Mitfanoe
En Fanøskipper fortæller - H. P. Thomsen - del 4

 

Ungmand på skonnertbriggen ”Maya” af Fanø 1876

 

 

 maya1876

 

 

Hen imod Julen 1876 kom jeg om bord i skonnert­briggen „Maya" af Fanø, kaptajn J. H. Svarrer (nybygning). Skibet lå endnu ved værft her, da det var færdig ved værftet, kom det over til Esbjerg, hvor der blev indtaget en del gamle jernbane skinner som ballast, bestemt for Middelsbro, England

 

 

Maya skonnerbrig -FOS4731-7

 

Skonnertbriggen ”Maya” af Fanø, NQMB, FOS4731-7, Fiskeri- og Søfartsmuseet.

”Skonnertbrig MAYA, som målte 178 tons br., blev bygget i Nordby 1876 af H. J. Bolwig til et rederiaktieselskab ved Jens Han­sen Svarrer, Nordby.

 

 

På en rejse fra Rio Grande do Sul til Falmouth for ordre kom Maya ud for at grundstøde på Barren, men det lykkedes at komme klar, hvilket var ret sjældent på dette vanskelige sted.

 

Herom for­tæller skibsdagbogen:

„Om morgenen den 16. februar 1878 bugseredes skibet fra sin anker­plads inden for Barren for at stikke til søs. Efter at skibet havde tilbagelagt ca. halvdelen af distancen, skete der det uheld, at bugsertrossen sprængtes, og Maya kom på grund på sydøst-banken, men det lykkedes en orlogs­mand, som befandt sig i nærheden, at bringe skibet flot, og rejsen kunne fortsættes, efter at det var set efter i nådderne.

Den 22. februar 1879 var Maya på rejse fra spansk havn til Rio Grande med en ladning vin og lå til ankers i nærheden af Almeria. Herunder blæste det op. Skibet mistede sine ankre og drev i land og forliste.

Kilde: F. Holm-Petersen, Fanø Sejlskibe, 1956”

 

Mønstrede d. 8. januar 1877 i Esbjerg og afsej­lede en af de følgende dage. Ankom Middelsbro i januar. Efter udlosningen indtog vi en ladning asfalt gadebeg til Cette, Sydfrankrig, hvortil vi ankom i april. - Efter udlosningen i Cette blev skibet kølhalet og fik ny kobberbeklædning under bunden til ballastdybgående.

Imellem tiden blev skibet befragtet derfra med en ladning vin (Sherry) og et lille parti salt til Pemambuco. Brasilien, hvortil vi vistnok ankom i juli måned. - I Pemambuco lossedes ladningen og vi fik atter ladning, saltede huder og skind, bestemt til Havre i Frankrig. Hele ladningen bestod af heste ­huder og en del horn, disse blev brugt som mel­lemlag (genering) mellem skibet indvendig og huderne, de var meget ilde lugtende, før de kom i skibet. De blev saltede med saltlage og salt, som ved anden saltning.

Vi ankom vistnok til Havre i september måned. og lossede ladning; indtog atter ballast og sejlede til Newport, Bristolkanalen. Efter ankomsten lossede vi ballasten og fik en ladning kul om bord, bestemt til Rio Grande du Sul, Brasilien.

I Newport var nogen uenighed imellem kaptajnen og mandskabet, over at en matros var bleven afmøn­stret og vi andre ville gå fra skibet, og vi besluttede da at rømme alle sammen, som skulle foregå, da ski­bet den sidste aften lå klar til at sejle ved dokgaten; det var også sket, hvis ikke en betjent havde gået på kajen hele den time vi lå der, for at vente på højvande, for at komme ud af dokken; men det kan godt være, at det var bedst for os selv, at vi ikke kom af sted; thi så havde man næppe kommet hjem mere.

 

 

”Maya” grundstøder på barren ved Rio Grande

 

rio-grande-havn

 

Rio Grande havn

 

 

Ankom til Rio Grande da Nord i januar 1878, hvor en del ladning blev losset, indtil skibet var lettet så meget, at det kunne flyde over barren til Rio G. du Sul, hvor resten af kullene blev lossede. - Efter udlosning lå skibet en tid på lastetørn, vistnok til sidst i marts måned i Rio Grande du Sul, førend vi fik nogen ladning.

 

 

riograndedosul

 

 

Rio Grande do Sul

 

 

Skibet var fragtet med saltede huder og horn. og fik derefter en del af lasten i Sul, og sejlede deref­ter over til Rio G. du Nord, hvor vi fik resten af ladningen om bord. Da vi havde hele ladningen om bord, afsejlede vi fra Nord til yderbarren, hvor vi lå i flere dage på grund af, at der var for lidt vand, og derfor ikke kunne komme til søs, og efterhånden samledes der sig flere og flere skibe ved, el­ler indenfor Barren. vandstanden blev daglig sig­naleret fra fyrtårnet, og af og til slap .en af de lidt mindre dybgående fartøjer ud.

En dag blev der signaleret fra fyrtårnet, at der var så mange palme vand på Barren (Palme: bra­siliansk mål), at vi kunne komme ud.

Fra skibet blev signaleret efter slæbebåd, og gjort klart til at gå til søs. Slæberen kom også efter no­gen tid, og vi kom under slæb udefter, men da vi kom ud mod Barren blev der fra fyrtårnet givet signal om en mindre vandstand, og da damperen ville dreje rundt med os, for at gå ind igen, spræng­tes slæbetovet, og den svære udgående strøm, sat­te da skibet i et øjeblik ned på sandbanken i læ, hvor det kom til at ligge tværs i den stærke udgå­ende strøm, og dønningen ind fra søen over banken og huggede temmelig hårdt mod bunden. Vores slæ­bebåd fik tovet om bord igen, men kunne ikke rok­ke os imod den svære strøm på siden. Efterhånden kom der 2 andre slæbedampere til for at hjælpe, dog først efter ca. 6 timers anstrengelse, da strømmen var aftaget en hel del, og vandet vistnok havde be­gyndt at rejse lidt, lykkedes det at få skibet af grunden. Havde det ikke været nyt og stærkt, hav­de det næppe holdt sig tæt, og ej heller næppe kom­men derfra mere uden at blive vrag.

„Maya" blev derefter slæbt ind til Rio Grande du Nord og ladningen blev losset i land i pakhus, det kom derefter over til du Sul, hvor det blev kølhalet, blev kalfatret overalt, fik ny kobber under bun­den, fordi det som havde været under, var meget gået tabt, og resten var rynket, bulet og løs, fik også flere nye kobberbolter, hvor de tidligere havde taget skade eller havde givet sig

.

 

 

 

 

Kølhalet: rensning og reparation af bunden.. Dette skete ofte ved at krænge skibet ved hjælp af taljer..

 

 

B5047 Vaerftet 81 10 ca 1915

 

 

Nordby havn 1915. Skib der bliver kølhalet.

 

 

 

 

Kobberforhudet: Beskyttelseslag af kobberplader for at undgå angreb af pæleorm, begroning og anden form for beskadigelse af den nedsænkede del af skroget. Plankerne forsynes inderst med et lag af filt, karduspapir eller sejldug; derefter sømmes kobberpladerne på med kobbersøm.

 

 

 

Denne reparation skal have kostet assurandørerne hen imod 32 tusinde kroner.

Efter endt reparation indtog vi atter vores ladning over i du Nord, og sejlede derfra, da skibet var søklar, bestemt til Falmouth for ordre, gik så vidt jeg husker til søs sidst i maj måned, dengang kom vi heldig over Barren.

Nåede bestemmelsesstedet uden nogen nævne­værdige tildragelser på rejsen. - I Falmouth fik vi ordre til at gå til Liverpools River med lasten og ankom dertil alt vel ! - I Rancom hvor vi lossede forefaldt en lidt morsom scene, som vores ungmand, J. Ågård var mester for; men er dog ikke passen­de til at indføre her.

Da skibet var udlosset, blev det slæbt til Liver­pool, hvor mandskabet blev afmønstret, så nær som J. Ågård, der for sin forseelse i Rancom måtte blive om bord indtil videre.

Blev afmønstret fra „Maya" i Liverpool d. 6. august 1878 og sluttede min sejlads i danske skibe for en tid.

 

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box