Mitfanoe
Fanø Håndværker- og Industriforening del 4

På et bestyrelsesmøde den 5. juli 1950 vedtages det at undervise handelslærlinge i dansk, regning, skrivning, bogføring, handels- og salgslære, produktionslære og som tillægsfag skilteskrivning.

Navigationslærer K. H. Dyhr vælges til skolens forstander fra 1. oktober 1951.

 

B1351 FHog&I bestyrelse 1945

 

estyrelsen ca. 1950. Thomas Beck, Anton Hansen, Johs. Christoffersen, Chr Christensen, Paulus Nielsen og Jes Mathiasen.


1950 valgtes slagtermester K. Nørby Sørensen til formand og skræddermester A. Brodersen til næstformand. Tækkemand Evald Pedersen blev kasserer. 1952 blev Peder Andersen igen formand.

1953 bliver VVS installatør C. H. Beck formand og i 1956 overtager mejeribestyrer H. K. Rasmussen hvervet.

I 1954 er fagfordelingen i teknisk skole således:

B. Andersen: dansk, materialelære, frihåndstegning og geometri

Tømrermester Paul Hestbek: fagtegning og projektionstegning

K. H. Dyhr: regning og bogføring.

Under Becks formandskab bliver lokalerne gjort vældig fint i stand, og arbejdet sker på frivillig basis. I samme tidsrum har Teknisk skole store vanskeligheder, der er kun 4 elever til vinterens undervisning. Derfor vedtoges det at indstille skolen - foreløbig for et år. Men den kom ikke i gang igen. Tiden og udviklingen gik i mere centralistisk retning.

Bestyrelsen foreslår i en skrivelse til Tilsynsrådet, at man med hensyn til skolens lokaler, ville foreslå at 2 af lokalerne overgår til F. H. & I., nemlig det såkaldte dameværelse og lokalet hvori biblioteket forefindes og de andre 2 lokaler overlades til Nordby Folkebibliotek. Med hensyn til skolens inventar ville man foreslå, at dette overgives til Nordby kommunale skolevæsen.

Kassebeholdningen ville man foreslå, skule indgå I Nordby kommunale skolers legat, med den påtegning at renterne af beløbet skal udbetales til flittige håndværkerlærlinge på Fanø, eller at man opretter et selvstændigt legat kaldet Nordby tekniske Skoles Legat, hvor renterne ligeledes udbetales til lærlingen som ovenstående.

1957 blev K. Nørby Sørensen atter formand.


Foreningen får igen problemer med bevilling, da hotelejer Poulsen ikke mere vil være vært i foreningen. En tid klarer fru Martin Nielsen opgaven; men i de seneste år har bestyrelserne selv klaret sagerne ved at søge lejlighedsbevilling i hvert enkelt tilfælde.

På generalforsamlingen i 1960 var det næsten umuligt at få valgt medlemmer til bestyrelsen, hvorfor der måtte en ekstra generalforsamling til for at få dette nødvendige spørgsmål løst. Det skete den 13. juni 1960, hvor der dog mødte 20 medlemmer. Bestyrelsen kom herefter til at bestå af Karl Nørby Sørensen, Søren Sørensen, Axel Brodersen, Willy Christoffersen, Mogens E. Mortensen, N. Nørby Pedersen og O. Berg-Jensen, der var indkaldt som suppleant for afdøde Jes Mathiasen.

Bestyrelsen bestod i 1961 af: Formand slagter Karl Nørby Sørensen, urmager og guldsmed Mogens E. Mortensen, fhv. sognefoged N. Nørby Pedersen og bogtrykker O. Berg-Jensen.

Købmand M. Devantier og frisørmester E. Petersen var suppleanter.

I 1962 fik bestyrelsen bemyndigelse til at ordne varmeforholdene i foreningens lokaler på en forsvarlig måde. Foreningsmæssigt overskud på over 4.000 kr.

På generalforsamlingen i 1963 nævnes det at arbejdet i foreningen havde været præget af de store omforandringer og vedligeholdelsesarbejder, der var udført på bygningen. Først og fremmest installation af centralvarme og oliefyr samt alle lokaler malet. Til foreningens fester og sammenkomster havde der været god tilslutning.

Bestyrelsen så sådan ud: Formand K. Nørby Sørensen, næstformand el-installatør Søren Sørensen, delegeret til varelotteriet: A. Brodersen, vicevært og tilsynsførende med bygning og inventar: Axel Brodersen, medlem af bibliotekets bestyrelse: S. Sørensen, sekretær: O. Berg-Jensen, kasserer uden for bestyrelsen: E. Arctander. 

Ophævelse af foreningens understøttelsesfond  

I maj 1964 besluttedes det på generalforsamlingen, at ophæve foreningens understøttelsesfond og anvende pengene til bygningens istandsættelse. 

I 1972 måtte der en ekstraordinær generalforsamling til for at få valgt en bestyrelse, hvor Axel Brodersen og O. Svarrer blev genvalgt. Nyvalgt som kasserer blev Chr. Kruse Christensen og som medlem af bestyrelsen slagtermester Niels K. Jensen. Som revisor genvalgtes tømrermester Poul Hestbek. I et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede man sig med K. Nørby Sørensen som formand, Sv. Å. Hornum Hansen som næstformand, Ove Svarrer som sekretær og Axel Brodersen som vicevært i bygningen. 

100 års jubilæet i 1973 var vellykket men dyrt for foreningen. Inden jubilæet blev der iværksat en større reparation og afpudsning for at rammen om festen skulle være i orden.

 

fhi-milepaele

 

Foreningens papirer havde været stjålet, men kom lykkeligvis til veje igen i en postkasse.

I 1974 fortælles at udlejningen af "Strien" havde været tilfredsstillende. Begge lejligheder var lejet ud. Biblioteket fortsatte, danseskole havde man begyndt med sidste år. Præmiewhisten ser til gengæld ud til at synge på sidste vers. 

Karl Nørby Sørensen havde i 1975 trukket sig som formand efter en større meningsudveksling ved et bestyrelsesmøde. Han blev indvalgt i bestyrelsen første gang i 1948. Han var formand 1950 - 52 og igen formand fra 1957. I stedet for den tidligere formand indvalgtes Niels Skelmose. 

I 1976 er N. K. Jensen formand, der kunne berette om spørgsmålet om bibliotekets fortsatte leje i F. H. & I. Foreningen mener at der skal laves om for ca. 30.000 og kommunen postulerer et beløb på 200.000. Det blev diskuteret at man nu måtte sætte ind med vedligeholdelse af det udvendige af huset. 

I 1978 er Carsten Gorm Petersen formand. Det fremlagte regnskab viste et underskud på 19.743 kr. og et overskud på ejendommen på 3.043 kr. Underskuddet er bl.a. begrundet i de store investeringer foretaget i årets løb i reparationer. Foreningen går ud af året med en samlet gæld på 39.993 kr. og med en nettoformue på 204.440 kr. 

På generalforsamlingen i 1979, hvor der kun mødte 2 medlemmer udover bestyrelsen, nævnte formanden i sin beretning, at der havde været afholdt møder med foreningerne på Fanø, hvor man enedes om en favørpris på udlejningen ved at foreningerne tegnede sig for et vist antal lejemål, dette for at sikre en så høj udlejningsprocent som mulig. 

Man diskuterede hvordan man bedst sikrede F. H. & I.'s beståen og medlemmernes forhold til foreningen 

Omkring 1. maj i 1980 blev der afholdt en teaterfest i et samarbejde mellem Fannikerdagen og F. H. & I. i anledning af færdiggørelsen af scenen, som Fannikerdagen har været sponsor for. Der vil være teater med lokale kræfter og spisning samt dans. Hele arrangementets overskud skal gå til videre udbygning og bevarelse af Håndværkerforeningen og det stykke kultur, som det står for.

 

I maj 1980 var der en fremmødeprocent på flere 100 % over det normale til generalforsamlingen, der var mødt 7 medlemmer.

Formanden Carsten Gorm Petersen var bl.a. inde på at det havde været et travlt år for bestyrelsen. Samtlige vinduer var blevet istandsat, malet både indvendig og udvendig. Sundhedsmyndighederne havde kasseret køkkenet og nu kunne F. H. & I.'s køkken i lighed med øvrige forsamlingshuse lever op til lovens krav, men det havde været dyrt. Man havde på et ekstra ordinært møde vedtaget at optage et lån.

Fannikerdagen der havde skænket 15.000 kr. og arbejdskraft havde nu fået istandsat scenen. Baglokalet havde bestyrelsen selv istandsat. Udlejningen var tilfredsstillende. 

Juli 1981 holdes generalforsamling, hvor kun pressen og ét medlem er mødt op, udover bestyrelsen som heller ikke stiller fuldtallig. Bestyrelsen bestod af: Carsten Gorm Pedersen, formand, Franz Kamper, kasserer, Niels Lund Hansen, vicevært, Bent Jørgensen, Hugo Salmon og Per Andersen. Foreningen tæller nu 358 medlemmer. 

Under generalforsamlingen fremgik det, at foreningen er i svære økonomiske vanskeligheder. Banken har smækket låget i for pengekassen. Man skylder i øjeblikket ca. 30.000 kr., heri indbefattet en forfalden kreditforeningsydelse på 10.000 kr., en gammel olieregning på 17.000 kr. samt diverse andre poster.

Om økonomien sagde Franz Kamper, at han havde foreslået, at man solgte den østlige del af bygningen, kunne man få penge ud af det, kunne økonomien saneres for resten af ejendommen. At økonomien er så dårlig skyldes bl.a., at man havde måttet ofre 90.000 kr. på køkken, bagkøkken, reparation og vedligeholdelse. 

Man besluttede sig for at bestyrelsen atter måtte henvende sig til banken for gode råd og at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. 

På denne generalforsamling var der mødt 18 medlemmer, og økonomien stod på dagsordenen. Banken havde nu betalt regningerne og er villig til at låne foreningen penge, men formanden ville gerne høre medlemmernes løsningsforslag til at vende økonomien. Et forslag gik ud på at spørge kommunen, erhvervsforeningen og Fannikerdagen om de ville hjælpe med nogle afdragsfrie lån. Et andet forslag gik ud på udstedelse af andelsbeviser. Andre mente at kommunen måtte give et rentefrit lån. 

Med hensyn til udlejevirksomheden ses kommunen som den største konkurrent, idet alle kunne få stillet et gratis lokale til rådighed, navigationsskolens kantine, en anden kandidat. Biblioteket var flyttet, men dertil følgende tab af lejeindtægter.  

Det blev besluttet at få en kassekredit i banken på 150.000 kr. mod sikkerhed i huset. Med henblik på gældssanering bemyndigedes bestyrelsen til at optage forhandling men kommunen, banken og andre foreninger. 

 

Foreningen som andelshus?  

I september 1982 indrykker bestyrelsen følgende skrivelse i Fanø Ugeblad (i uddrag):  

"Grundlaget for bygningens økonomi har været dels udleje til Teknisk skole og dels udleje til arrangementer af forskellig slags såvel private som foreningens egne.  

I 1956 ophørte lejemålet til Teknisk skole og senere flyttede biblioteket ud, men en meget følelig nedgang i lejeindtægterne.  

De svigtende indtægter, sammenholdt med den tilstand tyskerne afleverede bygningen i efter krigen, har bevirket at bygningens tilstand har fået et ganske alvorligt knæk, derfor færre udlejninger. Samtidig med dette har veterinærmyndighederne krævet en gennemgribende restaurering af køkkenet. 

Til finansiering af dette så den tidligere bestyrelse sig nødsaget til at optage et stort banklån. Renter og afdrag hertil samt de stigende oliepriser er af en sådan størrelsesorden, at der så at sige ikke har været penge til selv de allernødvendigste reparationer eller vedligehold.  

Bestyrelsen har ved en gennemgang af bygningen sammen med håndværkere måttet konstatere, at bygningens tilstand er næsten håbløs. Udgifterne til reparationer vil andrage ca. 700.000 kr. Dette beløb han ganske enkelt ikke klares ad normal vej. 

 

Pengene skal skaffes men hvordan? 

 

1.     bestyrelsen agter at søge alle mulige relevante fonde. 

2.     forøget kreditforeningslån. 

3.     flere egne foreningsarrangementer og endelig tanken om at omdanne "Strien" til et andelshus. 

 

For at bestyrelsen kan arbejde videre og tro på at det kan betale sig, må vi have en tilkendegivelse fra øens befolkning på i hvor høj grad man vil støtte ved at tegne andele eller give anden økonomisk hjælp. 

I øens pengeinstitutter vil der blive lagt lister, hvorpå man kan tegne sig for andele á 500 kr. betaling skal dog ikke ske, før endelig beslutning er taget vedr. andelshuset. 

 Underskrevet bestyrelsen: Formand Carsten Gorm Petersen, næstformand Per Andersen, sekretær Iver Petersen, kasserer Aase Kisbye, samt Niels Lund, Steen Hauschildt Jepsen og Arne Aarøe".  

Oktober 1982. Bestyrelsens opfordring til at give forhåndstilkendegivelse på støtte i form af andelsbeviser, har givet nogen tilslutning, men ikke nær nok.  

Synes bestyrelsen, at tilslutningen er af en sådan størrelse, at det kan betale sig at arbejde videre med tanken, vil der blive indkaldt til generalforsamling, hvor medlemmerne skal godkende forslaget, og endelig, hvis forslaget accepteres et møde, hvor andelsselskabet oprettes.  

Spørgsmålet om tilkendegivelse bunder stadig i en vaklende økonomi, men bestyrelsen er dog så positiv, at den er gået i gang med vedligeholdelsesarbejdet. 

På generalforsamlingen i 1983, som i øvrigt var vel besøgt, nævnes at der er kommet styr på regnskabet, dog ikke så meget, at det giver overskud.  

Der har været afholdt en meget succesfuld støttefest

 

På et medlemsmøde blev der udbudt støtteaktier, som er udformet i lighed med Fannikerdagens skibsadoptionsaktier. Disse aktier træder i stedet for de andele, som en del har tegnet sig for i pengeinstitutterne.  

Andelstanken har endnu ikke slået igennem, der er foreløbig "kun" 92 tilkendegivelser, hvilket er for lidt til at gå videre med ideen. 

Der er i årets løb gennemført en del reparationer, men der mangler endnu arbejde for 300.000 kr.  

I 1984 var der en knap så vel besøgt generalforsamling, hvor det bl.a. kom frem, at kommunen havde givet et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr.  

   Generalforsamlingen i 1985 viste mere positive impulser, trods et underskud på ejendommens drift. Der budgetteres for det kommende år med et foreningsoverskud på 50.000 kr. Et underskud på ejendommens drift på 34.400 kr. I budgettet er reparation, vedligehold og nyetableringer anslået til 40.000 kr. Foreningen har nu indvendige rammer som man kan være bekendt, også udvendigt foregår der stadig "smukkeseringer". Bestyrelsen genvalgte sig selv!  

Den 17. august 1985 startede ”Strien” med havefester. Underholdningen var musikalsk og spillet af lokale spillemænd. Herudover glødede grillerne. Disse havefester har udviklet sig til en stor succes.  

F. H. & I.'s generalforsamling i 1986 var et tilløbsstykke med 30 interesserede, som mødte op. Det skal også siges, at der var føde for både sjæl og krop for de fremmødte. Dameværelset var fuldt, og der var for første gang i mange år kampvalg om posterne. For Aase Kisbye, der ikke ønskede genvalg, blev Eva Margrethe Nielsen valgt.  

Fra formandens beretning afsløredes, at der i årets løb var sket en forhøjelse af lejlighedshuslejerne, at tankene var fyldt med olie inden stigningen, at varmtvandsanlægget var repareret og taget tættet. Det som stod for, var en tiltrængt fugning af bygningen og en fornyelse af Hjørnestuen.  

Regnskabet viste at selve udlejningen er stigende og udviser overskud, men når de nødvendige midler til vedligeholdelse droges ud, bliver det endelige resultat et underskud på 13.000 kr.  

Kontingentet foresloges sat op fra 50 kr. til 60 kr. 

Bortset fra ovenstående ændring ser bestyrelsen så på 5. år ud som følger: 

Formand, Carsten Gorm Petersen, næstformand Per Holm Andersen. Kasserer, Jens Thyge Jensen. Sekretær, Iver Petersen. Bestyrelsesmedlemmerne Eva Nielsen, Carla Pedersen og Arne Aarøe. 

Suppleant John Petersen og Bent Erik Carlsen. Revisorer: Evald Kraunsøe Pedersen og K. V. Knudsen. Revisorsuppleant Astrid Djurhuus og Aase Kisbye.  

Tilslutningen om "Strien" har været svingende, men i de seneste år har "huset" igen indtaget en central plads i vort lille samfund og har været midtpunkt for mange skuespil, revyer, koncerter og bryllupper, jubilæer og andre fester.  

I 1987 kunne formanden bl.a. berette om et nyt samarbejde omkring revyer. Det var håbet at dette arbejde måtte fortsætte i de kommende år.  

Fredningsmyndighederne kiggede på ”Strien” i 1987, for at overveje en eventuel fredning af bygningen.


Billedserie fra FHI i 1980'erne:

 

fhi-flaget-hejses-havefest-

 

fhi-havefest-aug86

 

fhi-havefest

 

fhi-restaurering-1984

 

fhi-restaurering-1984 2

 

fhi-restaurering-1984 3

 

fhi-restaurering-1984 4

 

fhi-restaurering-1986

 

fhi-revy-1984

 

fhi-revy-1986

 

 

 

 Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles