Mitfanoe
Postvæsen på Fanø i nyere tid

Diskussion på Fanø om numre på husene

Sidst i 60'erne indførte man gadenavne på Fanø, men endnu er der i begyndelsen af 70'erne ikke indført husnumre. Borgmester Marius Sørensen at han personligt finder husnumre unødvendige. Vi har klaret det hidtil, og vil nok også gøre det i de kommende år, udtalte borgmesteren til "Vestkysten". Postbudene i Nordby-området kender deres distrikt, og efter min mening er det mere vigtigt, at vi får sommerhusene sat i system.

Postmester K. Garmer siger, at husnumre naturligvis vil være en lettelse, men at man fra postvæsenet har klaret sig uden hidtil. Problemet er størst i sommertiden, mener postmesteren, idet vi da har afløsere på forskellige ruter. For dem kan det volde vanskeligheder.

Formanden for Handelsstandsforeningen, direktør E. Gadeberg, fremhæver nødvendigheden af husnumre, og han mener ikke det kan skade nogen, at planerne gennemføres. - Nogle forsvarer sig med, at husnumrene vil virke malplacerede på de idylliske Fanøhuse, men et lille skilt kan vel ikke skade nogen.

 

husnumre

Husnumre; skæmmer de?

 

 

Benedicte Mahler beskriver i bogen: Badegæster I Sønderho 1908 - 1929 problematikken omkring det at finde en mands adresse:

"Blandt det gamle materiale der eksisterer fra Ottekanten, var der også nogle løsrevne sider af en gammel bog fra 1854. i den skildres vanskelighederne ved at finde en mands adresse på Fanø, og de er næsten de samme den dag i dag. Der står: »For at betegne en Mands Bolig, benytter man sig af Compasset, hvortil hjælper, at der har dannet sig forskellige Benævnelser for de forskellige Dele af Byen. Spørger man saaledes, hvor Skipper N.N. boer, saa bliver f. Ex. Svaret: »han boer Nør omme lige Vest for æ Toldhus«. Forresten vanskeliggjøres Udfindelsen af en Mands Adresse betydeligt derved, at næsten alle bekjendte Folk have Øgenavne, med hvilke de stedse i daglig Tale benævnes, men som der hører megen Lokalkundskab til at kjende. Spørger man saaledes om en Mand, hvis fulde Navn er Hans Peter Jensen, saa kan det let træffe sig, at Mandens nærmeste Nabo ikke kan besvare Spørgsmalet; thi han har aldrig hørt Hans Peter Jensen benævnes andeledes end »lille Hans Peter« eller maaske »Peter til Madses« eller »Peter fra Storkereden« eller sligt, Benævnelser hvorunder ethvert Barn kiender den Paagjældende, men hvis Etymologi ofte kan være vanskelig at udfinde, da det let kan hænde sig, at »lille Hans Peter« er en Karl paa sine tre Alen, eller at det er over tredive Aar siden, at der var en Storkerede paa hans Faders Huus." 

 

 

 

Nedlæggelse af Sønderho postekspedition

 

Post- og telegrafvæsenet har truffet beslutning om, at postekspeditionen i Sønderho nedlægges pr. 1. februar 1973, men at der bibeholdes et brevsamlingssted. Nedlæggelsen sker samtidig med at kontorets bestyrer Hans Jensen trækker sig tilbage. Hans hustru fortsætter som leder af brevsamlingsstedet.

I vinterperioden er Sønderho postekspedition landets mindste - med hensyn til omsætningen. Derimod er der rigeligt at se til om sommeren.

Nedlæggelsen vil ikke betyde nogen ringere service over for publikum. Den 1. februar vil landpostbudet på ruten blive motoriseret og som hidtil kan man hos landpostbudet indlevere betalinger, breve og pakker.

Samtidig med nedlæggelsen af Sønderho postekspedition ændrer Nordby Fanø postkontor navn således, at postekspeditionens fulde adresse er Fanø postkontor. 

 

 

 

Posthuset i Nordby erstattes med postbutik 

 

Det er nu besluttet, at posthuset i Nordby skal lukkes pr. 1. april 2003. Der går nu mange gisninger om, hvordan postbetjeningen fremover vil blive i Nordby. For en del år siden var sønderhoningerne i samme situation, og her gik byen sammen og fik dannet en postgruppe, som bakker op om Servicekontorets postbetjening. 

Områdechef Sigfred Sørensen fortæller at på grund af det faldende antal besøg på posthuset, vil posthuset blive erstattet med en postbutik. Kunderne har fundet ud af at betale deres regninger over Internettet. I de senere år er antallet af ekspeditioner over posthusets disk blevet halveret. Posthuset i Nordby ejes af Post Danmarks Ejendomsselskab sammen med boligforeningen Ungdomsbo. Post Danmark ejer stueetagen samt kælderen, men hvad der skal ske med den del, er endnu ikke besluttet.  

- en epoke er slut

Fanø Ugeblad nr. 13 Torsdag den 3. april 2003

 

 

 

P1 WEB

Anni Møller og Vibeke Rasmussen tager afsked med en af husets daglige gæster, Bjarne Boel Berg.

 

 

Mandag den 31. marts var sidste gang, der var åbent i Fanøs posthus. Det er altid lidt trist, når noget forsvinder fra Fanø, og vi mister noget, vi synes har været her altid og hører til her.

Der blev i den anledning holdt en afskedsreception på dagen for Vibeke Rasmussen og Anni Møller, hvor der var lejlighed til at tage afsked for de daglige kunder, og postekspeditionen kom da også til at ligne en mellemting mellem en blomster- og vinbutik af gaver fra de lidt beklemte gæster.

Der blev takket fra begge sider af skranken, og Anni Møller fortalte små glimt fra den tid, hun havde været på Fanø. Hun var startet her i 1965, da også færgeriet hørte under postvæsenet, og da var der virkelig travlt på kontoret. Dengang blev alle lønninger til færgepersonalet også ordnet herfra, og da det jo også var før mobiltelefonernes tid, stod folk da også tit i lange køer foran de tre telefonbokse for at ringe. Men det der gav den rigtige omsætning, var de mange indbetalinger på girokortene, som nu er erstattet af homebanking, betalingsservice og computere.

Anni Møller fortalte, at posthuset på Fanø var det første posthus i Danmark, som fik lov at sælge postkort, og dette førte så efterhånden mere med sig, og bredte sig til de øvrige posthuse i landet. For kort tid siden blev Anni og Vibeke også hædret som det posthus, der solgte mest af alle posthuse i hele landet. Ironisk kom denne meddelelse samme dag, som beskeden om at posthuset skulle lukke kom.

 

 

 

P2 WEB

 

Mandag den 31. marts var sidste åbningsdag for Fanø Posthus. Post Danmark har i stedet indgået en aftale om etablering af en postbutik hos Spar-købmanden lige ved siden af. Så tirsdag den 1. april var den nye postbutik klar til de første postekspeditioner.

Kunderne har taget godt imod den nye postbutik, overgangen er gået over al forventning, siger købmand Betina H. T. Andersen.

 

 

 

Postekspeditionen er nu flyttet til en nyindrettet postbutik hos Sparkøbmanden lige ved siden af, så kunder får da ikke længere til postbutikken. Selve postsorteringen fortsætter en tid endnu i lokalerne til posthuset. Senere blev postekspeditionen flyttet til Havnekiosken og i 2010 flyttedes ekspeditionen til Fanø Turistbureau.

 

 

 

 

Postbefordrere og postmestre på Fanø gennem tiden

 

Hans J. Jessen     1. juli 1820 - 1830
Jens H. Jessen  1830 - 10. december 1837
Jens' enke, Mette Nielsdatter 1837  - 1839
Carl Wilhelm Kolvig  17. august 1839 - 1887
Frederik Catl Hochberg Nagel 6. juli 1887 - 14. december 1897
Frederik Wilhelm von Linstow 1. marts 1898 - 1. marts 1911
John Joachim Marolly    1911 - 18. november 1916
J. H. Enné  1. februar 1917 - 30. september 1940
H. Thusesen    1. oktober 1940 - 30. juni 1952
T. C. Thomsen  1. september 1952 - 2. august 1953
A. C. Herold    1. oktober 1953 - 31. december 1965
K. Garmer  1. januar 1966 - 30.april 1977   

 

 

Kilder: 

N. M. Kromann: Fanøs historie, bind 1.

P. H. Clausen: Fanøbogen

Fanø Ugeblad, nr. 37 3. oktober 2002 og nr. 36 26. september 2002

Aksel Krogh: Fanøboere

P & T's historie 1711- 1850 og 1850 - 1927

Bogen om post og tele, Politikens Forlag

Vestkysten den 7. December 1971

Vestkysten den 18.11 1972 og 29.12 1972

Benedicte Mahler: Badegæster I Sønderho 1908 - 1929

Andreas Sørensen: Ved det yderste Hav.


Gå til top

End Of Slide Box