Indholdsfortegnelse
Fanøs historie
Fakta om Fanø
Fanø i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Links
Tema

MUV starter i 2001 

For at sikre et stærkt maritimt uddannelsesmiljø i det jyske, besluttede de maritime skoler i området, at indgå i en sammenlægning. Det drejede sig om Esbjerg Maskinmesterskole, Fanø Navigationsskole, Fanø Søfartsskole og Danish Offshore School. Sammen havde de, hvad der skulle til: gode faciliteter, stærke traditioner, kraftige rødder og betydning i lokalsamfundene og sidst men ikke mindst dygtige medarbejdere der gennem årene havde opbygget en meget stor erfaring og ekspertise. Planen var at skolerne 1. januar 2001 sammenlagdes under "Maritimt Uddannelsescenter Vest", MUV. 

På et kaotisk bestyrelsesmøde i december 2000 i MUV besluttedes det med 2 stemmer mod 2 (formandens stemme var afgørende), at al videregående uddannelse skal flyttes fra Fanø Navigationsskole til Esbjerg Maskinmesterskole i foråret 2001. Forslaget byggedes på en rapport fra den konstituerede leder Anders Bjerre, Esbjerg Maskinmesterskole der var udarbejdet i samarbejde med inspektør på Navigationsskolen, Kurt Lützhøft. Anbefalingen var ensidig, men man gjorde opmærksom på, at der var andre muligheder "som måske endda kan være mere økonomisk attraktive, og at man i den foreliggende model ignorerer tesen om, at der ad åre kunne skabes et unikt studiemiljø ved at samle centret ét sted, nemlig Fanø". 

2 bestyrelsesmedlemmer, Henrik Boyhus og Kjeld Nielsen bad om at få andre muligheder belyst, men dette afvistes. De to medlemmer mente så, at de måtte træde ud af bestyrelsen, samtidig med at de kraftigt opfordrede til at ændre beslutningen.

Lokalpolitiske interesser og stærke følelser fik bestyrelsens medlemmer til at smække med døren i debatten om en fremtidig centerdannelse der udgøres af 4 maritime skoler på Fanø og i Esbjerg.

Konflikten havde sit udgangspunkt i to modstridende ønsker. "Fanø siden" ønskede at alle aktiviteter flyttes til Fanø, en model der ville gøre det sandsynligt, at salg af maskinmesterskolen blev nødvendig. Et flertal i bestyrelsen fastholdte derimod løsningen om at beholde maskinmesterskolen og lægge skibsofficer uddannelserne der, mens faciliteterne på Fanø skulle anvendes til grunduddannelse og kursusvirksomhed. Denne etablering skulle bl.a. tilgodese fremtidens uddannelsesbehov, samarbejdet med øvrige videregående uddannelser i Esbjerg samt de unges behov for at været i et storbymiljø. 

De offentliggjorte planer om flytning af Fanø Navigationsskole medførte mange reaktioner fra lokal side, hvor nyheden spredte sig som en chokbølge. Fanø Skibsrederforening sendte et åbent brev til Søfartsbestyrelsen med opfordring til omgørelse af beslutning, og den ene forfatter af visionsdokumentet der lå til grund for beslutningen inspektør ved Fanø Navigationsskole indrykkede en længere artikel i Fanø Ugeblad, med en forklaring af indholdet i visionsdokumentet. 

Heldigvis genetableredes dialogen i bestyrelsen, der ved et møde i januar besluttede at der ikke som tidligere udmeldt skulle flyttes udannelser til Esbjerg. Det nævnte notat ville sammen med et visionsoplæg udarbejdet af forstander K. E. Lykke Hansen, forstander Kjeld Kristensen og forstander Peter Frey sammen med andet materiale indgå i et grundigt analysearbejde om uddannelsesstrukturen, der sigter mod at finde den mest bæredygtige løsning for Maritimt Uddannelsescenter Vest. Dermed undgik man en sprængning af bestyrelsen. 

Centeret fik en overraskende stor "julegave" ved et møde i Søfartsstyrelsen i form af et særligt tilskud, hvis størrelse gjorde det muligt at opstille et budget for 2001, der kunne balancere. Noget der kunne skabe ro om at få MUV op at stå.

Som rektor for MUV, udnævntes lodsinspektør i Farvandsvæsenet, Torben Frerks. Den nye rektor, havde i farvandsvæsenet ansvaret for Lodsvæsenets samlede operative drift og økonomi. 

Med en skibsførereksamen fra Marstal Navigationsskole og en cand. Jur. Eksamen fra henholdsvis Århus Universitet og Nordisk Institut for Sjørett på Oslo Universitet, følte den nyre rektor sig godt rustet til de nye opgaver. Han udtaler: "Jeg tror på fusionen og på værdien af centrets placering i en aktiv havne-, offshore-, fiskeri- og uddannelses by. MUV har potentiale til at udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter, og der er allerede basis for et godt studiemiljø". 

MUV tilbød følgende uddannelser: 

bullet Maskinmester
bullet Skibsmekaniker
bullet Skibsofficer
bullet Voksenstyrmand
bullet Skibsassistent
bullet Shipping
bullet HF-fart
bullet Skipper
bullet Fiskeskipper

Og følgende kurser var på programmet:

Offshorekuser: 

bullet Grundlæggende Norsk Sikkerhedsoplæring
bullet Elementary Safety
bullet Extended Basic Safety
bullet Lifeboat Captain / Coxwain
bullet Helicopter Landing Officer
bullet Mand over bord
bullet Refuelling Refresher
bullet Fireleader
bullet First AID
bullet heliterUnderwater Escape Training
bullet Fast Rescue Boat
bullet §-14, adfærdssikkerhed m.m. oddshore
bullet Personal safety, social responsibilities, fire fighting

 Simulatorkurser 

bullet ARPA
bullet ECDIS incl. Anvendelse af simulator
bullet Full Mission Simulation
bullet Ship Handling
bullet Bridge Team Management
bullet Search and Rescue

Radiokurser 

bullet Restricted Operative Certificate
bullet Long Range Certificate
bullet General Operative Certificate
bullet Short Range Certificate

Maskintekniske kurser 

bullet Køleteknik generelt
bullet Procesregulering
bullet PLC-styring
bullet Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

Diverse 

bullet Instruktionsteknik for uddannelsesofficerer
bullet Inspektion, syn & nye regler, tørlastskibe
bullet Transport af farligt gods
bullet Projektledelse
bullet ISPS-koden, Ship Security, Port Facility Security Officer
bullet Teambuilding
bullet "Skræddersyede" kurser

I 2001 indviede Fanø Navigationsskole Danmarks mest moderne skibssimulator, der sammen med et nyt sejlplanlægningsværksted skulle styrke uddannelsen af navigatører. Anlægget bestod af 3 fuldt udstyrede styrehuse, hvorfra man kan se de omgivelser som navigatørerne normalt ser fra deres skibsbro. Broerne er med styrehusfronter, manøvrekonsoller og alt, hvad hjertet kan begære af navigations- og kommunikationsudstyr. På alle broer præsenteres et fast synsfelt på 1800 og et 4-kanals lydsystem, hvilket giver en høj grad af realisme. 

I forvejen indtog MUV en position som førende på verdensplan indenfor uddannelse i anvendelsen af en ny standard inden for elektroniske søkort, ENC, som vil afløse papirsøkortet. 

Senest udviklede og afholdt MUV et kursus i Bridge Team Management, BTM, som er et krav for tankskibsnavigatører. Kurserne omfattede teori og en række simulatorøvelser, hvor stress, kommunikation og ledelsesformer sættes i et overordnet perspektiv. 

I 2002 havde MUV stor succes med en shippinguddannelse for mægler- og rederielever, og senere søsatte man kurser for elever der ville supplere deres viden inden for skibsregnskab og befragtning. 

MUV gik ud af 2002 med et underskud på 3.7 millioner kr. bl.a. bundet i overgangen til selveje og taxametertilskud, men rektor Frerks forventer at budgettet balancerer i 2003. Midlet er besparelser, opsigelser, lukning af Navigationsskolen på Fanø samt markedsføring af nye uddannelser, som skal lokke flere studerende til.

Offentliggørelsen af Søfartsstyrelsens søfartspolitiske vækststrategi i 2003, hvor i det fremgår, at der i de kommende år skal satses ekstra meget på udvikling af de maritime kompetencer, dvs. optimering af uddannelse og forskning, baner vejen for skabe et maritimt kraftcenter i Esbjerg/Fanø regionen. Optimismen fejlede ikke noget hos MUV's rektor Torben Frerks, der mente at regionen var hjemsted for et enestående maritimt kompetenceklynge. Med to universiteter og landets eneste maritime forskningscenter uden for København, har regionen særlige forudsætninger for at udvikle forskningsbaserede officersuddannelser af høj kvalitet. Aktuelle planer om etablering af en maritim masteruddannelse åbner samtidig mulighed for videreuddannelse af de mange søfolk, som på et tidspunkt i deres karriere vælger at gå i land. 

Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø