Mitfanoe
Rindby Brugsforening

 

b1435 rindby brugsforening

 

   Rindby Brugsforening, 1955.


På et møde den 26. april 1986 hos gårdejer Math. Jensen besluttede de fremmødte at oprette en brugsforening i Rindby. Vedtægterne og formål godkendtes.

Bestyrelsen kom til at bestå af: I. C. Sørensen, H. N. Sørensen, Hendrik Olsen, Hans Iversen og Math. Jensen. 

Den 26. februar 1898 bemyndigedes bestyrelsen på en generalforsamling, til at indhente oplysninger og fremlægge tegning og forslag til en ny bygning, samt finde en egnet placering af den. Den 16. marts vedtoges det, at bestyrelsen kunne optage et lån til bygning af Brugsforeningen. 

Før Brugsforeningen blev oprettet, drev købmand N. Kallesen forretning i Rindby, men da brugsforeningen var en kendsgerning, overtog den for 1767 Kr. Kallesens varelager og åbnede så med Kallesen som uddeler. 

Brugsforeningens første bestyrelse bestod af følgende: Hans J. Iversen, Mathias Jensen, Henrik Olsen, H. N. Sørensen og S. C. Sørensen. 

Det første år havde forretningen en omsætning på 16.000 kr., der dog steg jævnt i de påfølgende år. Regnskabsåret 1945 viste en omsætning på 118.400 kr. 

1898 fik foreningen sin egen bygning med butik, lagerlokaler og bolig for uddeleren. Bygningen blev opført ved Nordby - Sønderho Landevej, og hele komplekset opførtes for ca. 5000 kr. 1924 blev bygningen udvidet og atter igen i 1935 udvidet til sin nuværende skikkelse. 

 

Købmand Niels Hansen Kallesen

Købmand N. Kallesen er en af de skibsførere, som i sin tid tjente mange penge til øen, først med en lille skonnert kaldet ”Cito”, 37 læster, siden med en større også kaldet ”Cito”, hvormed han sejlede på Vestindien og Sydamerika. Han gjorde selv sit regnskab op for hver rejse, fordelte overskuddet til aktionærerne, der var ingen diverse udgifter, landgangspengene var små, kort sagt rederiet var for ham det væsentligste, intet under at han var vellidt. 

I 1872 oprettede konsul Borck og Kallesen dampskibsselskabet ”Esbjerg”, damperen byggedes i England og fik navnet ”Esbjerg”; det var det første dampskib, som sejlede ind i den nye dok, med Kallesen som kaptajn. Han opgav imidlertid søen i 1873, da skibsreder C. H. Nielsen overtog ”Esbjerg” som fører, og åbnede en købmandsforretning i Rindby på Kapelvej 2, som han har drevet indtil Brugsforeningen tog det meste af handelen.  

Træplantningen interesserede Kallesen sig ligeledes for, og en lille plantage begynder at skyde op under hans pleje. 

På generalforsamlingen den 20. februar 1901 vedtoges det at butikken i de 6 vintermåneder skal lukkes kl 8 aften, fredag og lørdag kl. 2.

I 1902 vedtoges det at yde medlemmerne fuld dividende. 

I 1905 modtages en skrivelse fra møller Thyssen om overdragelse af maling og knusning af korn, men med 24 stemmer imod og 12 for, faldt forslaget. Samme år nedstemmes et forslag om opførelse af et træskur i fællesskab med Nordby Brugsforening til opbevaring af trælast og kul. 

I 1907 vedtager man at oprette en Andelsbank og på et efterfølgende bestyrelsesmøde, enedes man om at indskud i Sparebanken forrentes med 4 % og at regnskabsførerens løn og øvrige udgifter fradrages overskuddet, mens anvendelse af resten, afventer beslutning på næste generalforsamling. 

Rindby Brugsf., Uddeler M. N. Mortensen  


I 1908 meldes brugsforeningen ind i Dansk Andels Gødningsforretning. Man vedtog yderligere at indmelde sig i Andelsbanken under forudsætning af, at der oprettedes en filial på Fanø. 

I 1909 vedtog man at foreningen skulle indmelde sig i brugsforeningen "Frems"'s manufakturforretning i Esbjerg.

Uddeler Mathias Nielsen Mortensen

Den 29. oktober 1927 afgik en af vore gamle skibsførere kapt. Mathias Nielsen Mortensen, Rindby, ved døden i sit hjem lørdag morgen.

Mortensen var født i Nordby den 30. juli 1849. Som ganske ung kom han til søs med Fanø-sejlskibene. Efter at have taget eksamen fra Fanø Navigationsskole drog han atter ud på de store vande. I mange år førte han briggen ”Fanø”, med hvilken han navnlig befor Ostindien og Kinakysten. 1896 tog han afsked med søen. Siden den tid har han fra 1897 til 1920 været opsynsmand ved Rindby Redningsstation og taget mangen drøj tur med redningsbåden. Tillige var han uddeler i Rindby Brugsforening fra dennes begyndelse til 1911. Han var i længere tid været medlem af Nordby sogneråd.

Mortensen skildres af alle, der kendte ham som en meget sympatisk mand, der vandt tillid og agtelse, hvor han kom frem. 

Styrmand L. J. Sørensen bliver i 1911 uddeler. 

I 1914 indmeldes Rindby Brugsforening i Andels cementfabrikken. 

Der indlægges elektricitet i brugsen i 1926.

I 1934 fik brugsforeningen den gode ide på 4 forskellige steder i badebyen, at anbringe en ”ordrekasse”, i hvilke enhver, der ønsker varer fra brugsforeningen, kan nedlægge sin ordre forsynet med navn og adresse. Kasserne tømmes nogle gange om dagen, hvorefter varerne udbringes. Der var på det tidspunkt 104 huse og man forventede en større byggeaktivitet i den nære fremtid.

 

rindby-brugsforening-1      rindby-brugsforening-julen-

 

 

B1725 Rindby-Brugs

 

De skriftende uddelere gennem de svundne tider har været:  

N. Kallesen,

Mathias N Mortensen,

Lars Sørensen,

Raunskjær,

Verner Nielsen,

L. Jacobsen,

Magne Holm

S. Holm.

I 1968 er Holm blevet uddeler.

 

rindby-brugsforening

 

I 1971 meldes om en beskeden fremgang. RB er nu medlem af "Danmarks Brugsforening". Der er et salg på 817.508 kr. mod 816.594 året før. 

I 1973 ønsker Holm at stoppe som uddeler, og efter at den valgte uddeler sprang fra i målet ansættes Hartvig Hansen som uddeler. 

Butikken nyindrettes i 1981 og i 1982 findes en omsætningsstigning på 30 %.

I 1982 fremsender foreningen en skrivelse til Hovedbestyrelsen for Danmarks Brugsforeninger, med stærk afstand til uregelmæssigheder, de såkaldte "jagtrejser". 

På et bestyrelsesmøde den 6. december 1982 ændres ansvarsforholdet fra solidarisk ansvar til begrænset ansvar. 

På generalforsamlingen i 1983 drøftes foreningens fremtid og der fremkom forslag til hvordan salget kunne højnes i vintermånederne og med forbedret service for lokalbefolkningen: fx vareudbringning, nedsættelse af priser i vintermånederne, koordination med de andre brugser. 

Uddelerboligen ombygges i 1985 og finansieres med et lån. Brugsen er nu godkendt som uddannelsessted, og man søger ansættelse af en lærling.

I 1986 fremlægges et utilfredsstillende regnskab med en omsætningstilbagegang på 10 %. Lokalbefolkningen køber ikke længere så meget ind i brugsen. 

For at sætte gang i omsætningen lægges der planer om eget bageri, loppemarked og børnedyrskue, biblioteksvirksomhed om vinteren og udsendelse af en lokal tilbudsavis. 

I 1987 er der mistet endnu flere markedsandele og med en varemæssig tilbagegang på 18 %. 

 

I 1987 overvejer bestyrelsen: 

    1. a.ansættelse af ny uddeler med videreførelse af brugsens drift
    2. b.afvikling af foreningen med salg
    3. c.søge sammenlægning med Nordby Brugs
    4. d.søge optagelse i DB kæden

 

Man enedes om at afprøve punkt c. 

I december 1988 ønsker man at ophæve foreningen og sælge bygningen.

RINDBY BRUGS LUKKER februar 1989 

Ved Rindby Brugsforenings generalforsamling 1989, besluttedes at lukke brugsen i Rindby. På en ekstraordinær generalforsamling d. 23. i februar måned ventes en beslutning om nedlægning af brugsen. - De 55 medlemmer skal så evt. tage stilling til evt. salg af ejendommen. Omsætningen er faldet - lige siden ombygningen sidst i 70'erne - i takt med nedgang i campister på de nærliggende campingpladser. De sidste 2 års omsætning har været alarmerende lav og har ikke kunnet forrente gælden og driften.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles