Mitfanoe
Søkortsdirektør Jens Sørensen

Søkortsdirektør Jens Sørensens beretning om måling 


Den 2. august 1695 ankommer Jens Sørensen til Fanø og derom beretter han følgende:

Søkortmålinger  ved Fanø i 1695

Ved Marius Sørensen, Fanø Ugeblad nr. 41, 24. oktober 1975 

Søkortsdirektør Jens Sørensens beretning om målinger langs »Jyllands Vestkyst, Holstein, Hamborger-Elven og Vesterlandene Anno 1695«. 

Jens Sørensen (1645 – 1723) var sømand og benyttede enhver lej­lighed til at tage observationer og rette og forbedre søkortene. I 1689 blev han af Chr. d. 5. udnævnt til søkortsdirektør.

Målingerne foregik ved at foretage pejlinger og udmåle distancer. Til sidstnævnte arbejde fik han sig konstrueret en milevogn, som udførte målingerne ganske mekanisk. Milevognen var en to­hjulet kærre, vel kun beregnet til een hest. Måleværket var indret­tet til at give et slag på en klokke, hver gang hjulene havde gå­et et vist antal omgange, og der altså var tilbagelagt en vis vej­strækning. Klokkeslagenes antal registreredes ikke mekanisk, de måtte optælles et for et og bogføres af den person, der kørte milevognen. Målingen måtte stadigt ledsages af kompaspejlinger hver gang førerretningen ændredes. 

Den 2. august 1695 ankommer Jens Sørensen til Fanø og derom beretter han følgende:

Kl. 10 om middag kom til Hjer­ting. Sydv. regn og blæst. Fik 2 par heste og en vogn og kl. 2 e.m. kørt langs stranden frem, fore igen sydværts ben. Kørt langs stranden til midt for Sæder Kløv (form. Sædding Kiev) 115 klokke­slag. Her tværs fore in Sydv. t. V. begyndes Fanø tørre sand ved Graadybet tværs for den inderste hvide Tønden.

Nok kørt til Foverfeld bæk i bugten (Ho bugt) 45 kl. s. – nok kørt til Strandby, 30 Kl. s. Nok kørt til Esbjerg Klints Odde, 22 Kl. -s. 

Der kom imod os til land en færgebåd fra Fanø og indtog Hr. amtmandens fuldmægtig af Ribe, Oluf Christian. (Engelstoft) Kl. 4 mod aften kom vi selv begge med vor pagagie med og lavered udi stærk sv. blæst ud til Fanø, og losserede os .ind hos en enke, hed Margrethe Elisabeth,, er, født udi Hesingborg (og) er amtsfor­valteren Peter Kleyens svigerske. (Margrethe Elisabeth var enke ef­ter kroholder Peder Callesen og drev Fanø Krogaard efter man­dens død. (1693 - 1697) M.S.). Og fogeden Søren Dunche på Fanø befalte straks samme båd at gå over til Strandby og hente mile­vognen og drengen, som og kom over om aftenen til vos. (Søren Sørensens Dunch var birkefoged på Fanø fra 1694 til 1722. Et ma­leri af ham og hans kone findes påiborgmesterkontoret i Nordby M.S.). 3. august:

Morgenen kl. 5. fik vi af foge­den Søren Dunche fri skyds, 2 par heste og en vogn og en gammel søfaren med os. 

Målt og kørt fra Fanø By nord­værts hen indtil Høj Odde, (form. Pakhusbanken. M.S.) sam slutter på nordside af havnen. 

Kørt NNO60 over lidet bugt, 12 Klokkesl. Nok kørt lige frem til Fanø Lands yderste NO. Hjør­ne som kaldes Skuldbjerg (?) in N50. 45 Kl. s. 

Afpejlet: til Fanø inderste Landhug, kaldes Næs Ende (form. Skrånbjerg. M.S.) ud over havnen og den mægtige store bugt, som løber ind for byen (Vigen)  over den yderste kost, som står her på den N. side ved havnen i renden, det in SSO/50. 1 ½ fjer­dingvej over fjorden til Esbjerg Mints udhug (Esbjerg Kiev) – der fore vi ud fra in 0/38. ¼  mil, det over dyb her imellem 8 fav­ne i rette renden, som er bred 200 favne og går nemst dette Fanø land. — Til Strandby S. ende, som rette Færgested er. in ONO, Vtfnil: til Hjerttinge by in •NNV/4N: til Liangli La (øen Langli) yderste kant in NV. 

Målt og kørt langs lands, det grønne (Grønningen) in V5N. Hympler (klitter) det in SV. 56 KLs.

Nok kørt over tørre S anden (stranden) tværs ned til strand­odden Knøsbjerg (?) (form. ved Knøsene. M.S.) kørt 10 Kl. s.

Denne NV hjørne og landets høje hympler kaldes Knøsbjerg. Herfra går langs ud ad Smørsanden (?) imod tønden over det hårdeste Brøddet (Bråddet) hen ud i VNV, imod middeltønden.

På denne side landet udi VSV, er langs ud flak. vel ½  mile ud til 2 å 3 favne dyb, og 1 mil ud til 6 å 7 fv. dyb. Herfra ud in VtN til ud over Smørsandens yderste ende er vel 1 mil. til Lange Lis inderste kant og NV. Pynt in NNV/3N. 

Målt og kørt herfra Knøsbjergs pynt lige imod Hjettinge by og imod den inderste tønden in N/5/0 over den tørre sand (strand) som daglig altid ligger tør, uden ved storm om høstdagen med højt Vand overskylles. Kørt så til den tørre strands yderste kant, 60 Kl. s. nok kørt lige frem til strand­kanten 10 Kl. s. - nok er ud til sejlrenden 10 Kl. s. såvidt bliver sanden tør ved laveste vande, og der straks ved kanten er dybeste renden 7 å 8 favne dyb 1/8 mil bred. 

Afpejlet nede på stranden ved sejlrenden tværs for inderste tøn­den, til midt på Sæddings Kiev dn NOtN., det går her over den tørre sands yderste hjørne. Og her er strandkanten langs ved sanden ud mod Smørsandsrevet mesten ligefrem in SVtV. - til Fanøs No. landpynt inOSO, der synes et lille gab imellem øen og Esbjerg Kiev. — Kørt igen til Knøsbjerget. Målt fra Knøsbjergets pynt langs lands in side, kørt 40 Kl. s. Nok kørt langs lands lige frem in StO til tværs over kirken (den gamle kirke) 50 Kl. s. - Nok lige frem in StO 210 Kl. s. - nok in SSO. 46 Kl. s. nok in SO/5S. 32 Kl. s. Her er Sønder Hoveds (Sønderho) yderste landpynt. Her uden fore in SV og in syd ser man brændingen -bryde langt ude overalt, savidt man kan se ud over søen. 

Afpejlet: fra Søndre Hoveds pynten til Søndre Hoveds Boder og by an NO. kørt 50 Kl. s. Udi Søndre Hoveds By er unf. (ca) 40 huse og haver sin egen kirke og præst.

Beretning fra de ældste i Søn­dre Hoved: :at midt vesten ud af landet. ½ mil ude, er 3 favne dyb 1 mil ude er 6 favne dyb, og vel 3 mil ude fra landet in vest udestrækker sig en sandgrund langs med landet in syd og nord, 1 ½ mil lang og ¼ mil bred, en grund med klar sand, dybet inden for revet er blød bund, 9 favne dyb. 

Her på Fanøs Søndre Hoveds sandbakker står 2de af træ op­rejste bagen (båker) adskilte in NOSO 300 favne. Efter samme bagens overensholdelse, de fra søen-kommende, søger man den yderste tønde på Riber Gat, liggende på S side af renden, 1 mil fra Manø af, - fra den yderste tønde og til den inderste tønde lige in 'øst ¼  mil, den ligger og og syd ved renden. Imellem tøn­derne, er det grundeste i renden 2 favne dyb, 100 favne bredt. Indbedre i renden er 5 å 6 favne dybt. (Den) -siges at strække sig fra den inderste tønde til Ribe Rejde in OtN. - Den renden som går nord og øst om Fanø, stræk­ker sig op mod Ribe Rejd og rækker ikke længere end som tværs ud for herregården Krusgaard (Krogsgaard) og løber nembst det faste landet, der er 1 ½ á 1 favn dyb, og siden en hel flag imellem Fanø og faste lan­det, den er næppeste ½ favn vand og slibrig blød grund.

På  Kjeldsland  er med  laveste vande tørt, ligger midt i farvan­det, som går ind til Ribe, er lang m ONO og VSV, ½ mil å 3/4 mil, og bred 1/8 mil. Med den inderste ende er Kjeldsand landfast nord for Ribe Rejd. Kjeldsand ligger med yderste spids midt for gat­tet i indløbet, og derfra strækker det sig ind imod Ribe øst side. Og den yderste spids (kaldes Knud Flakstjert, eller Manø Stjert. Sandenden som går ud fra Fanø land in NO imod Fogelfæl Bæk og vig kaldes spidsen. Forbi denne går en rende på denne side 2 å 3. favne dyb her ind, dicht for­fod Søndre Hoved og opad fjor­den ½ mil, der endes den. Mens rette renden ind til Ribe går på syd side Knud ved tønden og er 2  favne dyb. Og en foreding slå sig sydværts ihen imod inden for Manø, og er 3 å 5 favne dyb, og samme steds dybere og grundere. Afpejlet fra Søndre Hoveds by ved Hans Ørs pynt (?): til Hans Odde, som er en bred landodde her på landet, ;in nord 3"4 mil uden om en huk 'med tvende bug­ter (Albuebugt). 

Målt tværs over landet in vest fra mellem Hans Odde og Næs fra strandkanten og tværs for havnens bugtekrog, .kørt 70 Kl. s. nok lige frem til Fanø kirke 38 M. s. nok lige frem til sandhymplerne ((klitterne) som agrene slap. 10 Kl. s. - kørt tværs over sandhymplerne til vest strandkanten 15 Kl. s. Kørt så tilbage til vort forrige lossemente i Fanø by, an­kom kl. 9 om aftenen.

Beretning af de ældste i Fanø by: En middelgrund ligger midt i renden imellem Næs (Halen) og faste landet, 'kaldes Kyenninger (købmands) sand, det ligger tørt ved lavt vand, og en dyb rende på hver side, på den øst side er 5 favne dyb og på den vest side

3   favne dyb  og  renderne  løber ikke sammen, men sluttes til med grundt- flak.   (En   beskrivelse   atf dybdeforholdene   omkring   grun­den, »den lille søjord«).

4. august, søndag 'morgenen kl. 4, fik vi samme færgebåd og gik med over til Strandby land, der Vort forrige mål på landet slap.

Trods beretningens kortfattede fagsprog er det ikke vanskeligt at ifølge milevognens rute fra kl. 5 morgen til M. 9 aften.

M.S.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles