Mitfanoe
Hansen, Søren Brinck, skibsreder og skibsfører

hansen.soebFam

Søren Brinck Hansen
Født: 22 nov 1820 i Odden, Fanø - Død: 12 mar 1900 i "Sneumgaard", Sneum, Ribe
Stilling: Skibsfører, skibsreder og sognerådsformand
Hans far: Skipper Hans Peder Christensen
Hans mor: Rebekka Nielsdatter
Gift 25 jun 1847 i Nordby Kirke, Fanø
Hustru: Maren Andersdatter
Født: 2 okt 1822 i Odden, Fanø - Død: 17 jan 1888 i Odden, Fanø
Hendes far: Skibsfører Anders Mathiasen Nørby
Hendes mor: Karen Ankersdatter
Børn:
Karen Hansen
Født: 15 aug 1848 i Odden, Fanø - Død: 13 feb 1926 i Odden, Fanø
Gift med købmand Johannes Carl Vilhelm Mathiasen
Hans Peder Hansen
Født: 21 jul 1852 i Odden, Fanø - Død: 5 okt 1929 i Bramming
Stilling: Proprietær
Gift med Mariane Thomsen
Andreas Mathias Hansen
Født: 30 apr 1856 i Nordby - Død: 20 aug 1857 i Nordby

Kapt

1849 -?: Fører af "Carl og Johanne", brig
1870 -1874: Reder for "Gustav", brig, reg.t 235
1863 - 1887: Reder for "Dorthea Ane", brig, reg.t 140
1871 -?: Reder for "Mary", skonnertbrig, reg.t 119, NPSV
1876 - 1878: Reder for "Henrik og Marie, brig, reg.t 227, NQLS
1877 - 1886: Reder for "Brunhilde", skonnertbark, reg.t 353, NRBL, Nordby
1877 - 1891: Reder for "Criemhilde", brig, reg.t 326½, NRFH, Nordby
1878 - 1896: Reder for "Fanø", brig, reg.t 227½, NRQC, Nordby
1877 - 1900: Reder for "Røhl", skonnertbrig, reg.t 159, NRGQ, Nordby
1875 - 1895: Reder for "Cecilie", brig, reg.t 224, NPMH, Nordby
1886 - 1889: Reder for "Agur", 3m skonnert, reg.t 300, NVWF, Nordby 

Beg

Han er født 1820 som søn af styrmand Hans Peder Christensen. Som alle raske Fanø-drenge kom han tidligt ud at sejle og gennemgik alle grader af sølivet, til han som skibsfører i 1849 lod bygge skonnertbriggen »Carl &. Johanne« i Åbenrå, med hvilket skib han gjorde mange heldige rejser på Sydamerika, siden købte han et større skib, i 1870, briggen »Gustav«, der var på 235 R. T., var endvidere hovedaktionær i briggen »Cecilie« og barken »Fanø«, hvilke skibe han også selv førte en kort Tid.

Han var gift med Maren Andersdatter, datter af skibsfører Anders Mathiasen Nørby, og således svoger til skibsreder og skibsfører Mathias Mathiasen Andersen.

Han døde 12. marts 1900 på Sneumgård, der dengang ejedes af sønnen Hans Peder Hansen, men han ligger begravet i Nordby.

Han har stiftet et legat, stort 2.000 kr., der bærer hans og hans hustrus navne, og var i nogle år sognerådsformand.

Foruden ovennævnte søn efterlod han sig en datter, som var gift med nu afdøde købmand Joh. Mathiasen i Nordby, hvilket ægteskab var barnløst

.

I til knytningen til ovenstående bør også nævnes det store Hamburg kaffe-importfirma H. H. Eggers, som i 1850'erne/1860'erne ejede 17 skibe, hvoraf flere beskæftigedes i kaffefarten på Venezuela, Brasilien og Hamburg, enkelte under venezuelansk flag - også tidligere Fanø-skibe.


Blandt de kaptajner, der sejlede for Eggers, var Søren Brinck Hansen, der navnlig skal omtales, fordi han i 1871, efter at være gået i land, kunne rose sig af at være øens største reder, omend ikke så længe.


Brinck Hansen var velanskreven i Hamburg, hvorfra han førte sin brig "Carl og Johanne", bygget i Åbenrå hos skibsbygmester Andersen i 1849, men som af praktiske grunde i 1850 registreredes i Hamburg, hvorfra rejserne gik til vestkysten af Mexico: Mazatlan og Mazanillo, ligesom briggen gjorde fire rejser på San Fransisco, een rejse til Vestindien, een til Zanzibar og syv rejser for Eggers i kaffefart på La Guayra og Puerto Cabello.

Herefter i fart på Kinakysten og under et ophold i Penang solgtes "Carl og Johanne" lokalt..


Efter at have kvitteret "Carl og Johanne" førte Brinck Hansen de af Eggers ejede barkskibe - "Elizabeth Rønneberg" og "Guiding Star", begge bygget i Hamburg, derpå en kort tid med Fanøskibe indtil han etablerede sig som reder i hjemstavnen, formentlig som en velstillet mand, der foruden sine skibsinteresser interesserede sig stærkt i øens udvikling.

 

 

I ”Fanø Ugeblad”, nr. 115 1900, får han følgende omtale:

»Den afdøde var udgået fra et småkårs hjem og havde tidligt måtte sørge for sig selv, men derved havde han lært at stå på sine egne ben, den selvstændighed, der består i selv at tænke og selv at handle. S. B. Hansen blev med sine gode naturlige anlæg en ualmindelig dygtig mand, der med sin store energi i det praktiske livs forskelligartede sysler forenede en ualmindelig ihærdighed og samvittighedsfuldhed under udførelsen af de arbejder, der blev ham betroet, hvilket skaffede ham tillid hos alle dem, han kom i nærmere berøring med. - Han blev skibsfører i en forholdsvis ung alder og var højt anset som sådan på grund af sin praktiske dygtighed og aldrig svigtende retsindighed, men på grund af de varme klimaers svækkende Indflydelse på hans ellers kraftige konstitution måtte han tidligt opgive sin stilling som skibsfører; derved kom han til at leve en række af år hjemme i sin fødeby, hvilket kom Nordby kommune til gode i mange forskellige retninger. Det varede ikke længe, før han blev valgt ind i sognerådet, hvis formand han var i en række af år, var i lang tid medlem af bestyrelsen for den herværende skibsforsikringsforening, var kort sagt initiativets mand og den ledende -  altid rolige og besindige -  ånd, hvor det gjaldt om at udrette noget godt eller bane vej for fremskridt i kommunen.

Som det fremgår af det foranstående, var Hansen en ”selfmade man”, havde kun fået en tarvelig skoleundervisning og kom derved, som han så ofte udtalte, i livet til at føle, ”hvilken skade man har af at have lært for lidt”. Han indså, at vilde man lægge en god grundvold for kommunens fremtid, måtte man sætte al energi ind på arbejdet for ungdommens tilegnelse af grundige kundskaber. Derfor tog han så virksom andel i oprettelsen af den herværende Navigationsskole (1860), der er bleven en af de betydeligste i hele landet, og derfor arbejdede han så ihærdigt for at få oprettet den kommunale Realskole, der også i årenes løb er gået godt fremad, begge skoler med det formål for øje at dygtiggøre ungdommen til dens livskald og til den kamp for brødet, der kræver et bestandigt større fond af åndelig udvikling. Hansen gik støt i gang med, hvad han interesserede sig for, og med godt humør.

Overalt og til enhver tid stod han til tjeneste med råd og dåd, når det gjaldt om at fremme kommunens udvikling eller komme den enkelte til hjælp. Derfor var han en søgt rådgiver i sager, der angik skibsbyggeri, fragtafslutninger o. s. v. foruden i mange private forhold. Han havde en stærkt udviklet retsfølelse og skyede ingen anstrengelse for at komme dem til hjælp, han syntes led uret.

 

Skibsfører Søren Brinck Hansen og hustrus legat

Fanø Ugeblad den 2. august 1913

Til værdige trængende, i Nordby på Fanø boende søfolk eller enker efter søfolk eller til værdige trængende dersteds boende personer, hvis forsørgere have faret til søs.

 

Skibsfører Søren Brinck Hansen og hustrus legat

Stifteren af dette legat var i 60’erne, 70’erne og 80’erne en her i byen velkendt, anset og indflydelsesrig mand, der fra tarvelige kår i barndomshjemmet ved flid, dygtighed og sparsommelighed efterhånden arbejdede sig op til at være en i økonomisk henseende velsitueret mand.

I mange retninger kom han til at spille en betydelig rolle her i kommunen både med hensyn til kommunale forhold og til udviklingen af vor skibsfart. Han var også med til at stifte et damskibsselskab.

I forening med senere afdøde konsul J. K. Bork og ligeledes afdøde akibsfører N. H. Kallesen stiftede han et aktieselskab, der til englandsfarten byggede det første damskib, der hed ”Esbjerg”, og førtes af Kallesen, dampskibet var bestemt til at føre landbrugsprodukter fra den da færdigbyggede Esbjerg havn til England. Da ”D.F.D.S” kort efter etablerede en dampskibsforbindelse mellem vor naboby og vores store kunde mod vest, blev det lille Fanøselskab, der ikke kunne optage konkurrencen, nødt til at sælge ”Esbjerg” til dette selskab.

Hansen havde to børn, en datter, der er gift med købmand Joh. Mathisen her af byen, og en søn proprietær H. P. Hansen, ejer af Sneumgård i Sneum sogn.

Hansen var født den 22. november 1820. efter sin hustrus død flyttede han over til sønnen på Sneumgård, hvor han døde den 12. marts 1900. Han ligger begravet på Nordby kirkegård.

Fundatsen for legatet er dateret og underskrevet her i Nordby, den 7. august 1895, og den blev på kongens vegne bekræftet og stadfæstet af indenrigsministeriets høring den 30. marts 1896.

I indledningen til fundatsen fremhæver legatstifteren, at han og hans afdøde hustru, Maren Hansen, f. Andersen, begge er født her i Nordby, og han af kærlighed til sin fødeø har bestemt sig til at skænke 2.000 kr. af sin, særlig ved søfarten erhvervede formue til et legat til fordel for trængende søfolk, søfolks enker m.fl. i Nordby Sogn på Fanø. I selve fundatsen fastsættes det, at legatets navn skal være: ”Skibsfører Søren Brinck Hansen og hustrus legat”. Legatets formue består af 2.000 kr., som legatstifteren selv indsatte i Fanø Sparekasse, hvor legatformuen stedse skal forblive indestående. Skulle nævnte sparekasse ophøre at bestå, skal formuen indsættes i et andet solidt pengeinstitut. Med legatets konfirmation er denne bestemmelse dog bleven forandret således, at legatkapitalen eventuelt skal udlånes i landejendomme mod sikkerhed som for andre under offentligt tilsyn stående midler.

Renterne af legatet skal uddeles hvert år den 1. januar ”til værdige trængende, i Nordby på Fanø boende søfolk eller enker efter søfolk eller til værdige trængende dersteds boende personer, hvis forsørgere have faret til søs.”

Uddelingen finder sted i portioner på mindst 10,- kr.

Legatstyrelsen består af sognepræsten i Nordby som formand og trende i dette sogn bosiddende, hæderlige mænd. Testators foran nævnte slægtninge, Joh. Mathisen og H. P. Hansen skal dog for livstid have sæde i bestyrelsen, der for de valgte medlemmers vedkommende altid supplerer sig selv. Det fjerde medlem af bestyrelsen er for tiden boghandler J. N. Hansen.


 

 Kilde: F. Holm-Petersen, Schneider, Kromann og Morten Clausen

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box