Mitfanoe
Vadegræs, Spartina x townsendii

Vadegraes---Spartina-i-bloms

vadegraes 3 web 909

  • Vadegræs er en ret grov, vildtvoksende græsart med korte tykke udløbere og indtil 130 cm høje og 2 – 3 cm brede blade, der oftest er grågrønne med en lang stiv spids.
  • Stråene er kraftige, omsluttede af bladskederne helt op til akset, som er 5 – 10 cm langt med enligt stillede, spidse småaks, der udvikles i juli – oktober.
  • Under blomstringen farves avnerne rød lilla med gule, udhængende støvknapper.

Vadegræs har en stor evne til at tilbageholde og ophobe store mængder sediment. Vadegræs kom til Fanø i begyndelsen af 1930’erne.

Vadegræssets store evne til at holde på sedimenter og dens store udbredelse kan også have negative effekt. I den forbindelse nævnes oftest:

·         Ændring af habitattyper og dermed især en trussel mod vådområder, saltmarsk og vade.

·         Tab af værdifuldt habitat for migrerende fugle samt vadefugle. Når vaden forsvinder, forsvinder fødegrundlaget for mange fugle – især for fugle der lever af hvirvelløse dyr som muslinger, sandorme, snegle og krebsdyr, der lever i mudderet på vaden og langs kysten.

·         Fortrængning af oprindelige plantearter og dermed en mindre artsdiversitet. I Danmark er det især kvellervaden, der forsvinder i takt med at Vadegræsset breder sig.

·         Tab af habitat til fiskeyngel der lever på lavt vand.

Kilde: Naturstyrelsen

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles