Fan? i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Tema
Indholdsfortegnelse
Fakta om Fan?
Links og litteraturliste
Fan?s historie

Navigationsuddannelsen

Kravene til navigatørernes uddannelse har naturligvis skiftet gennem tiderne. I Københavns Skipperlaugs artikler af 1685 nævnes bl.a., at styrmænd skal eksamineres af navigationsdirektøren "for saa vidt de farer på Øster-, Vester- og Nordsøen samt paa lange rejser hinsides Bugten (Biscayabugten)". Heraf synes at fremgå, at der på de tider kun krævedes særlige teoretiske kundskaber i den større fart, og at man i det store og hele kunne klare sig med praktisk uddannelse i småfarten.

Fra 1802 foreligger en kongelig resolution gående ud på, at den, som vil være styrmand, skal have mindst 7 års fart som sømand (matros) og mindst have gjort 2 rejser på Middelhavet eller Vestindien eller mindst en rejse på Kina eller Ostindien, samt at han skal fremlægge et skudsmål fra navigationsdirektøren eller anden af kongen beskikket eksaminator. 

Den første officielle bestemmelse over kravene til styrmandseksamen er angivet i plakat af 11. april 1837, hvorefter den fuldstændige eksamen er det i breddeeksamen eller den almindelige styrmandseksamen og længdeeksamen.

Kravene var gældende til 1. januar 1870, på hvilket tidspunkt en ny lov af 6. marts 1869 var trådt i kraft. 

Kravene fra 1837 lyder:

Ved breddeeksamen fordredes kendskab til den terristiske navigation og så meget af den astronomiske, at man derved var i stand til at beregne sin "Bredde" ved observation af solen eller en stjerne i Meridianen, på sit højeste eller laveste, eller ved to højder af solen udenfor Meridianen, når tiden mellem observationerne var givet. Endvidere beregning af misvisning ved pejling af solen og beregning af tiden for høj- og lavvande. 

Eksamen holdtes alene af navigationsdirektøren, den skriftlige såvel som den mundtlige på samme dag. Eksaminanden kunne til enhver tid blive eksamineret i København og til bestemte tider i provinsen. Karaktererne var "Bekvem" - "Ej bekvem" eller "Afvist". 

Ved længdeeksamen krævedes kendskab til observationer, hvorved "Længden" findes, heri distanceobservation. Karaktererne ved denne prøve var "Godt" eller "Temmelig godt". 

Loven af 6. marts 1869 trådte som nævnt i kraft 1. januar 1870. Fordringerne ændredes en del; der afholdtes nu eksamen ved de autoriserede skoler 4 gange om året. For styrmandseksamen, der også betegnedes som I. afdeling, fordredes kendskab til det internationale signalsystem, regler for lanterneføring, søvejsregler, redningsmidler m.m., og den omtalte breddebestemmelse ved solens højde målt før og efter kulminationen bortfaldt; de øvrige krav var nogenlunde som før. For at kunne indstille sig til denne eksamen, krævedes en søfart på mindst 6 måneder. II. afdeling af styrmandseksamen omfattede observationer vedrørende månen, planeterne og fixstjernerne, månedistanceobservationer samt bestemmelse af skibets sted ved stedlinieobservationer. 

Yderligere var der en III. afdeling med fagene dansk, engelsk, geografi, vejrlære, søret og handelsvidenskab samt maskinlære, det sidste fag var frivilligt indtil 1876, da det blev forlangt som nødvendig betingelse for at blive styrmand eller fører i dampskibe af en vis størrelse og i visse farter. 

Ved loven af 24. juli 1880, der trådte i kraft 1. april 1881, deltes eksamen i to afdelinger - første afdeling eller den almindelige styrmandseksamen kom i det store og hele til at omfatte de samme krav som efter loven af 1879, dog bemærkes, at der nu kom en prøve i dansk, der skulle afholdes, før eksaminanden blev prøvet i navigation; i sidstnævnte fag indførtes stedlinieobservation ved højdemåling af solen samt en instrumentprøve omfattende højdemåling og vinkelmåling.

Undervisningen i astronomisk navigation blev med loven af 1880 moderniseret en del allerede ved undervisningen til 1. afdeling af styrmandseksamen. Foruden denne afdeling undervistes der ifølge sidstnævnte lov til 2. afdeling, der var frivillig, når undtaget faget maskinlære, der, som tidligere omtalt var obligatorisk for dampskibsofficerer. Fagene til denne afdeling var udvidet med undervisning i navigation, engelsk, geografi og vejrlære, søret og handelsvidenskab. Hvert fag til 2. afdeling kunne tages særskilt.

 

Ved lov af 28. februar 1916 indførtes en skibsførereksamen som afløsning for den tidligere 2. afdeling af styrmandseksamen, og skibsførereksamen blev nu obligatorisk for den der ville have bevis som skibsfører. Kravene ændredes, og der indførtes nye fag så som sømandsskab, der omfattede en maritim teknik, engelsk til styrmandseksamen m.m. 

Nedenstående er et eksempel på et eksamensbevis fra 1867, hvor vi kan se, hvad der krævedes for at få sin eksamen: 

"EKSAMENSBEVIS

Anders Bertelsen Hansen,

Født i Nordby 17. November 1845 har jeg eksamineret i det, der efter Plakat af 11. april 1837 skal læres til den

Almindelige Styrmandseksamen,

Nemlig:

Kort begreb om Regning med Decimalbrøker, Talforhold og Brugen af Logaritmer; de allerførste Grundbegreber af Geometrien samt Begreb om de trigonometriske Linier og deres Anvendelse til retvinklede Trianglers Beregning.

Kundskab om Kompassets og Loggens Indretning og Brug.

Kundskab til Jordens Figur, dens Bevægelser samt de Linier og Punkter, man tænker sig paa den, og som tjener til at bestemme Stedets Beliggenhed.

Begreb om det platte og voksende Kort samt om Afsætning i Kortene og de dermed forefaldende Beregninger om Misvisningens Foranderlighed og Lokalattraktionen i Skibe, Kundskab om de forskellige Maader at et bestemme et Skibs Afstand fra Land saasom ved 1 eller 2 Pejlinger, ved udsejlet Distance eller Maaling af Vinkler imellem Genstande paa Land, om Loddets Vigtighed for Navigationen i Almindelighed og som Middel til at berigtige Bestikket, samt om Brugen af den for Tiden erkendte bedste Loddemaskine.

At holde Journal, regne Bestik ved de dertil indrettede Tabeller og kende Rudekvadranten, samt at afsætte og stille sin Kurs i Kortet og forbedre den for Strøm, Afdrift og Misvisning.

Begreb om den Maade, hvorpaa Himmelegemernes almindelige eller Daglige Bevægelse sker, om de Cirkler, man tænker sig paa Himmelkuglen, om Solens egen Bevægelse, samt hvad Kimmingdaling, Refraktion, Halvdiameter og Parallelaks er.

At undersøge og rette Spejlenes Stilling paa Okstanten eller Sekstanten, samt at bruge Instrumentet til at maale saavel Højden af Solen eller en Stjerne, som Afstanden lemme Genstand paa Land.

At finde, hvile Stjerner, der til en given Tid kommer i Meridianen paa deres Højeste eller Laveste, eller hvad Tid og hvor høj en given Stjerne kommer i Meridianen, at finde Bredden saavel ved Meridianhøjden af Solen udenfor Meridianen, med Tiden imellem Observationerne given, at finde Kompassets Misvisning ved en eller tvende Pejlinger i Horizonten samt ved Azimuthpejling, at beregne Tiden af Solens Op- og Nedgang samt Tiden af Høj- eller Lavvande.

Og finder, at han fortjener Karakteren Bekvem.

Fanø den 24. April Aar 1867. 

G. Tuxen

Navigationsdirektør.

Betalt den anordnede Gebyr:

Til Navigationsdirektøren                              5 Rdl.

Til Navigationsskolen på Fanø 7 Rdl. 4 Mk.

Stempel og Blanket                         4 Mk. "

 

Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø