Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1940 del 2

 

Bogholdere

Nordby

Jes Gundersen

Kontorassistent  v. Gyldenkrone

O. Pedersen

Kontorassistent  Haase

Chr. Pedersen

Kontorassistent  H. Schmidt

Jessen

Kontorassistent  Frk. Solvej Kjær

Kontorist  Maimann

Kontorist  Kaj Sørensen

Kontorist  N. C. Jensen

Kontorist Haase

Korrespondent  Edith Nielsen

Korrespondent  Lilian Borck

Kontorist  Mariane Johansen

Kontorist  Matzen

 

Jessen Jes Cl Bogholder 11-

Jes Cl. Jessen

 

 

Bogtrykkeri

Typograf Berg Jensen

Typograf Nørholm Hansen

Typograf E. H. Pedersen

 

 

 

Jensen Otto Berg typograf 3  Hansen aage Noerholm 32-14 
Otto Berg Jensen Åge Nørholm Hansen

 

Otto Berg-Jensen har i bogen "Fyraften" fortalt om sine første år på trykkeriet og herfra skal vi citere:

 

 

En kold dag i marts måned 1929 fik en helt afgørende indflydelse på min tilværelse - det var torsdag d. 14. marts. - Jeg var mødt til mit arbejde på dagbladet "Vestkysten" i Esbjerg, hvor jeg var midlertidigt beskæftiget. Arbejdet begyndte kl. 7, men lidt senere kom der besked fra fagforeningen om, at jeg skulle tage til Fanø Bogtrykkeri for at afløse trykkeriets eneste typograf, Hugo Høgsted, der var blevet syg.

Jeg var på det tidspunkt den eneste delvis ledige, der var uddannet til både håndsætter og trykker, og derfor måtte jeg påtage mig jobbet. Jeg var egentlig ikke særlig begejstret for at gå fra avisen, hvor jeg jo var på vej til et varigt arbejde, men der skulle jo hjælp til Fanø Bogtrykkeri, så jeg sagde ja, og pakkede min kittel og min madpakke og tog til Fanø.

Der sejlede en færge fra Esbjerg kl. 9.15, og den nåede jeg. Som allerede antydet var det en kold vinter med stærk frost og med svær isgang i farvandet, og sejladsen var da også noget usikker.

Med lidt forsinkelse ankom jeg til Fanø, og da jeg gik i land, så jeg stedets eneste politimand stå ved færgens landgang, og ham spurgte jeg til råds om at finde frem til trykkeriet; han viste mig hen til en mand, der sammen med andre stod og fulgte færgens ankomst. Det var den kendte boghandler Søren Cl. Hansen, for hvem jeg nu en tid skulle arbejde. Han fulgte mig det lille stykke vej til hans forretning, hvor trykkeriet havde til huse. Han hilste venligt på mig, jeg var jo ventet, da arbejdet lå stille i trykkeriet, og det næste nr. af Fanø Ugeblad gerne skulle være færdigt lørdag eftermiddag.

Det var ikke uden nogen bekymring, at jeg så mig om i det beskedne lokale, hvor trykkeriet og et bogbinderi, også af beskedent format, havde til huse. Her var beskæftiget en godt midaldrende bogbinder, Jørgen Andersen, som de første ret problemfyldte dage skulle blive mig en helt uvurderlig hjælp. Og jeg kan godt sige, at uden hans hjælp, tror jeg ikke, jeg havde klaret arbejdet.

-, Trykkeriets tekniske udstyr var beskedent og af betydelig ældre årgang, end det jeg havde kendskab til og var vant til at arbejde med. Jeg var jo kun 21 år gammel, da jeg kom til Fanø.

 

 

trykkemaskine

 

 

 

Men der var ikke andet at gøre, end at tage fat sammen med bogbinderen. Den første overraskelse var den skrifttype, som anvendtes til Fanø Ugeblad, det var "Fraktur", en gotisk skriftform - de såkaldte krøllede bogstaver - som for længst var forsvundet fra næsten alle danske trykkerier, hvor man udelukkende benyttede de latinske skrifter, hovedsagelig antikva. Jeg havde dog lidt kendskab til de gotiske skrifter, hvor der navnlig var den forskel, at der var 2 former for "s", det 'korte s" og det 'lange s'. Det "lange s" skulle bruges i et ords begyndelse og det "korte s' (det runde s) i ordets slutning; der var endvidere mange sammenstøbte typer i "Frakturen". Men vi, Jørgen Andersen og jeg, maste på, og arbejdet skred langsomt frem til middagstid. Da kom der ind gennem porten en mand, iklædt 'Havelock", en klædning, som også på det tidspunkt var meget sjælden, det var bladets redaktør, lærer Chr. Sneum, som kom med korrekturen til bladets for- og bagside, som sædvanligt blev trykt torsdag eftermiddag. Han kom også med mere redaktionelt stof til bladet.

Den næste overraskelse var den maskine, hvorpå bladet skulle trykkes. Det var en gammel maskine, som var fremstillet i Hamborg vel omkring 100 år tidligere. Den var kommet til Fanø i 1897 og Var da indrettet til at drives ved et håndsving, men var senere indrettet til en gasmotor, og fra 1918 var den så blevet indrettet til brug af elmotor, men det noget sindrige system af remme og svinghjul var bibeholdt fra gasmotoren, så det så noget indviklet ud.

Nå, det var nu ikke så galt endda, grundteknikken i maskinen var ikke så forskellig fra de maskiner, jeg havde god kendskab til, så jeg fik da trykt det ret beskedne oplag på 740 eksemplarer, som bladet udkom i dengang. Også afvaskningen af den benyttede trykform var anderledes, end jeg var vant til. Trykformen blev efter brugen sat over i en stor vask og derefter skyllet i en opløsning af sæbelud, som egentlig virkede godt, men jeg ville nu hellere rense formen med benzin, og det gjorde jeg i den kommende tid.

Torsdagen og fredagen igennem kom der forskellige mennesker ind i trykkeriet. Det var nogle, som skulle have annoncer indrykket i bladet, og vel også nogle, som skulle se den ny mand i trykkeriet. Der kom også en høj kraftig mand ind med et stykke papir i hånden. Det var en mand af betydning, kunne jeg se, det var byens præst, provst Nielsen, som bragte de sidste linier i ”Kirkenyt", en venlig og humørfyldt mand, som hver gang bragte et lyst glimt i den daglige tilværelse i trykkeriet. En af annoncørerne var indehaveren af 'Crome & Goldschmidt", Alfred Andersen, der altid ønskede at tale med om annoncens udformning og placering.

 

 

Tiden gik så slidsomt, indtil tryk og færdiggørelsen af bladet kunne finde sted lørdag eftermiddag. Selvfølgelig var vi noget forsinket, og så gik Jørgen Andersen i gang med at false bladet, og det hjalp budene med, efterhånden som de kom. Som et kuriosum kan jeg fortælle, at blandt budene var Axel Verner-Lassen, der senere endte sin løbebane som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og i dag selv er abonnent på Fanø Ugeblad.

Men Jørgen Andersen havde endnu en særdeles vigtig funktion, inden ugens arbejde var slut, han skulle ekspedere den del af bladets oplag, der skulle sendes ud over det ganske land, også de eksemplarer, der skulle sendes til udlandet; her var det dog frk. Metha Jensen, som skrev adresserne.

Det var det første nr. af Fanø Ugeblad, som jeg var med til at fremstille.

 

 

 

b10

 

I trykkeriets gård bag boghandelen ses fra venstre Esther Christoffersen, Otto Berg-Jensen, bydrengen Svend à Søren Slagters og bogbinder Jørgen Andersen.

 

 

Arbejdet i trykkeriet var ikke meget afvekslende, og alligevel skete der mange ting, som jeg ikke tidligere havde oplevet på mine arbejdspladser. Der kom egentlig så mange forskellige mennesker i dette trykkeri.

Først og fremmest de folk, der på en eller anden måde havde tilknytning til trykkeriet eller forretningen "Hansens Boghandel". Der var bogbinderen, Jørgen Andersen, som jeg arbejdede meget nært og godt sammen med. Når der var arbejde til en bogbinder, skyldtes dette, at vi i trykkeriet fremstillede skibsdagbøger, protokoller, som skulle føres i alle skibe for såvel sejladsen og for skibets maskine. Boghandlerens mest betydelige kunde på dette område var rederiet J. Lauritzen, men også andre mindre rederier fik deres skibsdagbøger fra Fanø, hvor Jørgen Andersen stod for hele fremstillingen og det var håndarbejde alt sammen!

Der var jo også forretnings indehaver, chefen boghandleren Søren Cl. Hansen. Han var jo en helt speciel "Mester' med en ligefrem og naturlig venlighed. Når han havde været sin daglige formiddagstur ved færgen og vendte tilbage til sin forretning, kom han daglig ud i trykkeriet, for at sludre lidt med os, mest med Jørgen Andersen, men lidt efter lidt også med mig. Og det var gode og hyggelige stunder. Jeg lærte egentlig meget om Fanø og byens borgere ved at lytte. Jeg har aldrig hørt Boghandleren sige noget nedsættende eller ondt om et andet menneske, men han kunne med et sjældent lune fortælle om ' tildragelser og ting, som han havde hørt eller set på sin formiddagstur. Det var et dagligt lyspunkt.

Inde i butikken boghandelen var der meget mere personale. Der var Metha Jensen, en meget dygtig og velanset ekspeditrice, der var først på pletten ved dagens begyndelse. Der var også en ung medhjælper, Harald Samberg, som havde sit hjem i villa "Venita" ved Fanøbad. Han var medlem af en stor børneflok, der havde det tilfælles, at de alle havde fornavne, der begyndte med "H". Han var der dog kun i kortere tid, inden han fik beskæftigelse i en anden by. Han var for resten udlært i Engers Hansen’s boghandel i Esbjerg.

Hver lørdag formiddag havde vi muntert besøg af provsten, som kom med nogle få linier til Ugebladet om de kirkelige nyheder, gudstjenester og andre kirkelige handlinger, såsom dødsfald, begravelser, vielser, barnedåb m.m.

Jeg husker i den forbindelse, at der var blevet døbt et barn i kirken den foregående søndag, og at han havde fået mellemnavnet Bøge, og at provsten pålagde mig ikke at glemme det mellemnavn. Det lovede jeg naturligvis, og jeg bemærkede, at navnet passede så godt netop nu, da bøgen lige var sprunget ud. Ja, sagde provsten, men den sprang lidt for tidligt her.

 

 

b30

 

Fluesmækker.

 

Redaktøren, Chr. Sneum, kom hver onsdag middag med det første "stof" til bladet, og efterhånden med det Øvrige nyhedsstof i løbet af torsdagen, med sidste aflevering i det store frikvarter om lørdagen og med ham fulgte også megen snak. Han var jo netop i mine første dage på Fanø blevet sognerådsmedlem, valgt af de radikale.

 

p26-9

 

bogtrylleri-22031941

22031941

 

 

 

bogtrykkeri-28121946

28121946

 

Brændselsforretning

S. Brinch Hansen

 

 

 

kul-og-cinders-07121940

07121940

 nordby-brugsforening-130719

toerv-01061940

01061940

toerv-16031940

16031940

flaskegas-25091948

25091948

toerv-05061948

05061948

 

braensel-10041948

10041948

 

Byens budbringere

 

Nordby       

H. Iversen

 

 

Iversen Hans bybud 30-16

 

Hans Iversen

 

 

Cykelhandlere

Nordby

Kai Hummelgaard

 

 

Stranden-er-en-helig-cykels

 

Stranden er en herlig cykelsti.

cykler-01031941

01031941

cykler-06111948

06111948

hummelgaard-16041949

16041949

 hummelgaard-julen-1949  

 

 

Cykelhandler Kai Hummelgaard

Hummelgaard Kaj 15-

Fredag den 27. juni 1986 er fhv. cykelhandler Kai Hummelgaard, Nordby, stille afgået ved døden, 81 år gammel.

Kai Hummelgaard drev i en lang årrække forretning i Nordby, og opbyggede en god og solid virksomhed, netop fordi han var en særdeles dygtig håndværker, som kunderne respekterede og holdt af.

Hans hele liv og virke var egentlig bygget omkring hans hjem, hustru og børn, med forretningen som grundlag. Hans fritid tilbragte han i naturen. Han var en ivrig jæger, en af den slags, som gjorde meget for at fremme og opelske en bedre vildtbestand på Fanø. Han ofrede mange timer for at bibringe de unge jægere forståelse for at blive gode og omhyggelige jagtudøvere.

 

 

 

Direktører

Nordby

Direktør Arctander

Fabrikant Krøjgaard

Direktør P. O. Lassen

Fabrikant Kjær

Direktør Paul E. Olesen

Direktør P. O. Lassen

Direktør Olaf Lassen

 

 

 

Arctander Laurids Bankbesty

Bankbestyrer Laurids Arctander

 

Sønderho

Direktør Kromann

Fabrikant Peder Søren Thøgersen

 

Fiskehandlere

 

Nordby

S. Almosetoft

Alfred Christensen

J. Almosetoft

H. Skelmose

Nicolaj Nielsen

 

 

 

fiskeforretning-28081943

28081943

premier-is-06041946

06041946

roegeri-17081946

17081946

 

 

Fiskehandler Johannes Almosetoft

Almosetoft Johannes

Søndag den 9. juni 1985 kan fhv. fiskehandler Johannes Almosetoft, Nordby, fejre sin 80 års fødselsdag. Almosetoft er født i Bramming men flyttede med sine forældre som 5-årig til Fanø. Som ung kom han i købmandslære men senere blev det til fiskehandel. Det blev til 45 år, så måtte Almosetoft holde p.g.a. sygdom. Han er meget afholdt og kendt for sine fine fisk fra nær og fjern.

Også Premier Is havde Almosetoft i mange år. Nu nyder han sit otium på Trappen 8, Nordby.

Lørdag den 10. maj 1991 er fhv. fiskehandler Johannes Almosetoft, Nordby, afgået ved døden efter længere tids tiltagende svagelighed.

Johs. Almosetoft var en kendt og afholdt mand, som gennem  mange år drev fiskehandel i Nordby. Hver morgen sejlede han med egen båd til Esbjerg for at hente varer hjem, og det var ofte en drøj tur; men han ønskede stedse at have friske og gode varer til sine mange kunder.

Gennem en årrække udførte han et stort arbejde for Sømandskirkens afdeling i Nordby, et arbejde som også gav ham selv mange glæder og gode oplevelser.

Almosetoft var et udpræget familiemenneske, som satte samlivet med hustru og børn i første række.

 

 

 

 

Nicolaj Nielsen gik rundt til folk og solgte røgede bakskuld, som han havde i en lille trækasse. Han boede på Dagmarsvej, og kaldtes ”æ Thybo”.

 

 

 

Sønderho

Frede Sørensen, fiskeeksportør

 

                     

Fotografer

Nordby

Carl Johan Kromann

S. V. Herløw

 

fotograf-07061941      fotograf-09051942

 

Sønderho

P. J. Lund

 

 

Gartnere, frugt- og blomsterhandlere

 

Nordby

Aa. Lassen

Grønthandler  Petersen

P. E. Willumsen

H. Pedersen

Ole Gregersen, Blomster- og Frugtcentralen

Grønthandler  Hans Johannes Jacobsen

Niels Jensen

Gunnar Moesgaard Kristensen

Lund

S. R. Sørensen

N. C. Christensen

E. Hofmann Pedersen, Mellemgaden

Verner Larsen

Henry Willumsen

Verner Sehested Jensen

Jens Christian Frandsen

Søren Rødgaard Sørensen

Andreas Schmidt

 

 

 

Jacobsen Hans gartner 5-8  Jensen Niels gartner 50-13  Larsen aage Gartnermedhj 26- 
Hans Jacobsen

Niels Jensen ”Niels Gulerod”

Åge larsen
 Schmidt Andreas 21-6    
Andreas Schmidt    

 

 

Andreas Schmidt, kaldet ”Andreas Klap”, da han havde en klap for det ene øje. Han gik rundt i byen med en trækvogn, hvori han havde sine haveredskaber, da han ordnede haver og lugede brosten for folk. Han boede i et lille Fanøhus ”Kahytten” i Mellemgaden.

Harald Georg Olesen, f. 14 maj 1909 og d. 2. februar 1980 arbejdede som kirkegårdsgartner, herudover var han kirkebetjent.

 

frugtcentralen-07121940

07121940

 

frugtcentralen-13121947

13121947 

 

frugtcentralen-20011940

20011940

julefrugt-07121940

07121940

anlaegsgartner-29011944

29011944

groentforretning-30061945

30061945

anlaegsgartner-21121946

21121946

 

 

Sønderho

Helge Hermansen

Magnus Niels Sonnichsen

Chr. Iversen

Hartvig Jensen

 

Gaveartikler

Toves Gavebod, Nordby

 

 

iversen-julen-1949

Julen 1949

 

Gas- og vandmestre

Nordby

Carl Henry Beck

Niels Skelmose

Jes Mathiasen

Jacobsen

Th. Jørgensen

 

 

vand-og-gas-13121947

13121947

 
Vvs-installatør  Carl Henry Beck

Carl Henry Beck var søn af Franz Beck, Fanøbad. Torsdag den 14. januar 1982 er en af Fanøs kendte og ansete håndværksmestre, Carl Henry Beck, Vestervejen, Nordby, afgået ved døden på Centralsygehuset i Esbjerg, 75 år gammel.

C. H. Beck var søn af afdøde Franz Beck, Fanøbad. Han blev som ung mand uddannet i maskinfaget og blev maskinmester. Senere nedsatte han sig som vvs-installatør på Fanø og oparbejdede hurtigt en god og solid virksomhed, som fik en betydelig kundekreds og kom til at beskæftige flere medarbejdere. Denne virksomhed drev han gennem en lang årrække, til han for få år siden afhændede den.

Ved siden af sin forretning tog han sig også tid til at gøre sin borgerpligt på flere områder i sin by. Han blev i 1958 indvalgt i Nordby sogneråd, hvor han havde sæde i 8 år. Her blev han betroet flere betydningsfulde udvalgsposter, bl.a. som formand for teknisk udvalg og bygningskommissionen. To områder, hvor hans tekniske viden og dygtighed kom sognerådet til gode. Dette hverv tog meget af hans tid, men han havde det sådan, at hvad han påtog sig, det blev passet til punkt og prikke, og det var jo i en tid, hvor dette arbejde var ulønnet og uden diæter.

C. H. Beck var en dygtig, flittig og afholdt mand, der gennem sit virke her på Fanø vandt sig mange venner og skabte respekt om sit navn.

Han var en overgang også formand for bestyrelsen I F. H. & I.

Aut. Gas- og vandmester N. Skelmose

På Hovedgaden i Nordby og i egen nyopført ejendom, hvor der rådes over en stor pæn butik og et med alle moderne maskiner udstyret værksted, påbegyndte Niels Skelmose sin virksomhed, og det er lykkes ham ved et energisk og målbevidst arbejde at drive forretningen frem til en god position, ligesom han i de få år, der var forløbet siden starten, havde erhvervet sig en betydelig kundekreds, der stadig forøgedes.

Virksomheden blev drevet som blikkenslagerværksted med udførelse af alt herunder hørende arbejde. Endvidere var Skelmose autoriseret vand- og gasmester, og udførte som sådan alle installationer af vand, gas, WC og badeværelser. Fra forretningen solgtes sanitetsartikler af enhver art, herunder et stort, velassorteret lager, og forretningen var da også øens største og bedste indenfor branchen i de år.

 

Glarmester

Nordby

Jørgen Madsen

 

 

Madsens Joegen Glarmester 3

Jørgen Madsen

 

Husassistenter/husbestyrerinde                 

Nordby

Christa Hestbek

Ruth Nielsen

M. Cathrine Christensen

Anni Knudsen

Marie Hansen

Elsa Henriksen

Karen Christensen

Gerda Blücher Andersen

Edith Marie Nielsen

Solvejg Kjær

Sonja Magdalene Mathiasen

Ester Jørgensen

Karen Nørby

Anna Elise Marie Hansen

Irma Lillian Nielsen

Anna Thomsen

Aase Pedersen

Herdis Munck Jacobsen

Inger Munck Jacobsen

Ragna Christensen

Karen Elisabeth Jacobsen

Sara Schøtte Christensen

Johanne Pedersen

Agnes Jørgensen

Tove Sørensen

Inga Gravesen

Marie Iversen

Signe Madsen

Margrethe Jensen

Anna Marie Jørgensen

Mary Nikolajsen

Metha M. Poulsen

Marie Mortine Pedersen

Betty Lillian Sørensen

Marie Chr. Andresen

Clara Johanne Jacobsen

Edna Frank

Lilly Hansen

Martine Carlsen

Edith Hansine Tastesen

Karen Margrethe Pedersen

Grethe Carlsen

Gerda M. Schmidt

Ruth Winther Pedersen

Ahdy Olesen

Martha Elisabeth Bill

Gudrun Marie Villadsen

Ragnhild Lund Nielsen

Antonie M. D. Christensen

Dorit Margit Henningsen

Aase Henningsen

Erna Elise Sørensen

Ane Margrethe Sørensen

Inga Vang-Jensen

Jenny J. H. S. Andersen

Ruth Alber

Gerda Due Christensen

Irma Højfeldt

Erna Poulsen

Alma Nielsen

Mette K. Lauridsen

Lilly Brinck Lauridsen

Jørgine Antonie Sørensen

Ninna Ellen Sørensen

Jenny K. Nørholm Iversen

Gerda Johanne Schmidt

Karen Nielsen

Anna Andersen

Kathrine Mathiasen

Kirsten Skov Olesen

Karen Rødgaard

Anna Nielsine Jensen

Kirstine Andersen

Jenny M. Skov Lauridsen

Karen Sørensen

Else Marie Jørgensen

Anna Cathrine Jørgensen

Kirsten Bodil J. Mikkelsen

Anna Marie Jensen

Norma Louise Jensen

Hanne Hansen

Betty Alber

Inge Christine Nielsen

Marie Nielsen

Margrethe Nørby Pedersen

Erna Svendsen

Karen Lauridsen

Helga Hansen

Ruth Almosetoft

Elly H. Lauridsen

Dagny Elisabeth Nielsen

Inger Trolle

Nilly Egetoft

Kirsten Warrer

Elna Nørby Mortensen

Julie Kirstine Lauridsen

Kirsten Øllgaard

Asta Warrer Pedersen

Else Kjeldsen

Inger Marie Hansen

Kirsten Maria Holst

Dagmar J. Holst

Lilli Simmelkjær

Metha Clausen

Johanne A. Svendsen

Jytta Christensen

Petra Eskilde Leer

 

 

Sønderho

Karen Nielsine Thøgersen

Dagny Andrea Bagger

Maren Hansine Brinch

Grethe Bundgaard

Lene Nielsine Hansen

Ester Fischer Jensen

Ruth Fischer Jensen

Lilly Ninna Jensen

Johanne Jørgensen

Gerda Lambertsen

Jenny Ruth Lambertsen

Anna Kirstine Nielsen

Anne Pedersen

Marie Laursen Pind

Karen Sonnichsen

Grethe Thomsen

Marta Meinertz Thomsen

Margrethe Harriet Thøgersen

Cecilie Hansine Thøgersen

Marie Hansen Øhle

Jensine Anthonisen

Karla Augusta Math. Gustafson

Anne Kirstine Hansen

Marie Jessen

Anne Kathrine Jørgensen

Ebba Elvira Pedersen

Maren Juliane Pedersen

 

 

Installatører

Nordby       

Wilh. Jessen

Gustav Nielsen

P. A. Iversen

Hans Arnold Jepsen, elektriker

Frode Madsen, elektriker

Henry W. Svarrer, lærling

Svend A. skov Olesen, lærling

Knud Warrer, lærling

Anders Peder Iversen, elektriker

Erik Nørby Nielsen

 

 

installatoer-17051941

17051941 

 

Nielsen Erik Noerby Elektrik

Erik Nørby Nielsen

 

Sønderho

Installatør Sigfred Kromann Thøgersen

 

 

 

 

Elværksbestyrer Sigfred Kromann Thøgersen  

b293sigfredkromannthoegersen

Tidligere elværksbestyrer Sigfred Kromann Thøgersen, Sønderho, er afgået ved døden den 19. Februar 1981.

Sigfred Thøgersen, der blev 81 år gammel var født i Sønderho 24. marts 1900, hvor han havde hele sit livs virke indenfor el-området, som bestyrer af Sønderho elektricitetsværk og som installatør. Derudover havde han også et rigt virke på anden måde i Sønderho. Han var i adskillelige år medlem af sognerådet i Sønderho og var i nogle år dets formand. Også på andre måder var han med i Sønderhos liv og udvikling.

 

 


Gå til top

End Of Slide Box