Mitfanoe
Rindby skole

 

 

B1691 060 Rindby-skole

Rindby ny skole. Billede Nordby Sognearkiv.

 

 

Tirsdag den 2. maj 1911 nedlagdes grundstenen til Rindby ny skole ved Postvejen. Det skete i overværelse af et halvt hundrede mennesker deriblandt samtlige sognerådsmedlemmer.

Indledningen til at bygge en erstatning for den efterhånden faldefærdige skole ved Kapelvej blev taget i 1907, da der fra beboerne i Rindby blev indsendt en ansøgning om en ny skolebygning, hvilket motiveredes med,

  • at den gamle skole var faldefærdig.
  • at dens beliggenhed ved kirkegården var uheldig,
  • at vandet var dårligt og
  • at den lå alt for afsides.

Formanden, fuldmægtig Jørgensen oplæste et dokument som følger:

Sognerådet arbejdede derefter fra 1907 til 1909, med resultatet at der blev vedtaget at bygge en ny skole. En af årsagerne til den lange proces var at det havde været svært at finde en ordentlig byggeplads med godt drikkevand.

»År 1911, den 2. maj, i kong Frederik den 8.regeringsår. nedlagdes grundstenen til denne bygning: Rindby skole i Nordby sogn.

Skolens opførelse vedtoges i et sognerådsm.de den 26. september 1908 efter et andragende fra skoledistriktets beboere. Hvori disse navnlig klager over det dårlige drikkevand, deri dårlige vej til og den dårlige hygiejniske beliggenhed samt den dårlige tilstand, hvori den nuværende ældre skole befindes, der gør det nødvendig i en nær fremtid at foretage betydelige reparationer ved samme. Beboerne tilbyder dernæst at skænke sognet en bygeplads til en ny skole og udføre den til bygningen af en sådan nødvendig kørsel gratis.

Efter at der på den tilbudte byggegrund var udtaget forskellige prøver af vandet til undersøgelse, meddelte skoledirektionen i skrivelse af 13 februar 1911 tilladelse til at skolen opføres på grunden.

Til skolens opførelse og montering er påregnet at ville medgå et beløb af 16,000 kr., der med amtsrådets tilladelse er lånt i Fanø spare- og lånekasse. Tegningen til skolen og de forskellige beregninger er udført af arkitekt C. H. Clausen, Esbjerg, og arbejderne ved skoens opførelse er overdraget til følgende her boende håndværkere:

Murerarbejdet til H. J. Sørensen, Søren Jensen og L. M. Jepsen for 5875 kr. — Tømrerarbejdet til Vilhelm Madsen for 2878 kr. Snedkerarbejdet til samme for 1616 kr. — Malerarbejdet til F. Riis for 560 kr. — Blikkenslagerarbejdet til H. M. Mathiasen for 330 kr.

Tilsynet med bygningens opførelse er overdraget til sognerådets skoleudvalg, der består af medlemmerne H. C. Andersen, P. A. Andreas en og J. J. Clausen, (formand).

Skoledirektionen for Skads herred, hvorunder Fanø hører, består for tiden af stiftamtmand, kammerherre Stemann, kommandør af Dannebrog og dannebrogsmand, provst B. Nielsen. sognepræst for Nordby menighed på Fanø, og husmand Oluf Christensen, Fuglsig.

I Nordby sogneråd har følgende medlemmer sæde: Malermester H. C. Andersen, snedkermester P. A. Andreasen, læge N. H. Anthonisen, næstformand, fhv. skibsfører P. 3. Brinch, skibsreder J. J. Clausen, fhv. skibsfører Anker Clausen, birkefuldmægtig J. A. Jørgensen, formand, gårdejer P. N. Pedersen og snedkermester N. S. Thing.

Nordby sogneråd, Fanø, den 2. maj 1911. P. s. v.:

J. A. Jørgensen.

 

 

 

Efter oplæsningen nedlagdes det i et metalhylster sammen med en 25 øre, en 10 øre, en 5 øre, en 2 øre og en I øre, hvilke alle var præget med vor nuværende konges billede, hvorpå røret tilloddedes og nedlagdes i en dertil bestemt åbning i det nordvestlige hjørne af mur en. Fuldmægtigen murede åbningen til og udtalte håbet om, at denne bygning måtte blive til ære for det sogneråd, som har vedtaget sag en og for det, som har ført den ud i virkeligheden, til glæde for de lærere og lærerinder, som her skal virke, men først og fremmest til held og lykke for den ungdom, som her skal modtage sin undervisn ing. Han udbragte dernæst et leve for beboerne.

Sognerådet inviterede derefter på kaffe i forsamlingshuset, hvor forsamlingen tilbragte en hyggelig times tid, og hvor sang og tale vekslede.

Lærer Neergård indledede talernes række, og hans tale formede sig nærmest som en tak til sognerådet og beboerne for den udmærkede skole, som han nu havde udsigt til at komme til at arbejde i.

Dernæst talte overlærer Poulsen. Han mindedes den tid for snart 50 år siden, da han kom her til øen, og omtalte, at det nærmest beroede på et tilfælde, at han ikke blev knyttet til Rindby skole. Han erkendte, at kundskab er magt, men hævdede, at det er langt bedre at kunne gå ud af skolen som personligheder med interesserne vakt og med lyst til at arbejde videre, end mod de mange kundskaber, som dog for en del glemmes.

Fuldmægtig Jørgensen sammenlignede skolen med et fyr og udtalte håbet om, at denne skole måtte blive en ledestjerne for mange. Vi skal lære, så længe vi lever, måtte denne skoles lærere og lærerinder få evne til i nogen grad at påvirke børnene, så de kan få lyst til at lære, så længe de lever.

Lærer Andreasen mindedes Rindby skoles gamle, mangeårige, nu afdøde lærer, Amorsen, som havde været en fuldt ud samvittighedsfuld lærer, og som havde udrettet et stort og godt arbejde. Forsamlingen sluttede sig dertil ved at rejse sig.

Derefter talte Henrik Olsen, der særlig betonede det heldige ved at holde sammen, her havde beboerne i Nordby og Rindby arbejdet i fællesskab på et værk, derved var det lykkedes at føre det igennem, og han håbede, at de stedse måtte kunne holde sammen til fordel for alle. Han omtalte dernæst udviklingen gennem de sidste 24 år og påviste, at den særlig på landbrugets område var gået stærkt frem, takket være den energi, som befolkningen i virkeligheden er i besiddelse af. — Derefter sluttede sognerådsformanden den hyggelige og festlige sammenkomst. 

 

 

B6227 Rindby Rindby-Gaml-sk

 

Rindby gamle skole. Billede Nordby Sognearkiv.

 

 

Rindby skole blev nedlagt i slutningen af juni måned 1973.

Ved en fornyet afstemning i september 1972 blandt beboerne i Rindby skoledistrikt blev der afgivet 95 stemmer for skolens opretholdelse og dens fortsatte virke, og der var 5 stemmer imod. Der skulle have været 101 stemmer for at bevare skolen, men dette var således ikke tilfældet.

 

 


Gå til top

End Of Slide Box