Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Fan? i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Links
Tema

Hans N. Anthonisens undervisning i Nordby 

Omtrent samtidig med at Niels Michelsen i Sønderho gav undervisning i "Styrmandskunsten", fandtes der i Nordby en ældre, velbegavet og praktisk uddannet skipper ved navn Hans N. Anthonisen, der i flere år havde været "Skoleholder". Han gav undervisning i navigation til de unge sømænd. I 1804 søger han om at blive "Eksaminator i Navigation paa Fanø". 

Birkedommer Nørup gav ansøgningen følgende erklæring: 

"Saavidt jeg har erfaret, har han længe med Held informeret i denne Videnskab. For Landets unge og tilvoksende Ungdom, der i almindelighed anvendes til Søfarten, var det en stor Lettelse, om de herhjemme kunne eksamineres i Stedet for at gøre bekostelige Rejser til Hovedstaden desangaaende. Fra den Side betragtet (hans duelighed i dette Fag forstaar jeg ikke at bedømme) var det ønskeligt, om Ansøgningen muligt under visse Betingelser til Bønhørelse maatte indstilles". 

Han fik dog ikke eksamensretten, men underviste til sin død 8. december 1814, 66 år gammel. Hans elever, der tog eksamen i København fik gennemgående karakteren: bekvem, der kan betragtes som et 13 tal. 

Efter Anthonisens død begyndte Fanøs kommandant kaptajn W. M. Winckler, at undervise i navigation, hvad han gjorde helt gratis. Også hans elever opnåede gode karakterer i København. Han underviste til sin død i 1833.

Samtidig med Winckler underviste skibsfører Peder Morten Terkelsen i Nordby i navigation, han dør i 1829. Efter ham gav skibsfører Jens Søren Terkelsen undervisning til sin død i 1844 og efter ham styrmand Niels M. Mortensen til midten af 1850'erne. Han sejlede som styrmand om sommeren og gav undervisning om vinteren. På en af sine rejser faldt han overbord og druknede. 

I ovenstående tidsrum rejste eleverne efter forberedelsen hjemme på øen for det meste til Tønning og senere da Middelboe i 1848 flytter sin skole til Flensborg, dertil for at tage eksamen. En af lærerne var M. Thobøl, søn af landmåler Thobøl i Hjerting og måske var det derfor at søgningen til skolen dér var så stor. 

Ved kgl. Resolution af 5. februar 1833 blev det gennem provsten pålagt skolerne i søstæderne, at tage under overvejelse at give undervisning i navigation i forbindelse med den almindelige skoleundervisning.

Sønderho skolekommission svarer provsten: 

"at der i Sognet hver Vinter gaves Undervisning i Navigation af 3 i søfaget duelige mænd: Skipperne Thomas Poulsen (død 1843), Jens Jessen Clausen (død 1843) og Hans Anth. Hansen (død 1854), og at deri deltager ca. 40 konfirmerede unge sømænd, men formener ikke, at det kan nytte at prøve paa at give den ukonfirmerede Ungdom denne Undervisning i den almindelige Skoletid der lige er tilstrækkelige til at bibringe dem de fornødne Kundskaber, som fordres for at kunne blive konfirmeret, da Drengene som oftest farer med deres Fader lige fra Fartens begyndelse om Foraaret til sent Efteraar. De søger næsten alle efter Konfirmationen de nævnte mænds Skoler for Navigationsundervisning, som de paa grund af de med et Ophold ved Navigationsskolen i Kjøbenhavn forbundne Udgifter besøger længst mulig, forinden de tager Eksamen andet Steds, og tror derfor ikke, at en bedre og billigere Ordning for tiden kan Iværksættes". 

De nævnte tre skippere underviste til omkring 1836. Fra dette år kommer der hver vinter en styrmand Chr. Jensen til Sønderho for at give navigationsundervisning. Eksamen tages stadigvæk i Tønning indtil 1860, da den eksamensberettigede skole i Nordby åbner.

Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø