Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Stadionvej 17 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen:

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen:

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

Sognearkiverne er lukket pga. corona indtil videre.

Åbningsdatoen oplyses, når denne er kendt.

 

Generalforsamlingen d. 28.4 2020 er aflyst - ny dato oplyses, når situationen tillader det.

---

 

 

Fanø Lokalhistoriske Forenings bestyrelse :

 

Formand: Henning Kjærgård, Meldbjergvej 7, Rindby

3059 0495

Næstformand: Kurt Jepsen, Sdr. Banksti 6, Nordby

5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25B, Nordby

7513 0196

Bestyrelsesmedlemmer:

Niels Erik Engsted, Vesterland 74, Sønderho

7516 4206

Lone Kromann, Landevejen 41, Sønderho

2326 7183

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby

7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby

9393 4391

 

 

Suppleant: Knud Nielsen, Lodsvej 14, Nordby

7516 3335

Revisor: Jane Jensen, Gl. Postvej 7B, Nordby

7516 3687

 

Linda Vesterbæk, Birte Sonnergaard og Grethe Kristensen udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen – styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV.

 

 

Niels Erik Engsted, Hanne Skelmose og Lone Kromann udgør sammen med suppleanten Ove Søgaard – styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

  

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbrede kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 ---
 
Fanø Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling onsdag, den 24. april 2019 kl. 19.30 på Nordby Sognearkiv.
 

Tilstede 30 deltagere.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger: Fanø Lokalhistoriske Forening - Sønderho Sognearkiv - Nordby Sognearkiv
3. Regnskab Lokalhistorisk Forening - Budget Sognearkiverne
4. Indkomne Forslag Ingen
5. Valg til bestyrelsen På valg er:
Anni Nejrup (modtager ikke genvalg)
Niels E. Engsted (modtager genvalg)
Linda Vesterbæk (modtager genvalg)
6. Øvrige valg
Valg af suppleant Grethe Kristensen (modtager ikke genvalg)
Valg af revisor Jane Jensen (modtager genvalg)
7. Eventuelt

 

Formanden Anni Nejrup bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Henning Kjærgaard blev valgt til dirigent.
Lene Kjærgaard blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægternes § 4
ved annoncering i Fanø Lokalhistoriske Forenings medlemsskrift nr. 86 og i Fanø Ugeblad
den 11. april 2019 og således beslutningsdygtigt.

 

Ad 2. Beretninger:
Formanden Anni Nejrup bad forsamlingen om at rejse sig op og mindes Geert Jacobsen, en skattet og værdsat medarbejder i Sønderho Arkivet, han udarbejdede også vores blad sammen med Linda.
Æret være Geerts og de medlemmers minde der er gået bort i årets løb.

Formanden berettede følgende for Lokalhistoriske Forenings virke i det forløbne år, indsættes hosstående:

Året har været et stille år, der er ikke sket de store forandringer i foreningen. Lidt hjælp til at søge om støtte til de bøger der er og bliver udgivet, er det blevet til. Samt henvisning til arkiverne, når der bliver søgt om hjælp og henvisning til diverse Ting og sager.
Vores medlemstal er gået lidt op, fra 310 til 325, så der er 75 par = 150 personer samt 175 enlige. Det kan vi vist godt være tilfredse med.
Jeg vil til slut sige tak til alle der arbejder i Sønderho og Nordby Arkiverne. Det er en uvurderlig indsats i gør for at bevare Fanøs historie.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

 

Niels Erik Engsted berettede for Sønderho Sognearkivs virke i det forløbne år.

 

Året begyndte helt normalt. Vi havde nogenlunde det samme antal kunder som sædvanlig, men den lange tørre og varme sommer tog lige toppen af besøgene.
Men det har så rettet sig lidt sidst på året.
Besøgende: 79.
Arkivernes Dag: 11.
Hjemmesiden: 4
Skriftlig henvendelse: 14.
Telefonisk henvendelse: 3.
Frivillige arbejdstimer: 875.
Jeg vil lige nævne nogen af afleveringerne:
Sønderho Jagtforening: Materiale om Jes K. Jessen's hunde og hans sneppejagt mm.
En fin gammel kogebog, Gl. Fanømusik+ billeder af Møller Anton i pænt tøj sammen med Tove Schou, Sonnich Morgenstern's opgave over Sønderho Kirke.
Endnu en opskriftsbog fra den gamle købmand Sonnichsen, et hæfte over tuberkulosefrie
besætninger i Sønderho.
Vi har hjulpet TV-Syd med billeder af Sønderho Havn 1981.
Et par studerende ville lave en opgave om Mahogni krigen i 1991.
Lone har hjulpet en dame, der havde problemer med hovedtøjet på en Fanødukke.

Så har Sønderho Frivillige Brandværn haft 150 års jubilæum, hvor vi prøvede sammen med Per Hofmann Hansen at lave en oversigt over samtlige brande i Sønderho i de sidste 150 år.
Per har foræret os flere ting som gør arbejdet lettere i Arkivet bl.a. et nyt bykort med matrikel nummer og gadenavne/numre og med "Øgenavne" på forskellige destinationer. Og vi har fået et hæfte om musikinstrumentet humlen's historie.

I sensommeren blev Gert syg og måtte indlægges på sygehus flere steder.
Efter et stykke tid kom han tilbage, men i kørestol. Han brugte nu sine kræfter på genoptræning og var ret sikker på, at han skulle tilbage på sin "pind". Vi støttede ham heri og fik flyttet rundt i Arkivet, så han kunne komme ind med sin kørestol. Han nåede kun at prøve en gang, inden han i december gik alt for tidligt bort.

Jeg vil slutte med at takke Arkivet's øvrige personale Hanne og Lone for et godt samarbejde og for jeres gode humør og arbejdsomhed. Også tak til Ove som er ny i Arkivet.

Også en tak til Nordby Arkivet for det gode samarbejde i årets løb.

 

Linda Vesterbæk berettede følgende for Nordby Sognearkiv for året 2018.

 

Det har været et godt og produktivt år i Nordby sognearkiv.

Vi har igen medvirket til en særudstilling, hvor vores bog "Værftet der forsvandt" og forskelligt værktøj fra skibsværftet m.m. kunne ses på Fanø Skibsfart- og Dragtsamling fra påsken 2018 og året ud.

Sognearkivet har gennem året haft godt 200 besøgende og rigtig mange forespørgsler både på mail og telefon, og på vores historiske hjemmeside www.Mitfanoe.dk har der været godt 22.000 visninger i 2018.

Af samlinger kommer der heldigvis stadig en del – både større og mindre – vi er glade for det der kommer, og vi har fået en frivillig medarbejder mere, så der er godt gang i arkiveringen.

Vores mangeårige medarbejder på arkivet Villy Nielsen er nu stoppet, men udgav i april måned 2018 sin bog "Rindby og Nørby byer", som er en afslutning på rigtig mange års arbejde sammen med Hanne, hans nu afdøde hustru.
De har sammen lavet DVDen: "Nordby Sogn, Fanø, som de gav til Nordby Sognearkiv, og salget af både DVDer og bøger er og har været en stor økonomisk hjælp til Sognearkiverne på Fanø.
Samlingen "Nordby Sogn, Fanø" om slægter, jorder, ejendomme m.m. har været os alle på Sognearkivet, men også mange rundt i landet, en meget stor hjælp gennem årene.
Det har været så nemt for os andre, bare at kunne "slå" et navn op og så finde slægterne 450 år tilbage. Et rigtigt flot stykke arbejde. Tak for det Villy.

På Arkivernes dag i november havde vi lavet en udstilling med billeder af stormfloder på Fanø gennem tiderne. Der kom 75 besøgende, og det var en dejlig dag.

En stor tak til de frivillige på Nordby Sognearkiv, også til Aage Krog Jensen og Flemming Jepsen. Ligeledes tak til bestyrelsen for Fanø Lokalhistoriske Forening, Sønderho Sognearkiv for positivt samarbejde, og tak til Inge og Chr. Poulsen for jeres støtte. Mange tak til vores besøgende og rigtig mange tak til Fanø Kommune og Skads Herreds Brandkasse for den økonomiske støtte til Sognearkiverne på Fanø i 2018.

De tre beretninger blev alle godkendt.

 

Ad 3. Regnskab og budget.
Anker Rasmussen forelagde regnskabet for året 2018 for Fanø Lokalhistoriske Forening.
Årets resultat kr. 4.453,89 i overskud.
Regnskabet blev godkendt.

Linda Vesterbæk forelagde regnskabet for året 2018 for Sognearkiverne på Fanø. Årets
resultat kr. 5.040,00 i underskud.
Regnskabet blev godkendt.

Anker Rasmussen forelagde budget for året 2019 for Fanø Lokalhistoriske Forening.

Linda Vesterbæk forelagde budget for året 2019 for Sognearkiverne på Fanø.

 

Ad 4. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag at behandle.

 

Ad 5. Valg til bestyrelsen.
Niels Erik Engsted og Linda Vesterbæk blev genvalgt til bestyrelsen.
Henning Kjærgaard blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende:
Kurt Jepsen, Anker Rasmussen, Linda Vesterbæk, Birthe Sonnergaard,
Niels Erik Engsted, Lone Kromann og Henning Kjærgaard.

 

Ad 6. Øvrige valg.
Knud Nielsen blev genvalgt til suppleant.
Jane Jensen blev genvalgt til revisor.

 

Ad 7. Villy Nielsen takkede Nordby Sognearkiv for godt samarbejde.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Anni Nejrup afsluttede med at præsentere Jan Jepsen som efter generalforsamlingen ville
fortælle om udgivelse af den nye udgave af Trap Danmark.

 

Referent Lene Kjærgaard.

 


Gå til top