Mitfanoe
Lokalplan for et område til stormflodssikring af Nordby

 

Fanø Ugeblad den 4. november 1982: 

Stormflod

Fanø kommune udsender i november 1982 et lille hæfte "Det gælder os alle" - en information om stormflod.

Hæftet indeholder orienterende koter (højder) for mulige oversvømmelser i de forskellige områder i Nordby og Sønderho. Den giver meddelelse om, hvordan der varsles, hvad man skal foretage sig, såfremt vandet igen når stormflodshøjde. Der er endvidere en huskeliste som enkelte husejere kan benytte til notater for at huske at foretage sig det mest nødvendige. Endelig indeholder hæftet en opfordring til frivillige, der ikke selv rammes, melder sig til organiseret hjælp.


Forslag til lokalplan nr. 24 for et område til stormflodssikring af Nordby

Et flertal i Fanø byråd har i sit møde den 3. september 1984 godkendt forslag til lokalplan nr. 24 for et område til offentligt formål. 

Forslaget omfatter

et område der strækker sig fra højereliggende arealer ved Gråbjerge mod nord, langs Langelinie og Postvejen frem til Storetoft mod syd.


 

 norddiget faergelejet  syddiget rindby
Norddiget bed færgelejet Syddiget ved Rindby 

Forslaget betyder at området udlægges til anvendelse for etablering af stormflodssikring af Nordby og åbne mulighed for, at stormflodssikringen udføres i et sammenhængende bygværk, bestående af jord- og stendiger samt enkle betonkonstruktioner.


 

 syddiget ved havnevej  porten ved havnegade
Syddiget ved Havnevej Porten ved Havnevej 

   Stormflodssikring i april 1984 

 

Projektet er opdelt i 3 etaper.  

 

1. etape omfatter anlæg af jorddige mod nord langs med vejen til Vester-Nasen, et stenkastningsdige langs Færgestrand og betonmurssikring fra Strandslippe til Færgevej. - Sikring langs havnen foreslås med en ny betonmur på ca. 1,25 m over terræn.  

Jorddiget kan udføres på 3 måder, enten langs van­det til knoldene mod nord eller langs Vester Nasen og endelig øst vest langs be­byggelsen mod nord. Det mellemste digeprojekt var at anbefale.  

Man anbefalede digeprojektet, der fø­res skråt fra en udvidet sikret P-plads nord for færgelejet og nordvest om Søfartsskolen. Det er både den bedste og den billigste løsning og den tilgodeser de naturfredningsmæssige interesser i sagen. Diget skal op i en højde af 4,5 meter over dansk normal 0. Hvor diget er tænkt placeret, har de fleste steder en højde af 3 meter, men diget vil kunne ses - naturligvis - men alligevel ikke så voldsomt, som nogle frygter. Kystinspektoratet anbefaler også denne linieføring. Når sta­ten går ind med et tilskud på 50 % og amtet med 25 så skal projekterne kunne holde de næste 100 - 200 år og statens bygninger skal være sikrede (Søfartsskolen). - 

1. etape vil kunne påbegyndes i foråret 1985 og vil være færdig i foråret 1986.
Prisen ca. 3,3 mill. kr. 

 

2. etape omfatter etablering af betonmurssikring fra Lille Slippe til Havnevej    og betonmurssikring samt jorddige til plejehjemmet. Man vil forsøge at trække  diger og mure så langt tilbage, så de ikke virker skæmmende, og de kan
blive skjult med bevoksning o.a.  Der skal være lukke­anordninger ved Havnevej og Svenskervej i ca. kote 3. Muligvis skal Svenskervej lukkes. Fra  Strandslippe skal muren være ca. 1 meter højere, end de eksisterende haver. - Fra fiskehandlen og langs med P-pladsen vil der blive en mur på ca. 1 meter   til skibsværftet. Muligvis skal Dr. Vestergaards hus ind­gå som »mur« værn, ved at blive forstærket, ligesom Willys garage og fiskehandlen. Diget kan også gå uden om Vestergaards hus, d.v.s. at  hans bestående dige vil blive forhøjet med 1 meter ca.
 

Denne etape vil koste ca. 1,5 mill. kr. 

 

Etape 3 omfatter jorddige fra plejehjemmet langs Postvejens vestlige side til Store Toft.  

2. og 3. etape vil kunne udbydes i offentlig licitation i 1986 og arbejdet kan være afsluttet i 1987.


 

FANØ  KOMMUNE 

 

Forslag til lokalplan nr. 24 - for et område til stormflodssikring af Nordby. 

Et flertal i Fanø byråd har i sit møde den 03. septem­ber 1984 godkendt forslag til lokalplan nr. 24 for et område til offentligt formål.  

To medlemmer af byrådet har afgivet en mindretalsudtalelse.  

I overensstemmelse med lokalplanen er der udarbejdet en tilføjelse til bestående § 15-rammer samt tillæg nr. 6 til Fanø kommunes § 15-rammer.stormflodssikring1984


Forslaget omfatter 

Et område der strækker sig fra højere liggende arealer ved Gråbjerge mod nord, langs Langelinie og Postvejen, frem til Storetoft mod syd. 

Forslaget betyder 

At området, udlægges til anvendelse for etablering af en stormflodssikring af Nordby og åbne mulighed for, at stormflodssikringen udføres i form af et sammenhængende bygværk, bestående at' jord- og stendiger samt enkle betonkonstruktioner. 

12101985 

FANØ  KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24 - for et område til stormflodssikring af Nordby 

Under henvisning til kommuneplanloven [lov ni-. 687 af 28. de­cember 1984) har byrådet i dettes møde den 9. september 1985 vedtaget det af 27. september 1984 offentliggjorte forslag til lokalplan nr. 24.


stormflodssikring1985


AREALET er beliggende på matr, nre. 257b og del af 20b, 57c, 57h, 66b, 70a, 78b, 89a, 97f, 118a, 155i, 178a, 245i, 424g, 459a, 471, 504a og 508 alle Odden by, Nordby, nord for Nordby. LOKALPLANEN er ændret i forhold til oprindelig planforslag, idet lokalplanen er indskrænket til kun at omfatte den nordlige del af forslaget.

VEDTAGELSE af planen betyder, at der inden for det udlagte område kan etableres stormflodssikring af Nordby i form af dige m.m.

OMRÅDET er beliggende inden for delområde 15 i kommunens udlagte § 15-rammer, samt i tillæg nr. 6 ti! Fanø kommunes § 15-rammer, godkendt af Ribe Amtsråd den 15. januar 1985. PLANEN vil blive tinglyst på de berørte ejendomme, og er offentlig tilgængelig på Rådhuset inden for almindelig åbnings­tid.  

01101987 

FANØ  KOMMUNE

Fanø byråd vedtog den 28. september 1987 flg. lokalplanforslag:

Forslag til lokalplan nr. 24B for et område til storm­flodssikring af Nordby.


LOKALPLAN NR.   24B


   LOKALPLAN NR.   24B 

Forslag til lokalplan nr. 24C for et område til storm­flodssikring af Nordby og Rindby.


LOKALPLAN NR.   24C   

LOKALPLAN NR.   24C 

FORSLAGENE BETYDER 

at der indenfor områderne etableres et bygværk som sikring mod vandindtrængen fra havet, til de lavereliggende dele af Nordby og Rindby. at   der i nogle tilfælde ændres på tilkørsels- og ad­gangsforhold.

 


Digebyggeriet 

ved Nordby skrider nu hastigt frem i august 1988. Det store norddige har de fleste vel allerede vænnet sig til, og syddiget er godt på vej til at gøre det samme. 

Derimod bliver 3. etape, nok noget der griber mere ind i bybilledet. Langs hele havnefronten, fra Lille slippe til Svenskeren, er de sto­re entreprenørmaskiner nu i fuld gang med at ændre bybilledet, for at gøre plads til stormflodssikringen. Forleden forsvandt det gamle tømmerskur fra Brinch Hansens tømmerhandel. Dét var nok en af de ældste bygninger, der var tilbage ved havnen. Haverne langs Østvejen er også forsvundet i grabberne på bulldozerne, så det hele er en stor byggeplads. I denne tid er Havnevej spærret, medens der lægges nye kloakledninger under vejen. Der er i stedet etableret omkørsel over parkeringspladsen ved Skibsværftet.


Digebygning i Nordby:Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /usr/local/www/mitfanoedk/www/Joomla/images/dige


stormflodssikring-1988


Stormflodssikring 1988


Havnevej-med-stormflodssoejl


Diget ved Havnevej


Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles