Mitfanoe
Drengestrejken i Sønderho

Drengestrejken i Sønderho

Kaptajn N. Thøgersen Brinch, Esbjerg, fortæller følgende Oplevelse fra hans Konfirmationstid paa Sønderho.

 

- Ja, siger Kaptajn Brinch, den Gang indtraf sikkert den første Drengestrejke i Danmark. - Præsten hav­de nemlig forlangt, at Konfirmander­ne skulde gaa til Forberedelse hver Mandag, Onsdag og Fredag og des­uden i Skole om Eftermiddagen i Stedet for som hos den tidligere Præst: hver Mandag og

Torsdag og saa være fri fra Skolen om Eftermiddagen. 

Det vilde Drengene ikke finde sig i. - Kun Forberedelse - ikke Skole. - Torsdag Morgen, fortæller Hr. Brinch, kom Pastor Carøe ind i Skolen og vilde straffe Drengene, fordi de ikke var kommet i Skole Onsdag Eftermiddag. 

Tre Drenge: Hans Chr. Hansen, Niels Nissen, der var Søn af den rigeste Enke derovre og Sonnich Jørgensen blev lagt paa Bordet, og Degnen skulde saa slaa dem. - Da Pastor Carøe ikke syntes, det var haardt nok, tog han selv Spanskrøret og kløede løs paa Drengene. -  ­

Mindst 40 Salmer skulde de lære udenad. - Konfirmationsforberedelsen foregik i Kirken til helt hen i December Maaned, da blev det saa koldt, at et Par af Pigerne besvimede derinde, og endelig flyttede Præsten over i Præstegaarden med dem. - ­Med Hensyn til alle de Salmer, der skulde læres udenad, hvad vel kunde knibe for baade den ene og anden ­var Skæbnen dem gunstig. - - Der skete nemlig det, at Præstefruen barslede Natten til Konfirmationssøndagen, hvorfor Præsten om Søndagen var saa træt og søvnig, at det ikke blev til meget med Afhøringen. - ­

 

I Stedet for at blive hørt enkeltvis, som de plejede, blev de nu overhørt en 5 - 6 Stykker ad Gangen af. Præ­sten, der sad træt og søvnig paa en Stol oppe ved Alteret. - ­

 

For nogle Aar siden talte Pastor Carøes Søn med Kommunekasserer Jørgensen, Sønderho, der var identisk med Sonnich Jørgensen. - - Og i Samtalens Løb kom Kommunekassere­ren til at sige, at han huskede saa tydeligt at Carøe var født den 6. Februar 1881. - Det forbavsede jo Carøe ikke saa lidt. - Men Kommunekassereren glemte nemlig aldrig sin Konfirmationssøndag. - Og ved sig selv tænkte han sikkert paa Strejken, de havde lavet, og som ikke hjalp, og paa den Omgang Klø han sammen med de to andre Drenge havde faaet af Præsten.               

 

djn.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles