Indholdsfortegnelse
Fanøs historie
Fanø i sejlskibstiden
Lokalhistorisk forening
Links
Fakta om Fanø
Tema

Forstander S. Hempel 

S. Hempel

Den 6. april 1860 valgte man navigationslærer Hempel til forstander, og skolen får samme økonomiske bistand som hidtil var givet skolerne i København, Svendborg, Århus, Randers og Ålborg. 

Konsul J. Chr. Nielsen tegnede sig straks for 40 aktier á 25 Rdl. og udsatte en flidspræmie (1 oktant), der skulle uddeles årligt til de flinkeste elever.

I løbet af et par dage blev der tegnet aktier for 5.000 Rdl. og i Ribe Stiftstidende kunne man læse følgende:

 

"Undervisningen i denne Skole, der ledes af S. Hempel, hidtil Lærer ved Navigationsskolen i Kjøbenhavn, vil tage sin Begyndelse den 1. oktober d. A. - Ifølge Marineministeriets Resolution af 13. Juni d. A. vil der blive afholdt Navigationseksamen i Nordby paa Fanø to Gange om Aaret i Tiden mellem 15. og 30. April og 15. og 30. September, forsaavidt mindst 3 Elever fra denne Skole ønsker at indstille sig til Eksamen. Skolen er forsynet med gode Instrumenter og alle andre for Undervisningen nødvendige Rekvisitter og Hjælpemidler. Hvad Eleverne til eget Brug behøver af Søkort, Lærebøger, Almanakker, Bestikker osv. vil de ved Skolen kunne erholde for den samme Pris, hvorfor disse Genstande kunne købes i Kjøbenhavn. De unge Søfolk, der ønsker at deltage i Undervisningen i denne Skole, bedes om desangaaende at gøre skriftlig Anmeldelse til Bestyrelsen for Navigationsskolen paa Fanø".

 

Skolen blev indviet den 6. oktober 1860 under navnet Frederik VII's Skole - kongens fødselsdag.

Om selve indvielseshøjtideligheden finder vi følgende i Ribe Stiftstidende for 11. oktober 1860: 

"Paa Fanø fejredes Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag paa en smuk Maade ved Indvielsen af den nye Navigationsskole. Kl. 11 indfandt en talrig Forsamling sig i den med Dannebrogsflag og Blomsterguirlander festlig smykkede Badesalon; over Talestolen var Kongens Portræt anbragt. Efter Afsyngelsen af Psalmen: "I Jesu Navn bør al vor Gjerning ske" holdt hr. Pastor Kuhlman Indvielsestalen og lyste Herrens Velsignelse  over den nye Skole. Derefter gav Formanden for Navigationsskolens Bestyrelse nogle historiske Meddelelser om Skolens Tilbliven og udtalte sig om dens fremtidige Virksomhed, idet han indtrængende opfordrede hver især til efter Evne at frede om det saa godt begyndte Værk, at gjøre sig Skolens høje Betydning ret levende og klar og at bidrage sit til, at den benyttes paa rette Maade. De Unge opfordrede han til ret levende at paaskønne, hvad Skolen bydem dem, og tilføjede det Ønske, at ingen af dem nogensinde maatte komme til at angre, at de havde forsømt at benytte Lejligheden, da den gaves dem. Derefter meddelte Formanden, at han gennem Indenrigsministeriet havde modtaget et kongeligt Reskript, hvorved Hans Majestæt paa derom indgiven for Fremtiden fører Navn af "Frederik den Syvendes Navigationsskole paa Fanø". Efter Afsyngelsen af nedenstaaende Sang istemmede derpaa Forsamlingen et nidobbelt enthusiastisk Hurra for Hans Majestæt Kongen, hvormed Højtideligheden sluttede. 

Om Aftenen afholdtes der i Badesalonen et Festmaaltid, hvori omtrent 50 Personer deltog, og hvor nedennævnte Sang blev afsunget: 

Vor Skole bærer Kongens Navn,

Gid den maa Navnet bære

Til Sømands og til Landets gavn,

Den fører det med Ære.

Fra Frederiks Skole gang ud

En flok af flinke Svende!

O! bliv den nær, du Naadens Gud!

Du ej fra dem Dig vende.

Da nys vi Skolen vied ind

Til fjerne Slægters Nytte,

Hver bad vist i sit stille Sind:

"Vor Herre! Den beskytte" -

Men sign og Kongen, store Gud!

Sign hver hans Skridt forneden!

Sign hver hans Gjerning, hvert hans Bud,

Sign ham i Evigheden." 

Den første eksamen afholdtes 18. april 1861, hvor kun én elev var indstillet. Han bestod breddeeksamen og tog længdeeksamen 16. september samme år.

Der skulle have været 7 elever indstillet men de seks blev udtaget til orlovs og måtte derfor rejse til København. Her fik de lejlighed til at blive eksamineret af navigationsdirektør Tuxen som hørende til Fanø Navigationsskole. De tog alle 1. karakter. 

I året 1861 var skolen besøgt af 45 elever, hvoraf 16 bestod eksamen, heraf 13 med 1. karakter. Den 1. januar var skolens antal 31, deraf 22 fra Fanø, de øvrige forskellige steder fra. 

Skolen havde dog nogle kritiske år til at begynde med, da der allerede i 1861 var stor indkaldelse til orlovs, så skolen mistede mange elever, men i 1863 og 64 var det rent galt, da var der en tid kun 2 elever på skolen. At det for såvel ejerne som for forstanderen var tab at drive den, sige sig selv, men det værste var, at Hempel kom ud af vane med at blive i skolen. I 1861 kom der til Fanø 8 kanonjoller med 21 mands besætning til hver, de lå her med fuld udrustning til krigen i 1864 brød ud, da blev jollerne udrustet og under løjtnant Hammers kommando patruljerede man mellem øerne og fastlandet; da fjenden tog landet, blev jollerne stukket i brand, og mandskabet toges til fange.

Hempel gjorde naturligvis bekendtskab med officererne og ligeledes med en officer der i 1865 var på Fanø for opmåling, og den slags ting hjalp til at fjerne Hempel fra skolen mere end godt var.

Hempel havde selv en kutter, som var hans stolthed, den var bygget af Jens Ussing, som også ejede en, der var rigget med tre master. Disse med lærer og elever ombord foranstaltede af og til kapsejlads, det var mere spændende end at sidde på skolebænken. 

I perioden 1. januar 1870 til 1. januar 1885 udgik der til styrmandseksamen følgende antal:

For anden afdeling, hvor fagene kunne tages som enkelteksamener så tallene sådan ud:

 

 

Tilbage Fremad            Navigationsundervisning på Fanø