Indholdsfortegnelse
Fanøs historie
Fakta om Fanø
Fanø i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Links
Tema

Frederik den Syvendes Skole i Nordby 

Undervisningen foregår på samme måde, indtil 1860, da tanken om en navigationsskole med eksamensret på Fanø begynder at slå an. Initiativet kom fra distriktslæge J. H. Lorck. I vinteren 1859 - 60 holdt han flere møder med beboerne i Sønderho og Nordby, hvor sagen drøftedes. Senere tog han til København for personligt at engagere myndighederne i planerne og undervejs blev han kraftigt støttet af konsul J. Chr. Nielsen i Hartlepool.

 Nielsen var født på Fanø den 24. juni 1824, hans far var skibsfører Hans Hansen, og børnene var døbt Hansen, men antog til stamnavn Nielsen. Han kom til Ringkøbing i købmandslære hos købmand Chr. Husted, som hans far havde ført skib for. Efter udstået læretid rejste han til Hamborg og derfra kom han til Newcastle 20 år gammel og uden en skilling på lommen, flyttede senere til Hartlepool og i denne by arbejdede han sig op og blev en af de betydeligste mæglere og skibsredere samt en meget anset mand, der blev betroet mange æresposter, var to gange mayor og gjorde meget for byens opkomst, men glemte aldrig sin fødeby. For at få skolen i gang, rejste han til København for at forebringe sagen for marineministeren, som dengang var den fra jordomsejlingen så berømte Sten Bille.

Det traf sig så heldigt, at admiralen netop dengang boede hos grosserer Schoubo, der var fra Ringkøbing. Dette bevirkede, at Nielsen sammen med Schoubo blev godt modtaget, og efter nogen tale frem og tilbage kunne Nielsen vende tilbage med det løfte af ministeren, at denne skulle se at ordne det nødvendige hurtigst muligt og få den ønskede indrømmelse i lighed med de andre statsanerkendte navigationsskoler.

For at sikre skolen en økonomisk støtte kædedes denne sammen med etablering af en badeanstalt og der blev oprettet et aktieselskab for begge virksomheder. Selskabet blev dannet på et møde den 21. marts 1860 og til bestyrelsen valgtes distriktslæge J. H. Lorck, sognefoged M. J. Nørby og postekspeditør C. W. Kolvig. Til repræsentanter valgtes skipper P. Ankersen, skibsbygmester J. Th. Hansen, høker N. Hansen Ende, konsul J. K. Bork, møller P. Thyssen, møller M. J. Mortensen, tømmermester A. L. Berg, skipper J. P. Svendsen, agent N. Sonnichsen, Sønderho og sognefoged P. Sonnichsen, Sønderho.

Konsul Bork blev formand og kasserer blev skipper J. P. Svendsen. 

Et par dage senere købte man en bygning ejet af P. Duysen, Nordby og E. Mathiasen, Hjerting, ved Nordby færgebro for 3.800 Rdl. Bygningen blev senere anvendt som toldbod. Skolen havde lokaler her til november 1893, hvor forstander L. Nic. Sørensen opførte en ny og tidssvarende bygning ved Vestervejen                                                                                                                                  J. H. Lorck

 
Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø