Skovens folk

På Fanø er der i dag ansat følgende: Opsynsmand Klaus Pedersen, klitfoged i Nordby Hans Nielsen, som fra 1. april også midlertidigt overtager Sønderho, når Vagn Fischer stopper, skovarbejder Henri Munksgaard, skovarbejder Søren Thomas Sørensen, deltidsarbejder i klitterne Einar Hansen samt skovarbejder og naturvejleder Gudde Fischer.

Sandflugtsbekæmpelse

Ole Knudsen fortalte, at sandflugtsbekæmpelsen også hører under skovdistriktet. Samtidig skal man påse over­trædelser af arealernes bestemmelser.

Skovens folk bekæmper sandflugt, hvor dette er uønsket med bl.a. afslået lyng og flis, hvor det menneskeskabte slid er størst. På uopdyrkede arealer og hvor sandflugt ikke kan gøre skade, lader man naturen passe sig selv, sagde Ole Knudsen.

Sandskår i indlandsklitter tæt ved belastede sommer­husområder bekæmpes med tagrør, flis, hø og halm, hvil­ket fungerer rimeligt godt.

Kikkebjergplantagen

I Kikkebjergplantagen, som mest består af bjergfyr, har man kun en minimal indsats, således at stierne forbliver ryddede. Det er meningen, at man vil prøve at forny be­plantningen hen ad vejen med blandet løvtræ. Men man har det problem, at de unge mennesker ikke kan lade planterørene står. Så derfor opfordrer skovens folk til, at man ikke ødelægger de nye planter ved at rive planterørene op.

Torp plantage

For tiden er Torp plantage ved at blive gennemgået og renset ud, så der bliver luft ved kanalerne. Stierne i nærhe­den af kanalerne bliver belagt med flis, og længst væk bru­ger man kvas, som er godt for dyrelivet. Hvis der bliver brugt kvas i nærheden af kanalerne, tager børnene det blot og smider det i vander, hvilket ikke er så heldigt.

Nyplantninger

I selve klitplantagen har man foretaget rigtig mange nyplantninger, så den er blevet stærkt fornyet, ligesom der er blevet hugget meget bjergfyr væk for at friholde vådom­råderne. Man har fået ekstrabevillinger til at plante mere løvtræ, selv om det er noget problematisk på grund af de mange kaniner. Og, fortsatte Ole Knudsen, i nærheden af assistentboligen vil vi lave et forsøg med selvsåning af løvtræ. Her vil der dog blive sat hegn op, så kaninerne ikke æder det hele.

Klitplantagen tyndes for tiden kraftigt ud for at give lys til at få en tættere underskov. Der skoves både med maski­ne og med håndkraft af skovens folk, og det meste af det skovede træ bruges til brænde.

Man vil forsøge at hjælpe befolkningen med pyntegran, og der vil også blive lavet et forsøg med at plante juletræer til salg til lokalbefolkningen.

Hedepleje

På pleje af heden bliver der også brugt mange kræfter. Den bedste måde at få lyngheden fornyet på er ved at afbrænde den, hvilket man nu vil forsøge, selv om det er svært at styre.

Naturvejledning

Så har man også noget, der hedder naturvejledning, hvor man kan komme og få mange forskellige oplysninger om skoven og det arbejde, der bliver udført her. Dette er dog primært for danskere på dansk. Hvis man vil have det på udenøsk, er det et job for turistbureauet. I den forbindel­se undrede man sig over, at der slet ingen repræsentanter var fra Turist- og Erhvervs foreningen og heIIer ikke fra kommunen, da en stor del af arbejdet i plantagen netop udføres for turisterhvervet. Det ville også have været inter­essant for skovstyrelsen at høre om ønsker fra turistfolke­ne. Dette skulle jo netop gerne komme frem på sådan et offentligt møde. Skovdistriktet har også søgt om flere pen­ge til at anlægge flere cykelstier inde i plantagen.

DSCN0183       DSCN0188

DSCN0207        DSCN0243


Gå til top