Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Fan? i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Links
Tema

MUV skal lukkes

Folketinget besluttede den 4. juni 1004 at MUV skulle lukke og uddannelserne for eftertiden skulle flyttes andre steder hen.

Tilgangen til skibsofficersuddannelserne i Danmark og iøvrigt i Europa var meget nedadgående og samtidig havde A. P. Møller valgt at satse ensidigt på uddannelsen i Svendborg, og dermed havde det for MUV været svært at sikre tilstrækkelig tilgang til uddannelserne. 

Beretningen om lukningen gav et ramaskrig og med politisk opbakning opnåedes der accept fra Bendt Bendsen til oprettelse af en ny vidensøjle med kompetencegivende uddannelser indenfor offshorevirksomhed. 

Hjemsted for de nye uddannelser under undervisningsministeriets regi blev EUC-Vest i Esbjerg. Samtidig arbejdede man på at den hidtidige kursusvirksomhed kunne fortsætte. 

I den øjeblikkelige overgangsfase, hvor der ikke kommer nyt optag af eleverne i januar 2005, og hvor det nye er meget usikkert, besluttede MUV at lægge Søfartsskolen på Fanø "i mølpose" en stor del af vinteren og foråret 2005.

Fakta: Navigationsskolen ejes af Fanø kommune som stiller lokalerne vederlagsfrit til rådighed for MUV og den selvejende institution CMS (Center for Maritime Sundhedsuddannelser). En stor del af bygningerne er finansieret med rente- og afdragsfrie lån i Hypotekbanken, som forfalder, hvis bygningerne ikke længere stilles til rådighed for maritime uddannelser. 

Søfartsskolen der er opført i 1980 af staten på jord, som er udlån vederlagsfrit af Fanø kommune. Staten har ved MUV's dannelse sikret sig ved, at der er optaget lån i halvdelen af bygningernes værdi. Provenuet er tilfaldet statskassen. Så længe bygningerne er til rådighed for maritim undervisning, har kommunen ingen rettigheder. Hvis bygningerne sælges, skal kommunen tilgodeses forholdsvis som ejer af jorden. Bygningerne må i henhold til gældende partielle byplanvedtægt kun anvendes til maritim undervisning. 

Bestyrelsen for MUV besluttede på bestyrelsesmøde den 17. november 2004 at likvidere Maritimt Uddannelsescenter Vest. Umiddelbart efter blev Ole Ingrisch udnævnt som likvidator og der blev udarbejdet en plan for afvikling af MUV. Alle uddannelsesaktiviteter skulle ophøre i MUV fra den 30. juni 2005. 

Borgmester Kjeld Nielsen skriver i sin nytårsberetning i Fanø Ugeblad af 6. januar 2005 følgende i uddrag: 

"…Beslutningen om lukningen er truffet i Folketinget under stærkt kritisable omstændigheder og uden saglig begrundelse, men er ikke til at ændre. Vi kan kun håbe, at der kommer noget positivt ud af det efterfølgende tilsagn om oprettelse af flere offshoreuddannelser i stedet. Under alle omstændigheder vil beslutningen betyde en stor og uønsket forandring for studerende, leverandører og ikke mindst personalet og deres familie o i givet fald må se deres beskæftigelsesgrundlag flytte andre steder hen….

… Forløbet omkring lukningen af MUV har været dybt beskæmmende og såvel ledelse, medarbejdere og studerende har måttet finde sig i en behandling fra Søfartsstyrelsen, som ikke er en stor statslig styrelse værdig…" 

Tilbage Fremad           Navigationsundervisning på Fanø