Mitfanoe
Fanø Håndværker- og Industriforening del 3

På generalforsamlingen er der igen en debat om spiritusbevilling til foreningen. Der forelå et forslag fra et flertal i bestyrelsen om at søge restaurationsbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke i foreningens lokaler. Dette forslag havde sat sindene i kog flere dage i forvejen. Forslaget motiveredes af formanden, der udtalte, at det ikke var meningen med forslaget at kaste foreningen ud i et uføre, som den år tilbage havde været ude i; men vi lever nu under andre forhold. Med hensyn til justitsen vil der blive givet ordensregler, som vil virke absolutbetryggende.

Urmager Dam protesterede på de medlemmers vegne, der ikke ønskede spiritus indført på dette sted, hvor man samledes både i alvor og adspredelse. Han fremhævede, at en sådan bevilling var ganske unødvendig og i strid med foreningens formål.

 Efter nogen diskussion forkastedes forslaget med 70 stemmer mod 51. 6 stemmer var blanke. 

Teknisk skoles forstander for 1922/23 bliver lærer Mølgaard, til lærer i tegning valgtes malermester Andersen.

 

B1306 kordegn Moelgaard      B1417 malermester H-C-Ander

Kordegn Mølgaard                                             Malermester H. C. Andersen

 

Generalforsamling-FHI

 

 

Generalforsamling F. H. & I.

 

1923 fratræder lærer Carlsen stillingen som leder af bogsamlingen og stillingen overtages af lærer M. Mølby, der skal have 50 kr. i årlig løn herfor.

 

b1158 viceinspektoer carlsen B1305 laerer Moelby b1192 smed joergensen martin
Viceinspektør Carlsen Lærer Mølby Smedemester Martin Jørgensen

 

 

 

1923 bliver smedemester M. Jørgensen atter formand.

3 medlemmer, der i 1924 har "konsumeret medbragt spiritus i foreningen", tildeles en advarsel og "må ikke fremover møde beruset ved foreningens sammenkomster".

 

bazar-med-tombola

 

I 1926 har foreningen 285 medlemmer. Teknisk skole havde den forløbne vinter 18 elever, og der var undervist i 258 timer.

 

B1621 Fest-i-Strien

 

B1476 fest

 

Christoffersen Johannes SkiI 1926 vælges skibsbygger Johannes Christoffersen ind i bestyrelsen, og han kom til at præge 

foreningen gennem mange år. På det følgende bestyrelsesmøde bliver han valgt til formand.

 

 

 

 

 

 

 

 

fhi-generalforsamlingoktobe

 

Ny ansøgning om spiritusbevilling 

På et bestyrelsesmøde vedtoges det at holde en ekstra generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen: forslag om at bestyrelsen søger en bevilling til udskænkning af stærke drikke i foreningens lokaler. På denne generalforsamling vedtoges det med 72 stemmer mod 51 at søge bevilling. 

Det vedtoges dog at undlade at søge bevilling og i stedet overlade det til hotelejer Nielsen Hotel "Krogården" at sørge for den fornødne servering ved foreningens sammenkomster. 

Kampen for og imod spiritus i foreningen blev mere og mere bitter, og på en generalforsamling vedtoges en misbilligelse af Dam og Svarrer, fordi de følger deres overbevisning som afholdsmænd. Der holdes nu igen en generalforsamling, hvor et flertal i bestyrelsen enes om at Dam og Svarrer ekskluderes af foreningen. Bestyrelsens flertal fik deres synspunkt godkendt med 78 stemmer mod 40. men hermed var der ikke skabt ro i lejren, idet det blev bebudet et sagsanlæg mod foreningen. 

På det efterfølgende møde indkaldes to suppleanter og den ene af disse musiker J. Fr. Poulsen vælges til kasserer i stedet for urmager Dam. Den næste suppleant vil ikke indtræde i bestyrelsen under disse forhold, det var malermester H. C. Andersen. 

Bestyrelsen kom herefter til at bestå af J. Christoffersen, H. M. Mathiasen, M. Jørgensen, N. Th. Nielsen, J. Fr. Poulsen og Andreas Christensen. 

Advokat Jæger udtager nu stævning mod foreningen med påstand om, at de medlemmer genoptages med alle deres fulde rettigheder. Sagen kom så langt som til landsretten i Viborg. Senere ses det i protokollen, at den magtfulde bestyrelse blev nødt til at genoptage Dam og Svarrer som medlemmer. 

Teknisk skoles bestyrelsesmøde i september 1928, bestemmer at der på budgettet må bruges 20 kr. til lysbilledforedrag i vinterens løb. 

1930 vælges skomager Møller Winther til formand.

Der bygges scene  

I 1931 diskuterer man manglen af en scene, og man køber af kommunen et stykke jord hertil for 1000 kr., men først i 1933 indhenter man tilbud og sætter byggeriet i gang, 5799 kr. Samme år fejrer man 40 års jubilæet for bygningens indvielse med en "kotelet og 1 ostepind" til 1,50 kr. Ved samme lejlighed blev fotograf J. N. Kromann udnævnt til æresmedlem. 

1933 bliver Christoffersen igen formand.  

Der var sket en forskydning mht. eleverne på Teknisk Skole. I de første år malermester Andersen underviste derude omkring 1907 som tegnelærer, var det særlig malere og snedkere, der sad på skolebænken. Nu i 1933 er det derimod folk fra helt andre fag: gartnere, elektrikere, mekanikere osv. 

Skolen har i de 25 år haft fem forskellige forstandere: kordegn Schmidt, lærer Carlsen, lærer Jørgensen, kordegn Mølgaard og lærer Birkelund.

 

gymnastik-1934       karneval-1934

1934

 

 

Folkebibliotek  

I 1935 begynder arbejdet med at omdanne bogsamlingen til et folkebibliotek i samarbejde med Centralbiblioteket i Esbjerg. Der blev nedsat et udvalg til at forestå dette arbejde og det kom til at bestå af Christoffersen, Birkelund, Banke, Sneum og malermester Christensen. Birkelund blev udvalgets formand.  

Foreningen kan i 1936 mønstre 317 medlemmer. Snedkermester Peder C. Andersen bliver da formand, da J Christoffersen er udtrådt af bestyrelsen. Som foreningens repræsentant i det nye biblioteks bestyrelse valgtes frisørmester A. Hornum Hansen.  

Forstander for Teknisk skole i 1937/38 blev lærer Birkelund. På grund af den nye lærlingelov vedtoges det at begynde undervisningen kl. 6,30 og ansøge ministeriet om dispensation fra de givne regler. Undervisningen begynder som sædvanlig den første mandag i oktober.  

I 1937 vælges urmager P. L. Sørensen til formand; men allerede året efter afløses han af bagermester Bech. I 1940 bliver murermester Christensen formand. I 1942 vender Christoffersen tilbage som formand for tredje gang.  

I 1938 vedtoges der på et bestyrelsesmøde for Teknisk skole, at man i den kommende vinter vil forsøge med undervisning i engelsk med 1 time ugentlig. 

Generalforsamling i F.H. & I. maj 1940:  

Formanden bagermester Beck var forhindret på grund af sygdom, så kassereren var stand-in. Til dirigent valgtes skibsbygmester Christoffersen. 

Kassereren oplæste formandens beretning, som godkendtes tilligemed regnskabet der blev fremlagt af kasserer frisørmester F. Hansen.  

Hovedregnskabet viste en balance på 10.280 kr.  

Af indtægter anførtes:  

Kontingent                                       1677 kr. 

Udleje af lejligheder og 

Lokaler                                            2153 kr. 

Baller og festligheder                        1840 kr. 

Afgift fra restaurationen                    1013 kr. 

Fra Varelotteriet                               1843 kr. 

Udgifter: 

Pedel- og budløn                              1009 kr. 

Forskellige udgifter                           1034 kr. 

Vedligeholdelse af ejendom               1707 kr. 

Nyanskaffelser                                   195 kr. 

Tilskud til teknisk skole                       445 kr. 

Tilskud til folkebiblioteket                    600 kr. 

Brændsel og lys                               1347 kr. 

Musik                                                851 kr. 

Restaurationsudgifter                         624 kr. 

Skatter                                              665 kr. 

Den 31. marts 1939 havde foreningen efter fradrag af gæld en formue på 38.096 kr.  

Understøttelsesfondens regnskab balancerede med 1576 kr.  

Navigationslærer Pedersen fremlagde Teknisk skoles regnskab, der balancerede med 4658 kr.  

Manufakturhandler Th. Beck, bagermester Hans Beck og blikkenslagermester Mathiasen ønskede ikke genvalg. Malermester M. Beck ønskede også at fratræde. Nyvalgt blev: murermester Christensen, barbermester Hornum-Hansen, fotograf Kromann, smedemester Jørgensen og urmager P. Sørensen.  

Som pedel i foreningsbygningen er antaget fru malermester Beck.

 

F. H. & I., generalforsamling i maj 1941  

Formanden kunne i beretningen oplyse at der i øjeblikket er 317 medlemmer der var ubalance i regnskabet så man havde måttet optage et lån på 600 kr.  

Den 2. august havde statsradiofoniens pigekor sunget i salen.

 

pigekor-august-1940      fhi 16111940

 

 

Der var afholdt 2 dilettantforestillinger, og året igennem havde man afholdt en del baller.

 

fanoeopvisning 19071941       fhi 15021941        fhi 25101941

 

Foreningen under besættelsen

Efter besættelsen 9. april 1940 går der næsten 3 år, før F. H. & I. mærker noget til den, idet sognerådet i maj 1943 af den tyske værnemagt får valget: Vil I overlade os skolen eller "Strien"? og fra 27. april 1943 lejer værnemagten sig så ind i "Strien" for 11.000 kr. årligt, og først i august 1945 kan foreningen igen tage bygningen i brug.

 

fhi-navne

 

 

I Fanø Ugeblad 1943 finder vi en artikel om 50 års jubilæet:  

Jubilæum 

F. H. & I.  

"Det er i dette efterår 50 år siden, Fanø Håndværker- og Industriforening fik sin egen bygning. 

Før den tid klarede man sig fra foreningens start med lejede lokaler til festligheder, generalforsamlinger og lignende; men af de gamle forhandlingsprotokoller fremgår det, at tanken om at få en foreningsbygning længe havde været levende. 

De mænd - eller rettere: den bestyrelse - som for alvor tog tanke op til endelig løsning var følgende: S. Abrahamsen, Holger Poulsen, N. S. Thing, N. P. Svarrer og H. Nielsen. 

Man forsøgte til at begynde med - det var i 1889 - at indlede forhandling med Skibsrederforeningen om i fællesskab at opføre en bygning, der kunne benyttes ag begge foreninger; men da disse forhandlinger bristede, viste Håndværkets og Industriens mænd, at de selv kunne magte opgaven.  

Byggegrunden blev købt af skipper P. Hj. Hansen, og han fik 1800 kr. for den. Dermed kunne man dog ikke begynde arbejdet med bygningens opførelse. Grunden måtte først "fyldes op" og planeres; og dette arbejde blev udført af D. Thyssen og J. Kr. Mathiasen.  

Så kunne man endelig tage fat på selve bygningen, der blev opført af murermester Chr. Pedersen. Hvornår dette arbejde påbegyndes vides ikke med bestemthed, da de gamle forhandlingsprotokoller udviser, at man udtrykkelig havde vedtaget ikke at lade nogen højtidelighed ved grundstenens nedlæggelse.  

Om nogen indvielse af bygningen melder protokollerne ikke. Man har øjensynlig ikke sværmet så meget for festligheder af den art. Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger afholdtes i Borgerskolens nuværende håndarbejdsværelse, der den gang var overlærer Holger Poulsens kontor; og det fremgår af forhandlingsprotokollen, at det sidste møde på Poulsens kontor har været afholdt d. 30. juli 1892. umiddelbart derefter melder protokollen, at der den 18. december 1892 har været afholdt generalforsamling i den nye sal i Industriforeningens bygning. Mellem disse to datoer er bygningen altså blevet færdig.   Endvidere ses det af de gamle forhandlinger, at C. J. Thingberg blev den første pedel, og da foreningen den gang havde spiritusbevilling, blev han tillige vært. Som mange måske kan erindre, blev foreningens restauration stemt ned i 1914, og fra nævnte år til 1926 kunne der overhovedet ikke serveres spiritus inden for foreningen. I 1926 indførtes den nuværende ordning."  

Fremmede, som kommer til vor by, er imponeret af den rummelige bygning, som for 50 år siden blev rejst af håndværkets og industriens mænd herovre. Og det kan jo også nok siges - heldigvis - så stort på det. Få byer af Nordbys størrelse har en "Industribygning" mage til den. Bygningens ydre kan der jo altid være delte meninger om, hvad en finder smukt opfattes jo af en anden som rædselsfuldt. Men går man indenfor, ser vi en række store og lyse lokaler, af hvilke igen Festsalen, der måler 10 alen fra gulv til loft, indtager en særdeles smuk plads.  

Jo, vi har såmænd kun grund til taknemmelighed at tænke tilbage på de gamle og det minde, de i Industriforeningen har efterladt sig.  

Omkring 1931, da skomagermester Winther var formand for bestyrelsen, blev det vedtaget, at der skulle tilbygges en scenebygning. Denne udvidelse - den eneste gennem de svundne 50 år - fandt sted et par år senere, da skibsbygmester Christoffersen overtog formandspladsen.  

Ellers er der ikke udover de nødvendige årlige reparationer og vedligeholdelses arbejder foretaget væsentlige ændringer. Naturligvis er der indlagt vand og elektrisk lys, WC og den slags, som udviklingen tid efter anden har krævet som nødvendighed. Spørgsmålet om centralvarme er vist foreløbigt stillet i bero."

 

b37

 

 

  

 Gennem årene har der stadig været unge mennesker i Nordby og Rindby, der dyrkede den gode form for legemsøvelser i en gymnastikforening. Her er et pige- og karlehold, som det jo hed dengang fotograferet i gården til Håndværkerforeningen, hvis sal benyttedes til øvelserne. Det er i forreste række fra venstre: Axel Brodersen, (som holder lidt afstand til pigerne), Magda Christensen, Petra Jensen, Karen Jessen, Laura Krabbe, Mary Jensen (pige hos Jens Nørby), Ninna Svendsen. Ottenia Mortensen, Jenny Andersen og Dorthea Knudsen. 2. række: Dorthea Brinch, Morten Nørby Mortensen, Dagmar Alber, Agnes Brinch, Kai Knudsen, navigatør lærer Munk, leder af holdet, Jens Nørby Jensen, Erik Steffensen, navigatør, Kai Hummelgaard, Otto Svendsen, Erik Knudsen, navigatør, Elias Nyliuus og Erik MøIler, navigatør.  

Teknisk skole afholder den 5. januar 1943 jubilæumsfest med følgende rammer for festen:  

Velkomst ved forstanderen 

Festtale ved statskonsulent Toftdahl Møller 

Skolens historie i 50 år 

Lysbilleder ved overlærer Birkelund 

Afslutning ved forstanderen  

Fælles kaffebord.  

Der skulle optrykkes et par sange, der blev sunget ved skolebygningens indvielse den 5. januar 1893.  

Skolepengene for 1943 beløb sig til 15 kr. og 3 kr. til undervisningsmaterialer.  

Under værnemagtens besættelse og dermed tyskernes indkvartering i F. H & I.'s bygninger flyttede Teknisk skole først undervisningen til Borgerskolen, hvor man fik overdraget håndgerningslokalet samt klasseværelset for 7. klasse. I 1944 overtager tyskerne også Borgerskolen, og undervisningen flyttes nu til Navigationsskolen fra den 18. oktober 1944.

  

Teknisk Skole fejrer 50 års jubilæum   

Tirsdag den 5. januar 1943 kunne Teknisk Skole fejre 50 års jubilæum. Ganske vist har der været en teknisk skole i Nordby før 1893, men den 5. januar 1893 blev de nuværende lokaler taget i brug for undervisningen, og som sådan er det bygningen der jubilerer.  

Skolens forstandere og bestyrelser

 

B1320 kordegn Th Schmidt 1 b1158 viceinspektoer carlsen b1191 joergensen l laerer
Kordegn Thomas Schmidt Viceinspektør Carlsen Lærer Jørgensen
B1306 kordegn Moelgaard B1423 laerer Birkelund  
Kordegn Mølgaard Lærer Birkelund  

 

Skolens protokoller, før vi kommer frem til 1896, da bestyrelsen foruden overlærer Poulsen bestod af møller D. Thyssen, snedkermester D. P. Madsen og kordegn Th. Schmidt samt J. S. Ende.  

I 1898 bliver Thomas Schmidt skolens forstander. Af bye navne, der kommer i bestyrelse til erstatning for dem der gik ud er: C. P. Holm, N. Ankersen, P. L. Hansen, H. J. Fogh, P. H. Ende og L. Nic. Sørensen.  

1908 er viceinspektør N. M. Carlsen forstander. Han går ind sammen med den gamle bestyrelse. Af nye navne under hans tid ses W. M. Bøttger, H. C. Andersen og A. Hansen.  

I 1912 træffer vi lærer L. Jørgensen som forstander. I hans tid tiltrædes bestyrelsen af P. Dam og M. Jørgensen. Lærer Jørgensen fungerer som forstander til 1921. Herefter kommer kordegn Mølgaard som skolens leder. N. M. Nielsen indtræder samtidig i bestyrelsen og senere afløstes de afgåede bestyrelsesmedlemmer af N. P. Frandsen, A. J. Andersen, H. M. Jensen, M. N. Thing, Visby, Møller Winther og lærer Sneum.  

I 1929 fratrådte Mølgaard som forstander. Han afløstes af overlærer Birkelund. Af nye navne i bestyrelsen ses A. Christensen, H. P. Jepsen, S. J. Banke, P. C. Andersen og J. P. Pedersen. 

Poul Hestbek  

Fra 1939 var navigationslærer J. P. Pedersen forstander og i 1943 udgjordes bestyrelsen af Møller Winther, A. Christensen og Poul Hestbek. 

Oplysninger om skolens lærerpersonale gennem årene er meget sparsomme. Dog fremgår det af et skema fra 1893, at skolen ved indflytning i de nye lokaler har haft Bundsgaard og J. Nielsen som lærere i dansk, Poulsen som lærer i bogholderi, Schmidt og Hansen i tegning, Schrøn og C. Nielsen i regning samt C. Nielsen i naturlære.  

I 1943 så lærerstanden ud som følger: E. Skovbjerg i frihåndstegning, bogføring, regning og geometri, Johs. Rasmussen: dansk og materiallære, Poul Hestbek: fagtegning og projektionstegning. Hestbek tiltråde lærerstillingen i november 1942. 

Skolens elever  

Ved indvielsen af de nye bygninger i 1893 havde skolen 79 elever fordelt i fem klasser. Af dem havde de 42 enten hel- eller halv friplads, de fleste dog hel friplads. 5. Klasse kaldtes Mesterklassen og bestod udelukkende af mestre. I 1893 bestod den af: snedkermestrene S. A. Hansen, N. Gr. Jepsen, H. J. Lauridsen og N. S. Thing, blikkenslagermester H. M. Mathiasen, møller J. Mortensen, kapt. C. P. Holm og skræddermester K. A. Kristensen. Året efter blev Mesterklassen nedlagt.  

Elevtallet i 1943 var på 24, 1942: 16 og 1941: 19.  

Den 13. oktober 1944 vælges navigationslærer Pedersen som formand for bestyrelsen.  

Der var kommet en skrivelse fra Tilsynet om at udarbejde vedtægter for skolen, tilsynet havde tilsendt et udkast til forslag til vedtægter, som skulle udarbejdes og forelægges F. H & I.'s bestyrelse til bedømmelse.  

Reglementet vedtaget den 22. november 1944 af bestyrelsen og godkendt den 10. marts 1945 af ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 

 

F. H. & I.'s bygninger havde fået slemme skrammer af tyskernes indkvartering. 

De før så smukke lokaler var blevet slemt medtaget gennem alle de måneder, der var lagt beslag på bygningen. Da denne atter bliver fri, fandt man i et rum under den trappe, der fører op til festsalens balkon, en bombe anbragt. Bomben stod i forbindelse med en ledning, der førte ind til den bygning ved ABC-stien, der før besættelsen var anneks til pigehjemmet "Ungdommens Vel". Man må formode at tyskerne ved angreb har villet sprænge F. H. & I.'s bygninger i luften.

 

B5875 Vaernemagten      B5909 Vaernemagten 

B5915 Vaernemagten  

 

Fanø Håndværker- og Industriforening genindviede så foreningsbygningen ved en festlighed i lokalerne d. 5. august 1945.  

Formanden, skibsbygmester Christoffersen, bød velkommen og holdt senere aftenens festtale, hvor han bl.a. sagde omtrent følgende:  

”I april 1943 ville tyskerne beslaglægge Borgerskolen. For at bevare denne skole for det tyske indgreb sagde vi ja til i stedet at overlade dem vor foreningsbygning. Desværre hjalp det jo ikke stort, idet de som bekendt tog skolen senere. Vor foreningsbygning led meget under tyskernes ophold her. Det så næsten ud til, at det skulle være sådan. Da jeg den 6. maj i år kom herud, mødte der mig et sørgeligt syn, men selv om det i virkeligheden ikke var nogen, der gav os tilladelse dertil, gav vi os straks i gang med den omfattende restaurering. Håndværkerne rystede noget på hovedet, men det gik alt sammen, og jeg vil i aften gerne takke alle de håndværkere, som arbejdede her, for deres veludførte arbejde. Det hele har til i dag kostet 17.260 kr. Hertil kommer så, at vi må anskaffe møbler for ca. 2.200 kr. 

Foreningen er vort fælleseje. Her kommer børnene, de voksne og de ældre. Foreninger startes og opløses, kommer og går; men vor forening, der nu tæller ca. 350 medlemmer, skal blive ved med at være. 

Jeg takker boghandler Christensen og vort æresmedlem, sadelmagermester Møller, for de gaver, de nu til genindvielsen har skænket foreningen. Mit ønske om at komme til at åbne denne fest herude er nu gået i opfyldelse, og det er jeg glad for. Retfærdigheden sejrede altså denne gang. Mange glædes- og fredsfester har der landet over været afholdt siden d. 5 maj. I aften fester vi her i vor forening for et frit Danmark, et frit Fanø og en fri forening. Jeg takker medlemmerne for tilliden gennem de trange år, og jeg takker vor ny vært hr. Poulsen, fordi han gav os husly i vor landflygtighed. Leve F. H. & I.! ”  

Berg-Jensen takkede bestyrelsen, fordi den så hurtigt tog initiativet til bygningens istandsættelse. På skolekommissionens vegne takkede han for den imødekommenhed, bestyrelsen havde udvist ved at stille bygningen til rådighed, da der i første omgang var tale om at beslaglægge Borgerskolen. Festen i aften er en god begyndelse for den nye vært, Karl Johan Poulsen. 

 

medlemsliste

 

Medlemsliste 1946 - 1947

24. august 1945 holdtes igen bestyrelsesmøde i foreningens bygning, og på den følgende generalforsamling valgtes A. Hornum Hansen til formand og Th. W. Beck overtog posten som kasserer. Det vedtoges at optage et lån på 22.000 kr. i Landmandsbanken til afløsning af det nuværende lån i kreditforeningen og til at gøre huset i stand for. Det vedtoges endvidere at søge erstatning for den skade, bygningen havde lidt under besættelsen. Der blev ydet et beløb på 6.553 kr. 

Den 20. september vedtoges det af bestyrelsen for Teknisk skole at indføre forsømmelseskontrolbøger.  

På et bestyrelsesmøde den 26. august 1949 ønskede forstanderen på grund af sin udnævnelse ved Fanø Navigationsskole at fratræde som forstander, formand, kasserer og lærer. I stedet vælges lærer John Rasmussen som forstander med en løn på 200 kr. pr. år.  

Den 19. juni afholdes der lærermøde, hvor man fik en saglig drøftelse, der resulterede i, at man frarådede at oprette en handelsskole afdeling under henvisning til det meget begrænsede antal elever, de store pædagogiske vanskeligheder og at det meget let kunne gå udover Teknisk skoles elever. Man ville dog bøje sig for en anden beslutning.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles