Mitfanoe
Landmandsbanken

 

landmandsbankens-kontor-ved

 

Landmandsbanken oprettede i 1913 et vekselkontor ved Badet i et lejet lokale på hotel Kongen af Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B00065 009

Kaptajn H. M. Harrebyes hus ved Hovedgaden, Sønderho

 

p87 2

Landmandsbanken 1926, Sønderho

Kaptajn H. M. Harrebye og tv.: kaptajn Mathias J. Mathisen


Skibsfører og bankbestyrer M. J. Mathiesen

M. J. Mathiesen var født i Sønderho den 7. marts 1855, d. 12. juni 1940. Han kom til søs straks efter konfirmationen og sejlede på langfart til han i 1875 begyndte på navigationsskole og tog styrmandseksamen, senere tog han til København og tog en udvidet eksamen.

Han blev herefter styrmand og senere fører af skonnerten "Kamilla" af Kalundborg.

Efter dette skibs forlis, var han en tid styrmand på fregatskibet "Serapis" og senere med barkskibet "Lucayas"; med dette skib oplevede han et voldsomt havari. Under ulykken blev han skyllet i havet, men den næste bølge slyngede ham tilbage på dækket. Mandskabet blev bjerget af en norsk båd, der landsatte dem på Madeira.

Senere gik han over i dampskibsfart og havde flere af konsul Lauritzens skibe at føre. På grund af sygdom gik han i land i 1905. Et par år senere blev han valgt ind i sognerådet, hvor han fra 1907 til 1913 var kasserer.

Han var med til at stifte Sønderho Sogns Sygekasse, der efter en kort levetid gik sammen med den gamle sygekasse. Den 1. januar 1931 blev han udnævnt til medbestyrer af Landmandsbankens Sønderho kontor.

 

B00063 038 H-M-Harbye

H. M. Harrebye afgår efter 20 års ansættelse, først som medhjælper hos kaptajn Niels Brinch og senere som bestyrer, i december 1931 i Landmandsbankens Sønderhoafdeling. 

I december fratrådte H. M. Harrebye på grund af sygdom sin stilling som bestyrer af Landmandbankes Sønderho afdeling. Sognerådsformand N. Jerne Outzen blev udnævnt som Harbyes efterfølger.

 

Skibsfører og bankbestyrer Niels Jerne Outzen

Niels-Jerne-Outzen

Niels Jerne Outzen, f. 7. februar 1876, d. 2. december 1961, søn af skibsfører Niels Jepsen Outzen. Straks efter sin konfirmation kom Jerne Outzen til søs, og allerede som 17-årig blev han elev på Fanø Navigationsskole, hvor han tog sin styrmandseksamen i 1893, sejlede derefter et par år som styrmand og fik i 1896 sin skibsførereksamen. 1898 fik han ansættelse i Heckers dampskibsselskab, først som styrmand, men blev senere forfremmet til fører for en af selskabets største skibe, ”Kolonia”. 

I 1916 sagde han imidlertid søen farvel. I tidens løb fik han et rigt virke i sin fødeby, hvor han efterhånden fik adskillelige tillidshverv, der krævede en dygtig indsats. I 1917 blev han indvalgt i Sønderho Sogneråd og var medlem af dette indtil 1932, hvor han blev udnævnt som bankbestyrer af Landmandsbankens filial i Sønderho, og med stor dygtighed udfyldte Outzen denne stilling pligttro og samvittighedsfuld.

I 21 år var Niels Jerne Outzen samtidig ansat i Sønderho redningsvæsen, derudover har han været medlem af bestyrelsen for Sønderho lægeforening, Fanø Bombebøsse, enkekassen m.m. Han var formand for ejendomsskyldsvurderingsnævnet og desuden repræsenterede han forsikringsselskabet ”Danmark” fra 1918 til 1960.

Landmandsbanken der siden kaptajn Harrebyes død havde til huse hos kaptajn M. J. Mathiesen i ”æ Vesterland”, flyttede den 1. april 1932 til Outzens ejendom ved Landevejen.

 

B00150 058 N-J-Outzens-hus

 

Landmandsbanken i Sønderho holdt til på Landevejen 27x, Nørland, matr. Nr. 156d.

Ny bankbestyrer

Fra 1. januar 1955 er købmand Niels Adolf Nielsen, Sønderho, ansat i Landmandsbankens filial i Sønderho, efter at den daværende bestyrer, kaptajn N. J. Outzen ønskede at fratræde.

N. A. Nielsen er født i Sønderho. Han var i en årrække købmand i Esbjerg, men flyttede tilbage til sin fødeby, hvor han anlagde en frugtplantage. Han var kirkeværge, medlem af sognerådet og menighedsrådet.

 

landmandsbanken-12061965

Landmandsbanken 12. juni 1965

 

B00090-001 Landmandsbank

 

Landmandsbanken kunne i juni 1965, efter en ombygning der har strakt sig over 1 år, tage de nye lokaler i den gamle rutebilstation i Sønderho i brug. Ejendommen i byens centrum har udvendig bevaret det gamle udseende efter en tilbørlig »make up«, men man har under den langvarige ombygning fået et nyt indre.

I stueetagen er indrettet en nydelig og tidssvarende bankafdeling, der rummer de moderne indretninger, som en bank nu om dage byder sine kunder, bl.a. døgnboks og kundebokse - det første specielt ti! glæde for forretningsfolk, der nu kan foretage indbetalinger udover bankens kontortid, det sidste for kunder, der ønsker at opbevare værdier, personlige papirer og andet i sikkerhed, så de ikke tilintetgøres f. eks. ved brand eller forsvinder ved tyveri. Samtidig med indflytningen i de nye lokaler har banken fulgt en henstilling fra kunderne om at ændre kontortiden, således at der herefter er åbent daglig fra kl. 10 til kl. 12 i Sønderho-afdeling.

Bankafdelingen i stueetagen rummer tiltalende ekspeditionslokaler med konferenceværelse, og på førstesalen er indrettet lejlighed beregnet til ferieophold for Landmandsbankens funktionærer fra hele landet, som supplement til det for nogle år siden byggede feriehus i Fanøstil.

Med såvel den nye afdeling i Sønderho, med feriehuset samme sted og med bankens nye ejendom i Nordby (taget i brug i 1959) må Landmandsbanken siges at være repræsenteret på værdig måde på øen.

 

Bestyrere i Nordby

 

b543carlchrnielsen b543pnharreby b543larctander
Carl Chr. Nielsen P. N. Harreby L. Arctander

 

Bestyrere i Sønderho

 

b543nhbrinch b543hmharbye b543mathjmathiasen b543njerneoutzen
N. H. Brinch H. M. Harrebye Math. J. Mathiasen Niels Jerne Outzen

 

   

Bankbestyrer C. C. Nielsen

fødtes i Nordby præstegård den 15. august 1839, død august 1914, søn af pastor Las Nielsen, der var sognepræst fra 1829 - 44.

Som det var sædvanligt dengang, kom han til søs straks efter konfirmationen, tog styrmandseksamen i Flensborg, blev tidlig styrmand og var skibsfører i 25 års alderen. I 1866 lod hans skonnertbriggen "Knud" bygge på værftet i Nordby og førte samme til den i 1876 forliste. Senere lod han briggen "Marie" bygge, og da tiderne i halvfemserne blev mindre gode for skibsfarten, solgtes denne. Nielsen kunne, virksom som han var lige til det sidste, ikke gå ledig. Han fik da også snart beskæftigelse, idet han blev kasserer i den da oprettede Vestjyllands Landmandsbank. Senere blev han bogholder i Fanø-Esbjerg Bank, og da denne overgik til Landmandsbanken vedblev han at fungere som hidtil, et tegn på, at hans dygtighed og pligtopfyldelse blev værdsat.

Skibsreder P. N. Harbye

Dødsfald. Tirsdag formiddag (den 3. juni 1930) er en over hele Fanø kendt mand, kapt., skibsreder P. N. Harbye, Nordby, afgået ved døden i sit hjem efter længere tids tiltagende sygdom.

Harbye var født i Sønderho den 5. november 1845. Af gammel sømandsslægt, som han var, lå lysten til søen ham så at sige i blodet, og han kom da også ud at sejle allerede i året 1859. Med forskellige Sønderhoskibe gjorde han så tjeneste som matros, indtil han fik sin styrmandseksamen ved skolen i Nordby. Så kom han ud som styrmand med skonnertbriggen ”Johanne”, kapt. Jens Hansen Bork, og han fik i 1872 nævnte skonnertbrig at føre. 

B00125 001 Anna-Maria-af-Soe


Senere lod han på Fanø Skibsværft bygge briggen ”Anna Maria”, og med den sejlede han på langfart, indtil han i året 1883 på grund af sygdom måtte forlade den, mens den lå i Marseille. Og så kom Harbye ikke ud at sejle mere. Den gigtfebersygdom, han havde pådraget sig, satte sig i benene og gjorde ham af den grund uskikket til at fortsætte med sølivet. 

Men der blev også nok for Harbye at tage fat på herhjemme. Han kom således ret hurtigt ind i det kommunale arbejde, der i høj grad interesserede ham, og hvor han i ca. 25 år gjorde et stort og meget dygtigt og påskønnelsesværdigt arbejde. Hans evne til at tumle med tal kom ham her meget til gode, og det var da også navnlig den regnskabsmæssige side af sognerådsarbejdet, der blev lagt i hans hånd. 

I en årrække var han endvidere den førende indenfor Understøttelsesforeningens og Bombebøssens områder, ligesom han også i sin tid var tillidsmand i Esbjerg-Fanø Banks herværende afdeling. Senere blev han tillidsmand i Landmandsbankens Nordby afdeling, og det var det af sine offentlige hverv, han sidst gav slip på. Vi husker endnu, hvor nødig han gav op, og ser for os, hvordan han til sidst måtte støttes af sin husholderske for at nå til og fra kontoret. 

1891 var han med til at stifte Fanø Skibsrederforening, som han senere stadig var medlem af. På sin 80 års fødselsdag blev han udnævnt til æresmedlem af foreningen.

For ca. en halv snes år siden modtog han som veteran fra vor sidste krig Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Han gjorde i 1864 tjeneste om bord på fregatten ”Tordenskjold”, der havde station i Østersøen. Fraregnet en ubetydelig træfning ved Femern deltog han ikke i nogen søkamp.Bankdirektør Arctander

Arctander Laurids Bankbesty

Bankdirektør Arctander, d. 1. juni 1943, 62 år. Han var siden 1914 chef for Landmandsbankens Nordby afd. I sin fritid dyrkede han sport, navnlig tennis og golf. Han mødte altid kunderne med venlighed. Han havde et godt hoved – lynsnar i sin tankegang og samtidig en glad og fornøjelig mand. A. tog ikke megen del i byens offentlige liv, han sad i en kort periode i sognerådet, han var en ledende skikkelse indenfor det konservative folkeparti. Ny bankbestyrer blev Herluf Jensen.

 

Bankdirektør Herluf Jensen

Lederen af Landmandsbankens afdelinger i Nordby og Sønderho, bankdirektør Herluf Jensen, Nordby, kunne den 1. marts 1968 fejre sit 50 års jubilæum i bankens tjeneste – deraf de 25 år – på nær 2 måneder – som leder af bankens Fanøafdelinger. 

Herluf Jensen var født i København på Christianshavn, hvor hans far var restauratør. Gennem de 15 første år kom jubilaren til at gøre tjeneste ved Landmandsbankens Sundbyafdeling, og denne tid kom til at spille en betydelig rolle i den unge bankmands liv, thi her traf han sin hustru, som var i huset hos Sundbybankens leder, og hermed var så forbindelsen til Fanø etableret, da fruen jo som bekendt var skibsførerdatter fra Sønderho. I København var han en værdifuld medarbejder i Fanøforeningen, som han kom i forbindelse med gennem sin nu afdøde hustru, fru Adda Jensen, der stammede fra Sønderho. 

Det faldt i Herluf Jensens lod at blive den første leder af Landmandsbankens afdeling i Kastrup lufthavn, en afdeling der hurtigt kom ind i en rivende udvikling. Derpå fulgte en række år i bankens hovedrevision, indtil han i 1943 blev udnævnt til direktør for bankens afdelinger på Fanø. 

Her på Fanø fik Herluf Jensen vel nok sin bedste tid. I hans tid voksede banken stærkt frem, og det blev ham, der kom til at præge udbygningen af bankens indre og ydre udvikling, og i dag har banken til huse i både smukke og velindrettede bygninger i Nordby og Sønderho. Men bygninger alene går det dog ikke, hvis der ikke inden døre er en leder, der forstår at tale med folk og forstår at hjælpe og vejlede kunderne, når disse har brug derfor, hjælper alt det ydre intet, og netop på dette område synes vi, Herluf Jensen har ydet sin største indsats på Fanø.

Fra mangfoldige grene af Fanøs liv har der været bud efter Herluf Jensen. Han var med til at stifte Fanø Erhvervsforening, var dens formand i 10 år, og blev for nylig udnævnt til æresmedlem som tak for den store indsats, han havde gjort for byens erhvervsliv i de 25 år. Han var med ved oprettelsen af Turistkontoret og førte det frelst igennem nogle vanskelige perioder. Sad i Nordby sogneråd en 4 års periode, var bestyrelsesmedlem i foreningen ”Fonden gamle Sønderho”, hvor han nu sidder i repræsentantskabet, var og er et meget aktivt medlem af ”Fannikerdagen”, har været forfatter til lokale revyer og et utal af meget morsomme sange til foreningsfester, og mange af Fanøforeningens medlemmer i København husker ham måske bedst fra den tid. 

Jubilaren forlod Landmandsbanken ved udgangen af marts måned 1968, men han blev dog stadig boende på Fanø. 

Søndag den 24. december 1980 er tidl. filialdirektør i Den Danske Banks Fanøafdeling, Herluf Jensen, Nordby, afgået ved døden 77 år gammel. 


Eggert Gadebjerg efterfulgte Herluf Jensen og herefter blev Ludvig Østergaard direktør.

 

B1724 01 Landmandsbanken


Landmandsbanken 1958 inden nybygningen opførtes på samme grund.


Billedserie fra den "gamle" bank.
landmandsbanken-30051959

   Banken flyttede i 1959 ind i de nye lokaler, der er indrettet med alt hvad en moderne bank nu kan indeholde og med en box i kælderen. Man havde det sidste halvandet år levet i meget trange lokaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Billedserie fra den nye bank i 1959


 

 

 

 

den-danske-bank

 

I løbet af første halvår i 1991 sammenlagde Den Danske Bank afdelingerne Hovedgaden 34 og Hovedgaden 74 på Fanø. Banken blev fremover repræsenteret af afdelingen i Hovedgaden 74 og kontoret i Sønderho.

De fire medarbejdere fra Hovedgaden 34 fortsatte alle i nr. 74, hvor der i alt var 10 ansatte.

Frank Hestbek fortsatte som leder af afdelingen i Nordby med Simon Søndergaard som stedfortræder. Ib Petersen skulle fremover beskæftige sig med privatkundesiden.

Bankbestyrer Frank Hestbek

Frank Hestbek begyndte sin karriere i Den Danske Bank i Nordby som elev i 1959. Efter at have aftjent sin værnepligt, kom han i 1963 til Børkop, hvor han avancerede til fuldmægtig og senere til souschef. i 1979 kom han til Nordby som bankbestyrer frem til 1. april 2000. Død 11. april 2001.

Udover sit arbejde var Frank Hestbek et menneske som deltog aktivt og satte et stærkt personligt præg i det lokale liv; han var medlem af utallige bestyrelser på det kommunale plan og ikke mindst på det idrætslige. også som KFUM-spejder ydede han en aktiv indsats i mere end 25 år.

Frank Hestbek var først og fremmest et udpræget friluftsmenneske og ofte kunne han ses på stranden i færd med at røgte sit fiskegarn eller på golfbanen.


Gå til top

End Of Slide Box