Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1920 - landbrug

 

Landbrug

Nordby

J. M. Sørensen

S. J. Sørensen

Jens H. Jensen

Jes S. Rødgaard

S. H. Sørensen

J. S. Jensen jun.

M. P. Iversen

P. N. Pedersen

P. N. Iversen

H. Cl. Sørensen

H. J. Iversen

J. Cl. Pedersen

N. M. Sørensen

Hans M. Christiansen

Søren Rødgaard

H. M. Nielsen

J. N. Lauridsen

Jens H. Lauridsen

Jens N. Jensen

J. S. Jensen sen.

M. P. Cl. Sørensen

Marius Villadsen

Hans Hansen

J. Chr. Sørensen

Hans Cl. Jepsen

N. Hagen Nielsen

Jens Jensen

Claus A. Jensen

Niels Nørby Pedersen

Math. Jensen

Peter Skov

Morten J. Iversen

P. Mathiasen

Ole A. Bro

Math. Schmidt

J. M. Jensen

J. N. Jensen

Marinus Jensen

N. M. Callesen

Ingv. Iversen

P. H. Clausen

Morten Sørensen

J. Morten Jensen

S. M. Lauridsen

A.J. Mortensen

S. P. Sørensen

Morten Mathiasen

Carl Lauridsen

Carl Rødgaard

N. M. Hansen

Henrik Olsen

J. M. Sørensen

H. L. Lauridsen

J. P. Jensen

Chr. Nielsen

Jens Hansen

Niels Hansen

J. C. Sørensen

Andr. Lauridsen

A.N. Jensen

Kallesen

Carl Sørensen

S. A. Sørensen

P. Mathiasen

H. Thyssen

N. C. Egetoft

Martin Olesen

Sigv. Møller

N. Jørgensen

Emil Jensen

Peder Lorentzen Møller

Søren Iversen

Hans Søren Lauridsen

Jens P. Svendsen

Mathias Andersen Schmidt

 

 

 

Gårdejer Jens Andreas Iversen

Søndag den 28. april 1974 er gårdejer Jens Andreas Iversen, Rindby, afgået ved døden i en alder af 72 år.

Jens Andreas Iversen var født i Rindby den 5. marts 1902, og i Rindby kom han til at leve næsten hele sit liv. Her fik han sin uddannelse ved landbruget, og her kom han selv til at drive sin egen landejendom gennem en lang årrække. Sammen med sin hustru, fru Clara Iversen, drev han med flid og dygtighed sit landbrug frem både med hensyn til jorden og kreaturhold. Der skulle arbejdes hårdt for at klare et landbrug på Fanø den gang, og det forstod de to.

 

Landmand Peder Lorentzen Møller

Møller var født den 5. august 1860 i Klautoft i Hellevad sogn i Sønderjylland, d. den 11. juli 1930, hvor faderen var gårdejer. Han blev således omtrent 70 år. I sine unge år kom han til landvæsenet og overtog så senere faderens ejendom, som han drev, indtil han i 1923 flyttede her til Fanø, hvor han overtog L. Hermansens ejendom. Møller var en stilfærdig og venlig mand, der passede sit eget uden at komme andre for nær. I mange år var han plaget af astma.

 

Landmand Søren Iversen

Iversen var født i Rindby den 29. januar 1884, d. den 2. juni 1938, som søn af gårdejer N. P. Iversen. Han kom som ung til søs og sejlede gennem længere tid med Esbjergdamperen ”Merkur”. For en snes år siden overtog han imidlertid den ejendom ved Vestervejen, som han drev til sin død.

Gennem mange år var Iversen syg, og hans skrøbelige helbred tillod ham ikke at påtage sig strengere legemligt arbejde.

 

Gårdejer S. H. Sørensen

Forhenværende gårdejer S. H. Sørensen er i mandags, den 8. oktober 1945 afgået ved døden i sit hjem på Svenskervej i Nordby.

Sørensen, der blev 79 år gammel, kom til Nordby for ca. 20 år siden. Her drev han først en landejendom, men åbnede senere et kødudsalg. Ved siden af dyrkede han musikken, som han helt fra sine unge år havde haft gode anlæg for. Mange husker ham endnu fra festlige lejligheder, hvor han mødte frem med sin store tuba i favnen.

Sørensen var en begavet mand, der ved flittig læsning stadig udvidede sin horisont. Han var ret stærk politisk interesseret, og han kunne ikke alene fremsætte sine meninger både i tale og skrift, men også forsvare dem, om det blev fornødent. Derhos var han en mand med sans for den jyske humor, og det var egentlig både belærende og fornøjeligt at få en passiar med ham.

 

 

 

Landmand Søren Andersen Sørensen

Mandag den 31. maj 1948 kan fhv. landmand Søren Andersen Sørensen, Lille Slippe, Nordby, fejre sin 70 års fødselsdag.

Sørensen er født i Rindby som søn af gårdejer Morten Jensen Sørensen og hustru, Anna Mathea Sørensen, født Nielsen. Allerede da Sørensen var fem år gammel, mistede han sin far, der døde af lungebetændelse i en alder af 36 år. Så måtte hans moder drive gården, og som en naturlig følge heraf lærte Sørensen hurtigt at tage fat på alt forefaldende arbejde. Efter konfirmationen kom han ud at tjene og havde forskellige pladser bl.a. i Sønderjylland. I 1899 blev Sørensen gift, hans hustru, fru Maren Sørensen født Oldefar blev ham en god medhjælp i arbejdet på den nu nedlagte landbrugsejendom på Willemoesvej 6, som han drev gennem en årrække.

Efter at Sørensen for nogle år siden solgte landejendommen, har han, som den raske og energiske mand han stadig er, dyrket mange forskellige interesser, først og fremmest fiskeriet – bakskuldene har i ham en farlig ihærdig efterstræber. I nogle år drev han også et ret omfattende rusefiskeri langs Vesterstranden, det satte krigen desværre en stopper for, og nu genoptager han det vel næppe. Også ormegravningen har han drevet og her opnået resultater, som mange langt yngre ikke nær nåede op på.

Desværre havde Sørensen den sorg for et par år tilbage at miste sin hustru, så han nu bor ene i det gamle Fanøhus i Lille Slippe, som for øvrigt er fru Sørensens barndomshjem. Som den helt igennem praktiske mand han er, har han forstået at indrette sig og klarer selv hjemmets daglige sysler. De ledige stunder udnytter han til vodbinding.

 

Gårdejer Jens Hansen Jensen

Fredag den 8. oktober 1948 kunne gårdejer Jens Hansen Jensen, Rindby, fejre sin 75 års fødselsdag.

Jensen var født i Rindby på den gård, han endnu driver, som søn af for længst afdøde gårdejer Jens Jensen. Helt fra den tidligste ungdom har han arbejdet ved landbruget og hele tiden her på Fanø. Kun i soldatertiden opholdt han sig længere tid udensogns. Efter sin faders død i 1909 bestyrede han gården, indtil han i 1915 overtog den. Samme år giftede han sig. Hans hustru fru Marie Jensen, der er født Brinch, stammer fra Nordby.

Gårdejer Jensen har al sin tid koncentreret arbejdskraft og interesse om fødegårdens drift, de offentlige hverv kaldte forgæves på ham, når undtages hvervet som taksationsmand i ”Hestekassen”. Det var et arbejde, som han gik op i, og han bestred det da også i 23 år. De to dage årligt, hvor han takserede, en dag i Sønderho og en dag i Nordby sogn, betragtede han da også nærmest som et par fridage, en fornøjelig afveksling i landbrugsarbejdets daglige rytme. Jensen anerkendes på landbrugskyndigt hold som en endog meget dygtig og erfaren mand i alle spørgsmål vedrørende heste. Store forbedringer har han gennem årene, trofast bistået af sin hustru, fået gennemført i sit landbrug, megen hede er blevet opdyrket, og en ny lade er blevet opført. En skuffelse har han dog haft, idet opførelsen af en ny staldbygning er blevet hindret af de senere års vanskelige materialesituation. Det var hans ønske at se denne plan realiseret, inden han den 1. november i år overdrager gården til sønnen, Jens Morten Jensen. Foruden sønnen er der i ægteskabet to døtre, fru Nanke Hansen gift med styrmand Frede Hansen, Hovedgaden, og fru Anna Jenny Kolmos gift med styrmand Kolmos, København.

 

 

jens-hansen-jensen

 

 

Gårdejer Hans Søren Lauridsen

Søndag den 24. april 1949 – fylder fhv. gårdejer Hans Søren Lauridsen, Rindby, 70 år.

Straks efter konfirmationen kom han ud at sejle, det var med ”Kronprinsesse Louise”, men pådrog sig her efter 15 måneders forløb en benskade, så han måtte gå i land. Hans fader, der dengang var en aldrende mand, havde god brug for sønnen i det daglige arbejde ved landbruget, og Lauridsen gav så afkald på igen at pløje de store, grønne agre, der ligger vest for vor ø. I stedet koncentrerede han sig om, da han overtog fødegården, stadig at forbedre den. I dette arbejde har han haft en enestående god medhjælp i sin hustru, fru Ane Katrine Lauridsen, f. Jensen, der også er ud af gammel Rindbyslægt. Selv om der i årenes løb er blevet lagt en del jord til ejendommen, var den dog stadig for lille til, at en mand med Lauridsens virkelyst kunne finde anvendelse for al sin foretagsomhed her, han har da også gennem årene deltaget i mange forskellige arbejder, f.eks. ved Fanø Vesterhavsbad, fra hvis start han har mange morsomme erindringer. Videre kan nævnes, at han gennem 30 år arbejdede i statsplantagen i forårs- og efterårsmånederne, og i Rindby redningsbåd havde han sin plads gennem 33 år. Offentlige hverv i egentlig forstand har Lauridsen altid skyet, men han har haft en anden interesse, hvormed han gennem årene har udfyldt sin fritid, og det er læsning, afstanden til biblioteket i Nordby er vel ikke mere nogen springvej for ham, men han er stadig en af bibliotekets flittigste lånere.

Vel har Lauridsen haft et og andet at trækkes med gennem årene rent helbredsmæssigt, hvorfor han også for en halv snes år siden afstod gården til en søn, men alligevel kan man sige, at ingen skal tro, efter hans udseende at dømme, det er de 70, han nu runder. Han vil sikkert endnu i  mange år kunne tage overblikket over landskabet gennem de lave vinduer på fædrenegården, der nu er i familiens eje i 4. generation. For øvrigt er det en af de ældste gårde i Rindby, og hvad stuehuset angår, regnes det af kendere for at være det, der har bevaret mest af den gamle indretning – det er da også blevet behørigt opmålt og fotograferet af Nationalmuseets interesserede folk, hvem Lauridsen naturligvis, som den interesserede mand, han er, gav alle ønskelige oplysninger

 

 

storetoft-7

 

storetoft-7 1

 

Storetoft 7

 

B1402 Carl-Lauridsen ukendt

 

Carl Lauridsen, ukendt

 

B1402 Ane-Cathrine-og-Hans-

 

Gårdejer Hans Søren Lauridsen og Ane Katrine Lauridsen

 

B1402 Ane Cathr Lauridsen

 

Ane Katrine Lauridsen

 

 

Gårdejer Jens Madsen Sørensen

Gårdejer Jens Madsen Sørensen, Rindby, fylder tirsdag den 1. november 1949 65 år. Sørensen, der er født i Rindby, gik til søs i sine unge år, men efter at have taget styrmandseksamen sagde han søen farvel og overtog den ejendom, som han endnu driver. Han blev en meget dygtig landmand, og han har da også i tidens løb udvidet sin ejendom ret betydeligt.

Sørensen har desuden gennem mange år været knyttet til redningsvæsenet først som bådmand og senere som bådfører. Endvidere har han været betroet adskillige andre tillidshverv, så som medlem af Nordby sogneråd, medlem af bestyrelsen for mejeriet og brugsforeningen m.m. Sørensen er nu enkemand, og en datter styrer huset for ham, ligesom en søn også er derhjemme og deltager i gårdens drift.

 

Gårdejer Jens P. Svendsen

Fredag den 13. oktober 1950 er fhv. gårdejer Jens P. Svendsen, Nordby afgået ved døden i sit hjem 63 år gammel.

Svendsen kom straks fra de unge år i gang ved landbruget, og arbejdet med jorden og med husdyrene bekom ham så vel, at han blev derved så at sige til sine dages ende. Han drev i nogle år en vognmandsforretning og i 1920 overtog han den landejendom umiddelbart syd for Strandvejen, som han havde til sin død. Indtil for omkring halvandet år siden drev han selv ejendommen med stor flid og interesse, men så slog kræfterne ikke til mere, og han måtte give op. I mange år har Svendsen lidt under en generende øjensygdom, og nu var også anden sygdom trådt til.

Svendsen hørte ikke til de fremtrædende i vor by, han passede sit hjem og sin gård i stilfærdighed med sin hustrus hjælp, sådan som det nu passede ham bedst.

 

Gårdejer Mathias Andersen Schmidt

 Onsdag den 9. marts 1955 er tidligere gårdejer i Rindby, Mathias Andersen Schmidt, afgået ved døden i sit hjem hos en datter og svigersøn i Jerne.

Mathias Schmidt var født i Arrild i Sønderjylland, og han blev 79 år gammel. I 1924 købte han en landejendom på Fanø, Rindbygård, som han drev, til han for en tre år siden afstod den til en af sine sønner, Claus Schmidt. Siden boede han en tid sammen med en ældre bror, Andreas Schmidt, i et lille hus i Nordby.

 

Gårdejer Morten Sørensen

Torsdag den 17. marts 1960 kan fhv. gårdejer Morten Sørensen og hustru, fru Karen Sørensen, Lodsvej, Nordby, fejre deres guldbryllup.

Guldbrudeparret er begge født og opvokset i Rindby, og de er begge 78 år. Som ung blev Sørensen uddannet ved landbruget og havde beskæftigelse ved det forskellige steder, også ovre på fastlandet. En tid var han kusk på dagvognen mellem Nordby og Sønderho. Efter sit bryllup overtog han sammen med sin hustru en landejendom i Rindby, Kirkevejen 13, og her kom de til at gøre deres livsgerning. I arbejdsomhed og nøjsomhed opbyggede de her et godt og trygt hjem for dem selv og de fire børn, der voksede op der. En søn er nu bosat i Holstebro, hvor han er beskæftiget på slagteriet, en datter er gift og bosat i København, en søn er gartner i Nordby, og en datter er gift og bosat i Rindby.

 

 

husmand-morten-soerensen

 

Søren

Carla Alma Mathias

del af »Rindbyhus« i baggrunden

 

 

Gårdejer Hans Christiansen

Fhv. gårdejer Hans Christiansen er i torsdags, den 2. februar 1961, afgået ved døden på De gamles Hjem i Nordby.

Hans Christiansen, der blev knap 75 år gammel, havde gennem mange år en landejendom i Rindby, Kirkevejen 3, som han drev med stor flid og dygtighed. Han hørte til de stille i landet og var tillige kendt som en venlig og hjælpsom mand, der sikkert kun havde venner. For nogle år siden afstod han sin ejendom og købte et hus i Nordby, hvor han sammen med sin hustru boede nogle år, indtil de fik ophold på De gamles Hjem.

 

 

aksel-freund-christiansen

 

Sønnen Aksel Freund Christiansen, f. 26. december 1920, d. 3. december 1984.

 

kirkevejen-3

 

Kirkevejen 3

 

 

Gårdejer Carl Rødgaard

Gårdejer Carl Rødgaard, Rindby, er tirsdag morgen, den 16. maj 1961, afgået ved døden.

Carl Rødgaard, der blev 74 år gammel, var født i Rindby, f. 29. november 1886, d. 16. maj 1961, som eneste søn af gårdejer Jens Rødgaard, hvis ejendom, Kapelvej 8, han overtog omkring 1917, da han blev gift med sin hustru, fru Meta Rødgaard, født Brinch, der var fra Sønderho. Han tilbragte al sin tid på Fanø, hvor han stilfærdigt og roligt passede sin ejendom og alt, hvad dertil hørte.

 

 

carl-roedgaard,gaardmand

 

Gårdejer Niels Morten Sørensen

Niels Morten Sørensen, gårdejer og mælkehandler, f. 23. april 1887, d. 22. december 1959.

 

haesset-1

 

B1681-Matr-19---Haesset-1

 

Matr. 19. Hæsset 1

 

niels-morten-soerensen

 

På Willemoesvej, ved avlsbruger Søren Andersen Sørensens ejendom, møder vi datidens mælkemand, Niels Morten Sørensen fra Rindby, der gennem nogle år kørte mælketuren i Nordby. Foran huset står 2 af Søren A. Sørensens døtre, Magda og Ragnhild.

 

 

Niels Morten Sørensen blev uddannet ved landbruget og overtog senere sin fødegård, som han drev gennem mange år, indtil han på grund af svigtende helbred måtte afstå den. Han var al sin tid en meget interesseret landmand, ikke alene fulgte han med i det, der naturligt hørte til hans gerning, men på mange andre felter kom han til at øve en værdifuld indsats. Der kan således peges på hans mangeårige formandskab for Nordby Sogns Hartkornskasse og for hans pionerarbejde med landvindingsarbejdet, som det blev sat i gang i engene på Fanøs østside ved hjælp af spartinagræsset.

Niels Morten Sørensen var en virksom og energisk mand, som med liv og lyst færdedes på sin gård og dens marker.

 

 

Gårdejer Hans Clausen Sørensen, Klingebjergvej 1.

Sørensen var født d. 14. juni 1884, d. 14. november 1947. Gift den 4. februar 908 med Ellen Kirstine Madsen, f. 9. marts 1880, Lønborg, d. 18. maj 1960.

 

hans-claus-soerensen

 

Frida Oskar (ormeeksportør)

Ellen Kirstine Madsen Mathias (gårdmand, entreprenør) Hans Clausen Sørensen

 

 

Sørensen og hans hustru overtog fødegården i 1910. Sammen gjorde de to mennesker et stort stykke arbejde med forbedring af gården og dens jorder. Ved overtagelsen havde gården en besætning på fem køer, men da de afstod den i 1946 til Mathias, havde de ved opdyrkning af hede, indkøb af engarealer, skabt mulighed for et kreaturhold på 10.

Landbrugsarbejdets slid lagde beslag på de fleste af Sørensens kræfter, så han deltog ikke meget i det offentlige liv, han sad dog i bestyrelsen for Nordby Andelsmejeri. Sørensen sejlede i sin ungdom til søs, og var fra 1906 til 1943 bådmand ved redningsvæsenet.

 

 

Aftenskolens-Elever-Vintere

 

Aftenskolens Elever Vinteren 1906-07

Sykursus under ledelse af Karoline Frederikke Attermann

 

Aftenskolens-Elever-navne

 

Aftenskolens Elever navne

01. Kaja Jessen

02. Karen Hansine Mortensen

03. Mortine Jensen

04. Karen Ting

05. Nielsine Iversen

06. Karen Spilmann

07. Anne Iversen

08. Jensine Sørensen

09. Anne Thomsen, far Hans P. Thomsen

10. Kirstine Mathiasen

11. Mette Methea Iversen

12. Ellen Kirstine Madsen

13. Ane Martha Iversen

14. Margrethe Hansine Nielsen

15. Karoline Frederikke Attermann

16. Hansine Marie Nielsen

17. Anne Mathea Hansen

18. Elvina Sørensen Frank, far Niels Frank

19. Martha Hansine Sørine Jensen

20. Marie Christine Nielsen

21. Karen Iversen

22. Anne Marie Hansen

23. Karen Sørine Jensen

 

 

Gårdejer Jens Jensen

Gårdejer Jens Jensen, Rindby, fylder 70 år onsdag den 29.. november 1944. f. 29. november 1874, d. 9. juni 1952. Gammel Huse 3.

Jensen er søn af gårdejer Math. Jensen, og han er født på den ejendom, han endnu bebor. Gården kaldtes i sin tid ”Storkereden”, fordi den var den eneste gård i Rindby, der havde en storkerede på taget. Storkereden er nu for længst forsvundet og navnet med den.

Efter konfirmationen kom Jensen til søs. Han gjorde en rejse med sejlskibet ”Lemvig”, der førtes af kapt. H. H. Hansen. Han blev dog hurtig ked af søen og besluttede sig til at gå i faderens fodspor som landmand.

Som alle unge mænd fra Fanø aftjente han sin værnepligt som orlogsgast. Han var i sine unge år på Ask Højskole pr. Malling St., hvad ikke var så almindeligt den gang. Men han havde altså forståelsen af, at det nok kunne have sin betydning på visse områder at få skolekundskaberne opfrisket, før det hele gik ad glemme.

Men Jensen har ellers levet sit liv roligt og stilfærdigt på den gamle gård, som han overtog nogle år, før faderen døde. Dog har han af og til ved rejser i vort land været ude for at skaffe sig ny indtryk – ja, han har endog et par gange tilbagelagt distancen København – Malmø ad luftvejen, hvilket vel nok kan noteres som en oplevelse, de fleste af hans bysbørn ikke har haft.

I det offentlige liv har han ikke taget særlig del, men han har derfor ikke været uinteresseret i, hvad der foregik. Han er i bestyrelsen for Rindby Kvægavlsforening, og han har i 40 år gjort tjeneste under Rindby Redningsvæsen. Men ellers har han passet sin gård og sin bedrift og her videreført de gamle fra fædrene nedarvede traditioner dog naturligvis med en vis hensyntagen til det ny, der viser sig på landbrugets område.

Jensen, der er ugift, har et godt helbred, og trods de 70 år kan han endnu uden særlig vanskelighed udføre det arbejde hans stilling kræver af ham.

 

 

jens-jensen-gaardmand

 

Jens Jensen

 

gammel-huse-3

 

Gammel Huse 3

 

Gårdejer Hans Mathiasen Nielsen

f. 11. oktober 1892, d. 25. marts 1979, g. 21. januar 1917 med Maren Rødgaard, f. 6. maj 1893, d. 30. juli 1965. Gård i Byen fra 1916 til 1957, Postvejen 20.

 

hans-mathiasen-nielsen 1

 

Methilde Elly Jessie Iver

Gerda Villy

 

hans-mathiasen-nielsen 2

 

Hans Mathiasen Nielsen og Maren Rødgaard

 

iver-nielsen

 

Iver Nielsen

 

B7293 Postvejen-20

 

B7294 Postvejen-20

 

Postvejen 20

 

Sønderho

Marius Nielsen

Kr. Helle

Peder J. Brinch

Laurids Pedersen

Jens Frederiksen

Peder S. Carstensen

C. L. Pedersen

S. H. Fischer

P. H. Brinch

Joh. Pedersen

L. A. Pedersen

Carl Jensen

A.N. Iversen

Hans Nielsen

Peder Jensen

Chr. Nissen

 

 

B00090-165 Jes-Brinchs-gaard

 

Jes Brinchs gård 1920

 

B00090-166 P-J-Brinchs-kyll

 

P. J. Brinchs kyllingegård

 

B00152 049 27a---Chr-Nissen

 

Chr. Nissens gård 

 

 

Gårdejer Hans Nielsen

I en alder af 83 år er gårdejer Hans Nielsen, Sønderho, afgået ved døden i sit hjem torsdag aften, den 22. august 1944.

Nielsen var født i Kjelst i Billum sogn. Som ganske ung kom han til Sønderho som snedker, men i 1883 udvandrede han til Amerika, hvor han gennem hårdt arbejde skaffede sig en god position. Omkring 1910 var Nielsen en tur hjemme i det gamle land, og under et længere ophold, han da havde i Sønderho, lærte han sin tilkommende hustru, frk. Maren Anthonisen, at kende. Hun rejste senere ud til ham; de blev gift derude og havde i ca. 5 år deres hjem i Raymond i USA.

1919 kom de tilbage til Sønderho, hvor de overtog fru Nielsens fødehjem. Nielsen både forbedrede og udvidede bedriften, så det var en udmærket ejendom, han for få år siden overlod til sin søn og svigerdatter.

Det, der først og fremmest kan siges om Hans Nielsen, er, at han var en meget driftig mand. Han havde lært at bruge sin tid og sine kræfter, så det forslog noget. Under sit Amerikaophold havde han nemmet den lære, at en sovende mand fanger ej sejr, og tempoet fra USA, gik aldrig helt af ham. I det offentlige liv tog han ikke meget del, han var dog i sin tid i bestyrelsen for Fanø Landboforening og Sønderho Mejeri. Men ellers levede han udelukkende for sit hjem og sin familie. Han var en fredsommelig mand med en god portion af vestjysk lune i sit sind.

 

Gårdejer Laurids Pedersen

Fhv. gårdejer Laurids Pedersen, Sønderho, fyldte i tirsdags, den 23. juni 1964, 75 år. Laurids Pedersen, der er født i Sønderho, overtog som nygift sin fædrenegård, en af sognets få større gårde, og her udviste han gennem årene en sådan flid og dygtighed, at hans arbejde måtte aftvinge agtelse og respekt, ligesom hans milde og tjenstvillige sindelag gjorde ham meget afholdt blandt sine bysbørn.

For tre år siden solgte Laurids Pedersen sin gård og flyttede sammen med sin hustru ind i et nyopført hus i nærheden. En af sønnerne, Niels Pedersen, er sognefoged i Sønderho.

 

 

B00154 037


Gå til top

End Of Slide Box