Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1910 del 5

 

Landbrug

 

Nordby

J. M. Sørensen

P. Cl. Sørensen

J. S. Jensen

S. Chr. Iversen

S. H. Sørensen

J. S. Rødgaard

Math. Jensen

Math. S. Hansen

P. P. Brinck

H. J. Iversen

Iver P. Christiansen

S. J. Sørensen

J. Cl. Pedersen

M. P. Iversen

J. N. Jensen

H. Mathiasen

L. N. Iversen

M. Villadsen

J. M. Jensen

P. N. Iversen

H. Cl. Jepsen

Hans P. Jensen

M. P. C. Sørensen

Iver P. Christiansen

Jens Morten Jensen

Math. N. Nørby

Niels Jensen

Jens Hansen

S. P. Sørensen

J. M. Rødgaard

A.J. Mortensen

Ingv. Iversen

J. N. Jensen

P. N. Pedersen

S. M. Lauridsen

P. H. Clausen

Henrik Olsen

S. J. Lauridsen

Morten Mathiasen

J. S. Lauridsen

Jens P. Jensen

Jens H. Jensen

Lars Chr. Jepsen

Niels Hagen Nielsen

Christian Nielsen

 

 

Gårdejer Søren H. Sørensen

Sørensen var født i Rindby den 24. december 1879, d. den 11. marts 1938,som søn af gårdejer Jens M. Sørensen. Han kom som ung til landvæsenet, havde plads i Sønderjylland og flere steder herovre, hvor han gennem det praktiske arbejde uddannede sig til landmand. En tid var han kusk hos vognmand Jens M. Henningsen, og han havde da den oplevelse at køre for kronprisen – den senere kong Frederik den 8. – da denne var på besøg herovre. 

1909 købte Sørensen så ejendommen ved omdrejningen, den gamle sognefogedgård som den almindeligvis kaldes. Den ejedes den gang af postkører Niels Th. Jensen – Post Niels – efter hvem Sørensen overtog den. 1916 solgte han den til Adolf Nielsen, hvem mange herovre sikkert endnu kan erindre; men allerede i 1918 overtog Sørensen igen den gamle gård, som han drev, til han af helbredshensyn i juli 1937 måtte trække sig tilbage. 

Sørensen var al sin tid en dygtig landmand. Han passede sit landbrug med omhu, og han havde på sin gård en kvægbesætning, som det selv for en ikke-landmand var en fornøjelse at se. Det skal dog her siges, at han havde en ualmindelig dygtig medhjælper i sin hustru, der er en datter af den kendte – nu afdøde – gårdejer P. Helle i Darum. 

Da den spanske syge for en snes år siden hærgede landet, blev Sørensen også angrebet, og selv om han vel kom sig igen, lagdes dog ham spiren til den sygdom, som nu efter årelang jævn tiltagen medførte hans død. Forgæves søgte han råd og lindring. Et helt år tilbragte han på Rigshospitalet og flere måneder på radiumstationen i Århus, men hans liv stod ikke til at redde. 

De, der kendte Sørensen, vil mindes ham som en jævn og ligefrem mand, hjælpsom og forstående mod dem, der trængte.

 

hovedgaden-strandvejen

 

   Hovedgaden/Strandvejen

Gårdejer Niels Hagen Nielsen

 

Lørdag den 19. februar 1949 er fhv. gårdejer Niels Hagen Nielsen, Vestervejen, afgået ved døden i en alder af 66 år. 

Hagen Nielsen, der stammede fra Sdr. Bork, var i sin ungdom ansat som forpagter ved Houstrup Forpagtergård, der sorterede under plantør Brüel. Hans tilkommende hustru, fru Mette Nielsen, tjente i plantørboligen. Da Brüel blev forflyttet til Fanø, flyttede de to unge mennesker med, og kort efter ankomsten hertil giftede de sig. Efter i nogle år at have arbejdet ved statsplantagen købte han en ejendom i Rindby, som han sammen med sin hustru drev i næsten 25 år. Et stort arbejde lagde han her, indtil han i 1942, da helbredet begyndte at svigte, afstod gården til den næstældste søn, gårdejer Raskgaard Nielsen. Han flyttede så til Nordby, hvor han købte det smukke Fanøhus ved Vestervejen, der i sin tid tilhørte afd. bogholder J. C. Jessen. Her i det nye hjem fik han lov til sammen med sin hustru at tilbringe nogle lykkelige, men desværre alt for knapt tilmålte år. Tiden faldt ham aldrig lang, han pyntede sit hus op både ude og inde, dyrkede sin have og havde mange andre ting at passe. 

Hagen Nielsen fik gennem årene forskellige tillidshverv betroet, han var således gennem mange år tillidsmand for Husmandsbrandkassen i Danmark og fik ved sin afgang herfra et diplom for lang og tro tjeneste, videre har han været medlem af bestyrelsen for Rindby Forsamlingshus og Kvægavlsforeningens bestyrelse. 

Det kan også nævnes, at Hagen Nielsen udover at passe sin gård fik tid til at udføre en del tækkearbejde, hvilket arbejde han var særdeles dygtig til.

 

Gårdejer Christian Nielsen

 

Chr. Nielsen, der var født i Rindby den 25. oktober 1884, d. den 2. december 1960 og således blev 76 år gammel, fik sin uddannelse ved landbruget. Han blev i 1908 i Sønderho kirke viet til sin hustru, fru Anna Nielsine Nielsen, født Fischer. Omkring 1911 overtog de Eskegården, og der kom de til at virke hele deres liv. Fru Nielsen døde i 1934 , og hendes mand sad da ene tilbage med den store børneflok – 11 var der – hvoraf de 5 ikke var konfirmerede. Tiden igennem var der rigeligt med arbejde for dem begge, thi der skulle bestilles noget for at holde føden på bordet til en stå stor børneflok på en mager hedegård. Men det lykkedes jo for dem, ejendommen blev gennem årene forbedret både med hensyn til bygninger og jord. Nu har den ældste søn forlængst overtaget ejendommen, og de øvrige børn har alle fået deres eget hjem. To sønner og tre døtre har deres hjem her i Nordby, og de øvrige er bosat udenfor Fanø.

 

Gården lå på Postvejen 32.

 

christian-nielsen

 

Christian Nielsen og Anne Nielsine Fischer med Jens Peter og Iver Hansen

 

Postvejen-32 1

 

Postvejen 32

 

Postvejen-32 2

 

Husmand Jens Madsen Sørensen, Dannebrogsmand

Sørensen var f. 1. november 1884, ud af en søskendeflok på 12. Hjemmet var ”Paradisgården”, Postvejen 15. D. 15. juni 1966. Han måtte tidlig deltage i gårdens drift. Skolegangen foregik i Rindby gamle skole, der lå mellem Kapelvej 8 og kirkegården. Læreren var Amorsen, der underviste i dansk, regning og billedhistorie. Sørensen blev konfirmeret i Nordby kirke 1899 af pastor Holck. 

Herefter stod han ud som dæksdreng på barken ”Anne Agnete” af Fanø., og senere som letmatros på barken ”Alexandrine” af København. 

I 1908 tog Sørensen styrmandseksamen på Fanø Navigationskole, og blev gift med Mette Kirstine Iversen. Efter giftermålet gik Sørensen i land og købte ejendommen Østertoften 5. I 1915 blev Sørenen ansat som bådmand ved Rindby Redningsvæsen, og fra 1926 var han bådformand. Han var med til fem strandinger, bl.a. skonnerten ”Vadder Victor” den 16. november 1923. 

Fra 1937 til 1943 var Sørensen medlem af Nordby Sogneråd.

 

B7271 oestertoft-5

Østertoft 5

 

B1681-Matr-55---oestertoften

 

Husmand Hans Clausen Jepsen

Jepsen var født d. 14. november 1880, d. 24. oktober 1972. søn af skibstømrer og husmand Hans Morten Jepsen og hustru Ane Marie Clausen. Gård, Postvejen 12.

Hans Cl. Jepsen var født i Rindby, hvor han gennem mange år, videreførte den gård, hvorpå han var født. Det var ikke en stor ejendom, så han supplerede indtægterne ved at arbejde i statsplantagen og kørte en mælkerute for mejeriet, så han havde nok at se til sammen med sin hustru, da der voksede en stor børneflok op i hjemmet. Han var hele sit liv en såre flittig, beskeden og venlig mand, der var bedst tilpas ved i stilhed, at passe sine egne ting.

Gårdejer Jens Søren Jensen

Jens Søren Jensen, f. 18. juni 1889, d. 11. februar 1933. g. den 8. april 1915 med Laura Emilie Sørine Valdmine Pedersen, f. 7. april 1894, d. 31. december 1956. Jensen overtog den fædrene gård, Strandgårdmarken 5.

Jens Søren Jensen var i sin ungdom på flere større gårde for at lære moderne landbrug. Jensen havde plads i forskellige bestyrelser i Rindby. Afholdssagen havde hans kærlighed og store interesse i særlig grad, og hav var ved hans død både formand og kasserer i Nordby Sogns Afholdsforening.

 

jens-soeren-jensen 1

 

   Johanne Cathrine Madsen og Jens Søren Jensen

med børnebørnene:

Johanne Kathrine, Kristian Reinar Theodor, Peter Ingemann og Jens Severin

 

jens-soeren-jensen 2

   Jens Søren Jensen

 

strandgaardsmarken-5

Strandgårdsmarken 5

 

 

Sønderho

Jens S. Hansen

Søren A. Fischer

Math. Mathiasen

Jes Brinch

Anders Iversen

P. J. Brinch

Chr. Th. Hansen

Peder Jensen

Hans Hansen

S. Ølgaard

S. Sonnichsen

Søren Lassen Pedersen

Chr. Th. Hansen

Marius Nielsen

Laurits Pedersen

 

Gårdejer Peder Jessen Brinch

Peder Jessen Brinch, f. 4 januar 1882 Sønderho, d. 10 februar 1962, søn af gårdejer og spillemand Peder Brinch. 

P. J. Brinch prøvede først som helt ung at pløje søen, men gik snart over til landvæsenet, da han alligevel havde mest lyst til at pløje landjorden. Han top ophold på forskellige landbrugsskoler – Ladelund, Galtrup og Boris – og var ganske godt uddannet, da han overtog sin fædrene gård, som han sammen med hustruen Karoline drev i 40 år, og gården overtoges af sønnen Søren Larsen Brinch, så det nu er 6. Generation der driver gården. Brinch har i tidens løb været med til at øve indsats for landbrugets udvikling på mange måder. Han virkede bl.a. for Fanøs matrikulering, var i en årrække markdommer i bestyrelsen for Fanø Landboforening, formand for Sønderho mejeri i 26 år, formand for kornnævnet m.m. desuden var han medlem af Sønderho Sogneråd fra 1937 – 1950. 

Også indenfor Sønderho redningsvæsen fik P. J. Brinch et stort virke, idet han her øvede en tro tjeneste i 48 år, og blev belønnet herfor med Dannebrogsmændenes hæderstegn, og har derudover modtaget den prøjsiske kroneorden for redning af mandskabet fra den tyske S/S   ”Schlei” i 1908. Brinch blev ansat i redningsvæsenet i 1904 som bådmand, derefter skipper og blev formand i 1944. 

P. J. Brinch var også et virksomt medlem af Fonden Gamle Sønderho. Og ikke mindst kendt var han som spillemand, hvor han sammen med sønnen, gårdejer Frits Brinch indspillede flere grammofonplader. 

Senere i 1957 har Peder Jessen Brinch sammen med sine tre sønner, kæmner Peder Attermann Brinch, Hvidbjerg, samt Søren Lassen Brinch og Frits Brinch, Sønderho, været med i arbejdet ved opførelse af fårefarmen. Farmen blev opført, hvor Jes S. Brinchs slægtsgård havde ligget, og som var nedrevet. Der opførtes to staldlænger og en ladebygning samt en bolig. I første omgang var det Frits Brinch der var bestyrer på farmen med sin bror, gårdejer Søren L. Brinch som medhjælper. Man havde 150 får på farmen og i den tid fårene græsser ude, var der ca. 250 svin i staldene, der var inddelt i båse, og der var plads til en eventuel fjerkræavl.

 

Peder-J-Brinch

 

Gårdmand og vognmand Søren Lassen Pedersen

Søren Lassen Pedersen, f. 7. februar 1875, d. 12. august 1966, indfødt sønderhoning som søn af den kendte gårdejer Hans Nielsen Pedersen. S. L. Pedersens bror, Laurits Pedersen drev slægtsgården i Sønderho. 

Lassen Pedersen lærte i sine unge år landvæsen, og havde forskellige pladser. Han kørte også en tid dagvognen mellem Sønderho og Nordby, hvilket to gange om dagen tog to timer frem og to timer tilbage ad den sandede vej. Derefter blev han fodermester på en stor gård på Lolland, og der lærte han sin hustru, Karoline Pedersen at kende. 

Efter deres giftermål havde de i nogle år et vaskeri i Nakskov, men Lassen Pedersen længtes tilbage til landvæsenet, og de købte derfor en landejendom i Sønderho. Denne forbedrede de meget og drev den ved fælles flid og dygtighed, til de på grund af alderen måtte afhænde den. 

Lassen Pedersen var i mange år medlem af bestyrelsen for Fanø Landboforening og Sønderho mejeri.

 

gaardmand-soeren-lassen-peder

 

Gårdmand Peter Brinch

 

Fhv. landmand Peter Brinch, ””Bakkely”, Sønderho, kunne onsdag den 9. juni 1965, fejre sin 80 års fødselsdag. 

Som ung var Peter Brinch sømand i en halv snes år, men hans sidste tørn på havet var af en så faretruende karakter, at han sammen med en kammerat besluttede sig til at forlade søen. Efter sit giftermål i 1909 blev Brinch landmand, idet ægteparret et års tid senere købte ejendommen ”Bakkely”, som de ejede i hen ved 30 år, hvorefter de overdrog den til deres eneste søn. Peter Brinch har aldrig tragtet efter offentlige hverv, men altid været en udpræget hjemmets mand. Dog var det kun naturligt, at han som forhenværende sømand hurtigt kom ind i Sønderhos redningsvæsen, hvor han gjorde udmærket fyldest, ligesom det også var med god grund, at han efter 25 års trofast tjeneste blev hædret med fortjenstmedaljen i sølv.

Det aldrende ægtepar glæder sig ved at kunne blive boende i deres gamle hjem, hvor de nu nyder deres velfortjente otium efter en række travle arbejdsår.

    

 

B00150 034 7a

Jes Brinch’s gård

 

 

 

Skibsfart

 

Nordby

 

Fisker

 

P. J. Pedersen

H. A. Sonnichsen

H. J. Nielsen

Joh. Nielsen

P. Hansen

Sofus Sonnichsen

J. N. Sørensen

Niels Lauridsen

Niels Jessen

J. N. Jessen

J. Sonnichsen

P. Jensen

Niels Nielsen

Andreas Hansen

H. N. Sonnichsen

 

 

Bådfører

 

N. S. Madsen

P. C. M. Olsen

Chr. Sørensen

J. Chr. Hansen

A.N. Jensen

A.B. Hansen

 

Sømand

 

S. J. Holst

Hans N. Jensen

J. J. Mathiasen

J. Pedersen

M. J. Jepsen

W. Schack

Mads Brinck

Emil Svendsen

J. H. Pedersen

Jeppe Meinertz

N. Nielsen

Chr. C. Møller

Niels Frank

 

 

Hovmester

 

H. With

M. H. Lauridsen

S. Kallesen Lauridsen

J. Sørensen

A.N. Rødgaard

J. N. Jensen

 

Styrmand

 

Jacob Simonsen

P. H. Pedersen

Aage H. Schmidt

Poul H. Thomsen

L. M. Nielsen

Chr. Søjborg

Chr. Hartvig Warrer

P. L. Mathiasen

S. Schiørring

M. Callesen

J. N. Brinch

Morten Nielsen

B. Eriksen

N. Nielsen

N. Chr. Nielsen

H. N. Jørgensen

A.J. Jepsen

Chr. Winther

S. Farup

N. M. Jensen

M. L. Nielsen

P. H. Toft

Emil A. Hansen

B. S. Sørensen

L. L. Jensen

Broder Nielsen

S. P. Madsen

H. J. Dam

J. Lisberg

N. J. Nielsen

H. Nielsen

H. N. Pedersen

Andreas Holst

P. Christensen

H. N. Fischer

S. P. Clausen

L. J. Sørensen

P. M. Hansen

J. C. Boesen

H. N. Svendsen

J. C. Krabbe

S. H. Sørensen

Anton M. Christensen

P. P. Fischer

N. H. Jessen

H. Chr. Hansen

L. P. Mathiasen

J. M. Sørensen

M. J. Lauridsen

H. C. Nielsen

P. Steffensen

Jens Fach

Jes Thomsen

C. Svarrer

C. B. Nørholm

Thais Jacobsen

L. M. Nielsen

S. Andersen

O. A. Hansen

Laurits Warrer

 

Skibsfører/kaptajn

 

P. L. Winther

J. S. Hansen

H. Meinertz

H. M. Sørensen

A.Schuberth

J. Barfod

P. M. Pedersen

P. N. Toft

J. M. Mortensen

Chr. H. Nielsen

P. N. Winther

M. J. Nielsen

L. J. Holst

N. M. Winther

J. J. Pedersen

N. Th. Nielsen

F. Struckmann

S. L. Nørby

A.Hansen

Hans Jessen

N. P. Pedersen

K. M. Nielsen

H. A. Svarrer

P. N. Pedersen

P. Cl. Nielsen

H. Sv. Hansen

H. P. D. Duysen

J. Thøgersen

Niels Jepsen

S. A. Winther

J. Christiansen

S. M. Christensen

N. Borck Clausen

A.Cl. Andersen

N. H. Gregersen

H. M. Mathiasen

A.Cl. Svarrer

Carl Pedersen

Oscar Mørch

N. Stou

H. N. Andersen

H. J. Jessen

H. H. Bagger

Th. A. Thomsen

N. Iversen

Jacob Thomsen

H. Mikkelsen

H. N. Beck

H. H. Rødgaard

P. N. Toft

M. P. Mathiasen

N. H. Clausen

J. N. Pedersen

H. Christiansen

H. N. Jessen

M. N. Madsen

J. Nielsen

M. A. Warrer

N. Ager Hansen

H. J. Jessen

H. L. Hansen

H. Svarrer

B. Cl. Jensen

S. A. Dam

M. N. Mathiasen

L. A. Mathiasen

 

Skibsreder

 

M. H. Mortensen

A.P. Clausen

P. N. Harbye

H. H. Clausen

D. H. Duysen

H. A. Mathiasen

Jens Hansen

J. J. Clausen

J. H. Svarrer

P. H. Clausen

J. P. Clausen

C. H. Nielsen

 

Sønderho

 

Fisker

 

Hans Jensen

 

 

Bådfører

 

Niels Hansen

Morten Hansen

 

 

Bådfører Niels Henrik Hansen  

 

Bådfører Niels Henrik Hansen, d. juni 1943, 68 år. Han var formand for Sønderho brugsforening, havde været sømand i sine yngre år, og fik sit hjem i Sønderho ved ægteskabet med Anne Hansine Hansen, f. Jensen. I mange år havde Hansen en lægter, hvormed han transporterede gods mellem Sønderho og Esbjerg

.

 

Hovmester

 

Anton Sørensen

H. M. Sørensen

N. Nielsen

M. Fischer

P. Pedersen

Fr. Thomsen

Jeppe Nielsen

 

 

Sømand

 

Jens Frederiksen

Niels H. Sonnichsen

Hans Jessen

Mads Jessen

Hans N. Sørensen

Thomas Thygesen

H. A. Hansen

S. B. Fischer

Jens J. Hansen

Jes J. Sonnichsen

S. Chr. Jensen

H. M. Jensen

Poul Harby

Poul Pedersen

Jens Anthonisen

Laurids Brinch

Hans Anthonisen

Martin Nielsen

Søren Brinch

Jens Hansen

N. Anthonisen

Ditlev Meinertz

Søren S. Poulsen

H. Jensen

Jacob Nielsen

P. Meinertz

Niels N. Brinch

Jens Th. Jensen

Sonnich Hansen

S. M. Thomsen

Jens H. Thomsen

Niels M. Ibsen

 

Maskinmester

 

Hans Ibsen

 

 

Styrmand

 

N. Th. Sørensen

Hans A. Sørensen

Niels Outzen

Jørgen Thomsen

Jens S. Sørensen

Math. L. Thomsen

Jeppe A. Sonnichsen

Anton Jørgensen

P. Mathiesen

P. Jørgensen

Th. Mathiesen

Rask Lambertsen

Niels A. Thomsen

Karl Brinch

Jes Mikkelsen

Th. Poulsen

Jes P. Brinch

Niels Poulsen

H. M. Harby

Jacob Fach

S. A. Nielsen

Jeppe Carstensen

P. J. Pedersen

Sonnich Thomsen

H. Christiansen

S. Thomsen

Th. B. Andersen

Sonnich Jørgensen

Hans Brinch

Hans O. Meinertz

Jens N. Pedersen

H. P. Hansen

Jens S. Thomsen

H. N. Pedersen

Niels N. Nielsen

Jes N. Thøgersen

H. Th. Hansen

P. Fischer

Hans Frederiksen

Niels M. Carstensen

Anth. N. Anthonisen

Vilhelm Hansen

Niels Harby

Jørgen Thomsen

Hans Kristiansen

Karl Brinch

P. Mortensen

Martin Nielsen

P. Christensen

 

 

Skibsfører/kaptajn

 

Th. Fischer

P. N. Jensen

J. P. Sonnichsen

Jens Jensen

H. Th. Fischer

H. S. Pedersen

Niels H. Fischer

Niels J. Outzen

A.M. Knudsen

Hans Sonnichsen

Jens S. Ibsen

J. S. Thomsen

P. P. Jørgensen

Hans Thomsen

H. M. Harbye

Math. J. Mathiesen

 

Skibsreder

 

S. A. Fischer

Niels J. Outzen

A.M. Knudsen

 

 

 

B00137 080 Anders-M-Knudsen

 

Anders M Knudsen 70 år 1919 

 


Gå til top

End Of Slide Box