Mitfanoe
Sønderho Brugsforening

 

forside-soenderho-brugs

 

Foreningens start i 1891 skete under primitive og små forhold i den ejendom ved hovedlandevejen, hvor senere købmand Carl Berg havde manufakturforretning, og dens første uddeler var fhv. skibsfører Søren Jerne, som dog kun havde stillingen i få år. Han blev senere bademester ved Sønderho Badepavillon, hvor hans kone Sidsel herskede. Søren Jerne var født i Sønderho den 29. maj 1839, og sejlede til søs. Efter at have taget styrmandseksamen, sejlede han nogle år som styrmand, men blev så sætteskipper på Jes Knudsens skonnertbrig, kaldet ”Sorte Karen”, derefter blev han selv medejer af briggen ”Anna Jørgine”, hvormed han sejlede en del år, så sagde han i en forholdsvis tidlig alder søen farvel.

 

B00137 009 Anthonis-Mathies

 

   Anthonis Mathiesen Jensen gl. brugsmand


Efter Jerne blev fhv. skibsfører Anthonis Mathiasen Jensen uddeler, og brugsforeningen fik til huse i hans hjem i mange år, indtil fhv. skibsfører, sognefoged Jes P. Sonnichsen overtog hvervet og ligeledes gennem en lang årrække bestred stillingen i sit hjem.  

Jensen var født i Sønderho og sejlede i sine unge dage som matros og senere – efter at have taget sin eksamen – som styrmand og skibsfører. I 1895 overtog han uddeler posten i brugsforeningen, som han bestred til 1912. Han interesserede sig meget for Indre-Mission. 

Derefter flyttedes brugsen til det gamle missionshus, og kommis Abel Peder Frederiksen blev uddeler, og i hans tid blev den flyttet hen til den nuværende plads ved hovedlandevejen. Som uddeler blev senere antaget Ernst Sandholt og efter ham, Emil Gydesen. 

Omsætningen i Sønderho brugsforening er gået støt fremad især i de senere år op til 1961, og mens balancen i sidste regnskabsår var på 127,000 kr., var den i trediverne kun på 17,000 kr. Som formænd for foreningen fungerede i mange år bl. a. afd. lægterfører Niels Henrik Hansen og afd. kommunekasserer Jes S. Anthonisen, der begge gjorde et stort og dygtigt arbejde. Den nuværende formand er skomagermester Magnus Lambertsen, og dens regnskabsfører fhv. slagtermester P. H. Pedersen. 

Sønderho Brugsforening fyldte 100 år d. 1. marts 1991 - fortælles det - men de konkrete beviser mangler!

De gamle protokoller eksisterer ikke mere. Den første foreliggende begynder d. 16. marts 1924. 

 

p1       p2

 

1912 overtager skibsfører Jes P. Sonnichsen brugsen. Brugs-Jes - f. 1. juli 1874 i Sønderho - styrer og indretter brugsen i sit hus matr.207a (nu Nord Land 3). Sonnichsen var født i Sønderho, som søn af skibstømrer Jes Sonnichsen. Som ganske ung kom han på langfart med Sønderhoskibene, indtil han 20 år gammel tog sin eksamen fra Fanø Navigationsskole. Derefter sejlede han som styrmand med forskellige sejlskibe bl.a. ”Henny” og ”Cingalesa”, indtil han blev ansat i Switzers bjergningsselskab, hvor han avancerede til kaptajn. 1911 sagde han søen farvel. Om Brugs Jes står der respekt, og efter gerningen i brugsen overtager han flere betydelige hverv i byen og ender i 1926 som agtet sognefoged. Sonnichsen blev ansat ved Sønderho redningsvæsen fra januar 1912 og blev forfremmet til opsynsmand den 1. oktober 1920. Han virkede i sin stilling til han ved 70-års grænsen tog sin afsked 1. oktober 1944, efter i alt 32 års tjeneste.

 

jes-peder-sonnichsen-brugsu

 

I 1946 udnævnes han til Dannebrogsmand. Sonnichsen var mangeårigt medlem af Sønderho menighedsråd samt medlem af tilsynsrådet for Fanø Spare- og Laanekasse og formand for Sønderho enkekasse. Sonnichsen var meget afholdt af sine bysbørn, og alle han kom i berøring med, venlig og rettænkende var han overfor alle. Død februar 1958.

1924, da Brugs Jes trækker sig tilbage, ansættes Abel P. Frederiksen, en ung kommis f. 1898 i Sønderho. Abel, som han hurtigt bliver kaldt af alle medlemmerne, lejede det gamle missionshus matr. 204 k (nu Nord Land 9) af fabrikant P.S. Thøgersen, og så er vi i den brugs, som mange af os endnu kan huske; der var noget eventyrligt over den butik. Ting og sager hang ned fra loftet, var man heldig, fik man et bolsje, og var man den lykkelige ejer af en 5 øre, kunne man købe en »bondepige med slør«! Skønt! Abel var alle medlemmernes gode ven. Han kunne reparere en primus, og han kunne hjælpe i nøden med lidt ekstra kredit, når det kneb med at betale den månedlige saldo på kontrabogen. Undertiden blev det for meget, så bestyrelsen måtte gribe ind, og i alvorlige tilfælde måtte man føre retssag for at inddrive tilgodehavender.

 

p3

 

1936 opsiger fabrikant Thøgersen lejemålet. Abel overtager den gamle jordemoderbolig matr. 134 (nu Landevejen 42), og brugsen lejer lokaler hos ham. 1938 køber brugsen dog ejendommen af Abel, og hermed er grundstenen lagt til den brugs, vi kender på 100 års dagen.

Fra 1924 har vi bestyrelsens forhandlingsprotokoller, og så kan vi få konkrete oplysninger, selv om de er forbavsende få. F.eks. nævnes verdenskrigen slet ikke, og den tyske besættelse og de dermed følgende vanskeligheder med rationeringer og rationeringskort, de tyske besættelsestropper etc. etc. omtales overhovedet ikke! 

 

B00150 100 204k Brugsen

 

Uddeler Abel Peder Frederiksen, Sønderho, startede i 1924 som uddeler i Sønderho brugsforening. Frederiksen, der er meget afholdt af sin store kundekreds som den altid venlige, imødekommende og tjenstvillige forretningsmand, han er. 

1. maj 1950 opsiger Abel Frederiksen sin plads, og efter ham ansættes blandt 4 ansøgere kommis Ernst Sandholt fra Skads. Han fører med stor dygtighed brugsen indtil 1955, da han bliver tilbudt en større uddelerstilling på fastlandet.

Uddeler Ernst Sandholt, Sønderho, blev ansat som uddeler ved Føvling brugsforening efter afdøde uddeler Devantier i juni 1955.

Uddeler Sandholt stammer fra Andrup og er 30 år. Han har fået sin uddannelse i Skads brugsforening, hvor han også har virket som kommis. Desuden har han været i Holsted brugsforening og Varde brugsforening. I 1950 blev han ansat som uddeler i Sønderho, og han har i de forløbne 5 år vist sig som en meget dygtig forretningsmand, som Sønderhos brugsforening – både bestyrelse og kunder har sat stor pris på. Uddeler Sandholt og hans hustru har i de svundne 5 år vundet sig en stor vennekreds i Sønderho.

Brugsuddelere gennem tiderne:

Fhv. skibsfører Søren Jerne

Fhv. skibsfører Anton Mathiasen Jensen

Fhv. skibsfører Jes P. Sonnichsen

Uddeler Abel Peder Frederiksen

Uddeler Ernst Sandholdt

Uddeler Emil Gydesen

Uddeler Vagn Stage

Uddeler Ejnar Loftager

Uddeler Knud Valsted Andersen


 

På annoncen om den nye ledige uddelerplads i Uddelerbladet indkommer 56 ansøgere, og heraf vælges førstekommis Emil Høj Gydesen, Varde. På generalforsamling januar 1959 vedtages den første ombygning og udvidelse, som tilendebringes 1. december 1960. 1960 vinder brugsforeningen en folkevogn i Sunlight's forhandlerlotteri, og bestyrelsen vedtager, at forhandlerpræmien skal sælges, og det indkomne beløb indgå i regnskabet til konsolidering. Det vides ikke hvordan Gydesen reagerede, men dividenden udgør de kommende år 10%, i 1964 endog 10 % + 2 % ekstradividende!   

1965 erhverver brugsen matr. 145, et tillægsareal på 423 m2, med udvidelse af butiksarealet for øje, da pladsmanglen i sommersæsonen er et næsten uløseligt problem. 1969 udarbejdes nye vedtægter, hvorefter medlemmernes personlige ansvar bortfalder, og drøftelserne om den nye, store tilbygning starter. Tilbud indhentes - tilsammen ca. kr. 200.000,-, og arbejdet sættes i gang. Den nye butik indrettes som selvbetjeningsbutik og tages i brug inden årets udgang.   

1973 fratræder Emil Gydesen efter 18 år som energisk og vellidt uddeler, og Vagn Stage tiltræder. Han har sine egne ideer om indkøb, og det fornemmes, at samarbejdet mellem bestyrelse og uddeler ikke forløber helt gnidningsløst, og han opsiger sin stilling til 1. november 1976.   

Som ny uddeler ansættes Ejnar Loftager, der får et betydeligt arbejde med oprydning og realisering, af en del ukurante varer. Samtidig går han stærkt ind for, at dividenden indtil videre skal bortfalde under henvisning til det reducerede driftsresultat. Bestyrelsen vedtager imidlertid, at dividenden skal fastsattes til 3 %, hvilket kun kan gøres ved at udnytte kassekreditten 100%. Da Ejnar Loftager ikke kan acceptere dette, fratræder han pr. 1. maj 1977. 

Fra denne dato ansættes Knud Valsted Andersen, som uddeler. 

 

Georggjedde skriver bl.a. om sit ophold i Digterhjemmet 1973 om Sønderho Brugs:

Her bør jeg sige noget til denne Brugs'es pris. Selv om sommeren, hvor Sønderhos 327 indvånere svulmede op til landliggere og turister i titusindvis, havde vi tid i Brugsen. Der var nok en kassedame, om sommeren stundom to, men det var ikke hæsblæsende kassedamer. De gjorde ikke kunderne skrupnervøse. Kunderne skulle ikke i olympiaderekordfart brokke deres indkøb ned i tasker og poser, og så ud af vagten! Næh, der var tid til lidt snak til hver enkelt: »Hvordan går det med lille Per?« »Nå, I skal nok ha' fremmede i anledning af fødselsdagen. »Hvad lægen sagde? Jo, han sagde, at det var rigtig nok, så vi bli'r en til i november, så vi glæder os jo«. »Ja, herr Schuize, Ihre Frau war hier um elf Uhr, ich soll Ihnen sagen, dass sie unten am Strand gegangen ist«. Sådan nogle kassedamer skulle der være alle vegne.

  

 

soenderho-brugsforening-1

2007Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles