Mitfanoe
Forsøg på konservesfabrik

 

I december 1891 sendte skibsreder J. P. Clausen og fotograf A. S. Abrahamsen en ansøgning til Nordby Sogneråd om tilladelse til at opføre en konservesfabrik nord for Sønder Bro på Nordby havn, men havneudvalget lod tommelfingeren vende ned.

 

B5040 V-Havnen 9 13A ca 190

 

Ved Søndre Bro i 1905


Her er ansøgningen og afslaget:

"Undertegnede skibsreder J. P. Clausen og fotograf A. S. Abrahamsen, begge Nordby på Fanø tillader sig herved på egne og eventuelt på et aktieselskabs vegne at andrage hos det ærede sogneråd om tilladelse nord for det såkaldte "Søndre havnehoved" i foråret 1892 at opføre en træbygning på pæle. Bygningen der skal anvendes til konservesfabrik, særlig for artikler der tilvirkes af frisk fisk, vil blive ca. 50 fod lang og 24 fod bred, øst for bygningen ønskes anbragt en anlægsbro for fiskerbådene, af samme længde som husets bredde af ca. 8 fod.

For at spare transporten af varerne, er det nødvendigt at fabriksbygningen kommer til at ligge ved havnen, og da den nævnte plads har en for den projekterede virksomhed særdeles heldig beliggenhed, da pladsen for tiden ikke nyttes eller nogensinde er bleven nyttet hverken til losning eller ladning og da den bygning, vi tænker at opføre ikke kan være til nogen hinder for at skibe kunne løbe af stabelen fra hr. S. A. Abrahamsens værft, håber vi det ærede råd vil stille sig imødekommende til nærværende andragende. Til støtte for dette ville vi endda tillade os at anføre, at den fabriksvirksomhed, vi agter at sætte i gang, formentlig i høj grad vil være til gavn for kommunen, idet den vil åbne et nyt og sikkert meget godt marked for vore fiskere samt give anledning til god fortjeneste for mange hænder, særlig for fattige enker og ældre kvinder, der nu ofte have ondt ved at tjene brødet. Skulle det ærede sogneråd ikke være kompetent til selv at afgøre sagen, beder vi om, at det vil sende dette vort andragende til de pågældende overordnede autoriteter.

Nordby på Fanø 15. december 1891

Ærbødigst

J. P. Clausen A. S. Abrahamsen"


og havneudvalget svarer:

"Da det ærede sogneråd I skrivelse af 23. december forrige år har udbedt sig havneudvalgets erklæring over medfølgende andragende

Undlader jeg ikke herved at meddele at havneudvalget på et i dag afholdt møde har vedtaget at udtale at foruden at det må anses principielt utilrådeligt at tillade nogen privat bebyggelse af nogen del af havneterrænet må det specielt med hensyn til den projekterede bygning bemærkes, at den som den andragendet medfølgende situationsplan udviser, agtes anbragt på en plads i havnen, hvor den formentlig på flere måder vil kunne gøre havnens afbenyttelse et ikke ubetydeligt afbræk.

Nordby den 2. februar 1892

På havneudvalgets vegne

M. Aagaard

Formand"

 

nordby-havn 5


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles