Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1930. Landbrug og søfart.

 

Landbrug

Nordby

Jens Morten Jensen

A. J. Mortensen

A. Lauridsen

A. Mortensen

Carl Lauridsen

Carl M. Sørensen

Carl Rødgaard

Chr. Nielsen

Emil Jensen

H. C. Jepsen

H. C. Lauridsen

H. C. Sørensen

H. M. Lauridsen

H. M. Nielsen

Hagen Nielsen

Hans Bruun

Hans Christiansen

Hundebøll

IN Jensen

J. B. Jensen

J. C. Pedersen

J. C. Sørensen

J. Christiansen

J. H. Iversen

J. H. Jensen

J. H. Lauridsen

J. M. Sørensen

J. N. Jensen

J. Nørby Sørensen

J. S. Jensen

Jens H. Iversen

Jens Jensen

M. G. Iversen

M. Mathiasen

M. P. Iversen

M. Schmidt

Morten Mathiasen

Morten Sørensen

N. E. Egetoft

N. J. Lauridsen

N. M. Hansen

N. M. Kallesen

N. M. Sørensen

Niels Jørgensen

Nørby Pedersen

P. Cl. Sørensen

P. Mathiasen

P. N. Iversen

P. Skov

S. H. Sørensen

S. J. Sørensen

S. M. Hansen

S. Rødgaard

S.A. Sørensen

Søren Jensen

H. P. Thyssen

V. M. Villadsen

Martin Olesen

 

 

Gårdejer Jens Morten Jensen

Jens-morten-jensen 2

Tirsdag den 9. februar kan en af Nordby sogns kendte og afholdte borgere, fhv. gårdejer Jens Morten Jensen, Rindby fejre sin 90 års fødselsdag.

Jens Morten Jensen er født i Rindby, f. 9. februar 1881, og her levede han det meste af sit liv flittigt og travlt beskæftiget; men kun få landbrugere i Rindby har været så meget omkring, som det blev ham beskåret. Allerede som ung mand drog han ud for at se, hvordan man andre steder i landet drev landbrug, han skulle også en tur udenlands for at lære og opleve mere, derfor tog han et par år til Canada. Men han vendte dog tilbage til fødeøen, for at overtage sin fars ejendom i Rindby, som han drev med stor dygtighed gennem mange år, og en stor børneflok voksede op i dette hjem. Han blev den 22. oktober 1908 gift med Maren Sørensen, f. 2. april 1882, d. 29. december 1931. Nu har han givet ejendommen videre til en af sønnerne Morten Jensen.

Jens Morten Jensen har altid været stærkt interesseret i alt, hvad der rørte sig omkring ham, og han kom da også ind i mangt og meget og fik derved indflydelse på udviklingen på Fanø. Han har været medlem af sognerådet, og været i bestyrelsen for Hartkornkassen og Nordby Mejeri samt landboforeningen og adskilligt andet. Han har gennem de senere år givet sig tid til at nedfælde nogle af sine oplevelser og erfaringer på papiret.

En af øens ansete og afholdte mænd, fhv. gårdejer Jens Morten Jensen, Nordby, er mandag aften, den 22. oktober 1973, stille sovet hen i en alder af 92 år.

Jens Morten Jensen behøver ikke nogen omtale. Vi kender ham alle som en af de mænd, der har betydet noget i det sogn, hvor han kom til at leve og virke gennem et langt liv, et liv fyldt med arbejde både for sit eget hjem og ligeså til gavn for hele den stand, han tilhørte. Han var i besiddelse af et åbent og modtageligt sind, og derfor blev hans livsbane også så spændende og interessant, at han kunne give andre del deri, blandt andet gennem de livfulde beretninger, som vi tid efter anden havde den glæde at kunne bringe her i bladet.

Jens Morten Jensen blev en gammel mand, og han bevarede sin interesse for sine omgivelser og for sin store familie næsten lige til de sidste dage. Kun det sidste årstid begyndte sygdommen at sætte sit præg på ham. Efter at have afstået sin gård i Rindby til en søn, havde han ophold i Nordby hos sine døtre, og de sidste måneder boede han hos sin datter og svigersøn, Johanne og Peder Svendsen, og her endte han sin lange livsdag.

 

 

familien-jens-morten-jensen

 

jens-morten-jensen-1

 

 

 

 

Jens Morten Jensen og Maren Sørensen

 

 

 

Barndomserindringer og statsplantage

 

 

Gårdejer Søren Rødgaard  

Gårdejer Søren Rødgaard, Rindby, er i mandags 11. august 1969 afgået ved døden i sit hjem efter længere tids tiltagende svagelighed.

Søren Rødgaard, der blev 74 år gammel, var født her i Nordby og her fik han sin uddannelse ved landbruget og overtog sin faders gård, Strandvejen 6, som han drev gennem en årrække, indtil han lod den gå videre til en søn og selv sammen med sin hustru flyttede til et mindre landbrug i Rindby. Eftersom kræfterne tog af, blev arbejdet her stadig af mindre omfang, og nu var det helt ophørt. Søren Rødgaard var en flittig og dygtig landmand, der kunne glæde sig over at se arbejdet på mark og i stalden lykkes. Han var gennem årene i besiddelse af et godt humør, indtil sygdommen og svækkelsen nedbrød også dette

.

 

 

Roedgaard Soeren Grd 21-16

 

Søren Rødgaard, f. 23. juli 1895, giftede sig den 7. december 1919 med Alma Olsen, f. 23. september 1894, d. 3. februar 1932.

Søren giftede sig 2. gang den 5. juni 1936 med Else Kirstine Lauridsen Mose, f. 7. august 1895, d. 3. juni 1978.

 

B1681-Matr-32---Strandvejen

 

Strandvejen 6

 

soeren-roedgaard 1

 

Alma Olsen og Søren Rødgaard

 

soeren-roedgaard 2

 

Else Christine Lauridsen Mose og Søren Rødgaard

ved siden af hæsset med tag, der kan hæves og sænkes.

 

 

Gårdejer Emil Jensen  

Gårdejer Emil Jensen, Niels Engers vej, Nordby, kan mandag den 27. oktober 1969 fejre sin 70 års fødselsdag.

Emil Jensen er født i Nordby som søn af afd. vognmand Anders Jensen, og han overtog ret tidligt faderens landejendom, og denne har han gennem årene drevet med stor dygtighed, indtil han for et par år siden nedlagde landbruget og staldene nu står tomme. Emil Jensen har haft flere tillidshverv med tilknytning til hans erhverv, men bortset fra dette har han ikke ønsket at blande sig i det såkaldte offentlige liv.

Gårdejer Jens H. Iversen  

Torsdag den 12. marts 1970 kunne fhv. gårdejer Jens H. Iversen, Rindby, fejre sin 70 års fødselsdag, og dagen fejres i morgen, lørdag den 14. marts ved en fest i Rindby forsamlingshus.

Vi kender alle J. H. Iversen som en venlig og imødekommende mand, og vil da gerne være med til at hylde ham på hans 70 års dag. Han er egentlig en såre beskeden mand i hele sit væsen, men alligevel faldt det i hans lod at være sine kollegers talsmand på mange forskellige felter. Han blev medlem af sognerådet, medlem af mejeriets bestyrelse, medlem af bestyrelsen for Rindby brugs, formand for Hartkornskassen og meget andet. Et af hans kæreste opgaver, tror vi, var at være i de landvindingsforsøg, der blev sat i gang ved Fanøs østkyst, og som er lykkedes så godt. Et stort arbejde har han også udført ved den omfattende jordfordelingsplan, der blev sat i gang i Nordby sogn i årene efter krigen, og vi ved, at det er ham en sorg, at det ikke har været muligt at få dette arbejde afsluttet.

Man kan måske undre sig over, at han ved siden af alt dette kunne få tid til at drive sin gård på en så god måde, som tilfældet har været.

 

 

Iversen Jens Hansen gaardjer

 

 

Gårdejer H. P. Thyssen

Thyssen var født i Nordby den 1. oktober 1879, d. den 3. december 1934, som søn af møller D. Thyssen. Han tog realeksamen fra den herværende skole og kom så som landvæsenselev ned hos onklen på gården Fjederholt ved Herning. Senere tog han plantøreksamen på skolen Birkebæk. Så søgte han gennem Det danske Hedeselskab en stilling ved plantagerne i Dansk Vestindien, og derud rejste han i 1905. Hans virksomhed faldt udelukkende på øen Sct. Croix, og her arbejdede han sig frem, så han til sidst blev bestyrer i en af de store plantager, der tilhørte Dansk-vestindisk Sukkerkompagni. I årene 1913-14 var han en tur hjemme på ferie, og da lærte han sin tilkommende hustru – en datter af redaktør Jacobsen, Ribe – at kende. Og Påskedag den 12. april 1914 blev det unge par viet i Frederikssted kirke på Sct. Croix af den danske præst, pastor Faber. Til stede ved vielsen var dir. Helms (villa Alfa), der på rejse til Australien havde lagt vejen over den fjerne danske ø. Da øerne i 1917 blev solgt til Amerika, fortsatte Thyssen ufortrødent under de nye forhold; men da hans hustru ikke så godt tålte klimaet derude, vendte de begge hjem i 1919. De tog ophold i Ribe, hvor de i flere år havde en forretning i Dagmarsgade. 1926 overtog Thyssen så den gamle slægtsgård i Nordby, som han drev til sin død.

Det kan siges om Thyssen, at han – udmærket bistået af sin hustru – fik gjort et stort arbejde på gården. Han udvidede dens jorder med 7 tønder land, så den nu er på 24 tønder. Også på anden måde forbedrede han ejendommen, f.eks. ved afvanding af de lavere jorder o.s.v. Han var medlem af bestyrelsen for Nordby Hartkornskasse og for Grønningen. Endvidere var han formand for Nordby Fuglekøje, hvis drift lå ham stærkt på sinde, og hvis nedlæggelse ved lov var ham en stor skuffelse.

 

Kvæghyrde Georg Chr. Nissen

I mandags, den 26. november 1951, er fhv. kvæghyrde Georg Chr. Nissen, Nordby, afgået ved døden i sit hjem, 51 år gammel.

Georg Nissen var født i Ringkøbing, men han havde gennem den sidste halve snes år sammen med sin familie sit hjem i Nordby, hvor han gennem flere år var hyrde på ”Grønningen”, hvor der er fælles græsning for kreaturerne fra Nordbys landejendomme. Denne gerning passede han meget omhyggeligt med god hjælp af sin hustru og datter.

Georg Nissen var en godmodig mand, der ikke var bange for at give en hjælpende hånd, hvor han kunne komme til det.

 

 

 

Gårdejer Andreas Marius Lauridsen

I onsdags, den 8. november 1961, er fhv. gårdejer Andreas Marius Lauridsen afgået ved døden.

Gårdejer Lauridsen drev gennem mange år en landbrugsejendom ved Vestervejen, indtil sygdom tvang ham til at opgive alt arbejde, og gården blev da overtaget af en svigersøn, gårdejer Edvard Nielsen. Lauridsen og hans hustru, fru Cecilie Lauridsen, havde set frem til en række gode år i det lille hus på Lindevej, de købte efter gårdens afståelse. Men for få år siden døde fru Lauridsen efter kun kort tids sygdom. Det var et hårdt slag for den i forvejen prøvede mand, men han formåede at indordne sig også under dette.

 

Gårdejer Niels Morten Kallesen

F. 6. december 1875i Nordby, søn af kaptajn, købmand Niels Hansen Kallesen og hustru, Kirstine, f. Mortensen. Gift 17. november 1904 med ane Katrine K., datter af gårdejer Jens Madsen Sørensen og hustru Karen, f. Rødgaard.

Uddannet ved landbrugsvæsen og handel, brugsforeningsbestyrer i 2 år, møllebestyrer 1906 – 14. Gårdejer 1914, Rindbyvej 5, og før det et husmandssted på Kapelvej 2. Fhv. voldgiftsmand i handel med husdyr i otte år, regnskabsfører i Rindby Brugsforening 1919.

Medlem af sognerådet 1921 (Venstre). Sognerådsformand, medlem af Fattigudvalget, skatteudvalget, valgbestyrelsen og beværterudvalget.

 

 

sogneraadsforman-nm-kallesen

 

 

ane-kathrine-soerensen

 

Ane Kathrine Sørensen

 

Ane-Kathrine-Soerensen-og-Ni

 

Ane Kathrine Sørensen og Niels Morten Kallesen

 

gaardmaend-rindby

 

1. række siddende fra venstre:

Jens Nielsen Lauridsen og Marie Cathrine Andersen

Mathias Peder Clausen Sørensen og Ane Jensen

Jens Clausen Pedersen og Ane Kathrine Jensen

2. række:

Karen Lassen og Hans Jensen Iversen

Mette Kallesen

Niels Morten Kallesen og Ane Kathrine Sørensen

Hans Peder Jepsen

og Ingeborg Pedersen

3. række:

Henrik Claudius Georg Cornillus Olesen og Anne Nielsine Pedersen

Peder Nielsen Pedersen og Margrethe Nielsen

Peder Nielsen Iversen og Kirstine Hansine Hansen

 

Gårdejer Jens Nielsen Lauridsen, Kapelvej 6

 

kapelvej-6 1

 

kapelvej-6 2

 

niels-jensen-lauridsen

 

 

Niels Jensen Lauridsen med en af de første traktorer på Fanø.

 

Gårdejer Mathias Peder Clausen Sørensen

­­­Gård i Rindby fra 24. oktober 1896 til 31. december 1908, nedbrændt, Rindbyvej 3, vest for.

Gården flyttes og genopføres i 1909 på Postvejen 29 under navnet Nygaarden.

 

B1681-Matr-24---Postvejen-2

 

Postvejen 29

 

Ane-Jensen-og-Mathias-Peder

 

Ane Jensen og Mathias Peder Clausen Sørensen

 

Sønderho

L. A. Pedersen

Marius Nielsen

P. J. Brinch

Hans Iversen

P. Carstensen

P. H. Brinch

Hans Nielsen

Ing. Iversen

Joh. Ravn

 

 

 

Gårdejer Hans Nielsen

1. pinsedag den 16. maj 1937 kan gårdejer Hans Nielsen, Sønderho, fejre sin 75 års fødselsdag.

Nielsen, der er født i Sønderho, opholdt sig i sine yngre år mange år i Amerika, hvor han en tid havde en villa i Portland Oregon ved Stillehavet. Omkring 1910 var han en tur hjemme, og han traf da sin hustru, der er en datter af den gamle blikkenslagermester Anthonisen. Efter at de så havde boet i Amerika nogle år, vendte de tilbage til Fanø og overtog ejendommen i ”æ Vesterland”. Og her har de i forening gjort et godt og trofast arbejde sammen. Nielsen har været og er endnu en energisk og dygtig landmand, der stadig har udvidet ejendommen. Han er velkendt inden for Fanø Landboforening, hvor han i sin tid sad i bestyrelsen.

 

 

 

Skibsfart

 

Nordby

 

Matros

 

Alfr. Hansen

C. M. Christensen

Chr. Christiansen

H. Bertelsen

J. H. Mejnertz

J. M. Mathiasen

Knud Thomsen

M. J. Sørensen

M. Lauridsen

M. P. Pedersen

N. A. Johansen

N. M. Nielsen

N. P. Nielsen

P. Jensen

S. A. Christensen

S. J. Holst

Schack

Villy Thomsen

Aage Jepsen

Aage Pedersen

 

 

 

Bådfører

 

AJ Hansen

Jes Madsen

 

 

 

Fisker

 

A.Olesen

Alb. Sørensen

Almosetoft

AP Andersen

AT Lauridsen

Berh. Pedersen

Christensen

H. C. Lauridsen

H. Skelmose

Hans Sonnichsen

J. W. Sonnichsen

Knopper

P. Jensen

S. C. Sørensen

Th. Madsen

 

 

 

 

Hovmester

 

A.Olesen

C. C. Nielsen

Claus Jacobsen

Ejnar Hansen

J. P. Jensen

Jensen

Jepsen

Mathiasen

Møller

P. Jacobsen

S. P. Brinch

 

 

 

 

Maskinmester

 

Nielsen

C. Svarrer

Jørgensen

 

 

 

 

Styrmand

 

A.H. Jensen

A.Olsen

Alfred Mathiasen

AM Kristensen

Anker Jørgensen

Basbøll

C. A. Jessen

C. J. Nielsen

Chr. Sørensen

Einar Jensen

Elgaard Rasmussen

Erichsen

F. Christiansen

F. Johansen

F. L. Schmidt

FVA Schubert

H. A. Kallesen

H. Beck

H. C. Jepsen

H. C. N. Hansen

H. C. Poulsen

H. N. Mathiasen

H. Schubert

Havkrog Jensen

J. F. Hansen

J. G. Pedersen

J. H. Jessen

J. J. Brinck

J. M. Svendsen

J. Svarrer

J. Toft

Jens Iversen

Jens M. Sørensen

Jes Thomsen

Jørgen Møller

Kurt Larsen

L. Warrer

Laurids Jensen

Lorenc

M. Iversen

Magnus Nielsen

Martin Sørensen

N. A. Svarrer

N. H. Egetoft

P. J. Pedersen

P. M. Petersen

P. Mortensen

P.N.S. Nielsen

R. Sonnichsen

Roesen

Rønberg

Sigurd Nielsen

SN Kallesen

Stegelmann

Stockmarr

SV Thøgersen

Sv. Jørgensen

TH Thøgersen

Therkelsen

U. Iversen

Frank Jørgensen

 

 

 

 

Skibsfører/kaptajn

 

A. Knudsen

A.B. Mejnertz

A.Holst

A.Mikkelsen

A.Winther

Agerholm

AM Clausen

Anthon Hansen

Arent

Borck-Clausen

Broder Nielsen

C. J. Clausen

CH Warrer

Duysen

F. Clausen

G. V. Christiansen

H. A. Svarrer

H. C. Hansen

H. H. Gregersen

H. J. Jessen

H. M. Mathiasen

H. S. Hansen

H. Th. Mejnertz

Hans Mathiasen

Hans Nielsen

Holm Brinch

J. Christiansen

J. J. Brinch

J. Thøgersen

Jensen

Jes Thomsen

JT Ankersen

K. F. Christiansen

K. Knudsen

K. M. Nielsen

Karl Svarrer

Kjeldsen

L. N. Sørensen

List Schmidt

M. Egetoft

M. J. Nielsen

M. Jensen

M. P. Clausen

Møller Hansen

N. H. Gregersen

N. J. Pedersen

N. Jepsen

N. K. Nielsen

N. M. Jessen

N. Th. Nielsen

P. A. Pedersen

P. H. Toft

P. Møller Hansen

P. N. Harbye

P. Nielsen

P. P. Fischer

R. M. Jensen

Rasmussen

S. A. Nørholm

S. A. Svendsen

S. A. Winther

S. Clausen

S. Farup

S. H. Sørensen

S. M. Madsen

S. P. Clausen

Schmidt

Stabell

Søjborg

Vang Jensen

 

 

 

Skibsreder

 

M. H. Mortensen

 

 

 

 

Sønderho

 

Fyrskibsmatros

 

Anfred Jensen

J. Th. Jensen

Jens A. Thomsen

L. Lambertsen

N. Harby Sonnichsen

Niels A. Hansen

Niels Th. Jensen

Otto Hansen

P. Fischer

P. P. Mejnertz

Hans Jensen

S. M. Brinch

N. Anthonisen

 

 

 

 

Matros

 

Anders Andersen

Hans Berg

H. M. Hansen

J. Blæsgaard Nielsen

Michael Jensen

N. B. Nielsen

Viktor Engsted

Chr. Christensen

A.S.  Andersen

Chr. Jensen

H. M. Jensen

S. M. Brinch

Sonnichsen

Th. H. Thygesen

 

 

 

Telegrafist

 

A.Andersen

 

 

 

 

Hovmester

 

Jeppe Nielsen

N. A. Nielsen

Peter W. Thygesen

Poul Pedersen

Axel Pedersen

 

 

 

 

Maskinmester

 

P. M. Hylche

Jes S. Jessen

Søren Fannike

 

 

 

 

Styrmand

 

I.Fack

I.Thøgersen

Jens S. Petersen

Jes Thøgersen

Kallesen

N. Anthonisen

Niels Jensen

P. J. Pedersen

Peter M. Thomsen

N. J. Thøgersen

Niels F. Nielsen

P.M.A. Jensen

Niels A. Thomsen

N. Fischer Nielsen

P. Mortensen

Anker Nielsen

 

 

 

Skibsfører/kaptajn

 

Hans A. Sørensen

Hans Th. Hansen

Hans Th. Sørensen

I. S. Ibsen

J. A. Sonnicksen

J. S. Thomsen

M. L. Thomsen

N. J. Kromann

N. Jerne Outzen

P. P. Thøgersen

R. I. Lambertsen

Jørgen S. Thomsen

Jens Hansen

 

 


Gå til top

End Of Slide Box