskinen ikke fungere rigtigt, bragte han den igen til orden.

Død november 1944.

 

 

 

Skibstømrer

 

Nordby

 

Jens Underberg

Andreas Pedersen

 

Tøndelægger

 

Sønderho

 

Jens H. Pedersen

Hans Pedersen

 

 

 

Tøndelægger og prikkesætter, Hans Pedersen

 

 

Hans Pedersen, f 6. november 1886, d. 12. oktober 1972

 

Som de fleste af datidens unge var han med de store sejlskibe til søs, og i 1910 tog han sine nautiske eksaminer på Fanø navigationsskole. Nogle år sejlede han som styrmand i DFDS indtil han i april 1914 overtog bestillingen som tøndelægger og prikkesætter og dermed optog arven efter sin far og bedstefar, familien har været prikkesættere siden 1832. En prikkesætter er den mand der har til opgave at lægge sømærker ud og efterse, at de, der er lagt ud, er i tilfredsstillende orden. Med sin gode lægter ”Knudedyb” varetog han i 40 år det vigtige job at afmærke farvandet fra Rømø til Søren Jessens Sand, hvorfor han blev belønnet med dannebrogsmændenes hæderstegn for lang og tro tjeneste. Fra 22 tønder udviklede det sig til kun 4 tønder og 270 prikker at efterse. Prikkerne købte Hans Pedersen på regning, mens tønderne rekvireredes fra fyr- og vagervæsenet. Vinteren igennem ordnede Hans Pedersen prikkerne, tjærede tønderne og bundtede den, og når foråret kom, gik han på togt, ofte op til en uge, uden anden adspredelse end arbejde, radiolytning og køjen.

Også som bådsmand ved redningsbåden og senere som dens fører har han gjort en indsats. Det offentlige havde også bud efter ham, og han fik mange betroede hverv at varetage. I en årrække var han således medlem af Sønderho sogneråd og menighedsråd.

 

 

toendelaegger-hans-pedersen

 

Urmagere og guldsmede

Nordby

H. J. Fogh

N. Pedersen

P. Dam

P. L. Sørensen

Ingvar Jørgensen

N. P. Holm

 

I P. L. Sørensens guldsmede- og urmagerforretning indrettes senere frisørs

 

urmager NPHolm 1912

 

   1912

Urmager og guldsmed Niels Pedersen

 

Niels Hansen Pedersen, født den 17. oktober 1888 i Nordby, d. august 1944, og fik bestilling som urmager og guldsmed i Nordby fra 1916.

Urmager og guldsmed Niels Pedersen kom som ganske ung i urmagerlære i Holsted og Ålestrup. Som udlært arbejdede han i Assens og flere år i København, indtil han nedsatte sig som mester i Nordby med forretning i Hovedgaden 58. Urmager Pedersen var en ualmindelig dygtig mand inden for sit fag. Han havde kun en lille butik, hvor han samtidig havde værksted, men han havde en stor forretning. Hans venlighed og sjældne høflighed bidrog måske også meget til, at man gerne besøgte hans butik, hvor man altid var sikker på en fin behandling. Og han var ens over for alle kunder.

Pedersen var en stilfærdig og tilbageholdende natur. Urmager Pedersen var en bror til sognerådsformand P. N. Pedersen

Pedersen havde ejendommen Hovedgaden 56A, fra den 26. marts 1918 til 8. marts 1923. Fra den 26 marts havde han endvidere Hovedgaden 58.

Pedersen var søn af gårdmand og husmand Niels Hansen Pedersen og Karen Andrea Nørbye, Strandvejen 12.

 

 

 

niels-pedersen-urmager-1916       urmager-niels-pedersen-1916      Urmaher-Fogh

 

urmager-p-dam      Urmager-P.-Dam 08031919      urmager fogh 1911

 

Vask og strygning

Nordby

Agnes Jensen

 

 

Jeppe H. Jepsens enke er begyndt med fransk vadsk og strygning

 

 

fransk-vadsk-og-strygning-1     a-lundings-dampvaskeri-1916

 

Vognmænd                   

Nordby

Jens N. Jensen

Jacob Villadsen

Th. Tr. Jacobsen

J. A. Berg

Niels Thomsen

M. Madsen

J. N. Jacobsen

Niels Jørgensen

Jens P. Svendsen

N. Thomsen

Niels Nissen

Mads Brinck

A. C. Andersen

Niels hagen Nielsen

P. J. Svendsen

 

 

 

Chesten Hansen fra Sønderho indsatte den første bil på ruten Nordby-Rindby-Sønderho i 1918, og supplerede senere med yderligere to – alle amerikanske af mærket Oldsmobile. Der var stadig ”kun” tale om almindelige store personbiler, åbne med kaleche. Først omkring midten af 1920’erne kom en ”rigtig” lukket rutebil. Da Chresten Hansen og hans svigersøn og efterfølger Marinus Pedersen anskaffede en Renault.

Hotellerne ved Fanø Bad brugte tidligt lukkede hestevogne til at hente og bringe gæster ved færgen. Også omkring 1920’erne motoriseredes denne kørsel med et par Ford Model TT. Herudover var der et antal private kapervogne, heste- såvel som motordrevne.

Under afsnittene om vognmænd vil vi foruden allerede nævnte, bl.a. støde på navne som brødrene Christian, Søren og Otto Svendsen, der fra 1930’erne var enebetydende med rutebilkørslen til Fanø Bad og Rindby Strand, kapervognmændene Aksel Sørensen og Victor Munch, og fra Sønderho Marie Pedersen og sønnen Ove A. Pedersen, Christian Andersen og Kurt Christiansen. Og chauffører som Albert Møller, Hans Jensen, Anton Egelund, Egon Svendsen og mange andre.

1911

Jacob Villadsen overtager vognmand S. Henningsens forretning

.

 

 

 

Den 20. maj 1911 finde vi i Fanø Ugeblad følgende bekendtgørelse:

 

”I henhold til Politivedtægten § 1forbydes herved på Nordby Havneplads og de nærmest dertil hørende gader og veje, al Kapring af Passagerer, hvorved forstaas enhver Henvendelse fra Ejere, Kuske eller andre i forbindelse med køretøjer staaende Personer til andre med tilbud om kørsel.

Opmærksomheden henledes derhos på Politivedtægtens § 24, hvorefter forspændt Vogn ikke må betroes nogen, som er ude af Stand til at styre Hestene. Denne bestemmelse vil blive bragt til anvendelse overfor alle, der ikke er over konfirmationsalderen. Overtrædelse vil medføre Tiltale og Bødestraf.

Birkekontoret i Nordby paa Fanø den 15. Maj 1911

                      Jespersen.”

Ugebladets redaktør følger op med følgende indlæg:

”Kaperkørsel

Idet vi henleder vognmændenes og kuskenes opmærksomhed på omstående bekendtgørelse fra politiet om ”kapring af passagerer”, skal vi her udtale som vor mening, at det sikkert er et ord i rette tid på rette plads. Af det rejsende og kørende publikum vil modtage denne foranstaltning med tilfredshed, tvivler vi ikke om, men vi skulle også mene, at det indenfor vognmandsstanden vil vække tilfredshed, thi det er dog utilbørligt, at den, som kan råbe højest og bedst albuer sig frem, skal have de største fordele. Men endnu større glæde vil sikkert den anden meddelelse, at forspændt vogn ikke må betros nogen, som er ude af stand til at styre hestene, blive modtaget.

Vi har gentagende gange her i bladet omtalt, hvor farlig sådan kørsel kan være gennem vore snævre gader, bl.a. drenge, som ikke forstår sig tilstrækkelig på kørsel, og som ingen herredømme kan have over heste, som bliver skræmte. Det har imidlertid ingen forandring medført, men nu vil det jo blive anderledes herefter.”

 

 

Maj 1919

Da jeg er opfordret af flere til at begynde med en

Bybudsforretning

Undlader jeg ikke at meddele, at jeg begynder med en

Saadan Onsdag den 28. dennes, og anbefaler mig

Til enhver, som behøver min Tjeneste, lover reel

Og hurtig Betjening og alt til moderate Priser

Nordby den 24. Maj 1919

                      Med Højagtelse

                      Nis Hansen Møller

 

Juni 1919

Bybudsforretning

Da jeg 1ste Juni overtager N. R. H

Jensens Forretning som vognmand og Bybud

I Nordby, haaber jeg, at de ærede Borgere vil

Vise mig den samme Tillid, som min

Forgænger

                      Med agtelse

                      Hans Nielsen Iversen

                      Nordby, Fanø

                      Telefon 81

 

Bybud-Hans-Nielsen-Iversen

 

1919

 

 

Købmand Laurits Christensen (1808 – 1866) fra Tønder, købte i 1831 Sønderho Kro, der på den tid også omfattede høkerhandel og landbrug – og fra ca. 1860 til 1887 tillige var kongeligt brevsamlingssted.

Sønnen, ungkarl Broder Pedersen Christensen (1834 – 1898) fortsatte driften af kroen med tilhørende virksomheder efter faderens død i 1866 sammen med sin mor Anne Cathrine, f. Petersen (1811 – 1889), og efter hendes død alene.

I slutningen af 70’erne overtog Broder Christensen desuden - i begyndelsen sammen med H. Svarrer og Søren Lauridsen – postkørslen mellem Nordby og Sønderho.

Efter Broders død i 1898 bestyredes kroen på arvingernes vegne af broderen sygehusforvalter og ligeledes ungkarl Balthazar Mathias Christensen (1842 – 1910). 1 maj 1912 solgtes kroen til styrmand Sonnich Peder Thomsen (1881 – 1929), men helt til den 1 januar 1913 hørte postkørslen under Sønderho Kro, hvor den efter ca. 30 års forløb blev overtaget af Christen Hansen (1865 – 1925).

 

 

 

Postkører Chr. Hansen

 

 

Den 14. oktober 1925 er postkører Chr. Hansen afgået ved døden i sit hjem i en alder af 64 år. 

Hansen var født i Øster Terp, Vedsted sogn i Sønderjylland, d. 21. nov. 1860. 

1885 købte han en landejendom i Hjortkjær, Grimstrups sogn, og her boede han, til han i marts måned 1906 overtog en ejendom med tilhørende landeri og vognmandsforretning i Sønderho. For ca. 15 år siden begyndte han dagvognskørsel mellem Nordby og Sønderho og overtog senere hele postkørslen samtidig med, at han solgte sin landejendom. Som postkører har Hansen indført store forbedringer. Ved at indsætte biler på ruten gjorde han forbindelsen hurtigere og bekvemmere for det rejsende publikum. De gamle postvogne brugte 1 time og 45 min. til turen; nu tilbagelægger bilerne vejen i ca. 40 min., og der er om sommeren fire faste ture i hver retning – om vinteren tre.

 

 

Vognmand Anders Jensen

 

 

Anders Jensen, f. 6. september 1866, d. januar 1931, 64 år gammel. Efter sin konfirmation kom han i skomagerlærer hos Sonnichsen (senere slagtermester) i Sønderho. Han arbejdede nogle år ved faget, men startede så med lægtersejlads mellem Fanø og Esbjerg, Varde og Ribe. Det var noget andet end at sidde på skomagerværkstedet. Her kom han i forbindelse med mange mennesker, ganske særlig blev han kendt i Varde og opland. Han var rigtig god til at tale med folk, og fik sig eg stor bekendtskabskreds. Desværre kunne helbredet ikke holde til de ofte anstrengende sejladser, og lægen rådede ham til at finde et andet arbejde. 

I nogle år prøvede han med agentur for Livsforsikringsselskabet ”Tryg”; men forholdene for livsforsikring under krigen var meget vanskelige, og i stedet søgte han om tilladelse til at begynde med bilkørsel på Fanø. 

Han kørte en første motorvogn ad landevejen fra Nordby til Sønderho, og hans bil vakte stor opmærksomhed, hvor end han kom frem. Med denne bil, indkøbt i 1914, grundlagde han sin omfattende vognmandsforretning, han gennem årene oparbejdede. Mange tusinde mennesker har han kørt fra havnen i Nordby til Fanø Bad og tilbage igen; og mange hundrede har han kørt rundt til fuglekøjerne, til Sønderho og mågekolonien.

Han gav sine passagerer en fornøjelig tur. Idet han kunne fortælle om mangt og meget fra Fanø.

I maj 1916 solgte købmand S. Brinch Hansen sin vognmandsforretning med heste, vogne etc. Til Jens Svendsen, søn af vognmand P. Svendsen, for 3000 kr.

 

 

Sønderho

Martin Nielsen

Albert Møller

Chr. Hansen

 

 

Chauffør Albert Møller

 

Albert Møller startede under 1. Verdenskrig den første postbil-rute på Fanø, fra Nordby til Sønderho, og kørte ruten indtil han blev postekspeditør i 1939. Bilen var på størrelse med en taxa, og der var altid pladsmangel. Engang sad der en mand foran på køleren, han skulle med! Nu tog turen til Nordby kun 20 minutter, mod de to timer det tog med hestevogn. Billedet herunder blev anvendt som postkort.

 

 

B00027-10 Albert-Moeller

 

Vognmand Chr. Hansen, indehaver af postkørselen, købte i februar 1919 en bil med plads til 5 – 6 passagerer,

og vognen skulle erstatte de hestetrukne vogne på ruten Nordby – Sønderho. 

 

B00133 027

 

B00133 021

 

 

 

Øvrige handlende

Nordby

Anders Jensen, frøhandler

Marie Bentzen, Havnen, Souvenir, galanteri og papirvarer. Ansatte frøknerne Marie Nielsen og Anna Kolster.

A/S Fanø Olietøjfabrik, v. M. N. Mathiasen

 

 

 

 

Badehuset-ved-Svenskeren
Bestilling-på-andeaeg---hoegs
Bogfoering
brama-livseleksir
broendboring
den-bedste-laesning-de-tusin
erindringsliste_1
fanoe-olietoejfabrik
Fanoe-rav
juleudstilling-marie-bentze
Klude-ben
Klude-og-ben
kunstige-taender
kunstige-taender-1917
Lejlighedssange
Marie-Bentzen
Marie-Bentzen-1
marie-bentzen-1914
marie-bentzen-1916
mursten
Reparationer
roerbroende
rugeaeg-hoegsted
rugeaeg-thyssen
strandauktion
styrtebadsapparat-hoegsted
telegrammer---Marie-Bentzen
tranebaerplukning
01/28 
start stop bwd fwd

 

B7382 Marie-Bentzens-papirh

 

B1450 Nordby-havnefront 4

 

Marie Bentzens forretning ved Langelinie i Nordby.

 

 

Styrmand Iversen overtog butikken på Langelinie den 29. september 1931, som førhen blev drevet af Marie Bentzen, i hendes tid fandt man frk Anna Kolster bag disken, en overgang endog som bestyrerinde. Senere overtog Theodor Beck forretningen i 16 år, herefter blev forretningen drevet af Lilly Pedersen, og nu hedder forretningen ”Havnekiosken”.

Langelinie 9

1907 – 1923                     Lise M. Bentzen

1923 – 1936                     Marie Nielsen

1936 – 1954                     Jens Iversen

1954 – 1970                     Theodor Beck

1970                                   Lilly Pedersen

                                            Havnekiosken

 

 

Pianoer-og-Orgeler---JH-Han

 

Ølhandler og bryggere

Marius N. Svarrer, ølhandler

Søren Nielsen Svarrer, ølhandler

Nis Jørgensen Bech, Ølbrygger

Hans Nielsen Christensen, Ølbrygger

Niels Chr. Kjær, Ølbrygger

Jes Hansen, Ølbrygger

P. Chr. Pedersen, Ølbrygger

J. N. Jacobsen, ølhandler

Andrea Cecilie Mathiasen, ølbrygger

Jeppe Carstensen, ølbrygger, Sønderho

Kaptajn Hans Thomsen, ølbrygger

 

 

 

B00045-2

 

   H. J. Thomsen

 

I september 1918 overdrager Carstensens enke sit ølbryggeri til kaptajn Hans Thomsen.

1912

Styrmand Hans Mathiasens enke overtager sin broder

 H. W. Christensens ølbryggeri.

 

oelbryggeri       oelsalg-fra-vogn        fanoe-hjemmebryggeri-1913

 

Sønderho Bryggeri blev etableret i 1913 af Jeppe Carstensen, som bryggede indtil 1918, hvor han overdrog bryggeriet til H. J. Thomsen,

der fortsatte til 1933. i 1937 genoptog H. Chr. Munch brygningen i dette bryggeri, og fortsatte til omkring 1945.

 

Munch-oel-etiket

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box