Mitfanoe
Østvejen i 60erne


Sommerens voldsomme biltrafik gennem Nordbys hovedgade havde sikkert hos mange åbnet øjnene for, at en radikal ændring af hele Nordbys gennemgående trafik er stærkt påkrævet. Projektet til en helt ny vej, »Østvejen«, er ved at være færdigudarbejdet på papiret.

Det drejer sig om et arbejde til ca. 1,2 millioner kr.

Der skal anlægges en helt ny vej øst om Nordby fra færgelejet til Rindby med tilslutning til Sønderhovejen og til Strandvejen. Der skal anlægges 2 m fortov, 6,5 m kørebane, en holdebane for ventende biler til færgen, denne bane får en bredde af 2,5 m, og endelig yderst mod vandet endnu et fortov på 2 meters bredde. Det vi! sige, at al kørende trafik kommer til at gå ad denne vej, således at vi i byens gader kun får de vogne, hvis brugere skal på indkøb eller andet i Nordby.

Vejen skal delvis lægges ud i vandet. Det gælder således for strækningen fra den gamle færgebro til Sønderbro og fra denne over skibsværftets tidligere areal til Svenskeren. Esbjergs havneingeniører har netop den del af vejarbejdet til behandling for at få det bedst mulige resultat ud af det. Vejen bliver anlagt i samme niveau hele stykket rundt, så risikoen for oversvømmelser bliver ret minimal, man regner med, at dette kan ske to gange årligt, så kun ved ekstraordinært højvande ved stormflod. Der vil også være et problem med afvanding af engstrækningerne indenfor vejen i de tilfælde, hvor vandet vil gå over vejen. Det er endnu ikke helt klaret, på hvilken måde dette skal ske, det er stadig til overvejelse i amtsvejvæsenet, da vandet gerne skulle kunne løbe tilbage så hurtigt, som det vil være muligt. Der skal endvidere sørges for det fornødne antal tilkørselsveje fra byen til Østvejen med henblik på de udenfor denne liggende engstrækninger.

Antagelig kan en del af arbejdet blive påbegyndt til efteråret, nemlig det stykke i Rindby, der skal tilslutte den nuværende Sønderhovej, men helt afgjort er påbegyndelsestidspunktet endnu ikke.

Ved dette store vejprojekt op­når man for det første at aflaste byens smalle gader for den voldsomme gennemgående trafik, men man opnår også den fordel, at der kan bygges huse ved den nuværende Sønderhovej på strækningen fra Nordby til det punkt, hvor Sønderhovejen støder til den nye Østvej.

 

I december 1961 blev overslagene over de sikkert indtil dato største vejprojekter i vor kommune indsendt til godkendelse i vejdirektoratet. Overslagene omfatter Postvejens nordligste afsnit, der nu forlægges øst om bebyggelsen, samt den nye Østvej, der med tilslutning fra Strandvejen og Postvejen føres ned til færgelejet. De sidste ændringer i projektet tilsigter en spunsvæg fra østkanten af den gamle færgebro og til Sønderbro, hvorved der skaffes plads til en fortrinlig bil parkering og opkørsel til færgelejet. De samlede overslag over disse vejarbejder andrager 2,100,000kr. Fra amtsvejinspektoratet er der udført et stort forarbejde, og det bliver nu sognerådets sag at opnå en hurtig godkendelse af overslagene og frigivelse af midlerne, så arbejdet kan påbegyndes snarest muligt. Vejprojektet vil over længere tid give arbejde til mange, og dets afslutning vil betyde en tiltrængt aflastning af trafikken i Hovedgaden. 

En direkte henvendelse i ministeriet i efteråret 1963 banede vej for de økonomiske bevillinger, så arbejdet kunne påbegyndes i 1964. Ved årets slutning er den del af vejarbejdet, der omfatter udvidelse og opfyldning af havneterrænet ved licitation overgivet firmaet Kjær og Trillingsgård, og kan herefter forventes udført først i det nye år. Arbejdets fremgang har været sinket af det stadigt eksisterende sommerstop for offentlige arbejder. Kan der i 1965 indhentes dispensation fra dette stop, vil Østvejen antagelig være klar i 1966. Med prisstigninger og tilføjelser andrager hele vejarbejdet nu ca. 2 millioner kr. 

Østvejen blev i juni 1966 åbnet for trafik, og selv om vejanlægget endnu ikke ved årskiftet er afsluttet, har åbningen af Østvejen dog medført en mærkbar aflastning af trafikken gennem byens gader og tillige skabt en hurtigere og bedre trafikmulighed til badestrandene, til sommerhusområdet og til Sønderho. At det nye vejanlæg og det tilknyttede havneterræn tillige har givet vor by en smuk facade mod øst, må vist godt anføres. B6025 Anlaeg-af-oestvejen


Østvejen - langs med havnen


B1628-531 Gadeparti---Kopi

Opmarchfeltet begyndte ved ”Svenskeren”


 

Se billedkavalkade over anlæggelsesarbejdet

 

 

 

B6018_Anlaeg-af-oestvejen
B6019_Anlaeg-af-oestvejen
B6020_Anlaeg-af-oestvejen
B6021_Anlaeg-af-oestvejen
B6022_Anlaeg-af-oestvejen
B6024_Anlaeg-af-oestvejen
B6025_Anlaeg-af-oestvejen
B6036_Anlaeggelse-af-oestveje
B6037_Anlaeggelse-af-oestveje
B6038_Anlaeggelse-af-oestveje
B6038_Anlæggelse-af-oestveje
B6039_Anlaeggelse-af-oestveje
B6040_Anlaeggelse-af-oestveje
B6041_Anlaeggelse-af-oestveje
B6042_Anlaeggelse-af-oestveje
B6043_Anlaeggelse-af-oestveje
B6044_Anlaeggelse-af-oestveje
B6045_Anlaeggelse-af-oestveje
B6046_Anlaeggelse-af-oestveje
B6047_Anlaeggelse-af-oestveje
B6048_Anlaeggelse-af-oestveje
B6049_Anlaeggelse-af-oestveje
B6050_Anlaeggelse-af-oestveje
B6053_Anlaeggelse-af-oestveje
B6054_Anlaeggelse-af-oestveje
B6055_Anlaeggelse-af-oestveje
B6056_Anlaeggelse-af-oestveje
B6057_Anlaeggelse-af-oestveje
B6058_Anaeggelse-af-oestveje
B6059_Anlaeggelse-af-oestveje
01/30 
start stop bwd fwd
Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles