Hvad den gamle »Almanak« kan fortælle

 

Hvad den gamle »Almanak« kan fortælle. 

Blichers lomme bog fra 1894 - »Almanak for det år efter Kristi Fødsel 1894« var i mange hjem overalt i Danmark at betragte som en lommebog til daglige optegnelser om stort og småt i hverdagen, samtidig med, at den gav mange gode oplysninger til nytte for datidens borgere lige fra kongehusets medlemmer, oplysninger om solens og månens opståen og nedgang, tabel til beregning af høj- og lavvande, og så selvfølgelig hele årets kalender. Her findes også navne på de forskellige måneder: Januar hed Glugmåned - februar blidemåned - marts Tordmåned - april Fåremåned •• maj Fåremåned • juni Skærsommer- juli Ormemåned - august Høstmåned - september Fiske-måned - oktober Sædemåned - november Stagtemåned - december Kristmåned.  

- Landstingets og folketingets medlemmer er også med. - l Landstinget var Ribe amt repræsenteret med en biskop, en avlsbruger og en gårdejer, l Folketinget var Ribe amt repræsenteret ved gårdejer lærer S. Sørensen, Nørre Nebel, godsejer, kaptajn H.E. Bluhme, Arden, gårdejer Jens Busk og husmand L. Rasmussen, Grindsted. 

Der findes også en fortegnelse over, hvad det koster at køre med jernbanen. Fra Esbjerg til København kostede en enkeltbillet på 3. kl. 8 kr. og 10 øre; på 2. kl. kostede billetten 14 kr. og 60 øre. — En returbillet på samme strækning kostede på 3. kl. 12 kr. og 20 øre; på 2. k!. 21 kr. og 90 øre. En rejse mellem Esbjerg og Ribe kostede 1,10 kr. og mellem Esbjerg og Varde 60 øre på 3. klasse.

En tysk Mark kostede 89 øre, 1 dollar kostede 3,73 kr. og en hollandsk Gylden 1,50 kr.; engelske pund kostede 18,16 kr.

Der er også en fortegnelse over en række af de almindeligste kvægsygdomme og deres behandling.

Men, når vi har set så nøje på en sådan gammel Almanak, er det fordi vi har haft lejlighed til at kikke i en sådan, som i sin tid tilhørte blikkenslager og fangemester i fuglekøjen Niels Jessen Anthonisen.

Den gamle fangemester har netop benyttet lommebogen som en dagbog, hvori han fortæller om de mange små og større begivenheder i sin hverdag.

 

B1625-6 Niels-J-Anthonisen

 

 

JANUAR.

1. nytårsdag: Vinden nordlig, stille klar luft, 1 grads

frost. - Eftermiddag smukt vejr. Gået en tur rundt

marken.

 

2. Vinden No., stormlig, 8 gr. frost. Eftermiddag flovere  kuling,  snetykning,   streng  frost.

 

3.  Vinden No, streng frost. I aften afholdes juletræ

for skolebørnene i Afholdshuset. 2 får kommet hjem.

P. Sonnichsens enke afgået ved døden (alderdom).

 

4. Vinden OSO, flov kuling, 4 gr. frost, overtrukket

luft. 3 får kommet hjem.

 

5. Vinden OSO, stormlig 8 gr. frost. N.J. Clausens gris

slagtet.

6.  Vinden So, flov kuling, frost, overtrukket.

7.  Vinden So, stille overtrukket luft. Forlovelsesgil-

de med svoger Anthonis  Anthonisen  og  Christiane

Marie Jensen.

8. Vinden SV. Blod fra kvien.

9. Vinden østlig, overtrukket luft, 1 gr. frost. Vasket

køerne i vaskepulver og soda.  P. Sonnichsens enke

begravet. Jeppe Carstensens har født en pige.

 

10. Vinden So, tiltagen frost, klar luft. Ane Kirstine

Bentzen født en pige.  Skomager Jes Aarre holder

bryllup med Hedvig Pedersen. Forsamlingen i kirken

anmodes af præsten om at stå op, når han læser Her

rens velsignelse. Indsamling til Søren M. Jensens en

ke i Esbjerg. Betalt til Chr. N. Madsen 10 kr., rest

6 kr. og 25 øre. Betalt til Mølleren 20 kr., rest 11 kr. og 34 øre.

 

11. Vinden sydlig, overtrukket luft. Kl. 6 afholdes

bibellæsning i Afholdshuset. Betalt til P. Sonnichsen

76 kr. og 74 øre.

 

12. Vinden So klar luft 2 gr. frost. Influenzaen tilta

ger. Doktor Anthonisen fra Nordby hentet til Karen

Jensen m.fl.

 

13. Stille, tåge, tøvejr. Doktor Anthonisen hentet til

Karen Jensen. Edvard Bentzen meget syg. Koldbrand

i den ene finger overgået til blodforgiftning. Betalt

til P. Sonnichsen 50 kr.

 

14. Stille, tåge. Eftermiddag opklaret luft, mildt. Kl.

4 indviedes Afholdshuset af degnen, lærer Sørensen

fra Nordby holdt talen angående drikkeriets onder.

Festen sluttede med kaffe og dans indtil kl. 4.

 

15. Vinden sydlig, rimtåge. Betalt til C. P. Pedersen

30 kr., rest 56 kr.

 

16. Vinden vestlig, tøvejr, tåge og regn. Fået en sæk

klid til køerne. Sygdom næsten i hvert hus.  Isen

stærkt i drift. Færgeforbindelsen uregelmæssig. Lau

ritz Lauritzen indkommet til Esbjerg med en ladning

kul, ca. 2500 tønder.

 

17. Vinden sydvest, tøvejr, tåge. Eftermiddag regn,

blæst. Edvard Bentzen afgået ved døden. Karen Jen

sen meget dårlig, doktoren fra Nordby hentede hen

de i overværelse af jordemoderen. Bibellæsning i Af

holdshuset kl. 6. Eftermd. over Apostel, gjern. 1. kap.

Talrigt møde. Indsamling til hedningemissionen, be

talt 10 øre dertil. Karen Jensen afgået ved døden kl.

Io 12.

18. Vinden sydvest, tøvejr, rå og kold luft.

19. Vinden NV, tøvejr. Edvard Bentzen begravet. Ud

betalt udbytte af fuglekøjen med 4%. Brev kommet

fra H,L. Mejnertz, hvori han tilgiver sin hustru.

 

20. Vinden SV, stormlig regn. S.M. Kromann og hu

stru holder sølvbryllup. Stort gilde, der sluttede kl.

4 1/2 morgen. Hans Thomsens skib forlist. Mandskabet

bjerget ind til Plymouth.

 

21. Søndag. Vinden VSV. Karen Jensen begravet efter-

md.  kl.  2,  stort følge.  Afholdsfolkene med fanen i

spidsen bar liget til graven.

22. Vinden SV, regn. Niels Ibsens kone født en pige.

23. Vinden SV, flov kuling.

24. Vinden NV, frost, sne. Høet slut på loftet og in

de  ved  skorstenen.  Bibellæsning i Afholdshuset,  2.

kap.  og Ap.gjern. Talrigt møde.  Eftermd.  storm af

sydvest.

25. Vinden SV, tåge, eftermd. opklaret luft.

26. Vinden SV, storm, regn, sne. Lærer Lauridsens

søn fra Aarre fået sin højre arm amputeret (sygdom

Beneder).

 

27. Vinden VVS, storm og regn. Død en smeand. i tam

kassen i fuglekøjen. Indløbet gode efterretninger fra

Hans Peder Nielsen, indfrossen på Island.  Fra Es

bjerg indløbet telegram til redningsstationen i Nord

by:   Hold redningsbåden klar, befrygtende en skon

nerts stranding. Samme skonnert vel indkommet til

Esbjerg.

 

28. Søndag.  Vinden vestlig, opklaret luft, frisk ku

ling. Sygekassens medlemmer mødtes i dag i skolen,

hvor der forhandledes angående opsigelse af dokto

ren. Det vedtoges at beholde ham indtil videre. Lige

ledes vedtoges det, at hvis lægen fra Nordby blev hen

tet, skulle vedkommende, som lod lægen hente, selv

udrede 4 kr., resten - 12 kr - udredes af foreningen.

Beså en ko ved Gunder Lauridsen, men kom ikke til

handel med ham, grundet af ublu forlangende.

 

29.Vinden NV l gr. frost. Blod fra Kvien. Eftermd. kl.

4 1/2 afholdes bestyrelsesmøde over mejeriets anliggen

der. Der vedtoges opsigelse af mejeristen til 1. maj.

Købmand Bøtger i Nordby ønskede at købe det til

oversblevne smør, som ej afsættes på Sønderho. Det

vedtoges, hvis han ville give 2 øre over noteringen.

Kontrakten mellem P. Sonnichsen og leverandørerne

angående huslejen blev fremlagt til underskrift.

 

30. Vinden SV, storm og regn. Eftermd. opklaret luft.

Modtaget fra Mølleren 25 pund rug.

 

31. Vinden sydlig,  storm og regn.  Syg, ondt i alle

lemmer, blev i sengen det meste af dagen, antages at

være influenza, ingen feber, dårlig appetit, søvnløs

hed. Bibellæsning i Afholdshuset. På grund af oven

nævnte sygdom ej mødt. 

FEBRUAR,

1. Torsdag. Vinden vestlig med snebyger, sygdom

men omtrentlig det samme som i går, dog mere ondt i

maven, ingen appetit, ingen søvn. Svoger M. J. Ibsen

er ankommet til Rio Grande, alt vel. Lang rejse 127

dage. Været i stor frygt for dem. Havde været ved Rio

Grande Bar den 22. men blev afvist til anden losse

plads, altså efter 85 dages rejse.

 

2.  Vestlig vind, frisk kulig. Sygdommen i aftagen.

Ja-gilde holdt mellem Anth. N. Anthonisen og Kir

stine Jensen. Ja-gilde holdt mellem N.N. Nielsen og

Edel Sonnichsen. Vor 18-årige bryllupsdag hellighol

des. Ovennævnte ja-gilder blev af Sønderho Sladder

forening kaldet for fattigmands ja-gilder, af den grund

fordi kun forloverne var bedte.

 

3. Vinden vestlig, frisk kuling. Sygdommen så godt

som overstået, har igen taget fat på arbejdet. Doktor

Anthonisen  fra Nordby hentet  til  S.M.  Kromanns

kone. Sønderhos doktor har ladet bekendtgøre, at han

i sit hjem modtager patienter. En lægmand afholdt

prædiken i missionshuset og holdt en i sandhed gri

bende tale, at en stor del af tilhørerne ønskede sig op

i de lyse boliger.

 

4. Fastelavnssøndag. Vinden vestlig, regn. Konfir

mation afholdtes i dag i kirken, som holdt ud til kl.

2 1/2  eftmd. Der konfirmeredes 17 drenge og 6 piger,

ialt 23. Lyst til ægteskab for 2 par. Vort yngste barn,

Jes Jessen Anthonisen hæftig syg. Befrygtende stru

behoste, har talt med doktoren desangående, han men

te ingen fare for denne sygdom.

 

5. Vinden VNV, frisk kuling. Jes Jessen bedre, den

slemme hoste forsvunden.

 

6. Vinden SV, storm og overtrukket luft. Ankom

men sørgelig efterretning. Søren Rask Nielsen afgået

ved døden Guja Quil af gulfeber efter sigende. Mod

taget fra Møller Thyssen i Nordby 100 pund hvede

mel.

 

7. Vinden SV, storm og regn.  Bibellæsning i Af

holdshuset,  talrigt møde.  Præsten  uddelte ved ud

gangen blade udgivet af Den Danske Sømands mis

sion.

8. Vinden VNV storm.

9. Vinden VNV, frisk kuling. Telegram fra M. J.

Ibsen, Rio Grande, alt vel. Undersøgt bierne i fugle

køjen, allesammen levende.

 

10. Vinden VSV, orkanagtig storm. Kommet brev

fra H.P. Nielsen i Island, kappet masterne i orkan

storm.

 

11. Søndag. Vinden vestlig, godt vejr. Eftmd. gået

en tur på stranden. Storm og regn igen. Afholdsmø-

de kl. 5, optaget 5 nye medlemmer. Konfirmationsbal

afholdes hos Jes Brinch. Skrevet et brev til Holsted

til Thomas. Lavet en sparebøsse som nytårsgave til

børnene.

 

12. Orkanagtig storm af vest, højvande en del af

bolværket ødelagt samt stendiget ødelagt. Taget fly

ver af mange huse. Skolens vestre gavl omblæst, en

del af tagstenene nedblæst. Markus Bergs gavl ind

blæst. Søren Lauridsens hus gavlen indblæst.

 

13.  Vinden NV, rimfrost. Modtaget  100 pund fo

derbyg af Møller Thyssen. 5 kr.

 

14.  Vinden nordlig.  Haglbyger.  Søren Rask Niel

sens enke født en datter. Doktoren i Nordby hentet til

Poul Øhles datter, Abelone, difeteritis. Fyrskibet Vyl

indkommet til Esbjerg ved egen hjælp, fortøjninger

knækket,  flere ting skyllet af dækket.  Bibellæsning

i Afholdshuset. Talrigt møde.

 

15. Vinden  NO,  frost,  fint vejr.   Gilde hos  M.J.

Ibsen for alle søskende i glæde over M.J. Ibsens an

komst til Rio Grande.

 

16. Vinden østlig, frost, fint vejr. NB Kvie til tyr.

Laterna Magica forevisning af billeder, landskaber i

aften kl. 6, mest for børn. Talrigt møde.

 

17. Østlig vind, frost, klar luft.  Doktoren hentet

fra Nordby til Poul Øhles datter, Abelone, meget syg.

Sølvbryllup højtideligholdes ved Jes M. Knudsen og

hustru. Flagning over hele byen. Dammen i fuglekøjen

helt tillagt med is. Ænderne opholder sig østkanal,

som er isfri. Modtaget af Thyssen 50 pund malet rug,3 kr.

 

18. Vinden  østlig,  klar luft, tiltagende frost.  Om

eftmd. kl. 2 møde i Afholdshuset, adgang for alle. S.

P. Sørensen holdt talen og fremhævede foreningens

fremgang i de 4 år, den har virket, idet den var vok

set fra 20 medlemmer til 126 stk.

19. Stille grå luft let frost.

20. Vinden  vestlig,  grå luft.  Abelone  Øhle,  Poul

Øhles ældste datter død af difeteritis. Markus Bergs

tvende døtre angrebet af samme sygdom.

 

21. Vinden vestlig, klar luft, let frost. Kl. 1 fore

gik vielsen i kirken med A. N. Anthonisen og Chri

stiane Marie Jensen. Præsten udvalgte i talen de ord

af den hellige skrift: Martha, Martha, du gør dig be

kymring og uro med mange ting, men et er fornødent.

Marie har udvalgt den bedste ting, som ikke skal ta

ges fra hende. Ligeledes fremhævede han, at på den

ne dag skulle grundstenen til hjemmet nedlægges, og

anviste den rette bygningsmåde ad åre. Bryllupsgil

det varede til kl. 6 1/2 morgen.

 

22. Stille mild solskin. Bierne i køjen holder deres

rensningsudflugt. Markus Bergs enkes yngste barn død

af difteritis.

 

23. Vinden sydlig, rimfrost. Doktor Anthonisen hen

tet til Niels Andersen. Syg af lungebetændelse.

 

24. Vinden sydvest,  rimfrost.  Søren  Harrebye  og

hustru holder sølvbryllup, hvortil søskende vare ind

budte.

 

25. Søndag. Vinden vestlig, let frost. N.N.Nielsen

og Edel Sonnichsen holder bryllup. Den røde ko kæl-

vet kl 10 aften.

 

26. Vinden NV. Eftmd. kl. 1 øvelsestur med red

ningsbåden over brænding.

 

27. Vinden vestlig, smukt vejr. Lander mange lys

på stranden. Modtaget af Bløcker for kalven af den

røde ko 11 kr, og 25 øre.

 

28. Vinden VNV, smukt vejr. Kommet mange lys

på stranden.

MARTS.

1. Vinden SV, frisk kuling. Funden 1 1/2 pund rav

på stranden, mest småstykker. Lander appelsiner og

lys på stranden. N.J. Thomsens kone født 1 pige. Be

styrelsesmøde angående mejeriet.

 

2. Vinden VNV, fint vejr. Mejeriets årlige general

forsamling og regnskabets fremlæggelse. Der behand

les forskellige sager.

 

3. Vinden vest, fint vejr. Udtrommet fra stranden

om, at bringe lysene, som er hjemtaget, til at bortsæl

ges ved offentlig auktion. Indbrungen 35 stk.

4. Søndag. Vinden SSV, overtrukket vejr.

5. Vinden vestlig. Eftmd. NV-byger. Afleveret fuglekøjens regnskab til revidering til P.L. Hansen i Nordby.

6. Vinden SV, regn. C. M. Christensens kone har

født en datter.

 

7. Vinden NO, udsigt til vinter. Fuldmægtig Svar

rer slutter bjergningsakkord over det på Peter Mejers

Sand inddrevne døde skibe lastet med bjælker. Ak

korden med 5/12 af netto.

 

8. Vinden sydlig, regn. Niels Andersen, som i læn

gere tid har været syg og brugt doktor Anthonisen fra

Nordby, men uden resultat, har nu taget til takke med

doktoren fra Sønderho. Begge lunger skal nu være an-

greben.

 

9. Vinden VNV. Modtaget 3 skj. valing til sæd af

Møller J. Svarrer.

 

10. Vinden SV, regn.  Modtaget fuglekøjens regn

skab fra revisionen i Nordby, som havde intet at e-

rindre.

 

11. Søndag.   Vinden  SV  regn.   Rugen   Vesten  for

Sandene står mest endels under vand. Frugttræerne

i haven står omgiven af vand. Min kone født en dat

ter, vægt 6 pund, aften kl. 10.

12. Vinden SV regn.

13. Vinden  SV,  storm  og  regn.  Jens  Anthonisen

skudt en rotte i fælden i fuglekøjen.

 

14. Vinden vestlig, regnbyger. Hans Lydoms barn

medtaget af difteritis, Niels Andersen meget dårlig.

Købt et parti rav af Hans Pedersen for 16 kr.

 

15. Vinden sydlig. Hans Lydoms 2den barn med

taget af difteritis.

 

16. Vinden østlig, smukt vejr. Bjergningen på Pe

ter Mejers Sand begyndt. 26 mand i arbejde. Fået det

første lam. Svoger Anthonis rejst til Hamborg til ski

bet »Poul« capt. Henningsen. Indkommet 7 bjælker

og 9 halve.

 

17. Vinden østlig, lidt nattefrost. Peder Jensens ko

ne født en søn.

18. Palmesøndag. Stille, smukt vejr.

19. Vinden vestlig, tåge. Begyndt at gøre rør re

ne.

 

20. Stille omløbende vinde. Avlet på nordre skift

4 traver og 7 bundter rør, vunden 2 traver og 6 bund

ter, tilsammen 6 traver og 13 bundter. Indkommet 36

bjælker.

 

21. Vinden NV, tåget luft. Begyndt at plukke høe

i den inderste vig, der fuldt op til lidt over hanebjæl

ken. Jeppe Grøn død i Rio de Janeiro af feber. Avlet

ved den lille skifte ved Oles Tofts bjerg 2 traver og 5 bundter renset rør.

 

22. Vinden NV, tåge. Christiane Marie Anthonisen

rejst til sin mand i Hamborg. Indkommet 11 bjælker.

 

23. Langfredag. Stille smukt forårsvejr. Anna Ma

ria Kromann holder gilde i aften kl. 8, mange ind

budt, holdt dans i det fri, slut kl. 1 om natten.

 

24. Stille smukt vejr. Renset bierne i fuglekøjen,

fuldt  udviklet yngel.  Indkommet  57  bjælker.  Ilde

brand på fastlandet aften kl. 10.

 

25. Påskedag. Vinden sydlig. Smukt vejr. Pæretræ

et udsprungen i blomst.  Langvarig prædiken til kl.

12 , mange nær ved at slippe i søvn.

 

26. Vinden   sydlig,   smukt   vejr.   Fanø   Sparekasse

skænket c. 1000 kr. til Sønderho kirke, som skal an

vendes til et varmeapparat. Indkommet med 82 bjæl

ker fra Peder Mejers Sand.

 

27. Vinden  NO,  frisk  kuling.   Ingen bjælker ind

kommet i dag.

 

28. Vinden  SO,  smukt vejr.  Indkommet med  62

bjælker.

 

29. Sydvest, stille smukt vejr.  Den røde ko syg,

blev åreladet. Hans Nielsen faldt ned fra loftet og

brækkede 2 sideben. Bestyrelsesmøder over antagelse

af en mejerist. Jens Toft, Grindsted, blev antagen.

 

30. SO,  smukt vejr.  Indkommet med 34 bjælker.

Strandauktion over bjælker og planker, 2 tønder ma-

skinolie, 2000 stk. lys og endvidere brændsel, solgtes

billigt. Modtaget fra mølleren 25 pund brødrug.

 

31. Vinden  SO,  frisk kuling.  Ane  Kirstine Bent

zen er efter forlydende indstævnet til at møde på bir

kekontoret. 

APRIL

1. Søndag. Vinden stille, smukt vejr. Fuglekøjens

generalforsamling afholdtes i skolen og intet at erin

dre.

 

2. Vinden østlig, gråt vejr. Niels begyndt at arbejde

i heden ved træplantning, 18 øre i timen for 10 timers

arbejde.

 

3. Vinden østlig, gråt vejr. Indkommet fra Peder

Mejers Sand med 59 bjælker.

 

4. Østlig vind, gråt vejr. Indkommet 52 bjælker. Så

et det første stykke valing vesten for sandene, fugtig.

Claus  Hansen,   Ditlev  Hansens  søn  druknet.   Mod

taget fra mølleren 30 pund brødrug.

 

5. Vinden østlig, gråt vejr. Fårene kommet i tøjre.

Modtaget fra mølleren 1 pund benmel.

 

6. Vinden østlig, smukt vejr. Maren syg, ondt for

brystet.

 

8. Søndag. Vinden sydlig, smukt vejr. Vores lille

barn til kirke og døbt Nielsine Marie Anthonisen. Ind

kommet med 114 bjælker. Niels og en dreng mere få

et hyre med N. J. Thomsen og er rejst til London.

 

9. Vinden østlig, smukt vejr. Indkommet med 58

bjælker, og så er bjærgningen sluttet. Sået valing, hav

re og byg nord for huset til staldfoder.

10. Vinden østlig, smukt vejr. 

11. Vinden SO, smukt vejr. Kørt gødning vesten for

sandene.

12. Vinden østlig. Plantet et rosentræ syd for huset.

13. Vinden østlig.

14. Vinden østlig. Niels rejst til London til N. J.

Thomsen. Regnvejr hele dagen.

 

15. Vinden østlig, lidt regn. Hans Hansen forlovet

med Maren Møller og der er lyst til ægteskab første

gang. Jens Ibsens kone født en datter.

 

16. Vinden sydlig, smukt vejr. Eftermd. torden, lyn

hagl og megen regn, hvirvelvinde, skypumpe. Uvejr.

 

17. Vinden SO, regn. Modtaget fra møller J. Svarrer

50 pund foderhvedemel og 50 pund rug.

 

18. Smukt   vejr,   grødevejr,   torden,.   Niels  Jørgen

Thomsens lille barn død. Jeppe Carstensen med 2

mand syg indkommet til Vester Eiland.

 

19. Vinden  nordlig,   kølig  vejr.   Afsendt  voks   til

Svendborg til bitavler. Bejdsning af tavler.

20. Bededag. Vinden nordlig, kølig, gråt vejr.

21. Vinden østlig, kulde.

22. Vinden østlig, koldt. Modtaget brev fra Niels fra

London. Pæretræet i haven nyudsprungen i blomst.

23. Vinden vestlig, regn.

24. Vinden østlig, smukt vejr. Podet et æbletræ i

fuglekøjen. Vinterfrugt af Søren Brinchs træ.

25. Vinden sydøst, smukt vejr.

26.  Stille regn. N. J .Thomsen afgået fra London

til Rio Janeiro.

 

27. Vinden SSV. Skudt en kat i køjen. P. Jensens

køer ude på græs. Ane Kristine Bentzens barn død

pludselig.

 

28. Vinden NV, kølig. Min kone fylder i dag 39 år.

Hans Hansen og Marie Møller helligholder i dag deres

bryllup. Lavet en fotoramme af en cigarkasse til Tho

mas og Niels.

29. Vinden  nordlig,  kølig.  Christiane  Anthonisen hjemkommet fra Hamborg. N. J. Thomsen passeret Dover.

MAJ

1. Vinden vestlig, smukt vejr. Mejeristen ankommen og begyndt sin gerning. Modtaget af mølleren 50 pund foderbyg og 50 pund foderklid. Fremtidig anføres intet på dagen, hvor der kun er skrevet om vejret.

4. Vinden NV, stormlig kulde. Laust Brinchs kone

født en datter.

 

5. Vinden NV., kølig, regn. H. Bløckers datter syg

i halsen.

 

6. Søndag. Vinden SV stormlig. Søren Mikkelsen

indkommet   under   havari   til   Holland.   Mandskabet

nægter at gå med skibet.

 

7. Vinden vestlig. Har gjort rent i fuglekøjen. Af

ten kl. 8 møde i Afholdshuset, Ferdinand Nielsen holdt

foredrag.

 

8. Vinden SV. N. J. Thomsen prajet på 37 grader

N og 16 grader V længde.

 

9. Vinden  SV.   Sonnich  Thomsen forlist  skibet i

Nordsøen, mandskabet bjerget til Bremen.

 

10. Vinden vestlig, regn. C. Markussen meget syg.

Søren Brinchs kone født en søn.

 

11. Stille, smukt vejr. Sået rug syd for huset. Sat

kartofler samme sted.

 

12. Vinden østlig, smukt vejr. Madam Jurner syg

af difteritis i Esbjerg. Laust Brinchs lille barn død.

Eftermd. torden og regn. Anthonis N. Anthonisen ud

gået fra Hamborg til Santos.

 

13. Pinsedag. Vinden SV. Kølig luft. Jes Thøger

sen og Anne Mikkeline Fischer er bleven forlovet.

 

15. Vinden nordlig, smukt vejr. Undersøgt bierne, alt i orden. Afskallet og indsat tavler i staderne. Kubestadet bleven fodret. Afholdt bestyrelsesmøde over mejeriets sager.

 

18. Vinden nordlig, varm, tør. Eftermd. storm af

nord.  Færgedamperen strandet ingen post.

 

19. Vinden nordlig, frisk kuling, kølig. Sat køerne

på græs. Købt en gris fra Darum.

 

20. Vinden  NO,   kølig.  Min  kone  fået  diahre  og

smerter i maven.

 

21. Stille  tør  varm  solskin.  Ankommen  sørgelige

efterretninger. Søren Mikkelsen død i Holland.

 

23. Stille varmt vejr. Hans Aarre druknet i Nord

søen.  Sået byg østen for huset. Sået byg og havre

om ved Ole Tofts Bjerg.

 

24. Stille varmt. Indsat kunsttavler i bistaderne.

 

26. Vinden østlig, lidt regn. Eftermd. redningsmandskabet sammenkaldt kl. 4 i redningshuset, hvor konsul Andersen var tilstede. Modtaget fra Svendborg 32 kunsttavler.

 

JUNI

 

3. Søndag. Vinden NV, frisk kuling. Undersøgt bi

erne i fuglekøjen, god fremgang.

 

4. Vinden NV, smukt vejr. En ny dør indsat i køj

en, 2 dags arbejde.

 

5. Grundlovsdag.  Vinden  østlig,  regn hele dagen.

F. L. Hansens enke og H. Meinertz enke holder grund

lovsfest i møllerens toft. En del af de yngre totalaf-

holdsfolk brød afholdsløftet og drak sig fulde og ud

meldt af afholdsforeningen. Begyndt arbejdet i køjen

ved SV-kanalen, 7 dage.

 

6. Vinden omløbende, mild, Afholdsfesten fortsæt

tes i møllerens Toft, der opvartes med chokolade og

kaffe. Spiritusdrik forbudt. Dans om aftenen. Fort

sat arbejdet i køjen med min svigerfader til hjælp,

1dag.

 

7. Vinden øst og frisk kuling, regn. Fortsat arbejdet

i køjen l dag. Præsten og svoger med koner besøgt

fuglekøjen,

 

8. Vinden  NØ,  regn.  Oversvømmelse rundt  om i

markerne. Arbejde i køjen 3/4 dag.

 

9. Vinden vestlig, smukt vejr. Arbejdet i køjen l

dag. Hans L. Meinertz ankommen hjem.

 

10. Vinden nordlig, smukt vejr. Klippet fårene.

 

11. Vinden nordlig, l dags arbejde i køjen.

 

12. Vinden NV, frisk kuling. 3/4 dags arbejd. Efter

middag kl. 6 ude med redningsbåden til øvelse. Ingen

vand i båden.

 

13. Vinden nordlig, torden og regn. Den røde ko

kælvet, solgt kalven til slagter Sonnichsen for 7 kr.

og 50 øre.

 

14. Vinden nordlig, kølig, 1 dags arbejde i køjen.

 

15. Samme vejr. 1 dags arbejde i køjen.

 

16. Vinden vestlig, kølig, l dags arbejde ved NV-

kanalen.

 

17. Vinden NV. Slagterens kone født en søn.

 

18. Vinden SV. regn. Begyndt at levere til meje

riet af den lille ko.

 

19. Vinden NV, N. J. Thomsen ankommet til Rio

Janeiro, 54 dages rejse.     Eftmd. en tur til fuglekøjen

med en herre fra Sjælland. Markvandring. Fanget en

sort ko i Gammeltoft.  Fanget en sort hund i fugle

køjen, fundet en sort høne og fanget en hare i Stordal

 

20. Vinden sydlig, udsigt til regn. 1/3 dags arbejde

i køjen.

 

21. Vinden NV. l dag i køjen. Hans Sonnichsens

kone født et dødt barn.

 

22. Vinden NV, frisk kuling, l dag i køjen. Meldt

kvien til Kokassen.     Doktoren og konen været omme at bese fuglekøjen.

 

23. Vinden SV. Thomas en tur hjem fra Holsted.

 

24. Vinden  SV,  regn og blæst,   1  dags arbejde i

køjen.

 

25. Vinden NV, frisk kuling, 1 dags arbejde i køjen.

 

 

JULI

 

3. Vinden østlig, varm, torden og regn. Hugget et

læs ved køjen.

 

4. Vinden østlig, regn. Hugget et læs lyng i Slogen.

 

5. Vinden NV, regn. En del vildænder i køjen.

 

7. Vinden SØ, varm. Laust Brinchs kone død. Jef Nielsens kone født en søn.

 

17. Vinden vestlig, stormlig, højvande. Prinsesse Marie og fru Schultz beset fuglekøjen og syntes godt om samme.

 

21. Vinden vestlig, smukt vejr. Fået en bisværm.

 

22. Vinden vestlig,  smukt vejr.  N.  H. Endes fa

milie været i fuglekøjen.

 

24. Vinden østlig, smukt vejr. Hans Poulsens kone

født en søn.

 

25. Vinden østlig, varm.  Mads Jessens kone født

en datter.

 

 

AUGUST

 

1. Vinden nordvest. Oversat den gamle bikube i en træstade.

 

5. Søndag.  Vinden nordlig, regn.  Fanget 3 ænder

og sat dem i tamkassen. Thomas fået plads hos Bøtt-

ger i Nordby. Niels kommet i land på hospital i Rio

de Janeiro af difteritis. Hans Pedersens hustru født

en datter.

 

6. Vinden sydlig, torden og regn.  Fået 500 pund

om i køjen. Torden.

 

7. Vinden SV, regn og blæst. Oversvømmelse over

alt. Torden. Niels J. Thomsen ankommet til Buenos

Aires fra Rio de Janeiro.

 

8. Vinden SV, storm og regn. Fanget 4 ænder i køj

en.

 

9. Vinden vestlig, regn. Høstet 4 traver rug i Oles

Toft.

 

11. Vinden NV, regn og kulde. Fået det sidste hø

hjem. Fanget 3 ænder i køjen.

 

12. Søndag. Vinden NV, byger. Høstet det første

stykke   med   valing  i   Vesten   Sandene.   Sadelmager

Grønning fra Vejrup holder biforedrag i Nordby kl.

2 eftermd. Søren B. Fischers kone født en datter.

 

13. Vinden vest,  stormlig,  regn.  Kl.  9  øvelsestur

med redningsbåden over sø, båden flere gange fyldt

med vand. Fanget 3 krikænder og sat i tamkassen.

 

14. Vinden vest, stormlig regn.  Fanget  12 ænder

i tamkassen.

 

15. Vinden SV,frisk kuling. Fået den sidste ko ind.

Sat 8 stk. ænder i tamkassen; ialt 32 ænder. Begyndt

at slå ihjel, 2 gråænder og 10 krikænder, ialt 12 æn

der

 

16. Vinden SV, frisk kuling regn. Dræbt 13 ænder.

 

17. Vinden vestlig. Dræbt 11 ænder. Fået brev fra

Niels fra Rio, han er kommet ombord igen og er fuld

kommen rask.

 

18. Vinden NV, udsigt til godt vejr. Dræbt 17 æn

der.

 

19. Vinden NV, byger.  Fået 4 traver rug ind fra

Oles Toft. Dræbt 25 vildænder.

 

20. Vinden østlig, overtrukket luft. Dræbt 20 vild

ænder.  Kl.  11  afholdtes gudstjeneste i Sønderho

kirke (mandag) 12 præster var til stede.

 

21. Vinden nordlig, sommervejr. Dræbt 18 ænder.

Udslynget 50 pund honning.

 

22. Vinden NV, regnbyger. Dræbt 15 ænder.

 

23. Vinden NV. Lukket ænderne ind i kanalen. Sat

9 ænder i tamkassen, dræbt 22 ænder.

 

24. Vinden NV, stille overtrukket luft. Dræbt 16

krikænder. Indsat i tamkassen 2 gråænder og 7 sme-

ænder.

 

25. Vinden  NNV,  frisk  kuling,   dræbt  50  ænder,

sat 2 i tamkassen.

 

26. Søndag. Vinden nordlig, flov kuling. Dræbt 92

ænder.

 

27. Vinden NV, flov kuling. Dræbt 71 ænder.

 

28. Vinden nordlig, flov kuling. Fuglefangsten for

styrret af en kat. Dræbt 59 ænder. N. Andersen Pe

dersen død.

 

29. Vinden NV; regn. Dræbt 56 ænder.

 

30. Vinden VNV. Forstyrret af katten. Dræbt 80

ænder.

 

 

SEPTEMBER

 

I denne måned findes ingen bemærkning indtil

 

28. Niels Jørgen Thomsen afgået fra Robario til

Falmouth for ordre.

 

29. Mikkelsdag.   Vinden  nordlig,   flov  kuling.   Af

ten kl. 10 brand i Møllen, nedbrændt kl. 2 om nat

ten.

 

Derefter ingen antegninger før

 

9. november: 2 1/2 skj. byg til køerne. -

 

14. november: Kvien kælvet, tyrekalv. -

 

18. Fået en ny regulatorur.

 

19. Den store ko tyregal. -

 

24. november kørt 200 tdr. byg til fuglekøjen.

 

27. Købt hos  Sonnich Thomsen 25 pund hvedeklid for 1,13, 25 pund byg grot 1,13 og 20 pund solsikker 1,20; ialt 3 kr. 46 øre. betalt. - Udbetalt til Søren Lassens enke 150 kr. af fuglekøjens penge.

 

DECEMBER

 

1. Lørdag. Fået 300 pund byg til fuglekøjen.

 

3. H. N. Pedersen død. - Den lille ko tyregal.

 

4. Modtaget fra mølleren 50 pund byg til køerne.

 

5. Købt hos Sonnich Thomsen til køerne 20 pund

solsikkekager, 6 øre pr. pund, l kr. og 20 øre betalt.

 

14. Kvien tyregal.

 

15. Høet udfodret i det fag over loen. 20 pund

solsikkekager købt hos Sonnich Thomsen,  1  kr. 20

øre betalt.

 

16. Begyndt at plukke hø i de 2 fag ind til skorste

nen.

 

17. Begyndt at høste rør i Skideneng. Avlet 8 tra

ver og 16 bundter på fællesstykke.

 

18. Høstet 4 traver og 7 bundter i Skideneng.

 

19. Høstet 3 traver og 3 bundter i Skideneng.

 

20. Høstet 2 traver og 13 bundter rør i Skideneng.

 

21. Købt på strandauktion 1 stk rundtræ 2,80, 6

stk brædder 2,80 l nr. træ 2,80, salær 1,05 ialt 9 kr.

45 øre. Solgt til Sonnich Thomsen l kr. 50 øre. Mod

taget fra Sonnich Thomsen 32 pund klid. N. J. Thom

sen ankommet til Falmouth, alt vel.

 

22. Storm og regn af syd. Julius Alfred Nielsen

kommet hjem.

23. Vinden  NV,  storm,  højvande.  Den  mellemste ko til tyr.

31. Den store ko til tyr.

 

Hermed er de daglige notater for 1894 ophørt. - I lommebogen findes adskillige andre oplysninger, der fortæller mere om det daglige liv i hjemmet og om dets økonomi.

Der er fra mejeriet modtaget kontant 233 kr. og betalt for modtaget skummetmælk 80 kr. 61 øre og for 59 pund smør 60 kr. 44 øre.

Endvidere findes en kladde til et brev til sadelmager Grønning, som er en kendt biavler, der også har været på Fanø for at holde foredrag om biavl. Brevet lyder:

Nærværende tjener for at forespørge hos Dem, om De tror, at det kan lade sig gøre at indforskrive bier fra Lyneborger Hede, da der er flere, som ønsker at begynde biavl, jeg beder derfor om, at De vil være så venlig at meddele mig Deres mening desangående, enten fra ovennævnte sted eller måske fra et andet sted. Vi har gode kløvermarker og meget lyng herovre, så jeg tror nok, at biavl kan drives godt. Imødeseende Deres ærede svar tegner jeg med megen agtelse. N. J. Anthonisen, fangemester ved fuglekøjen.

SLUT

 


Gå til top