Fan? i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Tema
Indholdsfortegnelse
Fakta om Fan?
Links og litteraturliste
Fan?s historie

Radioafdeling 

1934 oprettedes en radioafdeling ved Fanø Navigationsskole. Afdelingen blev oprettet efter at skibsreder, konsul D. Lauritzen og en række lokale mænd havde givet tilsagn om tilskud til afdelingens oprettelse. Det lykkedes også at få Søfartsministeriet til at yde tilskud og at overtage den fremtidige drift af afdelingen. 

Oprettelsen skete dog ikke uden problemer. Mange - især i telegrafistkredse - mente, at i en tid med lavkonjunktur og arbejdsløshed, at der var radioskoler nok i Danmark. At afdelingen blev oprettet skyldes ikke alene Konsulens ønske om at rekruttere styrmænd med radioeksamen fra skolen, men også Nordby kommunes og enkeltpersoners tro på at dette var et led i en fremtidssikret uddannelse af skibsofficerer. Som leder af afdelingen udpegedes radiolærer P. M. Laursen, som kom fra Svendborg Navigationsskole. 

Afdelingen indeholdt et pejleapparat til bestemmelse af skibets position, en hovedsender både til telegrafi og telefoni og kunne indstilles på alle bølgelængder. Skolen var i daglig forbindelse med de øvrige navigationsskoler i Danmark. Desuden fandtes morseapparater og en telegrafstation en korrespondancestation med gnistsender. Anlægget stod i 27.000 kr., hvoraf staten betalte halvdelen.

På dette kan jeg (Johannes Hansen) huske "fatter", lærerne Petersen og Joensen, læge Anthoniesen og radiolærer Laursen. 2. række som nr.1 fra venstre Jens Martin Toft der boede ved siden af biografen. 

Den tekniske udvikling i kølvandet på 2. verdenskrig kom ikke mindst til orde inden for skibsfarten. I krigens år blev der så at sige ikke bygget et nyt skib til den danske handelsflåde, og de forholdsvis få skibe som ikke gik tabt under krigen var opslidte og utidssvarende. Man tog derfor fat på en modernisering af disse skibe og et stort nybygningsprogram gennemførtes i disse år.

Lærere og elever 1936 

Hvor et magnetkompas, en sekstant og en radiopejler hidtil havde været de vigtigste navigationsinstrumenter, så blev efterkrigstidens skibe udstyret med radar, ekkolod, gyro, loran, decca og moderne radioudstyr - en teknisk eksplosion og udvikling var sat i gang og kravene til navigatørernes uddannelse tilsvarende forøget.

Forklaringer på det nye udstyr se bilag D:

Fanø navigationsskoles forstander Gustav Sørensen, i midten, siger farvel til eksamenskommissionen.

 

 

Tilbage Fremad          Navigationsundervisning på Fanø