HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fanøs historie
Fakta om Fanø
Lokalhistorisk forening
Tema
Fanø i sejlskibstiden

Vælg mellem bogmærker

Fiskeriettop
 Havfiskeriet
 

I Pontoppidans Danske Atlas (1769) findes følgende beskrivelse af fiskeriet:

”Skipperne her paa Øen have ikkun smaa og hængemastede Fartøier”, hed det i Danske Atlas i 1769. Et indtryk af, hvordan sådan en båd så ud, kan man få fra en skibsmodel, der oprindelig var bygget som kirkeskib til fanø kirke, her i bemandet og gengivet i akvarel af Andreas Møller. Gengivet fra Sjæklen 1999: Nordby i 1700-tallets slutning. Mette Guldberg.

”Fiskeriet er en god Del af Fanøernes Næring. De begynder at fiske i Marts eller April Maaned, ligesom Storm og Vejrliget tillader. Fjorten Dage før St. Hans ophører Vaad-Fiskeriet, da de drager bort og sælger deres Fisk, undtagen nogle fattige, der bliver ved at fiske, endskønt Fiskeriet da er af ingen Betydning, idet Fisken i Heden gaar fra Landet. Høst-Fiskeriet begynder mellem Mikkels, og Mortens Dag efter Torsk og Hvidling og vedvarer indtil Vinteren forbyder det. Flynder eller  Skuller fanges med fine Næt, hvert Garn 15 til 16 Favne langt. Hver Mand, som fisker, udreder 5 slige Garn til den Baad, han fisker med. Torsk, Hvidling o. desl. fanges med Krog, sat paa lange Liner, som om Efterhøsten bruges af Uld.

Krogline på splidstok.

 

Bakketrug

Hver Bak Liner, der er et Trug, som Linen med Kroge og Orme ligger i Orden i, holder 400 Kroge. Hver der fisker, skaffer til sin Baad 2 saadanne Bakker. Pigerne graver Orm dertil paa den nørre Ende af Landet, hvor de findes i Mængder. Hver Pige graver til 2 Bakker følgelig 800 Orme, hver Dag der fiskes med Line. Hummer og Krabber fanges om Sommeren i Garnet, og jo mere Heden tiltager, jo flere, men de river Garnet itu og gør Fiskene større Skade end Fordel. Dybet, hvor de fiskes, er skabt som et Drikketrug, dybest i Midten og grundere mod Siden. Fanøboerne, saavel fra Sønderho som Nordby, fisker paa en Strækning af 8-10 Mil fra Øen Sild som det sydligste. De fisker, hvor de er 4 Mil fra Land, paa 12-13 Favne Vand, til den sydlige Del af Refshorn lige ud for Blaabjerg i Vesterherred, hvor de holder sig tre Mil fra Land paa 9-11 Favne Vand. Fiskene, som fanges, bliver enten ludede eller saltet og tørret. Lud-Fisken behandles saaledes: Flynderen afskæres Hovedet, ridses paa den ene Side, Indvoldene udtages, lægges 24 Timer i rent Sand, aftørres derefter og hænges op paa Rækker, som i Ruder er sammenbundne med Halmsimer og fæstnede ved Træer, der er fastsatte i Jorden. Der bliver de hængende, indtil de bliver haarde og hvidblegede af Solen. Hvidlingerne faar Hovedet skaaret af, men ikke Torsken; af begge tages Indvoldene ud, de flækkes og behandles som Flvnderen. Indvoldene og Hovedet af Hvidlinger anser Indbyggerne for den bedste Gødning.

Saltet og tør Fisk laves saaledes: Flynderen afskæres Hovedet. Indvoldene udtages. De vaskes i mange Vand, hugges med en lille Økse paa tværs, 3-4 á 5 Gange ligesom de er store til, vaskes igen, sættes Natten over i Riskurve, at Vandet rigtig kan løbe fra dem. Derpaa nedsaltes de i et Kar eller en Balje med Salt i 2-3 Dage, hvorefter de optages og vaskes rene, hænges saa op i ovennævnte Rækker, to og to, sammenbundne med Halerne, men de maa beskyttes mod Regn og Dug, thi deraf bliver de slimede og uholdbare.  

Denne Slags Fisk er det, som har Navn af Ribe-Skuller eller Ribe-Flynder. De kaldes saadan, fordi en stor Del deraf sælges aarlig i Ribe, især til St. Hans Marked, og de blev i gamle Dage af Ribe Købmændene ført udenlands til Forhandling. Og skønt Fanøboeren nu om Stunder selv med sit lille Fartøj har fundet Vej til Hamborg og andre Steder i Hertugdømmerne for at sælge deres Flynder, saa beholder de dog det gamle Navn til dem. De saakaldte Præste-Flyndere er af samme Slags, men har væsentlig dette Navn af Præste-Tiender, som altid er af de største og bedste. Hvidlinger, Torsk og Tunger, som saltes og tørres, behandles paa samme Maade som Flynderen, med Undtagelse af, at Torsk og Tunger beholder Hovedet ved. Alle Torsk og Hvidlinger, der fanges om Efteraaret, nedlægges og saltes paa følgende Maade: Torsken afskæres Hovedet, flækkes, skæres i 4 Stykker, lægges i Saltlage en Nat, optages og nedsaltes derpaa i Fjerdinger eller Halvtønder. Hvidlinger afskæres Hovedet, rengøres, lægges i Lage en Nat og nedsaltes i Fjerdinger og Halvtønder.  

Fiskepriserne er omtrent: Ribe-Flynderen 12-14 Skilling Snesen, daarligere 7 - 8 S. Præste-Flynderen 4 Mark Snesen; de sælges ogsaa i Pundevis. En saltet Torsk 1 Mk., en Rokkel 14-16 Sk., mindre 6-8 Sk., saltede Hvidlinger 10-12-14 Sk. Snesen, Bakskuller 7-8 Sk. Snesen, Lud-Flyndere 7 Sk. Snesen, Lud-Torsk I Mk. Stk., Lud-Hvidling 7-10 Sk. Snesen, saltet Torsk Fjerdinger 9-10-12 Mk., saltet Hvidlinger Fjerdinger 6-7 Mk."

 

 Tilbage Fremad