Mitfanoe
Forsikring på Fanø

Om Søassurance på Fanø.


Læge Anthonisen slog i Fanø Ugeblad den 4. August 1900, til lyd for at stifte en lokal gensidig brandforsikring på Fanø. Han mente at der var langt flere brande på fastlandet opstået ved lynnedslag og meget få, om ingen, på Fanø, hvilket betød at Fanøboerne betalte for "meget". Anthonisen henviste til eksemplet med den lokale Skibsassuranceforsikring.

N. A. Lauridsen kunne oplyse, at det drejede sig om hundredtusinde kroner, som Fanøboerne betalte i bygningsassurance årligt. Han var meget betænkelig ved forslaget, slog bl.a. på at der var manglende interesse. Han pegede desuden på vanskeligheden ved at rejse en garantifond, og mente ikke som foreslået af Anthonisen, at Fanø Spare- og Laanekasse var forpligtet gennem sin vedtægt at dække en sådan garantifond. Passussen fandt Anthonisen i § 5: "... skal overskuddet efter bestyrelsens skøn bruges til almennyttige og veldædige formål på Fanø". Lauridsen mente at den sagde: ".. Af kassens overskud vil en passende del blive anvendt til almennyttige og veldædige formål, så snart dette anses tilrådeligt af bestyrelsen". Lauridsen mente derfor ikke at Sparekassens reservefond kunne benyttes til garantifond for den "Lokale, gensidige Brandforsikring på Fanø", hvis formål, bl.a. skulle være, at spare Fanøboerne for et årligt beløb på 12.000 kr. Brandforsikringen blev aldrig en realitet på Fanø.?

Her følger et bredt udvalg af annoncer for forsikringer, hvoraf det ses, at Fanø har været forsynet med ganske mange selskaber gennem tiderne.

 

19. august 1899. 

At hr. lærer Andreasen, Fanø, efter

eget ønske er fratrådt stillingen som

vor agent meddeles herved. 

Livsforsikringsselskabet ”Standard”.

Oktober 1899

Livsforsikringsselskabet

”Standard”

(grundlagt 1825 – Garantisum 152

Millioner Kroner

- stor Bonus – ingen ekstra præmie

for officerer på 1ste klasses skibe)

tegner alle arter Livsforsikring ved undertegnede

Agent på Fanø

Kapt. Th. H. Brinch

Sønderho

     Niels Jensen Sonnichsen, Lloyds Agent
livsforsikringselskabet-sta livsforsikring-05011901 livsforsikring-05101901
forsikring-06091902


 forsikring-08031902  tryg-forsikring-07021903  

August 1905 

La Fédérale ompagnie d’Assurance

Contre les Risques de Transport

Zürich

Tegner fra i Dag Forsikring af enhver Art

Paa Søfolks Effekter for en billig Præmie

Forsikring kan tegnes og alle oplysninger

Gives ved

                  P. H. Clausen

                  Skibsreder

NB. Under C. Bortrejse ved Bogholder

                  N. S. Gundesen

April 1906

Det kgl. Oktr.

Sø-Assurance-komp.,

København, tegner Forsikringer paa

Kasko, kasko-interesse(”Beholden Fart”),

Fragt, Varer, Søfolks Effekter m.m. ved

                  Holger Poulsen

   
Omkring år 1910    
assurandoer-p-h-clausen forsikring-af-soefolks-toej krigsforsikringer-1914
statsanstalten-for-livsfors
afholdsfolks-sygeforsikring  
Omkring år 1920    
Forsikring PHClausen Livsforsikring forsikringsselskaberne-hadn

Aktiesleskabet

Nye danske

Brandforsikrings Selskab af 1864

Agentur Postmester Herluf Petersen

   
Omkring år 1930    
Forsikringer-06-01-1934 gjensidige-forsikringsselsk Absalon-forsikring-29011938
Omkring år 1940    
forsikring-05101940  
hafnia-forsikring-02011943    
Omkring år 1950    
forsikringsselskab-25021950  
forsikring-03111951  
forsikring-16051953 forsikring-19091953 forsikring-21111953
forsikring-24121955 livsforsikring-02041955  
Omkring år 1960    
 baltica-forsikring-14051960  forsikring-10121960  livsforsikring-14051960
 forsikringer-03031961  forsikring-1-05011963  forsikring-02111963
forsikring-05011963 forsikring-danmark-05011963 forsikring-28101967
     

 

Forsikringsagent Ingvard Mathiasen

Mathiasen Ingward Inspektoer

Kapt. Ingvard Mathiasen, Nordby, kan den 22. februar 1948 fejre en sjælden mærkedag, idet det denne dag er 40 år siden han optog arbejdet for Nordisk Livsforsikring og Nordisk Ulykkesforsikring, hvilke selskaber hr. Mathiasen stadig siden har repræsenteret med bopæl i Nordby. Hr. Mathiasens arbejde for selskaberne er for en stor del faldet på Esbjerg Havn, hvor hans tætte skikkelse er velkendt af alle søfarende. Det er i tusindvis af forsikringer, han i årenes løb har bragt i stand til sine selskaber, og han har altid sørget for at betjene sine kunder yderst omhyggeligt, således at han har foreslået kunderne de forsikringer, de havde brug for, og ikke andre. Han har på en udmærket måde forstået at afpasse forsikringerne efter de forsikringssøgendes forhold, og man har altid kunnet stole på hans forklaringer om forsikringernes dækning og undtagelsesbestemmelser. Hr. Mathiasen bliver den 24. februar 71 år, men hans energi synes uforandret, så han vil forhåbentlig mange år endnu tage turen til Esbjerg Havn og virke for sine kære selskaber.

Allerede før Ingvard Mathiasen var fyldt 14 år, kom han med sit faders skib "Krimhilde" til søs og fik – da dette skib blev solgt til Norge – hyre ombord på barkskinet "Coronna" ført af kaptajn Hans Jessen. Efter 2 ½ års sejlads med barken, som bragte ham vidt omkring på kloden, afmønstrede han i England, og kom ombord på barken "Union" med kaptajn A. Svarrer på broen. Så gik rejsen til Amerika og senre med andre skibe til Brasilien og Sydamerika. Ingvard Mathiasen ville imidlertid videre, tog på Navigationsskolen i Nordby og fik både styrmands- og skibsførereksamen på rekordtid – 9 1/2 måned. I de følgende 5 – 6 år gjorde han som nybagt styrmand kun 20 år gammel tjeneste på forskellige Fanøskibe, bl.a. "Thor" af Fanø, som forliste – dog uden én eneste af besætningen omkom. 26 år gammel blev Mathiasen kaptajn på "Serapis", som han var på langfart med i 3 år.

Da dampskibene slog igennem til fordel for sejlskibene, og der opstod nye krav til søens folk, kunne kaptajn Mathiasen ikke klare synsprøven og søgte derefter i land for at blive assurandør.


Forsikringsagent N. H. Gregersen

August 1927 

Forikrings Aktieselskabet "Norden"s Agentur 

Er overdraget til kapt. Gregersen, Nordby 

80 års fødselsdag den 23. oktober 1943. N. H. Gregersen var født i Nordby 1863 som søn af kapt. N. N. Gregersen. 14 år gammel kom han ud at sejle med Fanøskibene. Kun 19 år gammel i 1882 tog han eksamen hos Drewsen på Fanø Navigationsskole. Han sejlede herefter som 2. styrmand på 3M skonnert "Ameta", der førtes af kapt. S. Winther, senere var han styrmand ombord hos kapt. P. Poulsen i 3M skonnert "Mette". 

I 1888 blev Gregersen fører. I 1893 byggede han i Sverige 3m skonnerten "Grohmann", som han førte i 7 år, hvorefter han overtog fuldriggren "Gladstone". Derefter var han 1 års tid skipper på lystyachten "Phantom", og så gik han ind i dampskibssejlads. Her måtte han begynde nedenfra som 2. styrmand, men efter 2 års forløb var han atter skipper. Han sejlede i konsul Lauritzens rederi, og førte gennem årene, mange af rederiets skibe. Den største damper der blev bygget var "Anna", som Gregersen fik at føre. 

I Nordby var Gregersen igennem mange år kommunal revisor og revisor i Fanø Sparekasse, Rindby Andelsmølle og Brugsforeningen. Han var en tid formand for Skibsrederforeningen, og havde gennem mange år agenturet for forsikringsselskabet "Danmark". Gregersen dyrkede en stor frugthave.


 


Gå til top

End Of Slide Box