Mitfanoe
Presseklip fra Fenjagruppens historie

fanoe ugeblad-teaser


Jubilæum.

Nordby Spejdertrop „Fenja" fejrer sin 10 Aars Jubilæumsdag.

Et stort 12-sidet Nr. af Spejdernes eget Blad, „Flyvesandet", redigeret af Journalist Birger Farup Olesen, kom som en festlig Forløber for selve Dagen. Mange læste med Glæde det fikse og yderst velredigerede Jubilæumsnummer, der ogsaa indeholdt en Oversigt over Festens Program.

Kl. 9 var der Parade i KFUM.s Have.

Kl. 10 Gudstjeneste i Kirken ved Pastor Voldum og Korpssekretær Birkler.

Kl. 14 March gennem Byen til Lejrpladsen ved Pakhusbanken, hvor der fra 15 til 17 var aaben for Besøgende.

Kl. 19,30 var der Aftenfest paa Hotel „Nordby".

„Fenja"s Stifter og nuværende Leder, Malermester Marius Sørensen, bød velkommen. Han omtalte, at af 6 af de stillende Medlemmer var kun cand. pharm. Clemen Sørensen tilstede ved Festen. De fraværende var Anker Bølling, Jørgen Iversen, Morten Sørensen og Henry Horn Nielsen.

Korpssekretær Birkler holdt Aftenens Hovedtale. Han sagde bl.a.:

Føreruddannelsen sker gennem Træning baade praktisk og teoretisk. Han omtalte her, hvordan han var sluppet gennem Prøven. Kunsten at leve vil vi gerne lære Drengene. At leve er jo ikke bare Nydelse En Dreng er født med Trang til Eventyr — denne Trang søger vi i Spejderbevægelsen at tilfredsstille paa en god Maade. En Spejder lærer at gøre det rette i det rette Øjeblik. Karaktertræning leges ind i dem. Vi søger at give Drengen en god Moral. Patruljesystemet understøtter Drengenes Trang til Virke, og Karakteren udvikles, saa Drengen bliver en god Samfundsborger, Ære, Pligt og Ret maa sidde i Højsædet. Vi ønsker kun en Slags Moral: Kristen Moral. Den kristne Moralbegrundelse er kun een, nemlig Gud. Vær beredt — Gud ser dig!

Divisionschef Lykkegaard omtalte Øvelserne om Eftermiddagen. „Fenja" er paa mange Maader særpræget, og der er. Grund til baade at kritisere og rose. Han gjorde da ogsaa - i al Venlighed - begge Dele. Da to af Grupperne for deres Præstationer begge havde opnaaet samme Pointantal, afgjordes Sejren ved Lodtrækning. Den sejrende Gruppe fik overrakt en fin Jubilæumsplade.

I en let Forklædning traadte Kordegn Moesgaard derefter frem som Spejderfar og oplæste et morsomt Digt i Sørensen-Fugholm-Stilen. Han høstede stort Bifald.

Marius Sørensen meddelte, at der var indløbet Telegrammer fra P. S. Sørensen, Gjørding, Morten Sørensen, Ejstrupholm, og fra Svend Trøst Nielsen, Niels Henrik Olesen og Jørgen Iversen, København. Desuden var der fremsendt Blomsterhilsener fra Fru Bølling og Vognmand Jens Brinck. Vi har - sluttede Taleren - i Dag nedlagt Blomster paa Gravene, der gemmer de unge, der engang gik med os.

Korpssekretær Birkler gav derefter en kort Information i Naturhistorie bestaaende af en Række gode og mindre gode Sammenstillinger.


Da Bifaldet havde lagt sig, sang Spejderkoret et Par Sange. De sluttede med den store Parade, hvor Koret efter hvert Solonummer faldt ind med følgende:

Det er sandt, det er fuldkommen rigtig,

han er noget saa væmmelig vigtig.

Men hvis han bliver ved,

bli'r han snart skaart ned,

for ham regner vi slet ikke med.

Ved Kaffebordet blev der solgt Lodsedler til et amerikansk Lotteri, hvor der var Adgang til at vinde Bøger, Cerutter, Cigaretter og m. m.

Da Gevinsterne lykkeligt var kommet de rette Ejermænd i Hænde, tog Kandidat Cl. Sørensen Ordet.

I velvalgte Vendinger talte han paa 5 gamle Drenges Vegne — nemlig de 5, der havde været med til at stifte „Fenja". Han takkede Gruppefører Marius Sørensen, fordi han havde taget Initiativet for 10 Aar siden og for Ledelsen gennem Aarene og overrakte sluttelig Gruppeføreren et i Pergamentbind indbundet Eksemplar af Det nye Testamente gengivet af danske Digtere.

Gdr. N. M. Sørensen, Rindby, takkede Marius Sørensen for hans Arbejde med Drengene. Han havde selv haft 5 Drenge med i „Fenja". I Anledning af Jubilæet skænkede han en 10 Tdr. Land stor Lejr-plads ved Klingerbjerg til Spejdertroppen. Han var i særlig Grad utilfreds med den Indstilling, de unge i Rindby viste overfor Spejderbevægelsen, og i nogen Grad ogsaa med Hjemmene. Ønskede fremtidig Lykke og Held for „Fenja".

Fru Voldum bragte sin Hilsen og Lykønskning. Den 9. April, kom der fremmede Grønne og lagde Hindringer i Vejen for vore egne Grønne. Men nu er der jo igen Fred i Danmark. Mange har skiftet inden for „Fenja" i de 10 Aar, men Marius Sørensen er stadig den samme. De har - sagde Fruen til Sørensen - gennem Skabningen lært vore Drenge at kende Skaberen. Vi takker Gud for Dem og beder Gud velsigne Dem. Tak til Dem, Fru Sørensen, fordi De aldrig har hindret Deres Mand. De har gaaet alene derhjemme, naar han har været ude med Drengene, og De har gennem Deres Resignation ydet Hjælp til Spejderbevægelsen. Tak, fordi Deres Hjem altid staar aabent for de unge.

Spejderne takkede nu deres Fører for de svundne 10 Aar og overrakte ham Blomster.

Pastor Voldum: Det er Gruppeføreren, der faar alt Kritik, og derfor skal han ogsaa have al Tak. Birger Olesen var en ihærdig og dygtig Redaktør af „Flyvesandet", ham vil vi ogsaa tænke paa i Aften, Birger Olesen foreslaar i Jubilæumsnummeret et Veterankorps. Hvad om vi garnle Grønne sluttede os sammen og lavede en Kammeratskabskreds, der stod bag ved eller sammen om det Arbejde, der udføres? Præsten sluttede med et Leve for Gruppefører M. Sørensen.

Frk. Karen Rødgaard bragte en Hilsen fra K. F. U. K. og overrakte en Jubilæums-gave. Hun udtalte bl.a.: Vi er fælles om det Maal at føre de unge til Jesus Kristus. Guds Velsignelse over Arbejdet.

Divisionschef Lykkegaard takkede for Samarbejdet og ønskede alt godt for Fremtiden. Han overrakte Marius Sørensen 10 Aars Stjernen.

Marius Sørensen ønskede at takke tre Kvinder inden for Foreningen „Fenjas Venner", nemlig Fru Viktualiehandler Olesen, Esbjerg, Fru Kapt. H. Mathiasen og Fru Pastor Voldum.

Kordegn Moesgaard bragte en Hilsen fra Indre Missions Samfund. Han takkede for de 10 Aar og ønskede Guds Velsignelse over de kommende Aar.

Mar. Sørensen følte Taknemmelighed mod de Mennesker, der havde hjulpet ham i Arbejdet gennem de svundne 10 Aar, hvor i alt 110 Drenge havde aflagt Spejderløftet. Tak for de store Drenges Medarbejderskab. Tak til Hjemmene for Tilliden. Mest dog Tak til Gud, der har betroet mig Arbejdet. Det er Drengen i Manden, der skal naa ind til Manden i Dren¬gen. Bad om Tilgivelse for eventuelle Fejl og udtalte Ønske om, at Gruppens Arbejde maa fortsætte, og at det maa gro i de unges Sind, saa de maa blive leven¬de, bevidste Kristne og gode danske Mænd.

Som et smukt Slutnummer blev de 5 nordiske Flag ført frem af unge Spejdere og et efter et præsenteret, medens et lille Pigekor til Lærer Rasmussens Klaverspil sang et Vers af det paagældende Lands Nationalsang-Pastor Voldum sluttede Aftenen. Han var knapt begyndt med sin Tale, før det kendte Lyssignal fra Elektricitetsværket averterede, at Klokken nu snart var saa mange, at Lyset blev slukket.

Man naaede dog at blive færdig før. Spejdernes 10 Aars Jubilæum blev for dem en enestaaende Festlighed. Man kan sige, at selve Dagen blev Spejdernes, men Aftenen blev ganske afgjort Marius Sørensens!

Skirmen.Nummer 2581, 21. juni 1947

Spejderopvisning

Lørdag og Søndag afholdt KFUM.-Spejderne en Opvisning paa Pladsen ved Pakhusbanken.

Lørdag Aften afholdtes et Lejrbaal, hvor der indlededes med et Par Sange, derefter underholdt Spejderne med Sketch o. lign. Tropsføreren, Malerm. Marius Sørensen, holdt en lille Tale, hvori han gav Udtryk for de Tanker og Ønsker Spejderne har. Det største Ønske for Øjeblikket var sikkert Fremskaffelsen af de nødvendige Midler til Etableringen af den Hytte, Troppen har inde ved Klingebjerg. Opvisningen var tænkt som et Forsøg paa at fremskaffe nogle af disse Penge.

Efter Talen underholdt Spejderne endnu i nogen Tid, Aftenen sluttede med en kort Andagt ved Tropsføreren.

Søndagens Arrangementer truede med at drukne i Regn, men de gæve Spejdere holdt dog ud i Lejren og fik ogsaa Trods Regnen Middagsmaden lavet. Hen paa Eftermiddagen klarede Vejret, og med det bedre Vejr indfandt Tilskuerne sig for at se en Spejderlejr i fuld Funktion. De blev heller ikke skuffet, der var meget at studere. Der var et Taarn, man kunde faa Lov til at entre mod en meget beskeden Entre, der var Opvisninger, som f. Eks. Ulveungernes Forhindringsløb, der gjorde stor Lykke. Endelig var der Demonstration af, hvorledes man bager Brød i en Ovn fremstillet af 2 Kiksdaaser, der blev ogsaa bagt Pandekager, som der var rivende Afsætning paa — og mange af Kunderne købte to Gange.

Spejderne havde kun Ære af deres Opvisning, og da det hele var forbi blev alle Spor af Lejren fjernet med det samme. Det blev gjort saa grundigt, at det næsten var umuligt at, se, her havde været en større Lejr — et smukt Eksempel til Efterfølgelse for de mange, der om Sommeren færdes i Naturen herovre.Nummer 2592, 6. september 1947

Hytteindvielse.

KFUM-Spejderne i Nordby indviede i Søndags deres Hytte ved Klingenbjerg.

Hytten staar fuldt monteret Spejderne i 2500 Kr. Det er billigt for. et Hus i Dag, men det har naturligvis været en krævende Præstation for Spejderne at rejse Pengene. Men nu er det da ogsaa lykkedes at faa et førsteklasses Samlingssted ud af den tidligere Barak. I Hytten findes et lille Rum ti! Lederen og en Pejsestue med 14 faste Køjer og med Plads til endnu adskillige Sovepladser paa det rummelige Gulv, om det gøres nødvendigt.

Vandforsyningen er sikret gennem en 24 Meter dyb Brønd.

Gruppeføreren, Malermester M. Sørensen, skildrede Hyttens Tilblivelse for de Besøgende. Den første Begyndelse blev gjort ved, at Gdr. N. M. Sørensen, Rindby, skænkede en Grund paa ca. 7 Tdr. Land, saa havde man Byggegrunden, Telefonabonnentforeningen skænkede nu efter Krigen 500 Kr., det var Starten til Byggefondet.

Gruppeføreren manede Spejderne til altid at vise sømmelig- og korrekt Opførsel, hvorpaa han overdrog Hytten til dem. Under Afsyngelsen af Flagsangen hejstes Flaget for første Gang. Ordene fra Salmernes Bog: „Han drikker af Bækken ved Vejen, derfor løfter han Hovedet højt" og Bøn sluttede den egentlige Indvielse.

Herefter underholdt Spejderne paa forskellig Maade, og tilsidst bragte Købmand Evald Hansen paa Forældrenes Vegne en Tak til Gruppeføreren for det store og uegennyttige Arbejde, han udfører blandt Sognets Ungdom.Nummer 32, 13. august 1960

25 ,, grønne" spejderår!

Hvem har snuset til et skovbål

og hørt birkens knaster knalde?

Hvem forstår i mørket straks hver Ivd ?

Lad ham være med de andre unge mænd,

— som en og alle drager ud —

til længslers lejr og livets fryd!

Kipling.

I forbindelse med den forestående jubilæumsfest tor KFUM.-spejderne på Fanø. har Fanø Ugeblad ønsket at markere jubilæet med en artikel om de første 25 „grønne" spejderår, der nu ligger bag det lokale spejderarbejde

KFUM.-spejderne i Danmark en en gren af dansk KFUM., og spejdergruppen i Nordby er som sådan en del af Nordby KFUM.s drengearbejde. Allerede i 1908 optog Nordby KFUM. drengearbejdet på sit program, idet der blev stiftet en FDF-kreds under ledelse af en af skolens lærere. FDF-kredsen bestod kun i nogle få år og måtte da ophøre på grund af mangel på ledere.

I 1926 oprettede KFUM en husflidsskole. Den store tilslutning, denne skole fik, viste, at der var et behov for et drengearbejde, og at KFUM. havde mulighed for at udøve det Fra husflidsskolen udgik der i de følgende år et ret omfattende drengearbejde, der optog både idræt og lejrsport på programmet. I 1930 indrettede KFUM. sit eget „stadion" i et ikke særligt velegnet terræn vest for Nørby plantage, men trods den meget primitive ramme blev der her med stor ihærdighed dyrket boldspil og fri idræt.

Alt dette var forberedelsen til KFUM. spejderarbejdet i Nordby. Der var skabt et sammenhold, og der var dannet en kærne, der gav muligheder for et mere fast organiseret arbejde. Spejdergruppen blev stiftet den 19. juni 1935 med en førerpatrulje på 5 store drenge i alderen 15—17 år og en af KFUM.s medlemmer, malermester M. Sørensen, som leder. Forud var forløbet nogle måneder med intensiv træning i de forskellige spejderfærdigheder, og nu fortsatte man med føreruddannelse for at være rustet til at lukke op for tilgang af nye medlemmer. De gamle dagbøger fortæller, at den 10. juli præsenteredes de nye uniformer, der vakte nogen opsigt i byen. Den 17- 18. august tog de 6 spejdere for første gang på lejrtur efter spejderlivets primitive regler. Den 8. september samme år afholdt førerpatruljen en opvisning på „stadion", hvor 3 voksne og 20 drenge overværede præstationerne. Og samme aften var der agitationsfest i KFUM, hvor tropsføreren holdt foredrag om spejderliv, og patruljen foreviste, hvorledes et patruljemøde forløber Foredraget gik sikkert over hovedet på de nye drenge, men hvad de så end måtte have fanget, så meldte af de 15 gæster de 13 sig som spejdere.

Nu var udviklingen i gang. I vinterens løb blev førerpatruljen til 3 nye patruljer. Da gruppens navn skulle fastsættes, fandt en af drengene frem til navnet „Fenja", der straks blev godkendt. Det skulle udlægges som „den hvide klit", og deraf formentes øens navn at være udledt. - I 1936 påbegyndtes et nyt arbejde for de 9—12-årige drenge, „ulvearbejdet", der også fik god tilslutning. I de følgende 10 år steg medlemstallet til 68 spejdere og ulve med en førerstab på 6 spejdere over 17 år. Senere har tilgangen været dalende på grund af mangel på førere, og ulvearbejdet har i en årrække været nedlagt, men nu i jubilæumsåret mønstrer Fenja-gruppen atter ca. 60 medlemmer, og ulvearbejdet er genoptaget.

Af særlige indslag i arbejdet må nævnes, at en af patruljerne i 1936 startede bladet „Flyvesandet" som organ for Fenja-gruppen. Bladet udkom en årrække og bidrog ved dets både muntre, opfindsomme og inspirerende indhold til at skabe sammenhold og fællesskab indadtil og vække interesse udadtil. Ved gruppens 10 års fødselsdag udkom bladet i et stort og festligt format, og nu ved 25 års jubilæet har gamle spejdere, der er bosiddende i København, dannet et redaktionsudvalg, hvori også bladets tørste redaktør er med, for at udsende et jubilæumsnummer af „Flyvesandet".

I 1937 stiftedes foreningen „Fenjas venner'', en sammenslutning af forældre og venner af spejderarbejdet, der gennem mange år ydede et godt økonomisk tilskud til fornyelse af materiel o. I. Foreningen er desværre opløst. Mon ikke den i jubilæumsåret vil blive genoplivet?

Et af spejdernes store ønsker i de første år var en hytte på et afsides beliggende sted, hvor der i forårs- og efterårsmånederne kunne holdes weekend-lejre I 1946 købte gruppen en af de tyske barakker, og da en god ven senere skænkede 7 tdr. land hede til formålet, fik man i 1948 efter store og ret kostbare anstrengelser barakken flyttet ud på heden og ombygget til weekend-hytte. Til denne hytte og det omliggende terræn knytter der sig mange gode og muntre minder for mange af spejderne.

På det spejdertekniske område vandt Fenja-gruppen hurtigt en, god placering blandt de sydvestjyske divisioner og deltog også i de store landspatruljekonkurrencer. En smuk samling af sølvplader og andre værdifulde trofæer af forskellig art er i dag et vidnesbyrd om, at fanødrengene ofte var blandt de bedste.

løvrigt rummer gruppens arkiv en usædvanlig god og værdifuld samling af patruljedagbøger, hjemstavnsbøger og lignende arbejder, der, rigt udstyret med tegninger, kortskitser, fotos tilligemed de mange forskellige dagbogsreferater fra ture, møder, lejre og fester, afspejler drengenes iagttagelsesevne, deres lune og deres umiddelbare bedømmelse af spejderlivets slid, spænding og glæder.

„En lejr er ikke bare lutter løjer," synger spejderne i en af deres fornøjelige lejrsange. Nej - og det er spejderlivet heller ikke. Da general Baden-Powel i 1908 stiftede spejderbevægelsen, knyttede han høje idealer til den. Spejdersporten skulle i sine arbejdsformer og i sin udøvelse opdrage drengene til mandighed og tjeneste, til selvdisciplin og til at leve i et sundt og godt kammeratskab med hverandre. I spejderlivet opfostres kærlighed til land og folk og forståelse og respekt for andre nationers og folkeracers egenart.

Til det sidste bidrager ikke mindst de store verdensspejderlejre, „jamborees", der afholdes hvert femte år, og hvor tusinder af drenge og unge mænd samles til fredelig kappestrid og udbytterigt samvær.

KFUM.-spejderne giver i deres grundlov udtryk for det kristne livssyn, der er grundlaget for deres spejderarbejde. Ud fra dette vil man gennem spejderlivet, i samarbejde med hjemmene, kirken og skolen, virke for, at drengene bevares og styrkes i troen på den Herre og Frelser, de er døbt til at tilhøre og tjene.

Lørdag d. 25. august vil Fenja-gruppen holde fest. Forældre, venner, gamle grønne drenge, vil mødes med gruppens spejdere og ulveunger for at glædes over, at den lille, grønne spire, der skød op for 25 år siden, fik lov til at vokse og blive til glæde - og måske til hjælp og velsignelse - for en del af vort sogns drenge og unge mænd.

Gruppefører.Nummer 34, 27. august 1960

De grønne spejderes jubilæum.

KFUM.-spejderne i Nordby fejrede lørdag aften deres 25 års jubilæum ved en stor fest i Industriforeningens lokaler, og den store sal var fyldt til sidste plads af et feststemt publikum. De lange borde var pyntet meget smukt og originalt med modeller fra spejdernes arbejder i lejrene: forskellige telte, broer, bål og meget andet samt smukke blomster. Jo, allerede optakten til festen fortalte, at der var lagt et stort arbejde i de mangfoldige forberedelser, som er nødvendige til en sådan fest.

Fenja-gruppens leder gennem de 25 år, malermester Marius Sørensen, bød velkommen, og udtalte bl.a.: Jeg tror, alle vil forstå, at det er med særlig glæde, jeg mindes den ubemærkede og beskedne begivenhed, der fandt sted i KFUM. for 25 år siden, hvor Fenja-gruppen blev til. Særlig byder jeg velkommen til korpsets stifter, Jens Grane, som nu er fyldt 80 år, men alligevel har taget den lange rejse her til Fanø for at være med ved vor fest. Han er en mand, som vi grønne spejdere skylder uendelig meget. Ligeledes velkommen til de 3 divisionschefer, to forhenværende og den nuværende, som var til stede, pastor Voldum, skoleinspektør Eg Løkkegård, Gammelby, og amtsstue-assistent C. Ipsen, Varde. Velkommen til de „gamle drenge", som er kommet hertil i aften, velkommen til alle spejdere og ulveunger og deres forældre. Velkommen til alle Fenja-gruppens venner. Velkommen alle!

Efter sangen „Sæt dig et mål" talte Jens Grane. Rank og med klar røst talte han til den store forsamling om betydningen af spejderløftet, der siger, at vi vil glæde andre med den glæde, vi selv finder i spejderarbejdet. Det er jo meningen med vort liv, og når vi så kan være det i forbindelse med vor kirke, så er det løfte, enhver spejder må give, rigtigt, og det fører os ind på den vej, hvor Gud vil finde os. Spejderløftet sætter sit præg på drengene og mærkes på dem livet igennem. Jens Gråne talte om oplevelser han havde haft på rejser ude omkring i den store verden, da han sejlede som maskinmester, og om tildragelser han havde fået berettet. Der var en norsk spejder, som skulle ud at sejle, og som skulle gå om bord i en gammel bark i Hamborgs havn. Besætningen var en samling ikke særligt gode børn. Da drengen var kommet om bord, lagde han sine ting på plads, og så knælede han ned og bad til Gud. Den øvrige besætning hånede ham og kastede alt muligt efter ham for at få ham til at holde op, men han fortsatte, til han var færdig med sin bøn. Og han fortsatte hver dag med at bede til Gud, og efter som tiden gik, fik han lov til at være i ro, og han begyndte nu at tage sine skibskammerater med i sin bøn og nævne dem ved navn. Den lange rejse varede to år, og den norske spejder nåede at skabe respekt om sig og sin bøn. Da skibet atter nåede til Hamborg, blev den norske sømandspræst inviteret om bord. Der var nogle, der gerne ville tale med ham.

På lignende måde fortalte Jens Gråne om drenge andre steder i verden, som ved deres færd beviste, at spejderløftet og troen for dem var noget virkeligt og levende, noget, der satte sit præg på hele deres færden. Gud give - sluttede Jens Grane - at der altid på dette sted må være mænd, der vil gøre en indsats for vore drenge og unge. Jeg skal, sagde han, på hovedledelsens vegne bringe gruppen en hjertelig lykønskning og give gruppeføreren 25 års-stjernen som tak for hans indsats

Skoleinspektør Eg Løkkegård, Gammelby, takkede for det gode samarbejde, han gennem årene havde haft med Fenja-gruppen, og for de gode kammerater han havde lært at kende i denne gruppe. Også han rettede en særlig tak til Marius Sørensen og fremhævede det enestående i, at en gruppe havde haft den samme leder gennem 25 år. Fenja-gruppen havde haft en solid ballast, som havde kunnet bære gennem årene, og det må skyldes dette, at når en dreng afgiver sit spejderløfte, så betyder det noget alvorligt for ham. Der er nemlig noget, der hedder en drengs æresord. Han sluttede med at give udtryk for de bedste ønsker for gruppens fremtid i håbet om. at der altid måtte findes gode ledere på Fanø.

Også den nuværende divisionschef, amsstueassistent C. Ipsen, Varde, ønskede gruppen til lykke med jubilæet og overrakte som gave et skind.- Tømrer Carsten Lauridsen, Nordby, takkede på de nuværende spejdere og ulveungers vegne Marius Sørensen for hans initiativ ved gruppens oprettelse og for hans indsats gennem de 25 år og overrakte ham en gave som et synligt bevis på den taknemlighed, spejderne nærede for ham.

Edward Thomsen, tidligere Sønderho, bragt en hilsen fra sønderhoningerne med tak fra dem, der fra Sønderho fik lov at være med i spejderbevægelsen i Nordby.

Pastor Voldum sagde bl.a.: Fenja-gruppen har stået sin prøve og har vokset sig stærk. Gruppen har haft stor betydning for vore drenge, og det er Marius Sørensen, der har båret byrden gennem årene. Jeg ved, hvad netop han har betydet for drengene. Derfor vil vi takke ham for de år, han har ofret på Fenja-gruppen. Det har været en rig tid for ham selv, men også for drengene og deres forældre. Jeg vil ønske fremgang og velsignelse for de kommende dage. Til jer, der er med i arbejdet i dag, vil jeg sige; Vær beredt på at møde det, der kommer, vær beredt til at gøre den gerning, som Gud giver jer.

Gartner Gregersen, Nordby, førstelærer Thomsen, Sønderho, og maskinmester Niels Henrik Olesen, Esbjerg, lykønskede med jubilæet, og den sidstnævnte takkede navnlig på de „gamles" vegne.

Anders Bildsøe Hansen slog til lyd for en genoplivning af „Fenja-gruppens venner", som tidligere har været en god støtte for gruppen. Det lykkedes for ham i løbet af aftenen at få tegnet over 30 medlemmer, og såfremt nogle af bladets læsere vil være med, kan man blot henvende sig til ham. Kontingentet er 5 kr. (eller mere) årligt.

Derpå fulgte spejdernes underholdning, som gik frisk over scenen og blev modtaget med kraftigt bifald, og der var også mange gode og muntre ting imellem. Navnlig synes vi, at det optrin, der fortalte om en spejders dag fra morgen tidlig til aftenbålet, var udmærket. Og her må vi have lov at nævne seminarist Erling Sørensen som den, der trak læsset. Der blev vist en serie lysbilleder fra de første dage i gruppens historie og ligeledes fra lejren i sommer ved Mosgård strand og skov ved Århus-bugten.

Der var til festen sendt mange hilsener fra tidligere spejdere og lad os blot nævne nogle af navnene: Tage Mølgård, Anker Bølling, Erik Voldum, Egon Egetoft, Erik Holm-Nielsen, Anfred Sonnichsen, Bent Holm Thomsen, Eigil Brinch, Gunnar Moesgård, Holger og Sven-Åge Berg-Jensen, Birger Farup, Martin, Knud og Per Warrer, Børge, Hans og Knud Sørensen, Clemen og Hans Windeballe Sørensen, Ansgar Sørensen, Johannes Sørensen, Henry Horn, Villy Mathiasen, Frede Just, Asger Christensen, Franz Roesen m. fl., og der fulgte lidt godt med næsten hver hilsen.

Et amerikansk lotteri fik en rivende afsætning og gav også en kærkommen indtægt, da a!!e gevinsterne var gaver fra gruppens venner.

Sluttelig tog Marius Sørensen ordet og sagde bl.a.: Tak til alle, der har tænkt på os i gruppen med gaver og hilsener. Tak til de mødre, der har hjulpet ved kaffebordet. Tak til drengene for denne aften. Tak til Jens Grane for besøget i aften og for hans indsats gennem de mange, mange år. Tak for alle de gode ord, der er talt her i aften - også for dem, der blev sagt til mig personlig. Men takken går først og sidst til Gud for det arbejde, vi fik lov at udrette. Vi har i aften gennem optrin og billeder fået et indblik i alt det, en spejder skal være med i, og sådan er det jo også i det daglige liv: der er så meget, vi skal udrette, men kun et er fornødent. Det er nødvendigt at lære Gud at kende som livets herre og som den gode giver, hvorfra vi har modtaget alle gode gaver. Det er nødvendigt at tjene Jesus Kristus og i ham finde vor eneste tilflugt i livet og døden.Nummer 37, 30. september 1961

KFUM.-spejderne bygger

HYTTE!

På KFUM.-spejdernes grund ved Klingebjerg udfoldes i disse dage en livlig aktivitet. En ny spejderhytte er ved at blive rejst.

Forhistorien er kort, men eventyrlig. Længe har en ny hytte stået øverst på spejdernes ønskeseddel, men muligheden for at få ønsket opfyldt i en overskuelig fremtid, har man tvivlet på. Men en dag modtog spejderne et brev fra et par spejderforældre med tilbud om en stor gave i form af materialer til en ny spejderhytte. Dermed havde vore ønsker fået en solid baggrund, og initiativet begyndte at udfolde sig med lynets fart. Tilbud på andre gaver blev givet både med materialer og arbejde ved hyttens opførelse. En arkitekt tegnede det nye hus, og spejderne tog fat med udgravning af grunden. Da det egentlige arbejde med støbning af sokkel, opmuring af huset, udarbejdelse af tagkonstruktion m. m. skulle udføres, samledes et enestående opbud af spejderforældre, håndværkere, leverandører og vognmænd med biler og traktorer, samt en flok ivrige spejdere, ude på grunden og har nu i kort tid fået huset rejst. Et flot resultat - men der er også blevet slidt og svedt, så det kunne mærkes.

Hytten er rejst ved siden af den gamle nu udtjente barak fra 1946. Den nye hytte er ca. 104 kvm. stor og er opført med to sidefløje, der er adskilt med en mindre midterfløj. I sidefløjene indrettes der sovesal med 24 køjepladser og en opholdsstue med pejs. I midterfløjen bliver der førerværelse, køkken og toiletter. Kort fortalt: den helt ideelle spejderhytte.

Spejderne har altså - indtil nu - mødt en enestående velvilje, interesse og hjælpsomhed, der langt overstiger vore dristigste forventninger. Men Hytten er jo ikke færdig endnu. De indvendige skillerum skal rejses, døre, vinduer og meget andet skal fremskaffes, og endelig kommer der jo også en dag et problem, der hedder inventar. Skulle nogen af Ugebladets læsere ved de her givne oplysninger få lyst til at yde en håndsrækning, er den meget velkommen, og har nogen lyst til at se, hvad der er udrettet til i dag, er de ligeledes velkomne. Trods alt vil spejderne få god brug for al hjælp og støtte til det sidste nøk, og vi håber at få det, så den ny spejderhytte kan tages i brug til foråret.

Ved jubilæumsfesten i 1960 blev foreningen »Fenjas Venner« startet på ny. Ved at være medlem af denne forening kan man støtte spejderarbejdet med et bidrag en eller to gange årligt. Beløbene afhentes af spejdere, og foreningens kasserer er A. Bildsøe Hansen. Det er en udmærket forening for gamle spejdere, spejderforældre, spejdervenner og alle andre, der gerne vil yde spejderarbejdet i Nordby en økonomisk håndsrækning.

Erling Sørensen,Nummer 32, 17. august 1968

ILDLØS.

Atter lød brandsirenens tuden over Nordby. Sidste fredag kl. 23.00 blev Nordby brandvæsen kaldt til brand på Halen i »Fenjagården«, der tilhører spejderne i Nordby. Huset var udlånt til en skole fra København, og lederne opdagede ilden efter at børnene var gået til køjs. Det var en petroleumslampe, som var skruet for højt op og anbragt for tæt ved loftet, der var årsag til branden. Ilden nåede heldigvis kun at ødelægge en række loftplader og var næsten slukket, da brandmandskabet nåede frem.

Da ilden blev opdaget, løb en dreng efter hjælp. Det første sted, drengen bankede på for at få kørelejlighed til en telefon, var beboerne ikke interesseret og først i det næste hus, fik han en sommergæst til at køre sig til hotel »Nordby«, hvorfra der blev slået alarm.Nummer 23, 13. juni 1985

K. F. U. M.

Spejdergruppen » FENJA «

I anledning af spejdergruppen »Fenja«s 50 årsdag d. 19/6 har gruppens nuværende fører anmodet mig om at skrive nogle erindringer om spejderarbejdets begyndelse her i Nordby og om de første år af dens virksomhed,

»Fenja« er organisatorisk tilknyttet KFUM Spejderne i Danmark og er således Nordby KFUMs Drenge og Ungdomsarbejde.

Allerede i 1908 optog Nordby KFUM et uniformeret ungdomsarbejde, idet der blev stiftet en F.D.F. kreds under ledelse af lærer J. Ingerslev m.fl. - Det var kun 6 år efter at landsforbundet F.D.F.s stiftelse i København. - Kredsen fik stor tilslutning og deltog i flere stævner på vestkysten. Kredsen bestod kun i 2 - 3 år og "opløstes" da lærer Ingerslev rejste fra Nordby.

I 1920-21 blev der i Nordby dannet en patrulje under «Det danske Spejderkorps« i Esbjerg. Patruljen fik en god begyndelse med ca. 10 medlemmer med gode føreremner iblandt. Men da de mest aktive og ældste drenge forlod Nordby, kunne patruljen ikke fortsætte. 1926 oprettede Nordby KFUM en husflidsskole. Der var i den tid sløjdundervisning i skolerne. Den store tilslutning af elever husfilds-skolen fik viste, at der var et behov for et arbejde blandt drenge og at KFUM havde mulighed for at tage det op.

Husflid var vinterbeskæftigelse. Der skulle også være aktiviteter for sommeren. I 1928 fik KFUM egen bygning hvorfra der i de følgende år udgik et ret omfattende og forskelligartet arbejde blandt drenge og de ganske unge, der førte til dannelse af en afdeling for 12-14 årige Y.A. og en afdeling for 14-17 årige U.A. På programmet stod - samvær i KFUM. 2 ugentlige aftener på KFUM's stadion med fodbold, fri idræt såsom stangspring, discoskast, spydkast m.m. -som trods de primitive rammer blev dyrket med stor ihærdighed. - Til afveksling cykelture på fastlandet - lejrliv. Igennem alt dette skabtes der et sammenhold og dannedes en kærne der indbød til imødekommelse af mange drenges ønske: At blive spejdere.

MARTS 1935

Efter forudgående kontakt og vejledning fra KFUM Spejdernes korpskontor i København begyndte 5 medlemmer af »U.A.« at tilegne sig de teoretiske og praktiske spejderfærdigheder med de formål at kunne udgøre en førerpatrulje der kunne fordeles til førere for nye patruljer når tiden var inde til at modtage nye medlemmer til troppen.

Den 19. juni var der et møde på KFUM med deltagelse af tropsførere fra Esbjerg som repræsentanter for korpset. Førerpatruljens duelighed blev afprøvet og godkendt. Spejderløftet blev aflagt og dermed var KFUM spejderne i Nordby en realitet.

De første 6 medlemmer var Henry Horn Nielsen, Niels Henrik Olesen, Jørgen Iversen, Clemen Windeballe, Morten Sørensen og M. Sørensen, -

Førerpatruljen fortsatte endnu nogle måneder med praktiske øvelser ved indretning af teltlejre og dagligt spejderliv i en lejr; ved sådanne belæringer havde vi erfarne førere med som gæster, for at vi kunne være i stand til at virke som førere i de forventede nye patruljer der skulle dannes, når der blev åbnet for tilgang af nye medlemmer til troppen,

8. september afholdt førerpatruljen en forevisning på »Stadion« og samme aften en agitationsfest på KFUM. - Indmeldelserne begyndte. I løbet af efteråret blev førerpatruljen til 3 nye patruljer på hver 7-8 spejdere.

1936.

Patruljernes antal blev forøget med 5 - hvorefter medlemstallet var 38 spejdere inkl. førerne.

Det var jo den tidligere »U.A.« afdelings medlemmer, der var blevet spejdere og for at »Y.A.«s 9-12 årige ikke skulle føle sig svigtet, blev der oprettet en »Ulveflok«, hvortil der indmeldtes 20 drenge. - Da gruppen havde påtaget sig at sælge Danmarks-Samfundets silkeflag på Valdemarsdagen, fik spejderne tildelt en fane, der blev indviet og benyttet ved alle de lejligheder, hvor der var en selvfølgelig anledning til det.

I 1936 udgav en journalistisk begavet patruljefører et organ kaldet »Flyvesandet«. Det blev gruppens månedsblad og bidrog ved bladets både inspirerende, kritiske og muntre indhold, til at styrke sammenholdet og fællesskabet i gruppen, og vække interesse udadtil.

Ved FENJAs 10-årsfest udkom det som et festskrift. Trykt, festligt og sagligt, 12 sider med flere fotos. Det fremkaldte respekt både for FENJA og for redaktøren (B.O.)

Ved 25 års jubilæet 1960 udkom »Flyvesandet« atter som et festligt og indholdsrigt nummer redigeret af gl. spejdere i København - med B.F.O. som chefredaktør og udgiver.

Ved et velbesøgt forældrefest afholdt i 1938 blev der efter forslag fra pastor Voldum stiftet en sammenslutning under navnet »FENJAS VENNER« med det formål at støtte arbejdet økonomisk. Foreningen fik god tilslutning og ydede gennem mange år et godt årligt bidrag til gruppens oftest slunkne kasse.


Pastor Voldum var fra sin tid som sekretær i Odense KFUM gammel spejder, og i nogle år divisions-chef for sydvestjydske distrikt. I de 24 år Knud Voldum var præst i Nordby, var han spejderarbejdets gode ven og nyttige rådgiver.

1940.

I Sønderho var der under pastor Sommer Jørgensens ledelse stiftet en Søspejderpatrulje, der arrangerede et spejderstævne i Sønderho, hvorunder hen ved 100 spejdere fra Esbjerg, Nordby og Sønderho fik et udbytterigt og fornøjeligt samvær, der afsluttedes med kaffebord i missionshuset. Stævnet gav anledning til flere arrangementer mellem spejderne og Fenjagruppen,

Den tyske militærs udbredte aktivitet på Fanø medførte i de følgende år stedse stigende begrænsninger for spejdernes færden og ophold i vort ellers så frie terræn.

Krigen i Finland havde skabt nød og mangler blandt flygtninge, og spejderne foretog, efter forudgået oplysning derom, en indsamling af beklædning og penge til hjælp for de trængende. - En vogn, der var stillet til rådighed for indsamlingen kørte byen rundt, efterfulgt af spejdere, for at spørge om bidrag til indsamlingen. - Resultatet blev et betydeligt beløb, og mange sække beklædning, der blev sorteret og videresendt af Dansk Kvindesamfund.

1945.

Freden var kommet. Besættelsen var forbi. Fanø tilhørte igen os selv. Det blev bl.a. fejret med en weekendlejr på Halen, der i flere år havde været afspærret område. Turen foretoges i 5 både, så hver patrulje kunne medføre lejrmateriellet og proviant. Det blev en festlig oplevelse, hvor de 5 patruljer igen kunne nyde det frie glade spejderliv.

»Fenja«s 10 års fødselsdag blev fejret på festlig vis. Kl. 9.00 parade i KFUMs have, hvor korpssekretær Erik Birkler og divisionschef Sv. Løkkegaard, Esbjerg var tilstede. - Derefter march ved fanen til gudstjeneste ved pastor Voldum.

På Pakhusbanken var der dagene forud etableret en teltlejr, hvortil forældre, venner og iøvrigt alle var velkomne fra kl. 14.00 til 17.00 for at overvære, hvorledes en lejr er indrettet og fungerer. - Der serveredes æbleskiver og pandekager lige fra de glødende kogebål. Besøget var stort, og det var interessen også.

Kl. 19,30: Festaften på hotel »Nordby«. Festtale af Erik Birkler: »Hvis Danmarks kommende Dage« -Kaffebord og underholdning. - Derefter et stilfuldt optrin af KFUM & KFUK Spejdere: H. Seeorff Pedersens: »De fem Svaner« - (Norden). - Hilsner og lykønskninger både for dagen og for fremtiden.

I festskriftet 1945 stillede redaktøren mig spørgsmålet, om hvilke konkrete ønsker jeg havde for Fenjagruppens fremtid, hvortil jeg svarede, at det måtte være ønsket om at erhverve et par tndr. land, ger-ne med afsides beliggenhed, til campering under trop og patruljeture, samt på sådan en grund engang at få bygget en hytte til overnatning m.m. - Dette ønske blev mere kort udtrykt i »Flyvesandet«.

- Og, ønsket blev imødekommet ved et brev fra grd. N. M. Sørensen, hvori han overgav Fenjagruppen et hedeareal nord for Klingebjerg på ca. 7 tndr. land med tak for, hvad deres 5 sønner havde modtaget som spejdere i »Fenja«. - Det var at få et ønske opfyldt ud over alle forhåbninger.

Ved førstkommende lejlighed besigtede førerkredsen grunden, og fandt beliggenheden og stedet, hvor en hytte kunne placeres, når der engang kom penge i kassen.

I Nørby plantage, lige ved kirkegården, stod der en barak i ret god stand og passende størrelse til hytten på heden.

Den var beslaglagt af politiet, måtte ikke sælges. Flere købere var afvist, men af hensyn til det gode formål, og overbetjent Jensens anbefaling, fik Fenja-gruppen barakken for 600 kr. - Her kom Telefonabonnementforeningen gruppen til hjælp med en gave på 500 kr.

Ved faglig medhjælp, blev barakken fjernet og materialerne kørt ud på grunden, hvor den genrejstes i ny stil med pejsestue, køjerum m.m. - Der var indvielse d. 30/8-1947 - hvor flaget blev hejst for første gang.

Ved hjælp fra plantøren blev der ved grundens skel gravet 600 huller og plantet ligeså mange nåle-træer. Denne beplantning er nu blevet høj og giver læ for barske vinde og grunden en god markering.

Efter 15 års tjeneste på en af vejr og vand udsat post, var huset nedslidt, og blev erstattet af en større og bedre, der blev indviet i 1964 og fik navnet »Fenjagaarden«.

M.S.


Fenjagruppen Sommerlejre 1936 - 1944:

1936 Kollund strand ved Flensborg fjord,

1937 Jul sø - 5 nye 8 mands telte.

1938 Fyn rundt med todages lejre i »Hindsgavl« Faaborg - besøg i Ollerup. - Lejr ved skoven »Tankefuld« Svendborgsund. - Udflugt til Taasinge, Brejninge kirke, Valdemar slot. - Lejr ved Odense - »Svennekjærgaard«. - Besøg i »Odinstårneit«. (sidste lejrplads »Hindgavl«)

1939 Løverodde - ved Lillebælt.

1940 Ingen mulighed for teltlejre.

1941 Polititilladelse til teltlejr ved Jels søerne på særdeles velegnet og smuk eng ved en rislende bæk - store skove nær lejren - 500 meter til gode badeforhold - fisk i søerne - gratis kartofler fra lejrpladsens ejer på »Nygaard«.

1942 Samme lejrplads.

1943 Samme lejrplads.

1944 Gals Klint - ved Middelfart. I denne lejr deltog pastor Sommer Jørgensen med Sønderho søspejdere.

1946 Fenjagruppens deltagelse i korpsets landslejr - ved Sønderborg, En lejrby med flere tusinde beboere.Nummer 49, 19. december 1985

FENJA GRUPPENS

JUBILÆUMSFEST

I lørdags fejrede KFUM-spejderne, Fenja Gruppen, deres 50 års jubilæum med en sammenkomst i F.H.& I. Mange havde efterkommet indbydelsen, så der var fuldt hus, da gruppeleder Jan Jepsen bød velkommen til alle med en særlig velkomst til gruppens stifter, Marius Sørensen, som var aftenens festtaler,

M. Sørensen kom i sin tale til at se tilbage på mange tildragelser i spejderlivet igennem de mange år. - Så var der sang og musik ved de tidligere spejdere Niels Kr. Berg og Henning Nørgaard. Derefter fulgte en hel serie fornøjelige sketch udført af ulveungerne.

Der var fint kaffeord, pænt serveret af spejderne og masser af amrk. lotteri, som bagefter vakte vild jubel hos de mange børn, når de vandt store eller små gevinster, som alle var skænket af Fanøs handlende. - Der var også fællessang.

Jan Jepsen viste et par serier lysbilleder fra hans 26 år som spejder. - Spejdernes sidste optræden var et stemningsfyldt indslag »Ved lejrbålet« med sang og musik. Fru Bodil Holm Nielsen bragte en stor tak til lederne for tiden, der var gået og hun håbede, at der stadig må være ledere, der vil gøre et stykke arbejde for spejderne på Fanø. Pastor Poul M. Hansen fortalte lidt om sangen »Altid frejdig«. Og efter en tak til alle, af gruppelederen, sluttede man den gode aften med at synge »Altid frejdig når du går«.Nummer 18, 14. maj 1987

SPEJDERNE

„Fenjagården", der ejes af KFUM spejderne på Fanø har igennem det sidste års tid været i gang med opførelse af en tilbygning på ca. 100 m2 - fordelt på ny sovesal, badeværelser, handicaptoilet og lederværelser. Den eksisterende hytte er også delvis blevet moderniseret, idet der er lagt klinkegulve overalt, nyt køkken, nyt indgangsparti og installation af varmt vand, lofter m.v.

En stor del af dette arbejde er sket på frivillig basis af spejdere og andre interesserede. Ombygningen der løber op i ca. kr. 500.000 er delvis skaffet ved egen opsparing på 120.000 kr. og tilskud fra forskellige fonde, Nykredit og Sparekassen, i-alt 55.000 kr. Der er stadig en del ansøgninger, som de endnu ikke har hørt fra, og hvor de håber på en positiv behandling. Det manglende beløb vil blive fremskaffet ved optagelse af kreditforeningslån.

Så, når spejderne på søndag d.17 maj indvier hytten, kan de med rette være stolte af det færdige projekt, og det vil glæde dem at kunne fremvise hytten for Dem, der måtte have lyst hertil samme dag, mellem kl. 14 og 16.Nummer 19, 21. maj 1987

FENJGÅRDEN

KFUM-spejderne på Fanø kunne i søndags glæde sig sammen med en række indbudte og besøgende til endnu en indvielse - den tredie - af Fenjagården, der nu er blevet renoveret endnu engang med nye lofter og gulve samt køkkenfaciliteter i de gamle bygninger, samt en ny tilbygning med soverum, lækre toiletter og badefaciliteter med varmt og koldt vand, samt el-varme til de kolde årstider.

Jan Jepsen bød velkommen og sagde bl.a.:

Velkommen til de, der har gjort det muligt at gennemføre dette store projekt; både økonomisk og arbejdsmæssigt. Til dem, der har støttet os med kaffe, brød samt på anden måde ydet os en hjælp. Velkommen til gruppens stifter (Marius Sørensen), grupperådet, borgmester, præsten, Set. Georgsgildet, pressen, KFUK&M spejdere, ægtefæller, nye og gamle ledere.

KFUM-spejderne på Fanø består af 45 ulve, 15 spejdere (Fenja-Gruppe), 15 ledere altså ialt 75. - Om bygningen kan fortælles, at i 1945 blev den gamle tyskerbarak flyttet her ud, og det var da starten. - Fenjagården som sådan blev opført i 1963 og var på 104 m2. I 1969 kom en tilbygning på 31 m2 og i dag, 1987 en tilbygning på 90 m2, så vi nu ialt har 225 m2 under tag på en dejlig stor grund på ca. 40.000 m2.

Vi har bygget om, fordi der efterhånden ikke var plads til vore ulve. Der var kummerlige bade- og vaskeforhold. Ingen varmt vand. Kun en sovesal - og i det hele taget var bygningen utidssvarende.

Nu har vi til os selv et dejligt sted at være og vi kan udleje bygningen til skoler og andre spejdere 5-6 måneder pr. år. Den kan udledes til 40 personer og prisen er 600 kr. pr. dag plus strøm. Juli er en dårlig måned at leje ud i, så vi har tænkt at udleje den til private også -dog ikke til kannibalfester.

Økonomien i huset er, at vi selv har skaffet et indskud på 120.000 kr., som vi har tjent ved avisindsamling, telefonbøger, strandrensning, brochureuddeling m.m. -Af Nykredit har vi fået 2.000 kr. - Skads Herreds Brandkasse 3.000, Nordby Tømmerhandel 5.000, J. Lauritzen 20.000, Fanø Spare- og Laanekasse 25.000 kr. - Den totale budgetterede sum for om- og tilbygning er 500.000 kr., altså må vi have et lån på 300.000 kr.; men vi håber dog på at få yderligere tilskud.

Hytten projekteredes i aug./sept. 86. Nedbrydning af den gamle del fandt sted 4. okt. 86. Soklen til den nye fløj støbtes 11.10.86. - En trofast stab har været. Primus Motor: Søren Madsen, Jens Eigil og Jens Erik Freund - Yderligere Poul Boel Berg og John Schmidt og lederkolleger, der har brugt 1300-1400 timer.

Ind- og udvendig murerarbejde har brdr. Schmidt stået for. Jørgen Chr. Sørensen for VVS har foræret os mestertimerne gratis samt givet os meget fine materialepriser. Kay Jessen har leveret materialer til rimelig pris, og hans svend, Jens Erik. har ydet gratis hjælp dag og nat. Steen Andersen, Nordby Tømmerhandel har leveret næsten samtlige materialer til nettopriser. - Finn Sørensen har lavet taget. Jens Martin Christiansen har isat vinduer samt døre gratis. Herudover har vi modtaget kæmpe hjælp fra tømrer Jens Eigil, snedker Tage Møller og flise- og murerarbejde fra John Schmidt. Af Finn Sørensen har vi lånt kompressorer, sømpistoler m.m. Til rimelig pris har vi fået maling af John Petersen og Niels J. Baun, der har malet Sct. Georg gratis. Gardiner har vi fået foræret og sat op af Dora Jepsen. Gennem Kamber har vi fået madrasser til rimelig pris og Fanø Entreprenørforretning har planeret og istandsat vejen. - desuden har en række forældre, vore koner, under det store arbejdspres glædet os med at komme med kaffe og gøre rent - speciel tak til Ellen, Gunhild og Dora.

Trods det store arbejde, er „drengene" ikke blevet ladt i stikken. Der har troligt været holdt ulvemøder, trops- og ledermøder. Den 28.- 31.5. skal vi på Pinsetur. Den 4.-11.7. på Jamborette. - Og, i dag kl. 18 lejes så hele huset ud til Bellingeskolen på Fyn.

Om vi er trætte? De sidste 14 dage har vi arbejdet fra kl. 15 - 21-23-tiden; så nu trænger vi til en pause.

Fremtidsplanerne for hytten er skalmuring, nyt tag på den gamle fløj og nye vinduer. - Til kaffen i dag, har Toft givet brødet og Brugsen sodavandene.

Tak til alle, som jeg ikke direkte har nævnt eller måske glemt, og som har ydet en direkte eller indirekte hjælp til hytten.

Bodil Holm-Nielsen, Marius Sørensen, Ernst Lorenzen, borgmesteren, præsten og en søn af gdr. N.M. Sørensen, Rindby, der i sin tid forærede grunden til spejderne bidrog med taler til at forhøje stemningen oven på det fine resultat spejderne har opnået. - For 5 år siden så det ret så håbløst ud, men dygtige initiativtagere pustede igen liv i det, til glæde for ungdommen og Fanø.

Omkring 250 mennesker benyttede det fine vejr til at aflægge et besøg på Halen og spejderhytten.Nummer 37, 5. oktober 1995

60 års jubilæum

KFUM-Spejderne på Fanø, Fenja Gruppe, afholder i den kommende weekend, den 6. - 8. oktober 1995 deres 60 års jubilæum.

Gruppen blev den 28. juli 1935 stiftet af daværende malermester Marius Sørensen og tæller i dag ca. 80 aktive spejdere, heraf i ulveflokken ca. 45 drenge mellem 8-12 år, ca. 20 spejdere mellem 12-14 år, seniorer, rovere og ledere.

Jubilæet markeres ved, at samtlige spejdere og ulve etablerer en lejr på arealet ved »Ungdomsborgen«, Niels Sørensensvej 2, Nordby. - lige syd for Nordby kirke.

»Ungdomsborgen« danner samtidig en ramme for en udstilling af gamle dagbøger, ældre spejderting m.v., - I Missionshuset er der mulighed for at købe kage og kaffe.

PROGRAM:

Fredag kl. 17,00 begynder opbygningen af lejren. Lørdag kl. 9,00 lejren åbnes officielt, kl. 10-13 afvikles et byløb med små spændende poster rundt om i Nordby. Kl. 14-17 forskellige aktiviteter i området ved »Ungdomsborgen«, her kan nævnes snobrød og popcorn over bål, raftebowling, forskellige former for spil og leg. Kl. 20-22 lejrbål og lejrhygge. Søndag kl. 10,00 gudstjeneste, og kl. 13,00 lukkes lejren. Alle er hjertelig velkomne til at komme og besøge lejren, købe en kop kaffe, besigtige udstillingen af gamle spejderting eller at deltage i lejrhyggen!Nummer 40, 26. oktober 1995

KFUM SPEJDERNE PÅ FANØ

holdt i weekenden 6.-7. okt. 60 års jubilæumslejr på pladsen ved Ungdomsborgen.

Lejren blev fredag bygget op af spejdere, seniorer, rovere og ledere. Der blev opsat telte og lavet indgangsportaler. Et stort spisebord og en flagstang blev lavet af to sammenbundne rafter. Ungdomsborgens mødesal blev lavet om til det fineste museum, hvor tidligere spejdere og andre kunne se gamle spejderting fra de 60 år, spejderne har været på Fanø.

Lørdag startede det så virkelig. 35 ulve mødte op, og formiddagen gik med opgaver rundt i byen. Efter frokosten startede eftermiddagens aktiviteter. På plænen vest for kirken blev der spillet forskellige boldspil, og der blev lavet snobrød over bål.

Gruppens nye stabstelt blev indviet af sparekassedirektør Freddy Christensen. Teltet er delvis skænket af Fanø Spare- og Laanekasse - en stor tak for det.

I Missionshuset havde Fanø Sct. Georgsgilde lavet kaffe og kage, hvor mange nød en kop under besøget. Det anslås, at der var omkring 1-200 besøgende.

Lørdag sluttede med lejrbål, og da vejret var skønt kunne vi være ude hele aftenen. Lejren sluttede søndag, hvor vi, efter at have deltaget i gudstjenesten, brød lejren ned efter en dejlig weekend.

med spejderhilsen


Nummer 15, 22. april 1999

Beredt i 40 år

Beredskabschef Jan Jepsen, Hovedgaden 85, kan fredag den 23.4. 1999 fejre et bemærkelsesværdigt jubilæum.

Jan har på fredag været spejder i 40 år, og i næsten alle de år har han været leder for både små og store spejdere, og han har på den måde været med til at give masser af drenge mange uforglemmelige oplevelser.

Spejderbevægelsen har været - og er heldigvis stadig - en stor del af Jans liv.

Samme dag kan endnu en Fanødreng fejre 40-års spejderjubilæum. Poul Boel Berg, som nu bor i Esbjerg, er stadig tilknyttet spejderne på Fanø, og han træder til, hver gang, der er brug for ham.


Gå til top

End Of Slide Box