Mitfanoe
Efterkrigstiden

Det tog nogle år før krigstidens virkninger fortog sig. Rationering havde været anvendt til at regulere varesalget. Vareforsyningen kom kun langsomt i gang, og de første år efter krigen måtte erhvervslivet stadig slås med restriktioner af mange slags og forbrugerne med rationeringskortene. Rationeringen af salt ophørte allerede i august 1945, på kaffeerstatning i september, men først i efteråret 1952 blev kafferationeringen ophævet. Brød og tobak blev givet fri til jul 1948, smør og margarine i november 1950, sukker i 1952. de sidste brændselsrationeringer faldt først bort i 1953.

 

koebekort

 

broedkort    franskbroed     sukker-og-kaffe

 

rationeringskort-koed

 

rationeringskort-koed-og-flae

 

Eksempel på udleveringsinstruks for købekort og rationeringskort i Esbjerg 1948:

Instruks

vedrørende uddeling af rationeringskort for perioden oktober 1948 - januar 1949.

Uddelingen foretages på grundlag af de på kartotekkortene indeholdte oplysninger, til hvilke bemærkes følgende:

Der foretages uddeling af følgende kort:

Sukker og smør m.v.,

Brød og gryn m.v.

Rabatkort for smør og margarine,

Tillægssæbekort,
Tillægsbrødkort,

Kontrolkort for kød, flæsk og pålægsvarer,

Købekort.

Rationeringskort for sukker og smør m.v. udleveres til det
samlede antal personer i husstanden, af hvilken årsag intet er noteret
herom.

Rationeringskort for brød og gryn m.v. udleveres til det sam­lede antal personer i husstanden, hvorved dog bemærkes, at der til per­soner under 6 år udleveres særlige kort. Hvor intet antal er anført, ud­leveres kort til personer over 6 år svarende til det samlede antal personer i husstanden, For så vidt antallet er anført, udleveres efter det første tal kort til personer over 6 år og efter det andet tal kort til personer under 6 år. Det må påses, at det samlede antal udleverede kort stemmer med antallet af personer i husstanden.

Udlevering af rabatkort for smør og margarine finder sted for
alle børn, der den 1. oktober 1948 er under 15 år (d.v.s, født efter 1.
oktober 1933) uanset forældrenes indtægts- og formueforhold. Er pågældende ikke berettiget til rabatkort, er dette anført med et -K

4.5.     Tillægssæbekort og tillægsbrødkort: 

For børn, der den 1. oktober 1948 er under 3 år (d.v.s. født efter 1. oktober 1945) , udleveres 3 tillægssæbekort.

Tillægskort i øvrigt udleveres med de antal, der står opført i de respektive kolonner. Der må dog kun udleveres tillægskort, såfremt pågældendes arbejdsforhold er uforandret fra juli kvartal. Der skal således i hvert enkelt tilfælde forespørges de pågældende, om der er sket ændringer i deres arbejdsforhold, og er dette tilfældet, må der ikke udleveres tillægskort, men pågældende henvises til bureauet. Er en person ikke berettiget til tillægskort, f.eks. på grund af arbejdsløshed, skal de anførte tal i kolonnerne "Tillægssæbe" og "Tillægsbrød" overstreges med rødt.

Til drenge og unge mænd mellem 12 og 24 år (født i tidsrum­met 2. oktober 1924 - 1. oktober 1936) kan der, når begæring derom fremsættes, udleveres eet tillægsbrødkort. Det udleverede tillægsbrødkort opføres i rubrikken således: "1x".

6.       Udlevering af kødkontrolkort finder som hovedregel sted til alle personer, som modtager rationeringskort for sukker og smør m.v. a) Personer, der indtager deres måltider i hotel, restaurant eller lignende - herunder også personale i sådanne virksomheder - er dog ikke berettiget til at modtage kontrolkort, medens b) personer, der tilhører husholdninger på landbrugsejendomme eller husholdninger, som har svinehold skal have udleveret særlige kontrolkort. Da det ved gennemgangen har vist sig umuligt at finde alle personer, - som falder ind under oven­nævnte bestemmelser, vil publikum ved opslag i udleveringslokalet blive gjort bekendt med, at personer, som ifølge ovenstående ikke kan tilkomme kontrolkort eller skal have særlige kontrolkort, selv gøre opmærksom herpå. Såfremt det herefter oplyses, at en person tilhører ovennævnte gruppe a, overstreges det i kolonnen "Kød" anførte tal med rødt, medens personer, der tilhører ovennævnte gruppe b, skal have udleveret samtlige rationeringskort i bureauet.

7.       Købekortene er udfærdiget i fire farver og udleveres efter nedenstående regler:

Blå kort udleveres til mænd (drenge), der den 1. oktober 1948 er fyldt 13 år (født 1. oktober 1935 eller tidligere).

Røde kort udleveres til kvinder (piger), der den 1. oktober 1948 er fyldt 13 år (født 1. oktober 1935 eller tidligere). Sorte kort udleveres til drenge, der den 1. oktober 1948 ikke er fyldt 13 år (født efter 1. oktober 1935). Violette kort udleveres til piger, der den 1. oktober 1948 ikke er fyldt 13 år (født efter 1. oktober 1935).

Det antal købekort, der skal udleveres, er opført i kolonnen "Købekort" ved et fire-cifret tal. efter første ciffertal udleverede kort for mænd (blå kort), efter andet ciffertal kort for kvinder (røde kort), efter tredje ciffertal, kort for drenge (sorte kort) og efter fjerde ciffertal kort for piger (violette kort).

Det må ved udleveringen påses, at antallet af udleverede købe­kort stemmer med antallet af personer i husstanden.

Såfremt et hovedkort foroven bærer påtegning om at der er ud­leveret rødt legitimationskort, må der kun udleveres rationeringsskort mod forevisning af rødt erstatningskort, hvis nummer skal svare til det i påtegningen anførte nummer.

Forinden udlevering af rationeringskort finder sted, datostemp­les kartotekkortet i kolonnerne "Sukker", "Brød", evt. "Rabat", "Tillægs-sæbe", "Tillægsbrød", "Kød" og "Købekort", ligesom legitimationskortet datostemples. Det indskærpes, at afstemplingen må foretages meget omhyg­geligt, idet denne tjener som bevis for udleveringen.

Publikum må ikke foretage eftertælling af de modtagne ratione­ringskort ved udleveringsstedet, medmindre den kan finde sted uden hin­dring for de efterfølgende ekspeditioner, men henvises til det midt i lokalet anbragte bord. Det må så vidt muligt indskærpes publikum, at mulige differencer, konstateret efter, at lokalet er forladt, under ingen omstændigheder vil blive berigtiget. Heraf følger, at reklamationer, rigtigheden forudsat, foretaget straks efter eftertællingen, og inden den pågældende har forladt lokalet, skal berigtiges.

Gøres der indsigelser mod det på kartotekkortet opførte antal personer, sættes kortet på plads igen, idet mulige afstemplinger overstreges, og pågældende henvises til bureauet.

Findes et kort ikke efter det på legitimationskortet anførte nummer, henvises pågældende ligeledes til bureauet.

Såfremt der begæres kort udleveret til en person, for hvem le­gitimationskortet angives at være bortkommet, henvises pågældende til at rette henvendelse herom på rationeringskontoret fra 5. oktober 1948.

Af hensyn til rationeringskortenes store betydning, kan korte­ne kun udleveres til et voksent medlem af husstanden. Børn under 15 år kan således ikke afhente rationeringskort.

Af hensyn til afstemningen skal kartotekkortene opbevares ved det bord, hvorfra udleveringen har fundet sted. Denne regel må under ingen omstændigheder fraviges.

Ved afløsning skal "uddeler" afløse "uddeler". Under afløsning må der ikke udleveres kort af den fraværendes beholdning, jfr. nærmest for­anstående regel.

Ved uddelingens afslutning tirsdag aften lægges de ikke udleve­rede rationeringskort i en pakke, der påføres oplysning om uddelerens navn

Og nummer. Pakken vil blive udleveret til pågældende onsdag morgen. Vod uddelingens afslutning onsdag aften optælles restbeholdningen og opføres på en liste, såvel kartotekkort som i pakken med ratio­neringskort anbringes unaer nummerpladen. Det indskærpes, at kartotek­kort, for hvilke der ikke er udleveret rationeringskort, ikke må sam­menblandes med de øvrige kartotekkort.

Rationeringskort, der ikke afhentes rettidigt af personer med bopæl i Jerne by og landdistrikt, vil blive udleveret fra biblioteket i Jerne, lørdag den 25. september 1948 fra kl. 9-12, 3o og fra Veldbæk skole samme dag fra kl. 13-15.

Øvrige uafhentede kort vil blive udleveret fra rationerings-kontoret, Torvegade 25,2. sal (kontortid 9-13), dog først fra tirsdag den 5. oktober 1948.

Det indskærpes til slut, at alle uoverensstemmelser vedrø­rende kartotekkortene, der konstateres under uddelingen, straks skal meldes til bureauet, der vil berigtige disse.

Esbjerg kommunes rationeringskontor, den 18. september 1948.

E. Sandholm f m.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles