Mitfanoe

Plantager på Fanø

Mågekolonien

På den skønne slette syd for plantagen ved Pælebjerg var der i umindelige tider en stor koloni af måger. Læs mere Mågekolonien

 
Kaninplagen

Vildkaninen blev indført til Fanø i 1913, og bestanden blev hurtig så stor, at man talte om kkaninplage, hvilket gav tilladelse til at skyde kaninerne, og der gjordes også forsøg på at udrydde kaniner med fritter. Læs mere Kaninplagen

 
Bilag A

Sogneforstanderskabets ansøgning til ministeriet af december 1854:

"Tilskyndet ved de i flere Retninger kendelige Vidnesbyrd om, at Regeringen med gunstigt Blik betragter den paa forskellige Steder i de senere Aar opvaagnende Sans for Træplantningen og villig rækker Haand til de ved samme foraarsagede Bekostninger, vover Sogneforstanderskabet for Nordby Sogn underdanigst at fremkomme med et Andragende i saa Henseende.

Øen har en fuldkommen Mangel paa Træplantning. Indtil for faa Aar siden var et Træ her en stor Sjældenhed. I de senere Aar har nogen Plantning funden Sted i de i Reglen højst ubetydelige Haver. Denne fuldkomne Mangel paa Træer bliver et saa meget større Onde, som Øen ligeledes er yderst fattig paa andet Brændselsmateriale. Her gives kun en ringe Slags Lyngtørv, og det i højst utilstrækkelig Maade. Af Tørvemoser findes her slet ingen — Brændsel, Tørv, Lyng og Brænde maa derfor til uhyre Summers Beløb hidføres fra Fastlandet; har ogsaa hidentil, skønt alt i flere Aar til stedse højere Priser, været at bekomme i de nærliggende Sogne. De sidste Aar har derimod gjort det saa vanskeligt at erholde Brændsel, at det snart truer med at blive aldeles umuligt, eftersom Bonden paa Grund af Arbejdskraftens Kostbarhed og hans egne saa meget forbedrede Kaar ikke vil have at gøre med og kan afse Indtægten af den besværlige Brændselsproduktion. Man har endog sidste Aar til Sognets Fattig- og Skolevæsen maattet hidforskrive Tørv fra Elben. Under saadanne Forhold forstærkes den alt i nogle Aar stedfundne Tilbøjelighed til at gøre noget mere for Plantning; og hvad der vel i Begyndelsen kun gjorde sig gældende som en Lystsag, er bleven gjort til Genstand for en alvorligere Overvejelse i Kommunerne. Maatte det nu lykkes at vinde Regeringens Gunst og Bistand herfor; thi uden kraftig Bistand ser man sig ikke — navnlig under de nærværende Forhold, da Kommunen er bebyrdet med en betydelig Gæld til et med Hensyn til Bygninger nyfødt Skolevæsen og en i dette Aar, købt, bygget og indrettet Fattiggaard — i Stand til at magte Sagen, men maatte lade den falde, hvad man saare nødig ville, da man for Øjeblikket kan regne med nogen Sans og Velvilje derfor hos Sognets Beboere. For nogenlunde at vise, at det fra Kommunens og dens Repræsentanters Side er Alvor med Sagen, er man betingelsevis traadt i Forhandling med en Mand om et Stykke Grund, der maa anses meget passende til Plantning. Det antages at udgøre ca. 10. Td. Land og kan købes for ca. 300 Rdl. Det er beliggende lige op til de højere Klitter, er vel af forskellig Beskaffenhed, dog alt brugeligt og i det hele saare vel skikket for Hensigten, ligesom det vil kunne udvides til begge Sider. Man tør i saa Henseende støtte sig til, og haaber det stadfæstet af Hr. Kammerherre Riegels, hvem man alt forrige Aar fik Lejlighed til at gøre bekendt med Planen og paavise Stedet.


Hvad der imidlertid her paa Stedet vil gøre en slig Plantning mere kostbar end de fleste andre Steder er, at der maa sørges for aldeles og paalideligt Hegn deromkring. Øen er nemlig, som det høje Ministerium bekendt, holdt uden for Lov af 26. Marts 1852 angaaende Sanddæmpningen, og idet man selv varetager dette, er Foraars og Efteraars Løsgang af Faar og Kreaturer ikke saaledes forment her som andet Steds. Det første, som derfor maa gøres, er at indhegne den hele Plads og derhos ved at anbringe det lettest og hurtigst voksende Hegn og Lætræer.

Vor underdanigste Begæring er derfor denne, at der maatte naadigst af Statskassen forundes os et Tilskud til derfor at se rejst det fornødne Hegn, samt at vi derhos maatte faa de til den paatænkte Plantning udfordrede Træer gratis udleveret. Det skønnes tilfulde, at Hjælp til selve Plantningen og dens Vedligeholdelse vil være saare ønskeligt for ej at sige nødvendig, thi her paa Stedet, hvor Arbejdskraften er saa højst ringe og kostbart, vil dette Arbejde andrage en betydelig Sum, og Sognets Repræsentanter maa være meget betænkelige ved at paaføre Kommunen videre Gæld, om end Sås gen tor anses ønskelig og saadan, at man turde love sig god Frugt deraf.

Saaledes anbefaler vi Sagen til det høje Ministeriums Naade og Gunst bedende, at der maa blive taget det bedst mulige Hensyn til vor underdanigste Begæring."

 
Kilder

Kilder anvendt ved udarbejdelsen af artikelserien om klitplantager på Fanø.

Læs mere Kilder
 
Bilag B

Forstanderskabets skrivelse af 30. april 1856:

"Til Indenrigsministeriet!

Ifølge det daværende Sogneforstanderskabs underdanigste Andragende til det høje Ministerium har det efter Ribe Stiftsamts Meddelelse af 16. April sidstleden behaget Hans Majestæt Kongen paa Indenrigsministeriets allers underdanigste Forestilling, allernaadigst at forunde Sogneforstanderskabet for Nordby paa Fanø en Understøttelse af Statskassen paa 200 Rdl. til Træplantnings Fremme paa bemeldte Ø, under de Betingelser, som af det høje Ministerium bliver at fastsætte.

„Ihvorvel det nuværende Sogneforstanderskab allerunderdanigst maa erkende Kongens stedsevarende Naade og Gavmildhed i Henseende til alt, hvad der sigter til at befordre Hans Undersaatters Vel, saavel nu som i Fremtiden, hvorfor vi ogsaa have Grund til underdanigst at takke det høje Ministerium samt Stiftamtet for deres bevaagne og gunstbehagelige Indstilling af Sagen til allernaadigst Bønhørelse; angaaende Meddelelsen og Udviklingen af. det indgivne underdanigste Andragende om Træaplantningens Fremme, ere vi dog komne til det Resultat, efter den alvorligste Overvejelse, at vi, for de mulige Følgers Skyld, ikke tør tage imod den Kommunen forundte Naadegave af 200 Rdl. i det omtalte Øjemed.

Kommunen er desværre, som forrige Sogneforstanderskab selv har indrømmet, i høj Grad bebyrdet med Gæld, som, hvis bemeldte Træplantning og deraf flydende nødvendige Hegn, fandt Sted, betydelig vil blive forøget. Dels med Hensyn hertil og dels fordi det er os bekendt, at de fleste af Øens Beboere ingen Sans har for Træplantning og af flere Grunde ikke ønsker den paatænkte Træplantning, hvortil endnu kommer, at vi, da samtlige Beboeres Samtykke ikke dertil er indhentet, og at vi, som det forrige Sogneforstanderskab ogsaa indrømmer, maa være meget betænkelige ved at paaføre Kommunen videre Gæld, om end Sagen tør anses ønskelig, ingen Garanti har for det Ansvar, der muligen i Tidens Løb kunne falde paa os af sligt et Foretagende, finder vi os desuden forpligtede til at udtale og fastholde vor foran berørte underdanigste Mening.

Nordby Sogneforstandcrskab, den 30. April 1856.

P. Thyssen. P, N. Svarrer. P. Ankersen. V. Lybecker.

N. Iversen. Z. Lauridsen.

H. H. Nielsen. A. N. Lauridsen. P. P. Mathiasen.

 

End Of Slide Box