Mitfanoe
Stormflod fredag 23. januar 1990.


Fanø Ugeblad den 1. februar 1990:

Stormfloden

Så blev hele beredskabet og de nye diger afprøvet for alvor. Kl. 4 natten til fredag (23. januar 1990) kulminerede vandstanden ved kote 4.  - Det usædvanlige ved denne stormflod var, at det skete om natten, og at vandet steg 2 timer efter normalt højvande. Der var ikke slået stormflodsalarm. De fleste sov mere eller mindre trygge, trods stormens susen i husene.

Havneområdet blev hurtigt oversvømmet tidlig torsdag aften og færgeriet indstillede driften. En del cykler og en motorcykel druknede.

Portene blev smækket i og holdt vandet rimeligt ude. de udsatte forretninger ved havnen, der ligger uden beskyttelse blev oversvømmet. Det var især havnekiosken, Danibo, Pers bageri og Krogården det gik ud over. Andre fik også vand ind, men

i mindre omfang.

Digerne holdt både i Sønderho og Nordby. I Sønderho, hvor diget lige var blevet forhøjet, nåede vandet ikke op til det nye, så det ubegroede klæg fik lov at blive. Det var dog nødvendigt at reparere diget et par steder med sandsække. Et par meter forsvandt igen af "Hønen".

I Nordby havde vandet godt fat i de endnu knapt tilgroede diger og skyllede en del klæg væk. Digerne vil nu yderligere blive repareret, udover de sandsække, som blev kastet på.

Den nye lystbådehavn holdt stort set til stormen. Et par bomme blev brækket af. Flere lystbåde i havnen fik

slået hul i stævnen og een sank helt.

Der skete flere skader på tagene. Området ved Posthuset blev afspærret, da det nye tag begyndte at blæse ned.

Også et nyt tag på slagter Sonnichsens hus led skade, ligesom et par Fanøhuse fik lettet mønningstørvene eller rusket lidt løs i tagskægget.

Ved Fanø Bad var der flere huse hvor taget led skade, således villa Nina, Tango og Frederiksgaard. I sommerhusområdet måtte Falck også ud for at dække et par tage til.

Det nye dige i Rindby havde 30 cm at give af, inden det ville blive oversvømmet. Generelt ville 30 cm højere vandstand have skabt en katastrofesituation for hele øen. Ved Rindby Strand var nedkørslen også truet og der er igen ædt et godt stykke af klitterne.

Stormvejret fortsatte hele weekenden, mere eller mindre og færgen måtte igen søndag indstille driften i tre

timer, og havneområdet var oversvømmet.

 

 

Vi har modtaget: 

 

Indlæg vedrørende artiklen ,Stormfloden" under Ugens Nyt i Fanø Ugeblad den 1. februar 1990:  

 Undertegnede må undres over skribentens manglende kendskab til de reelle fakta om stormflodsnatten i Sønderho, hvad angår digeproblemer, "Børsen", "Hønen" osv. Nedenstående skrivelse skal prøve at illustrere hvad jeg har oplevet og noteret mig igennem stormflodsnatten og den følgende dag desangående:

 1. Skribenten har ikke været til stede ved digerne om natten i Sønderho.   

2. Skribenten kender ikke skadernes omfang, og har heller ikke set, at bølgeslagene virkelig faktisk skyllede hen over digekronen i perioder og heller ikke set at vandet reelt stod helt op i det nye klæg på disse diger, med deraf påført slidtage.   

3. "Børsen" holdt kun stand mod vandmasserne ved anbringelse af træbomme og mange sandsække, som en hasteindkaldt flok beboere i en hektisk tid fik fyldt   og placeret. Betonstøtterne ved bådnedkørslen var tæt på at blive skyllet fri.   

4. "Kalvekrog"-digehjørnet fik slidt et større areal af nyt klæg og grus af, hvilket medførte reparationer v.h.a. sandsække fredag formiddag. Her stillede Søfartsskolen med ca. 20 mand til assistance for ilægning af henved 1000 sandsække samt opfyldning af omkring 6-800 sandsække til placering vitale steder, hvor slidtage blev observeret. Mange tak for hjælpen!   

5. Ved inspektion efter at stormen havde raset noget af, viste det sig at hele "Hønen" er et kapitel for sig. - Her kan man uden problem ved selvsyn konstatere at det ikke kun er et par meter (- som skribenten skriver -), men hele ca. 10 meter klitrække der er vasket/skyllet væk, således at en tilsvarende storm sandsynligvis vil bryde "Hønen" ved "Krogsand", og derfor er situationen virkelig truende for selve Sønderho, hvor trykket fra en stormflod i så fald vil presse uhyggeligt og med fuld kraft på det gamle stenglacie og ovenforliggende smalle jorddige mellem "Børsen" og "Hønevejen" forbi bl.a. Sønderho Kro. Der er svage steder i form af hulninger i stenglaciet samt lavtbeliggende klitgryder bag tynde/ smalle jorddiger ved Hønevejens overkørsel.   

6. På hele strækningen fra "Hønen" og til nedkørslen ved Sønderho Strandvej, er der ligeledes betragtelige skader i form af store klit / skråningshøje skred og indhug i yderste klitrække, der er skyllet væk. - Specielt umiddelbart nedenfor "Lodden Bjerge" er der så at sige fri passage. Billedet for områderne nedenfor "Skrædder- marken" og "Søndermarken" samt ,"Odensekolonien" viser også dystre markante bortvaskninger og indhug i yderste / eneste klitrække. 

 

 Følgerne af disse observationer må være, at kommunen ikke kan sidde denne situation overhørig, men må presse hårdt på respektive myndigheder ved Klitvæsen, Kystinspektoratet og Fredningsmyndigheder, for at få hold på "Hønen", således at Sønderho by fortsat kan have dette beskyttende skjold i første række mod havet. Ligeledes bør der fås hold i de skadede klitområder på hele strækningen op til Sønderho Strandvej, så truslen for det store sommerhusområde mindskes, allerhelst helt elimineres!!!  

       Derfor har jeg som indsatsleder for stormflodsberedskabet i Sønderho udarbejdet en rapport, og afleveret denne til både CF-leder/brandinspektør Jan A.       Jepsen og formanden for Teknisk Udvalg, Karen Boel Madsen, for at belyse problematikken, med håbet om en snarlig og positiv behandling indenfor indvolverede fora.   

Konklusion: Udfra alt dette er det nærmest utilgiveligt, at skribenten af føromtalte artikel (Stormfloden), så at sige negligerer disse skadefakta, hvorfor samme skribent opfordres til næste gang at sætte sig bedre ind i situationen ved at møde op og bese hvad der sker og hvor, - når de hektiske strabadser udspilles i kampen mod havet.   

- Vi var heldige denne gang, - men hvad med næste gang??? 

Slutbemærkning: - Interesserede borgere der ønsker at styrke Dige-/Stormflodsberedskabet, bedes kontakte undertegnede. Jeg kan oplyse at der allerede er tilgået en del tilkendegivelser til en sådan alarmeringsliste. Dog må vi ikke glemme de tidligere tiders beredskabsfolk. Her kan vi fortsat trække på den viden og erfaring, som disse mennesker har indhøstet, således at indsatsen på digerne samt andre strategiske områder kan blive optimal, - både for vor by "Sønderho"s skyld og for FANØ. Tak. Venligst 

ISL Hans Vium Nielsen, Landevejen 20, Sønderho 

 Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles