Mitfanoe
Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Stadionvej 17 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen:

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen:

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

Årsberetninger for Nordby og Sønderho sognearkiver kan læses herunder.

--- 

 

 

Fanø Lokalhistoriske Forenings bestyrelse :

 

Formand: Henning Kjærgård, Meldbjergvej 7, Rindby

3059 0495

Næstformand: Kurt Jepsen, Sdr. Banksti 6, Nordby

5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25B, Nordby

7513 0196

Bestyrelsesmedlemmer:

Niels Erik Engsted, Vesterland 74, Sønderho

7516 4206

Lone Kromann, Landevejen 41, Sønderho

2326 7183

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby

7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby

9393 4391

 

 

Suppleant: Knud Nielsen, Lodsvej 14, Nordby

7516 3335

Revisor: Jane Jensen, Gl. Postvej 7B, Nordby

7516 3687

 

Linda Vesterbæk, Birte Sonnergaard og Grethe Kristensen udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen – styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV.

 

 

Niels Erik Engsted, Hanne Skelmose og Lone Kromann udgør sammen med suppleanten Ove Søgaard – styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

  

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbredelse af kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 ---
 
 
Fanø Lokalhistoriske Forening
Generalforsamling mandag, 25. april 2023 kl. 19.00 på Nordby Sognearkiv.

Tilstede 24 deltagere.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger: Fanø Lokalhistoriske Forening, Sønderho Sognearkiv og Nordby Sognearkiv

3. Regnskab Lokalhistorisk Forening og Budget Sognearkiverne
4. Indkomne Forslag
5. Valg til bestyrelsen

På valg er:
Kurt Jepsen (modtager genvalg)
Lone Kromann (modtager genvalg)
6. Øvrige valg
Valg af suppleant Knud Nielsen (modtager genvalg)
Valg af revisor Jane Jensen (modtager genvalg)
7. Eventuelt

 

Formanden Henning Kjærgaard bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Merete Engsted blev valgt til dirigent.
Lene Kjærgaard blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægternes § 4
ved annoncering i Fanø Lokalhistoriske Forenings medlemsskrift nr. 94 og således beslutningsdygtigt.

 

Ad 2. Beretninger:


Formanden Henning Kjærgaard berettede følgende for Lokalhistoriske Forenings virke i det forløbne år:

Lokalhistorisk forening - beretning 2022.
2022 har været et "normalt" år i Foreningen og arkiverne. Vi slap ud af Coronaens greb, og der var kun restriktioner i begyndelsen af januar måned.
Arkiverne har tacklet Corona nedlukningerne på forbilledlig vis og fra lokalhistorisk forening skal der lyde en stor tak til de 2 arkivledere og medarbejderne for den måde de har løst udfordringerne på.
2022 blev året hvor vi fik en aftale med Fanø Kommune om et fast årligt tilskud til arkiverne, uden at der hvert år skal ansøges. Aftalen gælder foreløbig i 2 år hvorefter den skal evalueres. Det er naturligvis i foreningen og arkivernes interesse, at aftalen fortsætter således, at tilskuddet fremadrettet overføres automatisk.
Aftalen indebærer bl.a. forpligtigelse til:
Samarbejde med Fanø skole, områdets museer (SVM), nationalparken og Vadehavets formidlerforum.
Aftalen betyder samtidig. at der årligt overføres 35.000 kr. til Sognearkiverne.
I forbindelse med aftalens tilblivelse har der været afholdt møde med Kommunaldirektøren og kommunens projektmedarbejder.
Den 7. december 2022 afholdtes der reception i arkivet i forbindelse med Niels Frederiksens bogudgivelse Fanø dialekter. Receptionen var velbesøgt. Bogen kan fortsat købes på Arkivet.
Arkivernes dag i november vil blive omtalt i arkivledernes beretninger.
Bestyrelsen har afholdt 3 møder, hvor dagsordenspunkterne bl.a. har været
• nyt fra arkiverne
• lokalesituationen – Sønderho
• bidrag til bladet
• nyanskaffelser til arkiverne
• økonomi
• m.m.
Vores medlemstal ligger meget støt mellem 250 – 300. Jeg synes det er et rigtigt flot medlemstal, der vidner om stor interesse for lokalhistorien.
Arkiverne forestår det praktiske arbejde og bidrager med artikler til vores medlemsblad og jeg vil afslutningsvis benytte anledningen her til at takke vores 2 arkivledere og medarbejderne i arkiverne for den store indsats i gør, en indsats der er med til at gøre det muligt for os at kunne søge tilbage i lokalhistoriske arkivalier.
Sønderho og Nordby arkiverne vil efterfølgende aflægge beretning og i vil her få en detaljeret gennemgang af aktiviteterne i arkiverne det forgangne år.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens forhåbentlige godkendelse.


Beretning 2022 for Sønderho Sognearkiv.


Arkivleder Niels E. Engsted berettede følgende:
Året begyndte stille og roligt. I februar måtte vi lukke ned, da Arkivet skulle renses for skimmelsvamp. Vi fik installeret tre udluftnings ventiler. Den sidste finish skete medio november.
Arkivernes dag 12. november havde vi 5 besøgende.
Den udskudte julefrokost "2021" blev holdt den 24. marts.
Ellers er arbejdet gået stille og roligt, med Lone og Ove med indberetning, Hanne med indleveringer m.m., Niels Erik har taget sig af mail og diverse og Arne har taget sig af det tekniske.
Niels Erik er så småt begyndt at komme med i indberetning til Arkibas.
Besøgende: 68 (heraf 5 på Arkivernes dag)
Henvendelse på mail: 19
Henvendelser via telefon: 2
Indleveringer: 31
Frivillige arbejdstimer: 1040
Året sluttede med en velfortjent julefrokost fra Slagter Christiansen.
Til slut vil jeg takke Sønderho Sognearkiv´s personale for veludført arbejde og godt samarbejde i året der nu rinder ud. Også en stor tak til Nordby Sognearkiv for det gode samarbejde vi har sammen.

 

Beretning 2022 for Nordby Sognearkiv.


Arkivleder Linda Vesterbæk berettede følgende:
Det har igen været et godt og travlt år på arkivet.
Vi har haft et pænt antal besøgende, hvoraf mange efter aftale udenfor åbningstid, da mange benytter sommerferie m.v. til også at besøge arkivet for at få oplysninger om slægter m.m.
Af samlinger får vi heldigvis stadig en del, både små og store så vi har nok at arbejde med.
Der har også i år været mange visninger på vores hjemmeside, det giver ligeledes mange henvendelser på mail, som så skal besvares. Der kommer efterhånden også en del forespørgsler gennem Arkiv.dk.
I marts måned var vi med ved Ældresagens generalforsamling, hvor vi fremviste og fortalte om gamle billeder fra Nordby.
I maj havde vi besøg af 22 personer fra Q-klubben, som vi fortalte om arkivet og hvad vi egentlig arbejder med.
En lørdag i september fik vi også besøg af 23 personer som havde fætter-kusine komsammen. Det var en Fanø slægt så de hyggede sig, de var meget optaget af arkivet og fik en del oplysninger med sig.
På Arkivernes dag havde vi en udstilling med mange gamle skolebilleder – både fra Rindby gamle skole og Nordby Borgerskole, der kom mange besøgende, og det var en god dag, også med kaffe og kage.
Sidst men ikke mindst havde vi bogudgivelse den 7. december. Niels Frederiksen har skrevet bogen "Dialekt på Fanø" en kulturhistorisk ordbog, hvor overskuddet ved salg af bøgerne går til Sognearkiverne på Fanø.
Mange tak for det Niels, det er vi meget glade for.

Jeg sender alle frivillige på Nordby Sognearkiv samt Aage Krog Jensen og Flemming Jepsen rigtig mange tak for Jeres store arbejde.
Tak til Sønderho Sognearkiv og Fanø Skibsfart- og Dragtsamling for det gode samarbejde.
Derudover mange tak til Fanø Kommune og Skads Herreds Brandkasse for den gode økonomiske støtte til Sønderho og Nordby Sognearkiver i 2022.

Generalforsamlingen godkendte alle tre beretninger.

 

Ad 3. Regnskab og budget.
Anker Rasmussen forelagde regnskabet for året 2022 for Fanø Lokalhistoriske Forening.
Årets resultat underskud kr. 1.177,80.
Regnskabet blev godkendt.


Linda Vesterbæk forelagde regnskabet for året 2022 for Sognearkiverne på Fanø.
Årets resultat overskud på kr. 11.783,-.
Regnskabet blev godkendt.

 

Linda Vesterbæk forelagde regnskabet for bogudgivelse og bogsalg.
Årets resultat underskud kr. 5.290,-.
Regnskabet godkendtes.

 

Anker Rasmussen forelagde budget for året 2023 for Fanø Lokalhistoriske Forening.
Linda Vesterbæk forelagde budget for året 2023 for Sognearkiverne på Fanø.

 

Ad 4. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag at behandle.

 

Ad 5. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Kurt Jepsen og Lone Kromann

Kurt Jepsen og Lone Kromann genvalgtes til bestyrelsen for en 2-årig periode frem til 2025.

Bestyrelsen består herefter af:
Kurt Jepsen, Anker Rasmussen, Linda Vesterbæk, Birthe Sonnergaard,
Niels Erik Engsted, Lone Kromann og Henning Kjærgaard.

 

Ad 6. Øvrige valg.
Knud Nielsen blev genvalgt til suppleant for et år frem til 2024.
Jane Jensen blev genvalgt til revisor for et år frem til 2024.

 

Ad 7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Marco Brodde.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for veludført behandling.

Mødet sluttede kl. 19.45.
Referent: Lene Kjærgaard.

 

Gå til top

End Of Slide Box