Mitfanoe
Postvæsen i Nordby

 

 

Nordby

 

Hans J. Jessen får bestalling 1820

 

 

Begyndelsen til en postbesørgelse i faste rammer fra og til Fanø  indledtes i 1820, da færgeriejer, forhenværende skibsfører Hans J. Jessen fik bestalling på eneret til at befordre posten fra og til øen.  

Han havde den 11. maj samme år ansøgt generalpostdirektionen om " at erholde udelukkende Bevilling til at modtage og afsende Breve m. v. og dertil holde et postbud mellem Fanø og Varde". 

 

 

hansjjessen 321

Hans J. Jessen

 

Jessen der som privilegeret færgemand siden 1816 havde eneret til at besørge breve, men kun over vandet, havde i flere år også på privat initiativ indsamlet postsager og videre befordret dem til Varde posthus og havde beregnet sig en godtgørelse af afsenderne. Der findes et eksempel, en regning til kroholder Fr. Kolvig, hvor Jessen har taget følgende i porto for breve:

 

kort new 400 text web

 

 

Birkedommerens anbefaling: 

 

I forbindelse med ansøgningen sendte birkedommeren en anbefaling: 

 

"I min Embedstid har Ansøgeren besørget Brevenes Hid- og Bortsendelse med et af ham dertil lejet Bud, og jeg kan ikke andet end bevidne, at denne Ekspedition stedse er sket med Hurtighed, Sikkerhed og Orden. Saalænge han imidlertid ikke til denne Entreprise har Forrettighed, kan han ikke have Betryggelse for, at andre vil begynde paa samme Foretagende, og dette vilde da have til Følge, at han maatte opgive sin Ekspedition; thi Antallet af de Breve og Sager, der mellem Aar og Dag hid- og afsendes, er ikke saa betydeligt, at det kunde lønne sig at leje et Postbud, naar Entreprenøren ikke kan have alle Brevene. Med Hensyn til den sikre Befordring af de forsendende Breve etc. er det og af Vigtighed, at kun én har med denne Entreprise at gøre. Af samme Deling mellem flere vilde bl.a. Ulemper ogsaa flyde den, at saavel Modtagelsen som Afsendelsen af Sager den kgl. Tjeneste vedkommende vilde være vanskeligt at holde vedlige i ordentlig og regelmæssig Afgang, derimod naar kun én bestyrer Postens Af- og Tilgang, paaligger det ham at besørge afsendt og modtage alle saadanne Sager, og han er derfor ansvarlig, hvilket Anvar ikke vil kunne deles mellem flere, da i saa Fald maaske endog enhver af disse vil søge at unddrage sig den Forpligtelse at besørge kgl. Tjenestebreve, hvilket dog er uundgaaeligt nødvendigt.

 

Da Andrageren ved at indstille, at Postgangen fra Ribe hertil og omvendt maatte gaa uden om Varde i Stedet for som hidtil fra førstmeldte Sted til Varde og derfra til den paa Landevejen mellem Ribe og Varde beliggende Bondegaard, Schæffergaard kaldet, og derfra igen hertil, tillige har godt gjort, at Portoen ved denne Forandring vil blive mindre, til hvilken Lettelse de Beboere her paa Øen, der har megen Korrespondance, højlig trænger, skønner jeg ikke rettere, end der kan være Grund til at bifalde denne Forandring, saameget mere, som det med Hensyn til Befordringens Sikkerhed formentlig er bedre, at Breve etc. afhentes og modtages paa et kgl. Post, kontor end i en paa alfar Vej værende Bondegaard."

 

Som det kan ses i anbefalingen forsøger Jessen også, at få posten til Fanø direkte over Strandby og ikke over Varde, sådan at postkarlen kunne hente posten direkte på Schæffergården. Dette blev ikke imødekommet, og i mange år fortsatte posten at gå over Varde til Strandby.

 

 

Generalpostdirektionens bestallingsbrev 

 

Jessen fik dog retten til enebesørgelse af posten, hvilket nedenstående bestalling viser: 

 

"Vi underskrevne, hans kgl. Majestæt til Danmark o. s. v. tilforordnede Generalpostdirektør og Direktør i Generalpostdirektionen gøre vitterligt: At vi herved antager og beskikker Færgemanden paa Fanø, Hans J. Jessen til fra 1. juli d. A. med udelukkende Eneret - for saavidt saadant ikke maatte være stridende mod noget andre dertil meddelt ældre Privilegium - under eget Ansvar og Tilsvar at befordre samtlige løse Breve, Pengebreve og Pakkepostsager, som forsendes mellem Fanø og Varde, imod at oppebære den for saadanne Forsendelser nu bestaaende eller herefter bestaaende Porto. Og ligesom han, som født kgl. Undersaat i Almindelighed er pligtig at være hans kgl. Maj. som hans suveræne og absolute Arvekonge og Herre, samt det kgl. Arvehus huld og tro, saaledes skal han ogsaa i fornævnte ham anfortroede Bestilling holde sig de kgl. Anordninger og Takster, saavelsom de for Generaldirektionen udkomne eller herefter udkommende Forskrifter paa det nøjeste efterrettelig.

 

I Særdeleshed skal han, i Hensyn til Breve og Sager, som han befordrer, vise al Troskab, Omhyggelighed, Agtsomhed og Ufortrødenhed, altid til rette Tid indfinde sig ved Varde Postkontor for saavel sammesteds at aflevere, hvad med de kgl. Poster videre skal forsendes, som at modtage det ankomne, derover holde en ordentlig Fortegnelse i den Protokol, som til den Ende vil fra Varde Postkontor og under dettes Segl blive ham over, leveret, troligen, ubeskadiget, uaabnet og ufortøvet aflevere paa behørigt Sted, det som anbetros ham, derhos beflitte sig paa Beskedenhed, meddele alle og enhver sømmelig og rigtig Underretning paa, hvad som maatte forlanges og iøvrigt i alle Henseender forholde sig saaledes, som det en ærekær og tro Postbefordrer vel egner og anstaar. 

 

 

Under GeneralPostdirektionens Underskrift og Segl. Givet i Kjøbenhavn den 6. juni 1820.

 

Hauch.     Lange.     Harboe.      Monrad.      Mollerup.       Rosenvinge. (L. S.) " 

 

segl

 

 

For pengeforsendelser skulle Varde postkontor give en kvittering til afsender på Fanø, denne bestemmelse blev i en meddelelse til Fanø Toldkammer fra Generaltoldkammeret den 25. august 1838, understreget ved, at det kun var Varde postkontors sejl og kvittering der var gyldigt bevis for pengeafsendelser fra Fanø, og at postmesteren i Varde var berettiget til 3 Sk. i gebyr for hvert brev der skal forsegles.

 

Henstilling om årligt vederlag

 

I 1822 henstillede birkedommeren på Fanø, kancelliråd Rosenstand til Generalpostdirektionen, at der skulle ydes færgemand Hans J. Jessen en årligt vederlag af 64 Rdl. rede sølv for befordring af de kgl. breve mellem Fanø og Varde, idet han ikke hidtil havde modtaget noget vederlag. 

 

Herpå svarer Generalpostdirektionen, " at ved den ham meddelte udelukkende Bevilling er han traadt i de kgl. Posters Sted, og vil han saaledes ikke kunne have Adgang til at erholde nogen Godtgørelse for Befordringen af de mellem fornævnte Steder forefindende kgl. Tjenestebreve m.m., og det saa meget mindre, som det udtrykkelig ved den ham meddelte Bevilling er bestemt, at han skal holde sig de kgl. Anordninger efterrettelig, efter hvilke kgl. Tjenestbreve og Pakkepostsager frit skulle befordres.

 

Skulde imidlertid merbemeldte Færgemand ikke hertil findes villig, og hvorom Direktionen i saa Fald beder sig meddelt behagelig Underretning, saa den ham overdragne udelukkende Rettighed til Brevbefordring mellem Fanø og Varde ophøre". 

 

Da Jessen sikkert ikke ønskede at miste sin postmesterbestilling, måtte han afgive den ønskede erklæring til Generalpostdirektionen: 

 

"Ifølge Opfordring fra Hr. Kancelliraad, Birkedommer Rosenstand grundet paa Ordre fra det kgl. Stiftamtmandshus i Ribe af 13. f. M. til at erklære mig, om jeg er villig til at befordre de mellem Fanø og Varde og omvendt forefindende Breve og Pakkepostsager kgl. Tjeneste angaaende, uden derfor at erholde nogen Godtgørelse, erklæres herved, at saalænge jeg er i Besiddelse af denne udelukkende Rettighed til Postbefordringen mellem Fanø og Varde og omvendt, vil jeg ogsaa være villig til uden Godtgørelse at befordre Breve og Pakkepostsager den kgl. Tjeneste ang. med den af mig lønnede Post.

 

Fanø, 1. Marts 1822.                             Ærbødigst Hans J. Jessen. "

 

 

Jens H. Jessen overtager postbesørgelsen 

 

Efter Hans J. Jessens død i 1830 overtog sønnen Jens H. Jessen både færgeriet og postbesørgelsen, som han beholdt til sin død 10. december 1837. Hans enke fortsatte driften af både færgeri og post, indtil hun i 1839 giftede sig med skibsfører Carl Wilhelm Kolvig, søn af den tidligere ejer af Krogården, Fr. Kolvig. Carl får ved bevilling af 17. august 1839 overdraget alle de rettigheder, der knytter sig til postbesørgelsen. Hans bestallingsbrev er ord til andet det samme som det til Hans J. Jessen fik i 1820, kun indeholder det den klausul, "at han skal svare en aarlig Afgift af 25 Rdl. Sølv for at opsamle en Sum, der i sin Tid bliver at anvende til Indretning af et bedre Landingssted ved Strandby." 

 

 cvkolvig 326  ab johnsen 433
Carl Wilhelm Kolvig Anthon B. Johnsen

 

 

 

 

Kolvig var ligesom sine to forgængere både færgemand og gæstgiver. I 1857 solgte han færgeriet og gæstgiveriet med dertil hørende Færgegård til Anthon B. Johnsen, og Kolvig flyttede postekspeditionen til ejendommen nr. 31. Kolvig døde den 17. maj 1887, 75 år gammel. 

 

Johnsen er ikke helt tilfreds med aflønningen af befordring af posten og i en skrivelse til generaldirektionen af 2. maj 1857 skriver Johnsen bl.a.: "… og jeg skal ikke ved denne Lejlighed lade uomtalt, at jeg under de nuværende Forhold renoncerer paa en ikke ubetydelig Indtægt til Fordel for Postvæsenet, idet jeg kun modtager 100 Rdl. Aarlig i Godtgørelse for befordring af posten, medens mit Privilegium hjemler mig Ret til at fordre 2 Sk. For hvert Brev, der befordres over Vandet, en ret, hvis den blev gjort gældende, vilde kunne indbringe mig hen ved 800 Rdl. Om Aaret, eftersom den Fanøeske Korrespondance naar det betydelige Antal af ca. 20.000 Breve om Aaret foruden Pakke- og Postforsendelser." 

 

B27

 

I dette hus var der år tilbage posthus. På billedet ses de 3 daværende postomdelere: H. P. Jepsen, Andersen og Karl Sørensen. Jepsen står med hånden på den vogn, der den gang brugtes ved anden postomdeling, som var pakkeomdeling. I dette hus kom der senere apotek, og nu er huset udelukkende privat bolig. 

 

Frederik Carl Hochberg Nagel 

 

Frederik Carl Hochberg Nagel, født i Højer den 4. marts 1854 blev 6. juli udnævnt til postmester i Nordby, og forblev i embedet indtil den 14. december 1897, da han udnævntes til postmester i Ribe. 

 

Frederik Wilhelm von Linstow 

 

Frederik Wilhelm von Linstow, født i Flensborg 1858, blev ansat den 1. marts 1898. han begyndte til søs og var kadet sammen med den jævnaldrende prins Valdemar, men brød af og blev i 1881 ansat på postkontoret i Roskilde. Han var postmester i Nordby indtil 1. marts 1911.  

Overtog i 1898 embedet efter postmester Nagel. Var den personificerede korrekthed, der uden at jage efter popularitet søgte at gøre ret og slet overfor alle. 

Født i Flensborg den 24. november 1858, d. 20. januar 1929. Den 16. oktober 1881 indtrådte han i postvæsenets tjeneste, hvor han gjorde en usædvanlig hurtig karriere, idet han allerede 1. september 1885 blev postmester på Læsø. Den 1. marts 1898 forflyttedes han til Nordby, indtil han den 1. marts 1911 fik ansættelse som postmester i Sakskøbing.  

Under sit Nordbyophold vandt han sig mange venner, var en stilfuld og korrekt embedsmand, der på en stilfærdig måde forstod at skabe respekt om sig. Som privatmand var han skattet og af alle, han kom i berøring med.

Dødsfald. Der er indgået meddelelse hertil om, at postmester F. V. v. Linstow i mandags, den 28. januar 1929, er afgået ved døden i Sakskøbing. 

v. Linstow var født i Flensborg 24. november 1858, og han var således lidt over 70 år gammel. Den 16. oktober 1881 indtrådte han i postvæsenets tjeneste, hvor han gjorde en usædvanlig hurtig karriere, idet han allerede 1. september 1885 blev postmester på Læsø. Den 1. marts 1898 forflyttedes han her til Nordby, hvor han virkede i 13 år, indtil han 1. marts 1911 fik ansættelse som postmester i Sakskøbing på Lolland. Han tog sin afsked fra postvæsenets tjeneste den 1. oktober i fjor og tog bolig i en villa i byen for der i fred og ro at nyde sine gamle dage. Det blev imidlertid kun så kort.

Under sit Nordbyophold vandt han sig mange trofaste venner, der med vemod har modtaget budskabet om hans bortgang. v. Linstow var en stilfuld og korrekt embedsmand, der på en stilfærdig måde forstod at skabe respekt om sig. Som privatmand var han skattet og afholdt af alle, han kom i berøring med. Han efterlader sig hustru og flere børn, af hvilke de tre er ansat ved postvæsenet, nemlig en i Rødby, en i Skanderborg og en i København.

Afdøde var Ridder af Dannebrog.

 

John Joachim Marolly 

 

John Joachim Marolly, født 30. juni 1865 i Odense, var tidligere postmester i Sønderho, og var postmester i Nordby fra 1911 til 18. november 1916. 

 

Fødselsdag. Postbud Andersen fejrede i onsdags (den 16. juli 1924) sin 70-årige fødselsdag. Andersen er endnu i fuld virksomhed, men fra 1. aug. har han taget sin afsked, hvilket han jo er nødt til efter loven.

 

Afsked.

 

Fra og med 1. august d.å. (1924) har postbud Chr. Andersen erholdt sin afsked. Således lyder kort og godt den officielle meddelelse, der fremkommer i bladene, men jeg synes, at vi herover bør gøre en lille tilføjelse til denne meddelelse. 

Postbud Andersen er født den 16. juli 1854 og blev i onsdags 70 år; han var godt oppe i alderen, da han fik stillingen som postbud, men ca. 15 år har han dog gjort tjeneste ved postkontoret her, og der er ingen tvivl om, at han har udrettet sit arbejde til alles tilfredshed. 

Andersen hører til de stille mennesker; har siger ikke mange ord, når han går med sin post, men lun har han altid været, han ved meget mere end folk tror;  men det er godt gemt hos ham, og man kan ikke trække noget ud af ham, selv om man gør sig alle mulige anstrengelser for det, han kender sin pligt og tier. 

For nogle år siden fejrede Andersen sit sølvbryllup, og ved denne lejlighed så man ret, hvor afholdt han var, idet beboerne i hans distrikt samlede ind til en gave til ham, og han var genstand for megen opmærksomhed. 

Når han nu tager sin afsked, og vi ikke mere skal se ham gå ad den vante rute, vil jeg benytte lejligheden til at sige ham tak for det gode og sikre arbejde, han har udført; det har ikke altid været let for ham, men han har holdt ud; i den sidste tid har Andersen gået med en smertefuld ørelidelse, men det har ikke afholdt ham fra at møde til tjeneste.

Jeg vil ønske for Andersen, at han må få en god og rolig alderdom, for det fortjener han, og jeg er overbevist om, at beboerne slutter sig til mig, når jeg slutter med tak! 

          

B5442 Postbud-Andersen-og-f

Postbud Andersen

 

Forflyttelse. Efter derom indgivet ansøgning er postassistent Thygesen, Nordby, fra og med den 1. marts 1927 forflyttet til Silkeborg. 

Den 1. april 1919 kom hr. Thygesen hertil fra Løgstør. Han har altså gjort tjeneste ved det herværende postkontor i 8 år omtrent og er således godt kendt med forholdene herovre. Vi har lært ham at kende som den fuldendte kontormand, der stedse optrådte taktfuldt og korrekt overfor det publikum, der havde ærinde på kontoret. Og så man ham i funktion ved færgens anløbsplads på en af Fanøs ”store” dage, hvor folk i tusindvis myldrer til og fra, fik man indtrykket af, at han var den, der – rolig og ligevægtig – forstod at ordne alt på den bedste måde. 

Udadtil holdt han sig ret passiv; dog var han stærkt interesseret i forskellige forhold vedrørende byens offentlige liv, og han var ikke bange for uden mindste tilsløringer at tilkendegive sin mening om tingene. Han var medlem af bestyrelsen for den lokale afdeling af ”Den personlige Friheds Værn”. Desuden drev han nogen forsikringsvirksomhed her i byen. 

I det sidste halve års tid har hr. Thygesens helbred ikke været det bedste, og hans læge har af den grund rådet ham til at søge hen til egne, hvor de klimatiske forhold var af en noget blidere karakter end herude på vor lille ø, hvor navnlig vintertiden kan være barsk for dem, der ikke er vant til det fra barnsben.

 

Jubilæum.

Tirsdag den 1. juli 1924 er det 35 år, siden postbud H. P. Jepsen blev ansat her ved Nordby postkontor.

Jepsen blev i første omgang ansat som reservepostbud med den fyrstelige gage af 25 kr. om måneden; det var ikke nogen stor løn, og den blev ikke forhøjet før 7 år senere, så det må ikke have været særlig opmuntrende for ham, der havde kone og børn, men så rykkede han efterhånden op og blev postbud, og er nu første mand.

35 år er et langt tidsrum, men Jepsen løber stadig lige hurtigt, når han er ude på sin rute, kun i vintertiden, når han er plaget af gigten, går det lidt langsommere, og det er helt undtagelsesvis, når han går helt i stå; der er ingen, der kender byen og dens beboere ud og ind som han, men noget under er det jo endelig ikke, når man kan regne ud, at han har været rundt med post mindst 35,000 gange.

”Hans Post”, som han officielt kaldes, er vel lidt af alle byens folk; selv når han præsenterer sine opkrævninger, bliver man uvilkårlig i godt humør af hans besøg, for der følger altid et bevinget ord med på vejen sammen med afleveringen, og mange små morsomme historier har han altid på rede hånd. Selv om han kan være bestemt nok, når der laves for meget vrøvl om en ting, hører han til de mennesker, der glemmer den slags, så snart det er overstået, og humøret svigter ham aldrig, desuden er han hjælpsom som få og skyer ingen ulejlighed, når det gælder om at gøre folk en tjeneste, og så er det lige meget, hvem det gælder.

Den første tid, Jepsen var postbud, lå posthuset omme, hvor nu maler Andersen har værksted, siden flyttedes det, først til det nuværende apothek og så igen om på Færgegården; mange postfolk er Jepsen kommet i berøring med i de forløbne år, og der er ingen tvivl om, at også disse har sat stor pris på ham, sikker som han er til alt sit arbejde.

Til efteråret fylder jubilaren 60; man skulle ikke tro det, når man ser ham i funktion, men det er et faktum, at han så kun har 10 år mere at fungere i, for statstjenestemænd skal jo tage deres afsked ved halvfjerdsårsalderen. Jeg tror, jeg på hele befolkningens vegne kan sige postbud Jepsen tak for de mange års arbejde herovre og ønske ham alt godt for fremtiden.

 

Afsked. Efter derom indgivet ansøgning er postbud Jepsen på grund af svigtende helbred bevilget afsked fra Postvæsenets tjeneste fra 30. nov. 1926 at regne.

Hans Peter Jepsen er født her i Nordby d. 23. oktober 1864. Kun 9½  år gammel sejlede han om sommeren med faderen, der havde en lægter, som gik i indenskærs fart mellem yderpunkterne Varde og Højer. Efter sin konfirmation kom han til skomagerfaget; og ved dette arbejdede han i mange år. Men da en broder af ham, der var antaget som postbud under Nordby postkontor, afgik ved døden, blev Jepsen d. 1. juli 1889 antaget i hans sted af postmester Nagel. Det var ikke noget særlig fedt embede at være postbud den gang, og tillige var der ikke noget, der hed ”fast ansættelse”. Postmesteren antog privat sit postbud og lønnede ham med 25 kr. om måneden. Men var lønnen noget lille, var der til gengæld meget at bestille. Jepsen var postbud for hele byen, og hans arbejde bestod ikke alene i at gå med breve og aviser; han måtte således også bl. a. fylde postkontorets kul- og tørvekasser og hver eneste morgen gøre 8 store lamper i stand. En halv fridag om ugen – søndag eftermiddag – var det hele. Naturligvis kunne Jepsen ikke forsørge sig selv og sin voksende familie med den fortjeneste, og han tog derfor om aftenen fat på risp og syl og arbejdede ofte til langt ud på natten. Da der så endelig blev ansat et reservebud lettede det ham en del; og bedre blev det også rent økonomisk set, da han den 1. april 1907 fik fast ansættelse.

I de 37½  år, Jepsen har været postbud, er Postvæsenet her naturligvis undergået store forandringer. Til at begynde med var der – som ovenfor bemærket – ikke mere, end en mand kunne besørge det. Der uddeltes således daglig kun ca. 20 aviser, hvoraf de fleste var Københavnsblade; og brevposten var jo også minimal i forhold til de mængder, der nu vælder ind. I de senere år har Jepsen uddelt breve og aviser i den sydlige del af byen; desuden har han udbragt pakke- og pengeposten til hele Nordby.

Noget egentlig farvel til beboerne i sit distrikt fik Jepsen ikke sagt. Da han d. 20. juli i år gik sin sædvanlige runde, anede ingen, han selv ejheller, at dette skulle blive sidste gang. Den ferie, han på nævnte tidspunkt efter lægens råd tog sig, var jo til at vinde ny kræfter i, så han kunne blive stærk og rask nok igen til på et senere tidspunkt at tage sin gerning op på ny. Men desværre viste det sig, at hans helbred var så stærkt svækket, at han ikke har turdet gå en vinter i møde som postbud, og derfor besluttede han sig – omend med et tungt hjerte – til at søge sin afsked.

 

Jubilæum. Den første maj 1927 kan postbud Carl Sørensen, Nordby, fejre sit 25 års jubilæum som postmand. 

Sørensen, der er født her i byen, blev d. 1. maj 1902 ansat som landpost i Nørby og ved Badet under det herværende postkontor. I denne stilling virkede han i 12 år; de sidste 9 år tillige som telegrafbud. 1. jan. 1915 blev han forfremmet til ”rødt” bud med ansættelse i Skagen. Her var han, indtil han d. 1. aug. 1921 forflyttedes til København, hvor han gjorde tjeneste som postpakmester ved Centralpostgaarden. Da der ved postbud Andersens død blev en stilling ledig herhjemme i Byen, søgte og fik han den, og den 1. sept. 1924 gik han atter – som tidligere – med breve og aviser på Fanø.

 

Da Sørensen kun er 51 år gammel, har han forhåbentlig endnu en række tjenesteår liggende foran sig, i hvilke han kan udføre sin gerning på sin sædvanlige stilfærdige og tiltalende måde.

 

 

Jens Hansen Enné 

 

Jens Hansen Enné, født den 4. november 1872 i Nordby, startede som elev fra den 10. oktober 1888, og efter skiftende stillinger i postvæsenet, blev han postmester den 1. februar 1917 i Nordby. Fra den 1. januar var han tillige bestyrer af Fanø-Esbjeg færgeri. 

 

Postmester ved Nordby postkontor, J. H. Enné, kan den 10. oktober 1928 – altså på onsdag – fejre sit 40 års jubilæum i postvæsenets tjeneste.

Postmesteren, der er født i Nordby, begyndte sin postale løbebane ved det herværende postkontor, idet han den 10. oktober 1888 blev antaget som elev, mens postmester Nagel var ansat her. 1. april 1898 udnævntes han til fuldmægtig ved postkontoret i Ribe, hvortil postmester Nagel kort tid i forvejen var blevet forflyttet; men allerede 1. juni 1899 udnævntes han til ekspedient ved postkontoret i Varde. Her virkede han til han 1. september 1906 blev ansat som kørende ekspedient med station i Struer. Han kørte da gennem flere år på strækningen Struer-Thisted og Struer-Langaa, mest på den sidste strækning. Sit Struer-ophold afbrød han et par gange, idet han fra 1. decb. 1907 til 1. februar 1908 var konstitueret som postmester i Terndrup og sommeren 1910 konst. postmester i Snekkersten. 1. februar 1917 blev han ved postmester Marollys forflyttelse ansat som postmester i Nordby. 1. januar 1919 blev han tillige chef for Fanø-Esbjerg Færgeri, da dette gik over til statsdrift.

 

Den jubilerende postmester er kendt af alle som en overordentlig human og tiltalende embedsmand, der altid søger at vise sig imødekommende mod publikum. Som chef for færgeriet har han haft mange vanskeligheder at kæmpe med; men når færgeriet i dag er så godt, som det er, og så nær fuldkommenheden, som det omtrent kan blive, overdriver vi sikkert ikke, når vi i første række tilskriver postmester Enné æren derfor. At publikum erkender hans dygtighed og påskønner hans arbejde, vil sikkert på forskellig måde give sig til kende på jubilæumsdagen.

 

Da postmesteren er en mand i sin bedste alder, får vi forhåbentlig den glæde endnu i en række af år at se ham i spidsen for postkontor og færgeri herovre. "Fanø Ugeblad" bringer jubilaren sin lykønskning og ønsker ham tillige godt held til arbejdet i de kommende dage.

 

 

 

 B1309 loejtnant postmester  B1198 postmester von Linsto  B1199 postmester Marolly So  Enne J H Postmester 30-3
Frederik Carl Hochberg Nagel  Frederik Wilhelm von Linstow  John Joachim Marolly  Jens Hansen Enné 

 

 

 

Et enkelt års statistik for omdeling i 1871-72, offentliggjort i "Ribe Amtstidende", fra Nordby postkontor:

 

Art Antal
almindelige breve 24.388
anbefalede breve 105
pengebreve og pakkesager med en værdi af 190.491 Rdl. 3348
postanvisninger til en værdi af 6984 Rdl 408
numre af Tidender og Tidsskrifter fordelt på 294 abonnementer 20.457

 

B1344 postpersonale

 

Nordby postkontor havde i en årrække til huse i det hus, hvor nu fru Braarup Hansen bor. Billedet er taget i haven til huset, og her er hele personalet samlet. Manden med den hvide hat er postmester F. C. H. Nagel, og manden ved hans side, yderst, er J. H. Enné, der havde sin elevtid på Fanø, hvor han i 1917 blev postmester og senere bestyrer af færgeriet. - I bageste række, i midten står postbud H. P. Jepsen, og ved siden af ham hans far, der fungerede som telegrafbud. Det anførte »Avertissement« findes den dag i dag på et skab i huset.

 

postmester-Linstow-siddene-

 

Postmester Linstow siddende. Postkontoret i 1902.

 

 

B1402 posthus apotek

 

Nordby Postkontor, bygget i 1897 og erhvervet af Post- og Telegrafvæsenet i 1915 og afhændet i 1920, hvorefter der blev indrettet apotek frem til 1974.

 

B1360 Faergegaarden postkor

 

Hotel Færgegården opført på tomten af det tidligere hotel, der nedbrændte i 1896.

 

B1691 002 Posthuset

Posthuset med Telegrafstation i Nordby. Opført 1896 på brandtomten fra den "gamle" Færgegård, der nedbrændte 19. maj samme år. Erhvervet af postvæsenet i 1918.

 

B23

 

Her ser vi Fanø postkontors personale omkring 1930. Fra venstre i bageste række: Overassistent Henry Thuesen, postmester J. H. Enné, assistenterne Christensen og Johs Nielsen. Forreste række: Postbud H. M. Hjort, postbud Jens Nørby Jensen, reservepostbud Peder Dam og landpostbud Otto Alber. Det var mandskabet, og jeg vil da gerne fortælle, at postbudene begyndte med en morgenombæring, efterfulgt af udbringning af formiddagspost med breve, pakker og aviser. Om eftermiddagen var der igen to udbringninger. Pakkeposten blev foretaget med fodbetjent vogn.

 

 

B1065 posthuset-og-faergeri

 

Her følger så hele det kgl. postvæsens samlede personale ved postkontoret og færgeriet. Det er set fra venstre, hvor vi kender de fleste, men der er dog enkelte, som det ikke er lykkedes at identificere og de er betegnet ved (?): Styrmand Nic. Lørenc, matros Palle Bang, matros Svend Jensen, postbud H. M. Hjort, reservepostbud P. Dam, postbud Jens Nørby Jensen (?), (?), landpostbud Otto Alber, portør Christian Christensen, telegrafbud Lise Kallesen, overassistent Henry Thusen (?), (?), assistent Johannes Nielsen, postmester J. H. Enné, maskinmester Rathje, bybud Hans Iversen, maskinmester Sørensen, postbilfører Albert Møller, kapt. L. Sørensen, matros Bredal, postkontrahent Marinus Pedersen, styrmand Frederik Johansen, kaptajn Skjoldborg og maskinmester Kjær. 

 

 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box